Melléklapok
  
8. Melléklap
2010. május 31.
8. szám
 
     
   Elõszó
   Rétfalvi Sándor rövid szakmai életrajza
   Rétfalvi Sándor érmeinek katalógusa
   Személyi érmek
   Vert érmek
   Öntött érmek
   Rövidítések magyarázata
   Rétfalvi Sándor érmeivel kapcsolatos irodalom
     

Rétfalvi Sándor érmeinek
katalógusa

Összeállította és szerkesztette:
Süle Tamás és Hágen József

     
Elõszó
     
Az ismert pécsi szobrász, Rétfalvi Sándor Munkácsy díjas, Érdemes Mûvész gyakori szereplõje a Pécsi Dénárnak. (Eddig 33 alkalommal találkozhattak róla, vagy alkotásairól szóló írással az olvasók.) Ezért úgy gondoltuk, hogy összeállítjuk érmeinek katalógusát. Ez annál is inkább idõszerûnek és indokoltnak látszott, mert a mûvészrõl és munkásságáról megjelent kötetekben* – számunkra meglepõ módon – érmeirõl csak érintõlegesen, mindössze két mondat erejéig esik szó, és képen is csupán néhány vert érmét láthatjuk, míg az öntöttek közül egyet sem!
Mint kiderült, nem kis feladatra vállalkoztunk, mert Rétfalvi Sándor nem tartozik a „leltározó” típusú mûvészek közé, ami alatt az értendõ, hogy sem nyilvántartást nem vezetett érmeirõl, sem mintapéldányt nem õrzött meg a bronzban, vagy ezüstben testet öltött alkotásaiból. Így hát csak emlékezetünkre, a korábbi cikkeinkben leírtakra és saját gyûjteményeinkre hagyatkozhattunk az érmek összeszámlálásánál. Szerencse, hogy sok érem születése körül „bábáskodtunk”, így eleve tudtunk, nem csak létezésükrõl, hanem egyéb körülményekrõl is, amelyek az érmekkel kapcsolatban érdekesek lehetnek. (A katalógusban a „megjegyzés” rovatban közöljük a szóra érdemes kiegészítéseket.) Így pl. a MÉE 7. vándorgyulési érmét a baranyai gyûjtõk megbízásából mintázta a mester, vagy a Mecsek Tourist ugyancsak vert medálja esetében e sorok írói kezdeményeztek a megrendelõnél, majd pedig közvetítettek a mûvész felé. De említhetnénk az orvosprofesszorokat megörökítõ személyi érmeket is, amelyek közül kettõ egyikünk kérésére készült, míg a harmadikra az elõzõek mintázása során „kapott kedvet” az alkotó. Érdekes a Szt. Eligiusz Társaság tagjai portréérmeinek a története is, ugyanis ezek egy „csereakció” kapcsán jöttek létre. A társaság tulajdonában volt egy süttõi mészkõ posztamens, amelyet honoráriumként ajánlottak fel a mûvész számára. Ma ezen áll a Gyermekklinika elott a világhírû gyermekgyógyász, Kerpel-Fronius Ödön akadémikus mellszobra.
Végigtekintve a katalógusban szereplõ 36 érmen, bizton állíthatjuk, hogy ezek is értékes részét képezik Rétfalvi Sándor életmûvének, még akkor is, ha – a mûvész saját szavaival élve – „elsõsorban nem éremmûvész vagyok, nagyobbrészt szobrászattal foglalkoztam.”
Bár törekedtünk rá, de a fentebb részletezett okokból összeállításunk közel sem tekinthetõ teljesnek, mégis hasznosnak gondoljuk, mert hiányt pótol és reméljük, hogy a késõbbiekben kiegészíthetõ lesz.
A szerzõk
*Kapu 2000. Kiadta a Fondéria Kft. Pécs, 2000.
Kovács Péter: Rétfalvi Sándor. Pécs, 2006
   
     
Rétfalvi Sándor rövid szakmai életrajza
     
Rétfalvi Sándor szobrászmûvész 1941. május 31-én született Aknaszlatinán. 1964-ben kapott szobrászdiplomát a Budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán, ahol Szabó Iván és Pátzay Pál voltak a tanítómesterei. Még ebben az évben tanári kinevezést nyert a Pécsi Mûvészeti Gimnáziumba, majd 1968-tól az ekkor már Mûvészeti Szakközépiskolaként mûködõ iskola mûvészeti igazgatója volt. 1982-tol a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen tanított, majd 2000-tõl a jogutód Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának professzoraként oktatja a leendõ szobrászokat.
Tanulmányúton járt Ausztriában, Lengyelországban, Jugoszláviában, Olaszországban, Svájcban, Németországban és a Szovjetunióban.
Önálló kiállításai voltak Budapesten, Dunaújvárosban, Esztergomban, Gyõrben, Nagykanizsán, Pécsett, Székesfehérváron, Veszprémben, illetve Ausztriában (Feldbach, Gleisdorf), Horvátországban (Zágráb), Németországban (Hamburg, Köln), valamint sok csoportos tárlaton is szerepelt itthon és külhonban egyaránt.

Köztéri alkotásai - többek között - Budapesten, Harkányban, Kaposváron, Komlón, Nagykanizsán, Pécsett, Székesfehérváron, Szigetváron, illetve Ausztriában és Németországban láthatók. Ezek közül – mint szobrászati csúcsteljesítményeket – kiemeljük a Pécs városa felett álló, meghatározó városképi jelentõségû "Havihegyi Corpus"-t, valamint a pécsi Székesegyház 22 dombormûvel díszített déli kazettás kapuját és a vele egységet képezõ, a homlokzat síkját lezáró, szõlõtõkét formázó rácsos, kétszárnyú kaput. Számos ismert személyiség - mint pl. Janus Pannonius reneszánsz költõés pécsi püspök, Grastyán Endre orvos, akadémikus, Pilinszky János költõ, Kígyós Sándor szobrászmûvész, Eck Imre balettmûvész, Simon Béla festõmûvész – síremléke is az õ alkotása. Életmûvének fontos részét képezik kisplasztikái is, melyek közül számára az egyik legkedvesebb a „Janus epigramma” sorozat.
Munkásságában az éremmûvészet viszonylag kisebb szerepet játszott, de öntött és vert technikával készült érmei közül sok valamely rangos kitüntetés, kongresszus, vagy jubileum tárgyi attribútuma, így pl. 1976-ban a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének pécsi-mohácsi vándorgyûlésének az érmét is õ mintázta. Portré érmei rendkívül karakterisztikusak, kitûnõen poentírozzák ki az ábrázolt személy jellegzetes vonásait.
Szobrain, kisplasztikáin és érmein túl, azzal is sokat tett a szobrászatért, hogy újra honosította hazánkban a viaszveszejtéses bronzöntés technológiáját.
Mûvészetét és iskolateremtõ oktató munkáját 1978-ban Munkácsy-díjjal, 1989-ban Érdemes Mûvész címmel, 2001-ben Martyn Ferenc-díjjal, 2002-ben Pécs város mûvészeti díjával, 2006-ban a Siklósi Szalonon Pécs város díjaként Bükkösdi Emlékéremmel ismerték el. 1998-ban Nagykanizsa város díszpolgárává fogadta.

     

Rétfalvi Sándor

 
     
Rétfalvi Sándor érmeinek katalógusa
     
A katalógusban a személyi érmeket ABC rendben, a vert és öntött érmeket a készítés éve szerint soroltuk be. (Amely érmeknél az évszám nem ismeretes, azokat a sor végére tettük.) Az érem „címe” után az elolap és (ha van) a hátlap szövegének és az éremképnek a leírása következik. Ezután – sorrendben – az érem készítésének évszámát, a készítés technológiáját, anyagát és nagyságát (átméro, négyszögletes esetben hosszúság x szélesség) tüntettük fel. A közölt éremképek nem méretarányosak! A megjegyzés rovatban az éremmel kapcsolatos egyéb tudnivalókat adjuk közre.
 
Személyi érmek
 
Benkõ Gyula a pécsi Szent Eligiusz Társaság tagja
E: BENKÕ 1997 GYULA. Jobbra nézõ mellképe. Alul középen RS mj.
H: -
1997, öntött bronz, 94 mm.

Cserháti József (1914-1994) megyéspüspök (Pécs)
E: DR. CSERHÁTI JÓZSEF. Balra nézõ profil portré.
H: -
*, öntött bronz, 80 mm.

Gömöri Pál (1905-1973) orvos, akadémikus, belgyógyász professzor (Bp)
E: DR. GÖMÖRI PÁL PROFESSZOR 1905-1973. Kissé balra nézõ szembe portré. Jobb oldalt lent, a nyak alatt RS mj.
H: -
1976, öntött bronz, 100 mm.
 
Lajos László (1904-1975) orvos, szülész-nõgyógyász professzor (Pécs)
E: Dr LAJOS LÁSZLÓ PROF. 1904-1975. Balra nézõ profil portré, alul RS mj.
H: Stilizált noi medencében kuporgó embrió.
1977, öntött bronz, 96 mm.
 

Páger János a pécsi Szent Eligiusz Társaság tagja
E: PÁGER JÁNOS. Szembe nézõ portré. Alul középen a nyakon 1997, alatta RS mj.
H: -
1997, öntött bronz, 94 mm.
 
Schrõder-Zákányi Péter a pécsi Szent Eligiusz Társaság tagja
E: SCHRÖDER-ZÁKÁNYI PÉTER 1998 * Kissé jobbra nézõ félprofil portré, alul RS mj.
H: -
1998, öntött bronz, 95 mm.
 
Szentágothai János (1912-1994) orvos, akadémikus, anatómus professzor (Pécs).
E: Dr SZENTÁGOTHAI PROFESSZOR. Szembe nézõ portré, alul középen RS mj.
H: Gerincvelõ keresztmetszeti képe. Alul középen RS mj.
1977, ö, Br, 94 mm.

     
Szentessy László grafikusmûvész (Tata)
E: SZENTESSY *1988* LÁSZLÓ . Kissé jobbra nézõ szembe portré. Jobb oldalon a váll fölött RS mj.
H: Bal profil nézetben ábrázolt, térdelõ, trombitát fújó angyalfigura, elõtte hagymakupolás templom.
1988, öntött bronz, 120 mm.
Megj.: Az érem hátlapjának „elõképe” Szentessy László lentebb látható linómetszete.

     
 
 
Vert érmek
MÉE Vándorgyûlési érme
E: MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE VII. VÁNDORGYÛLÉSE PÉCS 1976. AUG. 28 • Vonalkörön belül a pécsi románkori kõ angyalfigura. Alul a lábak között RS mj.
H: A MOHÁCSI CSATA • 450. ÉVFORDULÓJÁRA • MOHÁCS 1976 AUGUSZT. 29* Vonalkörön belül: LUDVICUS • VLADISLAI • FILIUS • HUNGARIE 1526. Jobbra nézõ, kalapos férfi profil portré. A nyakon RS mj.
1976, vert bronz és ezüst, 42,5 mm.
Megj.: Létezik néhány 165 mm átmérõjû öntött bronz példány is, amelyek a nagy gipszmintáról készültek.

 
Mecsek Tourist érme
E: Felül két vízszintes sorban Pécs, Komló / Siklós, Mohács, Szigetvár városok korabeli „szocialista” címerei, alatta félkörben Mecsek Tourist, illetve vízszintesen PÉCS felirat és RS mj., fölöttük a cég emblémája, alul félkörben HUNGÁRIA.
H: Elõtérben Janus Pannonius szobra, mögötte a barbakán és a várfal. Alul középen RS mj., alatta félkörben BARBAKÁN.
1986, vert bronz és ezüst, 42,5 mm.
     
     
Megj.: Az ezüst veretekbõl mindössze 15 db készült. Létezik néhány 125 mm átmérõjû öntött bronz példány is, amelyek a nagy gipszmintáról készültek.
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Pándy Kálmán Emlékérme
E: dr PÁNDY KÁLMÁN 1868-1945. A perem mentén gyöngykör.
H: MAGYAR + LABORATÓRIUMI + DIAGNOSZTIKAI + TÁRSASÁG. A perem mentén gyöngykör. Lent RS mj. Az üres éremmezõbe vésik a kitüntetett nevét.
1987, vert bronz és ezüst, 42,5 mm.
Megj.: 200 db bronz és 10 db ezüst készült
     
Europa Cantat érem I.
E: EUROPA 10 CANTAT • PÉCS • Pécs város barokk kiscímere. A címerpajzs két oldalán R S mj.
H: Jakováli Hasszán dzsámija a minarettel, mellette a Megyei Kórház épületének részlete. A minaret két oldalán RS mj.
1988, vert bronz, 22 mm.
     
     
Megj.: A 10. Europa Cantat nemzetközi kórusfesztivált 1988-ban Pécsett rendezték. Ebbõl az alkalomból készítették a verõtöveket, melyekkel a turisták saját kezûleg verhettek volna érmeket. Végül az elképzelést nem sikerült megvalósítani, így a már kész érmeket lehetett megvásárolni.
Europa Cantat érem II.
E: EUROPA 10 CANTAT • PÉCS • Pécs város barokk kiscímere. A címerpajzs két oldalán R S mj.
H: CATHEDRALIS QUINQUEECCLESIENSIS PÉCS A Székesegyház látképe. Alul RS mj.
1988, vert bronz, 22 mm.
Megj.: Ugyanakkor és ugyanazon célból készült, mint az Europa Cantat I. érem.
Szt. István érem
E: 1038+1988 SZENT ISTVÁN. Szakállas, koronás férfi szembe nézo portréja, alul a nyakon RS mj.
H: CATHEDRALIS QUINQUEECCLESIENSIS PÉCS A Székesegyház látképe. Alul RS mj.
1988, vert bronz, 22 mm.
Megj.: Ugyanakkor és ugyanazon célból készült, mint az Europa Cantat érmek.
Léteznek még a fenti elo-, illetve hátlapok további lehetséges variációi: Pécs címer - Szt. István; Szt. István - Jakováli Hasszán dzsámi; Székesegyház - Jakováli Hasszán dzsámi.
Néhány egyoldalas veret is készült a Szt. István portré felhasználásával alumínium 1 forintos pénzérmére verve, 25 mm méretben.
     
POTE I. sz. Belklinika jubileumi érme
E: Fent és lent félkörben POZSONY 1918, illetve PÉCS 1923. Bal oldalt a pozsonyi vár, jobb oldalt a pécsi székesegyház kör alakú látképei, melyeket alul középen a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) címere köt össze.
H: Fent és lent félkörben 75 ÉVES A PÉCSI, illetve 1998 / I. BELKLINIKA. Bal oldalt a klinika elso pécsi telephelye a Garay utcában, jobb oldalt a 400 ágyas klinika kör alakú látképei, melyeket egy szál rózsa köt össze. Alul a rózsa szárának két oldalán R S mj.
1998, vert bronz és ezüst, 42,5 mm.
     
Máriagyûd
E: MÁRIAGYÛD 1148-1998. Középen a ma is látható kegyszobor ábrázolása. Lent RS mj.
H: SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS
* 1698-1998. A korábbi, napjainkban Eszéken található kegyszobor ábrázolása. Lent RS mj.
1998, vert bronz és ezüst, 42,5 mm.
Megj.: A Szûzanya tiszteletére meghirdetett Mária Év alkalmából 1998-ban a Pécsi Püspökség adta ki az érmet a gyûdi templom építésének 850., illetve a második kegyszobor ajándékozásának 300. évfordulójára.
     
Társadalmi munkáért
E: Virágok közt térdelõ, áttetszõ lepellel borított nõi akt figura. Bal oldalt RS mj. Lent félkörben: TÁRSADALMI MUNKÁÉRT.
H: -
?, vert bronz, 50 mm.
Megj.: Az érmet a Baranya Megyei Tanács készíttette.
 
 

Öntött érmek

     
Pécsi Öntevékeny Mûvészeti Bemutatók plakettje I. (falapon)
E: Az álló téglalap alakú plakett pereme mentén, bal oldalon függõlegesen: PÉCSI ÖNTEVÉKENY, fent vízszintesen: MÛVÉSZETI BEMUTATÓK, lent vízszintesen, két sorban: 1968 / ARANY FOKOZAT. Jobbra nézõ, hárfán játszó álló nõi alak. Baloldalon, lent RS mj.
H: -
1966, öntött bronz, 160x86 mm.
Megj.: A plakett ismeretes 1966, 1968 és 1970-es évszámmal.

Pécsi Öntevékeny Mûvészeti Bemutatók plakettje II. (falapon)
E: Az álló téglalap alakú plakett pereme mentén fent vízszintesen: PÉCSI ÖNTEVÉKENY, jobb oldalon függõlegesen: MÛVÉSZETI BEMUTATÓK, lent vízszintesen, két sorban: 1968 / EZÜST FOKOZAT. Karosszékben ülõ, balra nézõ nõalak, felemelt jobb kezén madár ül. A szék lábai között RS mj.
H.: -
1966, öntött bronz, 162x85 mm.
Megj.: A plakett ismeretes 1966, 1968 és 1970-es évszámmal.

Pécsi Öntevékeny Mûvészeti Bemutatók plakettje III. (falapon)
E: Az álló téglalap alakú plakett pereme mentén fent vízszintesen: 1970, lent vízszintesen, három sorban: PÉCSI ÖNTEVÉKENY / MÛVÉSZETI BEMUTATÓ / BRONZ FOKOZAT.
Földön ülõ, jobbra nézõ, kezeit a feje fölé emelõ nõalak. A lábak mögött RS mj.
H: -
1966, öntött bronz, 192x84mm.
Megj.: A plakett ismeretes 1966, 1968 és 1970-es évszámmal
.

     
Újhelyi Imre Mezõgazdasági Szakközépiskola (Szentlõrinc) jutalomérme
E: * UJHELYI IMRE 1866 – 1923 * ISKOLÁÉRT * MEZÕGAZDASÁGÉRT * SZENTLÕRINC. Balra nézõ félprofil portré, jobb oldalon a nyak alatt RS mj.
H:-
1968, öntött bronz, 100 mm.
 
Névjegy érem
E: Nagy R betû, a „fejében” S betû, elülsõ ívében PÉCS, függõleges szárában DONÁTUS 9.
H: Hullámokon álló, széttárt karú kisgyermek.
1972 (?), öntött bronz, 35 mm.
     
Mecseki Fotóklub Díj érme I.
E: Különbözõ síkban egymáson elcsúsztatott négyzetek, a legbelsõben virág, az alatta lévõben az oldalak mentén: HUNGARY/MECSEKI/FOTOKLUB/PÉCS 1957
H: -
1977, öntött bronz, 85 mm.
Megj.: csak néhány mintapéldány készült, nem került kiadásra.
     
     
Mecseki Fotóklub Díj érme II.
E: Négy, csúcsával a középpont felé mutató, a síkból fokozatosan kiemelkedõ szabálytalan háromszög, a köztük keletkezett hasadékok és a csúcsaik által határolt középsõ mezõben pedig egy elõemelkedõ gömb. A háromszögek talpán olvasható a körirat: HUNGARY/MECSEKI/FOTOKLUB/PÉCS 1957.
H: -
1977, öntött bronz, 65 mm.
Megj.: A Mecseki Fotóklub 1977-ben, alapításának 20. évfordulóján nagyszabású nemzetközi fotókiállítást rendezett „No ’77” címmel. A díjazottak ezt az érmet kapták.
Nevelõk Háza Kamarakórus érme
E: Négy vízszintes sorban: NEVELÕK / HÁZA /PÉCS /1953-1978
H: Köriratban: KAMARAKÓRUS 1958-1978. Három álló, éneklõ alak. Alul RS mj.
1978, öntött bronz, 100 mm.
     
Szabó István Úttöroház érme
E: Három, úttöronyakkendõt viselõ kisgyermek mellképe. Alul, középen RS mj.
H: Három vízszintes sorban: SZABÓ ISTVÁN / ÚTTÖRÕHÁZ PÉCS / 1954 – 1979
1979, öntött bronz, 78 mm.
     
Marek József Mezõgazdasági Szakközépiskola (Mohács) jubileumi érme
E: Dr MAREK JÓZSEF MEZÕGAZD. SZAKKÖZÉPISK. Szembenézõ portré. Bal oldalt lent RS mj.
H: MOHÁCS 1930-1980. Álló nõi alak jobb kezében két búzakalászt, bal kezében sarlót tart.
1980, öntött bronz, 80 mm.
     
Fonderia Galeria érme
E: Mélyített, pontkörrel keretezett mezõben, három vízszintes sorban FONDERIA / GALERIA /
* 1990 *
H: Mélyített mezõben:VIGYÁZAT / •/ CSAK / MUVÉSZET
1990, öntött bronz, pecsétlenyomatot utánzó alakú, 45, illetve 40 mm.
Megj.: A Fonderia Galeria Pécsett, a Citrom utcában mûködött, kb. 10 éve megszûnt.
     
Pro Universitate Quinqueecclesiensi érem
E: PRO •UNIVERSITATE •QUINQUEECCLESIENSI •. Az éremképet egy hasadék három mezõre és szintre osztja. Két mezõt gyökérzetével ábrázolt, gyümölcsöt hozó fa tölt ki, a harmadik üres. Lent RS mj.
H: AZ ELSÕ MAGYAR EGYETEM
* 1367 ALAPÍTÁSÁRA 1992 *. Középen a Janus Pannonius Tudományegyetem címere. A címerpajzs alatt RS mj.
1992, öntött bronz, 93 mm.
     
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Somogyi Mihály Emlékplakettje
E: Bal oldalon kissé jobbra nézõ portré. Két vízszintes sorban: SOMOGYI MIHÁLY / 1883-1971. Alul .RS. mj.
H: Három vízszintes sorban: SOCIETAS HUNGARICA / DIAGHOSTICAE / LABORATORIALIS. A jobb alsó sarokban RS mj.
1994, öntött bronz, 116x57 mm.

     
Mátyás templom (Budapest)
E.: MÁTYÁS-TEMPLOM + BUDAPEST + A templom látképe. Alul RS mj.
H: BUDAVÁRI NAGYBOLDOGASSZONY + TEMPLOM + 1245 +
Szûz Mária a kis Jézussal szobor ábrázolása. Alul a szobor két oldalán a mj. betûi: R és S.
1995 (?), öntött bronz, 95 mm.
Megj.: A hagyomány szerint a templomot Szent István király alapította 1015-ben, de mai formáját IV. Béla király uralkodása idején, 1245-ben nyerte el. Az érem vélhetõen 1995-ben, a 750 éves jubileumra készült.

     
A Szt. Eligiusz Társaság érme
E: SZT. ELIGIUSZ TÁRSASÁG PÉCS 2001. Lefelé nyitott lópatkó keretben, kovácsüllõn ül díszes palástban Szt. Eligiusz, fején mitra, mögötte glória. Jobb kezében ötvöskalapács, baljában kehely, melyre kígyó tekeredik. Lent középen RS mj.
H: -
2001, öntött bronz, 102 mm.
 
Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) Emlékérme
E: A Vasváry villa (Pécs, Jurisics M. u. 38), ma PAB székház homlokzata, elõtérben a díszkúttal. Körben a peremen díszítõkör.
H: PÉCSI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG körirat, alul középen RS mj. Körben a peremen díszítõkör.
?, öntött ezüst, 45 mm.
Megj.: Próbaöntvény. Súlya 100 g. A kiadásra kerülõ példányokon élesebbek a kontúrok és az elõlapon alul középen RS mj. van.

     
Baranyáért érem
E: Dimbes-dombos baranyai táj, fákkal, szántóföldekkel, szemben kitárt karú emberalak. Alul félkörívben: BARANYÁÉRT
H: Négy vízszintes sorban: A / KIVÁLÓ / TÁRSADALMI / MUNKÁÉRT. Alul RS mj.
?, öntött bronz, szabálytalan, felül „lapított” kör alakú 100, illetve 105 mm.
Megj.: Az érmet a Baranya Megyei Tanács készíttette.

     
Baranyai Amatõr Mûvészeti Szemle érme
E: BARANYAI AMATÕR MÛVÉSZETI SZEMLE. Négy, excentrikus, kiemelkedõ kör, a legbelsõ virágot formáz, a külsõkön néhány levélszerû motívum. Alul RS mj.
H: -
?, öntött bronz, 95 mm.

Pécs Baranyai Múzeumbarátok Köre Janus Pannonius érme
E: PÉCS-BARANYAI MÚZEUMBARÁTOK KÖRE. Reneszánsz ifjú felsõteste, jobb kezében toll. A fej két oldalán JANUS PANNONIUS. Alul RS mj.
H: -
?, öntött bronz, 115 mm.

   
Rövidítések magyarázata:

E: elõlap
H: hátlap
mj.: mesterjegy
?: nem ismeretes a készítés dátuma
Megj.: megjegyzés

   
     
Rétfalvi Sándor érmeivel kapcsolatos irodalom
     
Bóna Endre: Mûvészet és orvostörténet. [Lajos László érem]
Egészség 1991. 103, pp. 12-13.

Csoma Mária: Medicina in nummis. Magyar orvosi érmek katalógusa 1974 -1994.
[Gömöri Pál, Lajos László, Marek József, Pándy Kálmán, Szentágothai János,
Újhelyi Imre érmek és a Pro Universitate Quinqueecclesiensi érem]
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. Budapest, 2000.

Hágen József: A pécsi vándorgyûlés porcelán érmeirõl.
[Angyalos vert érem]
Pécsi Dénár 2005, V/8. pp. 2-3.
Hágen József: Két évtizede Pécsett volt az Europa Cantat.
Pécsi Dénár 2008, VIII/8, p. 5.

Hágen József, Raýman János, Süle Tamás: Pécs-Baranya numizmatikai bibliográfiája.
(Tanulmányok és források Baranya megye történetébõl 7.)
Baranya Megyei Levéltár. Pécs, 2000.

Jobst Kázmér: A magyar laboratóriumi medicina és társaságának krónikája.
[Pándy Kálmán és Somogyi Mihály érmek]
Pécs, 2000.

Mészáros M. János: Magyar állatorvosi érmek, plakettek és jelvények.
[Újhelyi Imre érem]
Budapest, 1986.

Mózsik Gyula, Pár Alajos: 75 éves a pécsi I. sz. Belgyógyászati Klinika. 1923-1998.
[I. sz. Belklinika érme]
Akadémiai Kiadó. Budapest, 1998.

Raýman János: A Szentlõrinci »Újhelyi Imre« Mezõgazdasági Szakközépiskola érme és jelvénye.
Pécsi Dénár 2004, IV/3. pp. 4-5.

Raýman János: Janus Pannonius érmeken.
[Pécs Baranyai Múzeumbarátok Köre Janus Pannonius érme, Mecsek Tourist érme]
Pécsi Dénár 2004, IV/10. pp. 2-3.

Raýman János: Janus Pannonius érmeken.
[Pécs Baranyai Múzeumbarátok Köre Janus Pannonius érme, Mecsek Tourist érme]
Numizmatikai Közlöny 2005-2006, CIV-CV, 101-114.

Janos Raýman: Spomen-metalja sa Ðudskim i Osjecki Marijinim Kipom
[Emlékérem a gyûdi és eszéki Mária szoborról.]
Numizmaticke Vijesti 45. (2003). 255-258.

Süle Tamás: Baranya és Pécs orvostörténelme érmeken.
[Lajos László és Szentágothai János érem]
Baranyai Helytörténetírás 1989. pp. 593–681. A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve.
Pécs, 1989. Szerk.: Szita László (Baranyai Levéltári Füzetek 138.)

Süle Tamás: Százötven év pécsi orvosi érmei.
[Lajos László és Szentágothai János érem]
(Tanulmányok és források Baranya megye történetébõl 2.)
Baranya Megyei Levéltár. Pécs, 1996

Süle Tamás: A pécsi egyetemek és fõiskolák érmei.
II. rész. [Pro Universitate Quinqueecclésiensi érem]
Magyar Felsõoktatás 1998/5–6, pp. 41–43.

Süle Tamás: Laboratóriumi história. (könyvismertetés)
[Pándy Kálmán és Somogyi Mihály érmek]
Baranyai Orvos (A Baranya Megyei Orvosi
Kamara Hírlevele) 2000. VI. évf. 3. szám, p. 8.

Süle Tamás: A gyógyító Szent Eligius.
Pécsi Dénár 2002, II/2, pp. 4-5.

Süle Tamás: Szent Eligius orvosi legendáriuma.
Baranyai Orvos 2002, VIII. évf., 1. szám, p.7.

Süle Tamás: Tíz éves a pécsi Szent Eligiusz Társaság
Pécsi Dénár 2002, II/3, pp. 2-3.

Süle Tamás: Névjegy-érmek.
Pécsi Dénár 2002, II/11, pp. 6-7.

Süle Tamás: Egy érem metamorfózisa
[Mecseki Fotóklub érme].
Pécsi Dénár 2003, III/7, p. 6

Süle Tamás: A pécsi belklinikák numizmatikai emlékei.
[I. sz. Belgyógyászati Klinika érme]
Magyar Belorvosi Archívum 2003, 56, pp. 138-142.

Süle Tamás: Máriagyûdi emlékérem.
Pécsi Dénár 2003, III/12, p.2.

Süle Tamás: Karácsonyi üdvözlet.
[Szentessy László érem]
Pécsi Dénár 2004, IV/12, p. 2.

Süle Tamás: Pécsi mûvészek a Numizmatikai Társulatért.
[Mátyás templom érem]
Pécsi Dénár 2005, V/11. p. 3

Süle Tamás: A pécsi belgyógyászat éremmûvészeti emlékei. pp. 105-117.
[I. sz. Belgyógyászati Klinika érme]
In: In memoriam Ludovici Huszár.
Szerk.: Biró Sey Katalin, Buza János, Csoma Mária, Gedai István.
Argumentum Kiadó, Magyar Numizmatikai Társulat, 2005.

Süle Tamás: Rétfalvi Sándor köszöntése.
Pécsi Dénár 2006, VI/5, p. 2.

Süle Tamás: A Magyar Belorvosi Archívum egykori fõszerkesztõi érmeken.
[Gömöri Pál érem]
Magyar Belorvosi Archívum 2006, 59, pp. 286-291.

Süle Tamás: 50 éves a Mecseki Fotóklub.
[Mecseki Fotóklub érme].
Pécsi Dénár 2007, VII/10, p. 6.

Süle Tamás: Éremtervek, érmek III. Rétfalvi Sándor: A POTE I. sz. Belgyógyászati
Klinika jubileumi érme.
Pécsi Dénár 2007, VII/10, p. 7.

Süle Tamás: Éremtervek, érmek VI. Rétfalvi Sándor: Mecsek Tourist.
Pécsi Dénár 2008, VIII/3, pp. 2-3.

Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán