Aktuális híradó
  
241. híradó
2021. augusztus 1.
XXI. évf. / 8.
 
 
 
   Szigethy Gyula másik Nagy Lajos érme
   Elhunyt Rétfalvi Sándor
   Tóth Géza emlékére
   Az elsõ pécsi Tallér Találkozó
   MÉE Küldöttgyûlés 2021. július 3.
 
 
Szigethy Gyula: Nagy Lajos Emlékérem
   Nagy Lajos Emlékérem
 
 
A pécsi Nagy Lajos Gimnázium vezetõsége 1999-ben Nagy Lajos Emlékérmet alapított, amint ez az iskola honlapján található okiratban olvasható. Íme, a teljes szöveg:
„NAGY LAJOS EMLÉKÉREM. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma vezetõsége 1999 májusában úgy döntött, hogy új díjat alapít az iskola tanulói, tanárai és öregdiákjai részére. A díj neve: NAGY LAJOS EMLÉKÉREM. Az emlékérem Szigethy Gyula, 1999-ben érettségizett tanulónk alkotása. A díj létrehozásakor az iskolavezetés célja az volt, hogy méltó emléket állítson iskolánk névadójának, ugyanakkor megfelelõ elismerést nyújtson erkölcsi és anyagi téren a díjazottaknak, az emlékérem mûvészi kivitelével is emelve a díj értékét. A díjban részesülhet:
- az a tanár, aki magas szakmai tudásával, emberi magatartásával példaként állhat tanártársai és a diákok elõtt,
- az a diák, aki négy-hat éven keresztül kitûnõ tanulmányi eredménnyel és kitûnõ érettségivel fejezi be tanulmányait, vagy kiemelkedõ versenyeredményt ért el, és ez párosul a kitûnõhöz közeli tanulmányi eredményekkel,
- az az öregdiák, aki iskolánk nevelési elveit és célkitûzéseit elfogadva segíti volt iskoláját az erkölcsi értékek ápolásában és továbbadásában.
A díj odaítélésérol minden évben az érettségiket követoen dönt az iskolavezetés a Ciszterci Diákszövetség véleményének kikérésével. A díj átadására a tanévzáró Te Deumon kerül sor.”
Ez évben a Te Deum-ot június 24-én a Székesegyházban tartották, ahol az ünnepi szentmise után Bodáné Gálosi Márta igazgató adta át az emlékérmeket. E sorok írójának örömére, az öregdiákok számára adható kitüntetést dr. Süle Katalin, az idén érettségizett Herczeg András édesanyja vehette át.
Az egyoldalas, 93 mm nagyságú öntött bronzérem körirata: LODOVICUS DEI GRATIA REX, értelemszerû fordításban: „Lajos Isten kegyelmébõl (Magyar-ország) királya” Az érem a címlapunkon, míg a hozzá tartozó díszes oklevél képe itt látható.
S.T.

Szigethy Gyula másik Nagy Lajos érme

 
 
A bemutatott kitüntetõ érem mellett nagyjából ugyanakkor, a fiatal mûvészjelölt még egy Nagy Lajos királyt ábrázoló érmet készített. Látványa és a felirata alapján elõzménye lehetett az iskolai kitüntetõ éremmé avatott érmének.
Elõlapján liliomos abroncskoronával látható az uralkodó balra nézõ mellképe. Öltözéke talán láncing, bár némi rosszmájúsággal emlékeztet kötött, magas nyakú pulóverre. Felirata körben LUDOVICUS MAGNUS.
 
 
Az érem hátoldalán a Nagy Lajos gimnázium Széchenyi térre nézõ épülete látható. Közepén körmezõben a ciszter jelvény van elhelyezve. Közepén az egy lábon álló daruval, körben M O R S felirattal. Felül félkörben az érem felirata NAGY LAJOS.
Az érem méretét nem ismerjük. Két oldalának ábrája megjelent a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma 1998/99. tanulmányi évben kiadott Évkönyvében. Annyit tudni róla, hogy Szigethy Gyula IV. B osztályos tanuló mintázta 1999-ben. A sajtó részére a fényképfelvételt az éremrõl Tamási Balázs készítette.
 
 
Raýman János
Elhunyt Rétfalvi Sándor
 
 
Rétfalvi Sándor szobrászmûvész 1941. május 31-én született Aknaszlatinán. 1964-ben kapott szobrászdiplomát a Budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán, ahol Szabó Iván és Pátzay Pál voltak a tanítómesterei. Még ebben az évben tanári kinevezést nyert a Pécsi Mûvészeti Gimnáziumba, majd 1968-tól az ekkor már Mûvészeti Szakközépiskolaként mûködõ iskola mûvészeti igazgatója volt. 1982-tol a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen tanított, majd 2000-tol a jogutód Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának professzoraként oktatta a leendõ mûvészeket.
Tanulmányúton járt Ausztriában, Lengyelországban, Jugoszláviában, Olaszországban, Svájcban, Német-országban és a Szovjetunióban.
Önálló kiállításai voltak Magyarországon kívül Ausztriában, Horvátországban és Németországban is. Köztéri alkotásai hazánk sok városán kívül Ausztriában és Németországban is láthatók. Ezek közül, mint szobrászati csúcsteljesítményeket kiemeljük a Pécs városa felett álló, meghatározó városképi jelentõségû"Havihegyi Corpus"-t, valamint a pécsi Székesegyház 22 dombormûvel díszített déli kazettás kapuját és a vele egységet képezõ, a homlokzat síkját lezáró, szõlõtõkét formázó, kétszárnyú rácsos kaput. Számos ismert személyiség - mint pl. Janus Pannonius reneszánsz költõ és pécsi püspök, Grastyán Endre orvos, akadémikus, Pilinszky János költõ, Eck Imre balett mûvész, Simon Béla festõmûvész – síremléke is az õ alkotása. De Romhányi Gy. és Kerpel-Fronius Ö. orvosprofesszorok köztéri szobrai is a jelentõs mûvei közé tartoznak.
Életmûvének fontos részét képezik kisplasztikái is, míg munkásságában az éremmûvészet viszonylag kisebb szerepet játszott, de negyven darabra tehetõ öntött és vert technikával készült érmei közül sok valamely rangos kitüntetés, kongresszus, vagy jubileum tárgyi attribútuma, így pl. 1976-ban a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének pécsi-mohácsi vándorgyûlésének az érmét is õmintázta. Portré érmei rendkívül karakterisztikusak, kitûnõen poentírozzák ki az ábrázolt személy jellegzetes vonásait. Szobrain, kisplasztikáin és érmein túl, azzal is sokat tett a szobrászatért, hogy újra honosította hazánkban a viaszveszejtéses bronzöntés technológiáját. Elõadónak is kitûnõ volt, amire példaként a MÉE pécsi, 2010-es 40. Vándorgyûlésén „Az éremkészítésrõl” címen tartott vetítettképes, nagy sikerû elõadását említjük (képünkön).
Mûvészetét és iskolateremtõ oktató munkáját 1978-ban Munkácsy-díjjal, 1989-ban Érdemes Mûvész címmel, 2001-ben Martyn Ferenc-díjjal, 2002-ben Pécs város mûvészeti díjával, 2006-ban a Siklósi Szalonon Pécs város díjaként Bükkösdi Emlékéremmel ismerték el. 1998-ban Nagykanizsa, míg 2019-ben Pécs városa fogadta díszpolgárává.
Rétfalvi Sándor 2021. június 27-én Pécsett hunyt el. Kedves Sanyi barátunk nyugodjál békében! Emlékedet, alkotásaidon kívül mi is – a Pécsi Dénár olvasói és szerkesztõi – megõrizzük!
Süle Tamás
 
Válogatás Rétfalvi Sándor érmeibõl:
Rétfalvi Sándor névjegy érme
Mecsek Tourist
Mecseki Fotóklub
Szentessy László hátoldal
Cserháti József püspök
MÉE. vgy. Pécs-Mohács
Marek Mohács hátoldal
Máriagyûd
 
 
Tóth Géza emlékére
 
 
Dr. Tóth Géza ismert alakja volt Pécsnek. Nem csak az olimpikont, hanem a bõrrõl mindent tudó vegyészmérnököt is sokan ismerték.
1907. február 22-én Pécsett született, és itt is halt meg 1990. december 29-én. Családja Kolozsvárra költözött és iskoláit is ott végezte. A budapesti Mûegyetemen kapott vegyészmérnöki oklevelet. Az 1930-as években visszajött Pécsre. Elõbb az Erzsébet Tudományegyetemen Zechmeister László professzor mellett dolgozott. 1939-ben már magántanár, 1951-ben a kémiai tudományok doktora. E közben 1934-tõl a Pécsi Bõrgyár tudományos tanácsadója. Mivel 1956-ban a bõrgyári munkástanács elnökének választották, õ sem úszta meg büntetés nélkül. De 1963-ban már a bõrgyár részlegvezetõje lett. Számos eljárás és szabadalom fûzõdik a nevéhez. A bõripari kémia elismert szaktekintélye volt.
Kiemelkedõ szakmai munkájáért 1977-ben a Nemzetközi Borvegyészek Uniójának legmagasabb elismerését az Edmund Stiasny díjat Hamburgban, majd 1978-ban az Eötvös Loránd díjat és 1987-ben a Munka Érdemrend arany fokozatát kapta.
A sportot Budapesten kezdte, a Nemzeti Torna Egyletben kezdett tornászni. A kiváló tornász, a magyar férfi tornászcsapat tagjaként 1928-ban elutazhatott Amszterdamba a IX. nyári olimpiára, ahol csapata összetettben a tízedik helyet szerezte meg. Pécsett a Pécsi Atlétikai Clubban nagy szerepe volt a tornasport megindításában. De a Bõrgyári Torna Club életéhez is hozzátartozott.
Emlékét õrzi egy különös, egyoldalas ezüst-plakett, amelyet feltehetõen hajdani munkatársai és barátai készíttettek századik születésnapjának emlékére. A kiterített nyersbõr alakját utánzó ezüstlemezen a bevésett szöveg: Száz / éve született / Dr Tóth Géza / bõrvegyész / 1907.II.22. – 1990.XII.29. / Pécs 2007.
A lemez tetején fúrt lyukba befuzött karika díszítésére egy kis babérág szolgál, ezzel láncon, vagy szalagon viselhetõvé is tették. Készítõjét nem ismerjük. Mérete 50 x 53 mm, a babérág 7 x 18 mm.
 
 
Raýman János
 
Az elsõ pécsi Tallér Találkozó
 
 
Június 11-én (vasárnap) került megrendezésre az elsõ pécsi Tallér Találkozó. A rendezvény kitalálója és fõ szervezõje a Baranyai Éremgyûjtõk gazdasági vezetõje, Schmidt János. Helyszíne a BRANAU Építõipari Kft „céges kerthelyisége” volt. Fehér abrosszal terített asztaloknál találkozott a több mint harminc kiállító és érdeklõdõ.
A házigazda a találkozó nevéhez méltó tallérgyûjteményt mutatott be, de látható volt egy szép római ezüst- és aranypénz gyûjtemény is.
A tallérgyûjtõk és a tallérok kedvelõi sok szép anyagot láthattak, amelyeket a gyûjtõk részben csak megmutatni, de többen eladási céllal hoztak magukkal.
A legújabb tallérkatalógus is most került talán elõször ennyi ember elé. Dr. Lux Iván – Gál Sándor: I. Lipót tallér típusú pénzei (1657-1705) Budapest 2021. illetve angol nyelven a 151 oldalas katalógus.
Ha már a tallér volt a fõszereplõ, Raýman János a helyi éremgyûjtõk elnöke egy érdekes elõadást rögtönzött a témában. Megtudhattuk az elnevezés eredetét, megismerhettük az 1946-ban tervezett Tallér címletû papírpénzek eddig egyáltalán nem, vagy ritkán publikált tervezeteit.
A vendégeket ebédidõben terített asztalnál ízletes finomságok fogadták. A sült húsok és kolbász mellet a krumpli saláta is jól el volt készítve, vélhetõen a Belvárdi Fogadó is besegített.
Egy jól sikerült baráti találkozó kerekedett belõle, ahol többek számára keletkeztek új ismeretségek is, a régóta ismert és a járvány miatt elzárt régiek mellett.
 
Hágen
 
Ez is egy TALLÉR tervezet
 
 
MÉE Küldöttgyûlés 2021. július 3.
 
 
A MÉE Elnöki körlevélben július 3-án 10 órára hívta össze a küldötteket a Bp. Fõvárosi Mûvelõdési Házba. (Fehérvári út 47.) A tízórai kezdésbol, végül is fél tizenegy lett, mivel a budapesti szervezet gyûlése elhúzódott. Nem volt szerencsés, hogy mindkét találkozót ugyanazon helyiségben tartották meg. A kezdésre eléggé feszült hangulat alakult ki a teremben. Az elnök, mint levezetõ elnök is nehezen tudott felülkerekedni, a bekiabálásokon és a hangos megjegyzéseken. A lemondott fõtitkár és a javasolt új fõtitkár között heves vita alakult ki. (Lippai Zoltán fõtitkár és a választandó új fõtitkár Dr. Lõvei György között.) Végül is Dr. Lõvei Árpádot választották meg fõtitkárnak, aki két év múlva a tisztújító küldöttgyûlésig látja el ezt a tisztséget. (A volt fõtitkár ekkor távozott a helyszínrõl!) Az etikai bizottság élére Pintér Pétert választották. A jutalomérmek odaítélésérõl az elnök kijelentette, hogy azok kapják, akik részt vettek az iroda felújításában. A Széchenyi jutalomérem arany fokozatát Hajdu Bélának szavazták meg. Egyetértve több küldött észrevételével, ilyen „botrányos” küldöttgyûlésnek nem volna szabad megtörténnie egy civil szervezetben! Ezek után kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni és mirõl fog szólni az õszi küldöttgyulés!
Kvéder László
 
Megjegyzés:
Ahhoz, hogy egy gyûlés színvonala a „kofalárma” szintjét ne érje el, a levezetõ rutinjára, határozott fellépésére is szükség lehet.
 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán