Melléklapok
  
7. Melléklap
2008. szeptember 1.
7. szám
 


Magyarországi szükségpénzek bibliográfiája

Öszeállította:
Raýman János

Előszó

A szükségpénzek, elsősorban a papír szükségpénzek iránti növekvő érdeklődés nem csak katalogusokba foglalt számbavételüket teszi szükségessé. Ez a viszonylag gyakoribb pénzjegyeknél többé-kevésbé már megtörtént, bár még korántsem tekinthető lezártnak. Újabb, korábban nem ismert, vagy legalább is le nem írt pénzek bármikor előkerülhetnek és napjainkban is előkerülnek. Ismertek ugynevezett irodalomból idézett példányok, amelyeket már valaki látott, vagy csak hallott róluk, de ábrájuk és pontos leírásuk nélkül. Ezeket, mint ténylegesen létező pénzeket nem lehet elfogadni, de ezekből is előkerül időnként egy-egy példány. A gyűjtők számára a katalógus hasznos segédeszköz, eligazíthat a megjelent, vagy az eddig ismert példányok, sorozatok felismerésében, gyakoriságuk, azaz ritkaságuk és ezzel lehetséges értékük megbecsülésében is. De ez még messze van a szükségpénzek hazai történetének megismerésétől. Valójában ezeknek a pénzhelyettesítő, alkalmi fizetőeszközknek tényleges feldolgozása még nincsen befejezve, még sok tennivalót ad a numizmatika ezen ágával foglalkozóknak.
A szükségjegyek jobb megismeréséhez csak megfelelő hiteles források, ellenőrzött irodalmi feldolgozások alapján lehet eljutni. Ezeknek egy-egy szűkebb területre vonatkozó felkutatása is sok utánjárást, fáradságot kíván. Különösen azért is, mert a korabeli sajtó sem maradt meg szinte sehol hiánytalanul. A levéltárak is részben a háborúk, a rendszereváltások, és gyakran az oktalan selejtezések miatt sok veszteséget szenvedtek.
Talán segítheti az ilyen kutatásokat, ha a magyaroszági szükségpénzekről eddig sok év alatt összegyűjtött irodalmat, egy összefoglaló jegyzékbe tömörítve közzétesszük.
Mivel a szükségpénzek egy részét, elsősorban a szükségpénzként is felfogahtó bárcák bibliográfiáját Zombori Lajos: „A magyar bányapénzek és bárcák irodalma”, (Budapest, 2000) c. munkájában megjelentette, úgy véljük, az ott leírtakat szükségtelen ismételni, de a szükségpénzek irodalmának keresésekor feltétlen figyelembe kell venni!
A jegyzéket a magyar ABC betűrendjébe soroltuk, úgy, hogy a szerzők nevének betűrendjéhez, a szerző nélküli címek első szavának betűrendje csatlakozik.
A címszavak jobb elválasztása érdekében a vezetéknevet, vagy az első szót kövér betűvel nyomtattuk ki. Ha egy szerzőnek több munkáját soroltuk fel, nem ismételtük a szerző nevét. A munka lelőhelyét mindig új sorba, bekezdéssel állítottuk be. Ezzel jobban elválik a jegyzékben két írás címe egymástól. Ahol az irodalmi források lehetőséget adtak rá, a német és angol nyelvű címfordítást is megadtuk. Ugyanígy az idegen nyelvű cikkek címének magyar fordítását is közöljük. A címfordítások + jellel vannak elkülönítve a hivatkozásoktól. A nagyszámú folyóirat és napilap címeit csak óvatosan rövidítettük, leginkább akkor, ha a szerzőnél már elõfordult a folyóirat, vagy lap teljes neve. Valamint akkor, ha a forrásmunkában is rövidítve szerepelt az írás lelőhelye és azt pontosan nem tudtuk feloldani. A rövidítésjegyzékben történő visszakeresgélésére így nem kell időt fordítani.
A munkában felhasználtuk az eddig megjelent numizmatikai bibliográfiákat, mint F. Fejér Mária - Huszár Lajos: A magyar numizmatika bibliográfiája (Akadémia Kiadó Budapest, 1977), a Numizmatikai Közlönyben található bibliográfiákat (elsősorban Baloghné Ábrányi Hedvig és Balogh Éva munkáit), valamint Hágen József - Raýman János - Süle Tamás: Pécs-Baranya numizmatikai biblográfiája (Baranya Megyei Levéltár Pécs, 2000), Leányfalusi Károly: Bács-Kiskun megye numizmatikai bibliográfiája (Magyar Numizmatikai Társulat, Budapest, 1999), illetve a fontosabb katalógusokban, szakmunkákban, folyóiratokban és napilapokban talált irodalmi hivatkozásokat.
Jegyzékünk kézirat gyanánt került a Pécsi Dénár különszámai között kibocsátásra. Bár az összeállítás telejességre törekvő, de minden bizonnyal jócskán bõvíthető, elvégezhetők a hiányzó fordítások, esetleg a címek magyarázata. Nyilván hiányoznak belőle fontos irodalmi adatok címei is. Ezért kérjük a tisztelt Olvasókat, hogy javítási, kiegészítési szándékú észrevételeiket a Szerkesztőség felé sziveskedjenek megtenni! Segítségüket előre is köszönjük!
Lezárva: 2008. augusztus 5-én.

Szerző
 


A
 
Abnormálisan hosszú tél… (Koldusjegyről).
=Dunántúl, 1932.03.04.

Adamovszky István: Magyar szükségpénz katalógus 1723-1959. Adamo Bp. 2008. 312 old.

Á[dám] E[rika]:
-Bonrendszer az egyetemeken.
=Dunántúli Napló, 1986.09.01.
-Munkásgyűlés a Sopianeban. (Étkezési bon).
=Új Dunántúli Napló, 1994.03.08.

Adót nem lehet városi pénzzel fizetni.
=Dunántúl, 1919.07.09.

Áll a bankóprés, mert nincs áram.
=A Proletár. (Szeged). 1919.04.16.

Az alperes Kossuth
=Magyarország, 1966. 33. sz. p.23

Alsózalamegye pénzt nyomat az aprópénzhiány leküzdésére.
=Zalai Hírlap, 1919.06.30.

Ambrus Béla:
-A dárdai és gattendorfi uradalmak szükségpénzei 1811-ből.
+The emerency money of the Dárda and Gattendorf (Lajtakáta). From 1811.
=Numizmatikai Közlöny, 72-73. (1973-1974). 93-95
-Egy apátsági szükségpénz.
=Numizmatikai Közlöny, 64-65. (1965-1966). 79-82
-Az első hazai papírszükségpénz.
+Das erste heimische Papiernotgeld.
=Numizmatikai Közlöny, 78-79. (1979-1980). 81-85
-Az emigráció pénzügyi kisérletei
=Levéltári Közlemények, 1979.
-Az 1849-es komáromi „banók”.
+Die Komaromer „Banknoten” von 1849.
=Numizmatikai Közlöny, 76-77. (1977-1978). 111-120, IV-VII t.
-Fejezetek a szükségpénz kiadások történetéből.
=In: A Magyar Tanácsköztársaság pénzrendszere. Bp. 1979.
-Hadifogolytábor pénzeink (1815-1918) Lv.
=Kéziratok, és tanulmányok gyűjteménye 2586 sz.
-Hadikölcsönpénztár pénztárjegyei (1914).
=Az Érem, 21. (1965). 33-34. sz. 257-261
-Kecskemét papír szükségpénzei. 1919-es szükségpénzek.
+Kecskeméts Papiernotgelder.
=Cumania, Historia. A Bács-Kiskún megyei Múzeumok Közleményei 3. (1975). 373-386
-Kerek lemezpénzek (1920).
+Hungarian experimental round paper money.
=Az Érem, 20. 1964. 27-28. sz. 122-125
-A „koronás Wargha”
=Az Érem, 1978/1. 46-48
-Kossuth Lajos amerikai emigrációs bonjai (1851-1853)
+Die amerikanischen Emigrationsbons Ludwig Kossuths (1851-1853)
=Numizmatikai Közlöny, 74-75. (1975-1976). 79-92
-Kossuth Lajos londoni bankópere 1861-1862
=Levéltári Szemle, 28. (1979). 635-656
-Magyar szükségpénzek. Benne: Eszék, Fiume, Nagyszeben, Szabadka é.n.
=(Kézirat részlet)
-Magyarországon forgalomban volt papírszükségpénzek. Bp. 1949. 140 lap (kézirat).
-Magyarország papírszükségpénzei 1723-tól 1914-ig. Bp. 1977, MÉE. 202 old.
+Ungarns Papiernotgeld 1723-1914
-Magyarország papír szükségpénzei 1914-től 1919. VIII. 1-ig. Bp. 1986. MÉE. I. kötet, 240 p, II. kötet, 534 p
+Ungarns Papiernotgeld bis zum 1914. – 1. VIII. 1919.
-A Magyarországi Tanácsköztársaság pénzrendszere. Akadémia. Kiadó. Bp. 1979. 286 old. 72 t, 118 ill.
-Nagykőrös „Argus” vásárlási utalvány.
=Az Érem, 24. (1968). 43-44. sz. 22-23
-A nagyváradi bélyegpénz tervezete (1920).
=Az Érem, 24. (1968). 45-46. sz. 21-22
-Az oroszországi hadifogolytáborokban kibocsátott magyar vonatkozású szükségpénzek (1916-1920).
+Katalog der in den russischen Kriegsgefangenenlager erlassen Notgelder (1916-1920).
+Emergency currency with Hungarian reference issued in Russian prison camps (1916-1920).
I. rész. =Az Érem, 1981/1. 17-34
II. rész. =Az Érem, 1981/2. 11-34
III. rész. =Az Érem, 1982/1. 11-31
IV. rész. =Az Érem, 1982/2. 11-29
V. rész. =Az Érem, 1983/1. 30-39
VI. rész. =Az Érem, 1983/2. 12-21
-Szécsény papírszükségpénzei 1919-bol.
+Die Papiernotgelder im Jahre 1919 der Stadt Szeged.
+The paper emergency money of Szécsény, 1919.
=Az Érem, 33. (1977/2). 27-29
-Szécsényi szükségpénzek 1919-1920.
=Szécsényi Honismereti Közlöny, 1979.
-Szeged város szükségpénze 1945-ből.
+Die Geschichte der Papiernotgelder im Jahre 1945 der Stadt Szeged.
+The historyof the emergency money of 1945 in Szeged.
=Az Érem, 34. (1978/1). 12-16
-A szegedi fehérpénzek.
=Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1966-1967. 243-254
-Szükségpénz kibocsátás és kísérletei a Nikolszk-Usszurijszk tábor fogolycsere időszakában (1919-1920).
+Über die Entstehung der Lagernotgelder im Russischen Kriegsgefangenenlager Nikosk-Ussurijsk zur zeit des Gefangenstausches (1919-1920).
+Emitting and experiments of emitting of emergeney money at Nikolsk-Ussujirsk in the time of the exchanging of the prisoners of war (1919-1920).
=Az Érem, 34. (1978/2). 16-20
-A tanácsköztársaság szükségpénzei Vas megyében
=Levéltári Szemle, 28. (1978/2.) 3. sz. 345-357 /Klny. is./

Ambrus Béla – Király Ferenc dr. – Kupa Mihály dr. – Lakos János:
-Magyarország papírszükségpénzei a napóleoni háborútól a kiegyezésig (1800-1867).
1. rész. =Az Érem, 11. (1955/1). 9-15
2. rész. =Az Érem, 12. (1956/2). 8-15
3. rész. =Az Érem, 12. (1956/3). 13-15 /45-47/
4. rész. =Az Érem, 12. (1956/4). 13-15 /61-63/
5. rész. =Az Érem, 13. (1957/6). 9-11 /89-91/

Ambrus Béla – Kupa Mihály:
-sa-az szerzői néven: Emlékkiállítások a Tanácsköztársaság jubileumán
=Az Érem. 4. (1959). 13. sz. 1-3 /193-195/
-Fogolytábor pénzeink. A Magyar Művészettörténeti és Éremtani Társulat Éremtani Szakosztályában 1960. június 30-án megtartott előadás anyaga. Kézirat. A szerzők tulajdonában volt
-Magyarország hadifogolytáborpénzei az első világháborúban /1914-1918/
=Az Érem, 16. (1960) 15. sz. 250-253
-A magyar papírpénzek bibliográfiája.
=In.: Kétszáz éves a hazai papírpénz. 1960
-Sopron megye papírszükségpénzei.
=Soproni Szemle, 14. (1960/1). 74-77
-Sopron papír szükségpénzei.
=Soproni Szemle, 12. (1958). 1. sz. 3-7, Klny is.
-Vasi szükségpénzek.
=Vasi Szemle. 1964. 563-577

Ambrus [Béla] – Kupa [Mihály]– Lakos [János]:
-Magyarország papírszükségpénzei az első világháborúban (1914-1918).
1. rész. =Az Érem, 13. (1957/7). 109-112
2. rész. =Az Érem, 14. (1958/9). 11-15 /139-143/
3. rész. =Az Érem, 15. (1959/11). 12-15 /172-143/
4. rész. =Az Érem, 15. (1959/13). 20-23 /212-215/

Amikor még Pécsett pénzt nyomtattak.
=Képes Dunántúl, 1933.11.19.

Az aprópénz … [városi pénz Baján].
=Bajai Független Újság, 1920.09.11. 1

Aprópénz elrejtése ellen a [pécsi] hatóság intézkedik.

Aprópénz kerül forgalomba [Szombathelyen].
=Testvériség, 1919.05.09.

Aprópénz – kiadás.
=Esztergomi Népszava, 1919.06.24.

Aprópénz kiosztása [Pécsett].
=Pécsi Napló, 1920.04.29.

Aprópénz kiosztása ma kezdodik [Pécsett].
=A Hír, 1920.04.30.

Az aprópénz. A [pécsi] kereskedők pénzt nyomatnak.
=A Hír. 1919.07.09.

Az aprópénz vándorlása. (Baján is megjelentek a kávéházi aprópénzek).
=Bajai Független Újság, 1917.09.26.

Aprópénzeket bocsát ki a város.
=Szegedi Napló, 1919.11.16

Az aprópénzhiány. A pénzintézetek az 5, 10, 20, 50 és 100 K-ás eltűnéséről.
=Testvériség, 1919.06.08.

Az aprópénzhiány enyhítése [Pécsett].
=Dunántúl, 1919.08.05.
=Dunántúl, 1920.03.04.

Aprópénzhiány megoldása [Mohácson].
=Mohácsi Hírlap, 191911.05.

Aprópénzhiány megoldása [Pécsett].
=Pécsi Napló, 1920.10.10.

Aprópénzhiány a [pécsi] villamosokon.
=Dunántúl, 1919.06.05.
=Dunántúl, 1919.10.16.

Az aprópénzhiány enyhítése.
=Egri Munkás, 1919. 6. sz.

Az aprópénzhiányon úgy vél segíteni [Pécs] város…
=Dunántúl, 1920.11.14.

Aprópénzt bocsát ki a város. [Pécs]
=Dunántúl, 1919.10.11.
=Pécsi Est, 1919.10.12.

Aprópénzt nyomat a város [Pécsett]
=A Hír, 1919.08.05.

Augusztus elsején tíz millió városi pénz kerül forgalomba.
=Debreczeni Hírlap. 1919.07.14.

A.R.: Übersicht über die Ausgaben von 1848/49 in der Slovaki. Berichten der Tscheho-slov. Num. Ges. Prag. 1930.

B

Balaton Pál – Leányfalusi Károly – Takács István: Börtönpénzek. Büntetőintézeti szükségpénzek Magyarországon. Bedő Bt. 2001. Budapest. 32 old.

Balázs Károly:
-Hazafias motívumok. Szükség (pénz) törvényt bont.
=Műértő, 2000. június hó, 19
-Papírapró a papírboltban. Sződényi Árpád fizetési jegye
=Műértő, 2003. aug-szept. hó 22

Balkay: Komáromi bankók.
=Komáromi Lapok, 1883. 36. sz.

Bancnotele orasului Timisoara.
=Cronica Numismatica, Bucuresti. 1. (1920). 7

Banner János dr.: Szegedi szükségpénzek. +Szegeder Notgelder.
= Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archeologiai Intézetéből. (Szeged). 1. (1925). 30-60

Bányapénz 1628-ból.
=Hétfoi Hírek, 1978.05.22.
=Magyar Hírlap, 1978.05.20.

Barac, Borna: Banknotes of the States of the Former Yugoslavia 1767-2002. (Dárda). Zagreb, 2002. 43

Bárány Zsuzsa: Előkerült Mezőtúr saját egypengőse
=Blikk, 2005. febr. 10. 3

Baranyai megyeszékhelyen is adtak ki pénzt.
=Új Dunántúli Napló, 1990.11.15.

Baranyi Dóra, Molnárné: Az 1848/1849. évi szabadságharc tábori nyomdászata. Szükségpénzek.
=Élet és Tudomány, 26. (1971. márc. 12.). 11. sz. 482-499

Barcsay-Amant Zoltán: Egy kiadatlan szabadságharci szükségpénz sorozat. (Jolsva).
=Numizmatikai Közlöny, 32-33. (1933-1934). 93.

Bárdosi Németh János: A pécsi tavasz. (1945-ös szükségpénztervek).
=Kortárs, 1975. május. 773-775

Bartunek, B. – Hancl, J. – Hubelec, A.: Nouzová Platidla Ruskych ezayateckych táború v letech 1916-1920. + Orosz hadifogolytáborok szükségpénzei 1916-1920.
=Bankova, 1. (1970). 3-4, p. 33-38

Becherer Károly: A bajai szükségpénzek. +Die Notgeld von Baja. +The emergency money of Baja.
=Az Érem, 54. 1998/1. 37-42
=Bajai Honpolgár, 1990. 7. 8

Beisser, Josef: Das Kriegsgefangenengeld Österreich-Ungarns.
+ Osztrák-magyar hadofogolypénzek.
=Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft. Wien. 26. (1957-1958) 74-76

Berkeszi István:
-Múzeumunk papírpénz gyűjteménye.
=Történelmi és Régészeti Értesítő. Temesvár. 24. (1908). 130-138
-Temesvár emlékérmei és szükségpénzjegyei. Temesvár, 1908. 29 képpel U. ez megjelent
=Történelmi és Régészeti Értesítő, 24. (1908). 103-129.
-Temesvár szükségpénzjegyei 1849-ben.
=Történelmi és Régészeti Értesítő. Temesvár. 24. (1908). 124-129

Bernáth Mihály: A bankógyár Debrecenben.
=Debrecen, 1910.03.27. 1-2

Berta József: Szekszárd szükségpénzei 1945-ből. +The emergency money of Szekszárd from 1945.
=Az Érem, 42. 1986/1. 19-25

[Beváltáskor] 1.300.000 korona városi aprópénz folyt be.
=Dunántúl, 1921.09.27.

A beváltott városi pénztárjegyek megsemmisítése [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.05.09.

Bevonják a városi aprópénzt [Pécsett].
=Pécsi Est, 1921.09.11.

A bevont városi tíz koronások megsemmisítése [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.02.08.

Birkl László – Kupa Mihály: Az Óbudai Hajógyár papír szükségpénzei 1919-ben.
=Óbuda, 2. (1974). IV. 6

Bocz Péter:
-Adat a szabadságharc szükségpénzeihez. +Angaben über die Notgelder des Freiheitskriegs. +Contribution to the emergency money of the War of Independence.
=Az Érem, 1988/1. 23
-Péterváradi szükségpénzek (?) 1849. +Die Notgelder (?) von Pétervárad im Jahre 1849.
+Emergency money (?) from Pétervárad 1849.
=Az Érem 48. (1992/2). 22-23

Bonok.
=Dunántúli Napló, 1989.09.13.

Bons aus Debreczen. + Bons aus Debrecen.
=Blätter für Münzfreunde. Leipzig-Halle. 51. (1916). 171

Bozsik [László]: Az étkezési hozzájárulással nem mindig lehet jóllakni.
=Új Dunántúli Napló, 1992.11.11.

Brandström, Elza: Unter Kriegsgefangenen in Russland und Siberien 1914-1920. +Hadigogságban Oroszországban és Szibériában 1914-1920. Berlin. 1922.

Brause-Mansfeld, August: Feld Noth und Belagerungdmünzen. 1-2. + Szükség- és tábori pénzek 1-2. Stargardt, Berlin, 1897-1903.

Brüll Mária: A pénzek és helyettesítőik
=Élet és Tudomány, 41. (1986.) 22. sz. 703

Büky József: A papírpénz fejlődésének történelmi vázlata. Bp. 1947.

C
 
Campbell, Lance K.: Prisoner-of-War and Concentration Camp Money of the Twentieth Century. +Hadi- és koncentrációs foglyok tábori pénzei a 20. századból. Port Clinton, Ohio. 1989. 144 old.
-Ausztria-Magyarország, 13-18
-Szibériai táborok 110-117-

Clercius,L.: -Ueber Papier-Kleingeld. +Papír aprópénzekrol.
=Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien. 1892. 62-163

Crnobrnja, Adam: Novcanice gradova u Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovenaca + Városi pénzek a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban
=Dinar (2006) 27. sz. 44-46

(*)Curiosus:
-Pénzszükség – szükségpénz. +Geldnot - Notgeld.
=Tabularium, a gyujtosport levéltára.1. évf. 1. sz. (1921.) 1. sz. 14-16
-Szükségpénzek. +Notgelder
=Tabularium , a gyujtosport levéltára. 1. évf. (1921). 3. sz. 135

Czigány Béla: -A gyori papírszükségpénzek a Tanácsköztársaság idején.
=Arrabona. 3. (1961). 207-225

CS
 
Csák Zsófia:
-A fogolytábor önálló táborpénze.
=In: A Ostffyasszonyfai hadifogolytábor története 1915-1918. Szombathely. 1995. 21-24
-A fogolytábor saját pénze és levelezőlapja.
=In: A Ostffyasszonyfai hadifogolytábor története 1915-1918. Szombathely. 2006. 34-38


Csongor Győző: Szeged város szükségpénzei. 1976. (Kézirat).
D
 
Danek, Jirí - Holna, Jindrich: Ceskoslovenská nouzová a táborová papírnová platidla 1914-1945 + Csehszlovák szükség és tábori pénzek 1914-1945. Elektris Prága 2006. 392 old.

A debreczeni pénzügyigazgatóság az aprópénzhiány megszüntetéséért…
=Debreczeni Hírlap, 1919.07.28.
Dobossy István: Bankóégetés és szükségpénz kibocsátás Miskolcon (1849-1860)
=Borsodi Szemle, 20. (1975). 2. sz. 50-57

Dolenes, Irislav:
-Domacni papirni novac. + Helyi papírpénzek
=In: Hrvatsky numizmatika, kovni novac, papirni novac, radne marke, privátna
izdanja kovanog novca – žetoni od pocetka do danas. Zagreb é.n. (1992?) 127-148

Dombi bankója. (Tordai szükségpénz)
= Budapesti Hírlap, 1915.05.15.

Dornyai Béla: Salgótarjáni és pálfalvai szükségpénzek
=A Munka, 1936.03.14. 1-2

dr: A város bankói, pénz, amelynek senki sem örül.
=Pécsi Napló, 1919.04.03

A Dunagőzhajózási Társaság pécsi pénztárjegye
=Pécsi Napló, 1920.12.16.

A Dunántúl pénztári elismervényei.
=Dunántúl, 1919.08.29.

A Dunántúl pénztárjegyei.
=Dunántúl, 1919.09.03.
=Dunántúl, 1919.09.06.

A Dunántúl újítása. Könnyítés a lap, számonként vásárlók részére.
=Dunántúl, 1919.08.27.

Dworschak, Fritz:
-Neues Kriegsnotgeld + Új katonai pénz
=Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Münze- und Medaillen- kunde. 13. (1917). 129-132 és 14. (1918). 1-5
-Ueber Kriegsnotgeld. + Háborús pénzekrol
=Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Münze- und Medaillen- kunde. 13. (1917). p. 37-41., 49-51

E
 
[Egri 5 kr-os szükségpénz] Pécsi tárogató
=Pécsi Lapok, 1. (1860.10.14). 30. sz. 123


Egri szükségpénzek.
=Esti Hírlap, 1971.03.18.
=Népszabadság, 1971.03.19.
=Petőfi Népe, 1971.03.19.

Egerszegi Zoltán:
-Pápai szükségpénz variációk. (Kézirat, 2002.). 3 old.
-Pénzhamisítás a magyar jogtörténetben a XIX. század végéig. A Pécsi Tudomány- egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti tanszéken készült szakdolgozat. Pécs, 2000. Fantázia szükségpénzek 35-37.

Egy háborús magángyűjtemény (Újhelyi Kálmán).
=Gyűjtő, 1916. 103-116

Egy különleges fizetőeszköz. A Zólyomi Múzeum kiállításán Nemeskéri Kiss Miklós 1879-ben kiadott pénzérméit láthatjuk. A pénzzel a véghlesi uradalom munkásait fizették.
=Magyar Nemzet, 1982.10.20.

Egymillió 650.000 koronaértékű városi aprópénzt váltottak be [Pécsett].
=Dunántúl, 1921.10.15.

1,300.000 korona városi aprópénz folyt be [Pécsett].
=Dunántúl, 1921.09.27.

Elek Miklós:
-A Fegyver és Gépgyár 1 koronásának változata 1919-ből.
=Éremtani Lapok, 1995. 32. sz. p. 27
-Kiegészítés Ambrus Béla: Magyarország papírszükségpénzei 1914-1919. VIII. 1-ig c. művéhez.
=Éremtani Lapok, 1995. 29. sz. 17-18

El kell fogadni a városi pénztárjegyeket.
=Szegedi Napló, 1919.05.11.

Erdélyi István: Fogazott bélyeg aprópénz. Az alattvalók nem fogadták szívesen.
=Műértő, 2000. január. 19

Érdy János: Eperjes megszállási érmei. (Numi obsidionalis)
=Archaeologiai Értesíto. 2. (1869-187). 205-210

Erélyes eszközökkel veszi fel a város a küzdelmet a koldulással szemben.
=Pécsi Napló, 1932.09.25.

Esze Tamás: Váradi szükségpénzek a kuruc ostromzár idejéből (1705-1710).
=Numizmatiaki Közlöny. 48-49. (1949-1950). 44-46

[Eszéki bélyeg szükségpénz] Naša slika…
=Balkan Jugoslavski Filatelisticki casopis. (1920. január-február-március) 1-3. sz.. 46

Esztergomi papírpénzek.
=Esztergomi Népszava, 1919.06.17. Megjelent: Kovács Ede: „Az ember a napfénybe néz.” Szöveggyűjtemény a Tanácsköztársaság 133 napjáról Komárom megyében. Tatabánya, 1968. 160-161

F
 
Fabry, Edgar:
-Papirnati novci naših Gradova 1919-1920 godine.
=Filatelija, Zagreb. 3. (1972). . 62-63
-Paški asignat. +Pag-i asignáta.
In: 2500 godina kulture steduje: novcarstva na povijestnom hrvatskom tlu. Privredna banka Zagreb, d..d. Zagreb. 1998. 293-296,
(Bucari, Csalma, Eszék, Fiume, Karlovác, Zára)
-Prve hrvatske novcanice.
= In: 2500 godina kulture steduje: novcarstva na povijestnom hrvatskom tlu. Privredna banka Zagreb, d..d. Zagreb. 1998. 298-306

Farago, Max (Faragó Miksa):
-Die Notgeldpresse der Revolution. Wien, 1930.
Faragó Miksa:
-Pest város váltócédulái (Szükségbankók) a szabadságharc idejében.
=In: Kossuth bankók és kora. Budapest. é.n. p. 331-340
-A szabadságharc pénzügyei. A Landerer és Heckenast cég bankógyártási pöre.
=Budapesti Hírlap, 1911.06.04. 42

Farkas József:
-Hogyan készültek a keletszibériai hadifogolypénzek. /1917-1920/.
+How are made the PG Camp-Money in Eastern-Siberia.
= Az Érem, 20. 1960. 29-30. sz. 180-184
-A krasznaja-rjecskai hadifogolytábor graphikai termékeit tartalmazó gyujteményem katalógusa. Debrecen. é.n. Kézirat. 18 old.

H. Fekete Péter: -Nagyszalontai szükségpénzek.
=Numizmatikai Közlöny, 43. (1944). 47

Ferenci Demeter: Sosemvolt bankók. Pécsi szükségpénzek 1945-ből.
=Dunántúli Napló, 1986.05.25.

Ferenci Press: Próbanyomat kockás papíron. Pécsi pengők, szükségpénzek tervei ’45-ből.
=Pécsi 7. 1992.11.28.

Fiume.
=Das Notgeld. 10. (1928). 1. sz. 16.

Forgalomba kerültek a városi értékutalványok. Alkalmi munkát is lehet így fizetni.
=Dunántúl, 1933.11.12.

Forien de Roghesnard, Jean Georges:
-Catalogue des billets des camps de prisonniers de guerre en Hongrie et en Autriche de 1914 à 1918.
=Bulletin du Centre de Documentation pour l’Étude du Papier-Monnaie. 1954. 9. sz.
-Les billets èmis par les hongrois prisonniers de guerre au Camp de Kondrovo (Russie).
=Bulletin de la Sociètè de Francaise de Numismatique Paris. 5. 1950. 3. sz. 8
-Les lignes d’annulation de billets de caps de prisonniers de guerre en Hongrie et en Autriche de 1914 á 1918.
= Bulletin de la Sociètè de Francaise de Numismatique Paris, 4. (1949) 8. sz. 17-18

Frenzel Max: Notmünzen der Amtlichen Kriegsgefangenenlager der Österreichischen- und Ungarischen Kriegsgefangenenlager der Privaten Kriegsgefangenenlager (Zachen – Gruben – Industriewerke) 1914-1918. Augsburg. 1983. 65 old.

Frey Imre: Bács-Bodrogmegye numizmatikai emlékei. (Szabadkai 20 kr).
=Numizmatikai Közlöny, 5. (1906). 50-51

Fridrich, K: Platidla vojenských zajateckých a pracovnich táboruz let 1914-1918. 1985.

Funck, Walter: Die Notmünzen der deutschen und österreichischen-ungarischen Kriegsgefangenenlager 1914 bis 1918. 2. Aufl. Neuenburg, 1962. 12 old.
A fűszerkereskedők egyesülete felkéri az 50 fillérest jegyzetteket…
=Dunántúl, 1920.04.16.

Füzes Miklós: A papír pénzhelyettesítők. /1-2-3/
=Filléres Híradó, 3, Georgikon XXIV. évf. 10. sz. melléklete 6-8
=Filléres Híradó, 4. Georgikon XXV. évf. ? sz. melléklete
=Filléres Híradó, 5. Georgokon XXV. évf. 9-10. sz. melléklete 4-6

G
 
Gaba Imre: Pénzgazdálkodás
=In: A Tanácsköztársaság Veszprém megyében. Veszprém, é.n. p.160-162

Gajger, Vladimir (Ðakovo): Novcanice Bele Crkve iz godine 1849. +Fehértemplomi pénz 1849-bol. + Bank-Notes of Bela Crkve (Fehértemplom, Weiskirchen) from 1849.
=Numizmaticke Vijesti, 28. (1985). p. 54-57


Garami Erika dr.:
-1848-49 pénztörténeti emlékei. A Magyar Nemzeti Bank bankjegy- és éremgyűjteményének kiállítása. (Szükségpénzek). Bp. 1998. p. 38-42
-Kossuth és a pénzek [Kiállítás Monokon].
=Éremtani Lapok, (1992). 16. sz. 25

Gerlovics Szilveszter:
-Szabadkai pénzjegy 1849-ből.
= 7 nap, 1977.05.13. 11
-A szabadságharc egyetlen bácskai pénztörténeti emléke. Szabadkai szükségpénz 1849-ből.
=Bácsország, 6. (2000/1-2). 18-20

Giegl E.: Die Feldbuchdruckerein im Jahre 1848.
=Typográphia, 1884.

Gohl Ödön:
-Egy gróf Sztáray - féle utalvány.
=Numizmatikai Közlöny, 13. (1914). 67
-Egy lőcsei 10 kr-os szükségbankó.
=Numizmatikai Közlöny, 8. (1909). 19-20
-Fiume város pénztári utalványai.
=Numizmatikai Közlöny, 15. (1916). 4-8
-Gazdasági papírpénzek (utalványok) és munkaelismerések.
=Numizmatikai Közlöny, 12. 1913. p. 140-144
-Kassai közmunkajegyek
=Numizmatikai Közlöny, 13. (1914). 68
-Kereskedőcégek utalványai
=Numizmatikai Közlöny, 15. (1916). 63-64
-A Komáromi Értesítő 3 kros pénzjegyei.
=Numizmatikai Közlöny, 11. (1912). 1.
-Locsi hamis bankók.
=Numizmatikai Közlöny, 14. (1915). 64
-József főherceg alcsuti uradalmának papírrobotjegyei.
=Numizmatikai Közlöny,5. (1906). 102
-Magyar községek utalványai
=Numuzmatikai Közlöny, 15. (1916). 60-61
-Magyarországi hadifogolytáborok papírpénzei
=Numizmatikai Közlöny, 15. (1916), 63-64
-Magyarországi hadifogolytáborok papír- és ércpénzei
=Numizmatikai Közlöny, 16. (1917). 110-123
-Magyar robotjegyek. (A dárdai uradalom pénzei).
=Numizmatikai Közlöny, 12. (1913). 123-144. (Klny. Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, 1913.)
-Mentő-garas.
=Numizmatikai Közlöny, 9. (1910). 27
-Óbudai papírpénz szabadságharcunk idejéből.
=Numizmatikai Közlöny, 11. (1912). 2-3
-Szabadkai szükségpénzjegy a szabadságharc idejéből.
=Bács-Bodrogh-Megyei Történelmi Társulat Évkönyve. Zombor. 15. (1899). 118-121
-Szükség-utalványok
=Numizmatikai Közlöny, 14. (1915) 106-107

Göricke-Lukic, Hermine: Izložba papirne novcanice u hrvatskoj od 1945 godine. Muzej Slavonije 1994. 8 old.

GY
 
Gyalókay Lajos: Várad szükségleti érme.
=Régészeti és Történelmi Közlemé85yek, Nagyvárad. 1875. 33-34


H
 
Habrekorn [Raymund]:
-Les èmissions de papier-monnaie de la guerre de l’independence de Hongrie en 1848-1849.
=Bulletin de la Sociètè Francaise de Numismatque, Paris. 4. (1949). 9. sz. 7
-Les papiers - monnaies hongrois. Èmissions locales de la guerre de l’independence de 1848-1849.
= Bulletin de la Sociètè Francaise de Numismatique Paris. 7. (1952). p.110

Hadifogoly magyarok története.
Szerk: Baja Benedek, Lukinich Imre, Pilch Jeno Zilahi Lajos. Atheneum. Bp. é.n. (1931). I. k. Pénztörténeti adatok: 205, 224, 239, 310, 342

Hadifogolytábor pénzek. (Katalógus).
Kiadja a m. kir. Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyező Hivatala. Bp. (1918) Globus nyomda. 8 p.

Hágen József:
-Ez is egy vásárlási utalvány?
=Pécsi Dénár, 3. (2003/5). 22. sz. 7
-A 60 éves pécsi szükségpénz tervezet.
=Pécsi Dénár, 5. (2005). 46. sz.4-5
-Pécs szükségpénz tervezete 1945-ből
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 27. (1982). Pécs. 1983. 210-214
-Pécsi „koldusjegyek”.
=Pécsi Dénár, 3. (2003/2). 19. sz. 1-3
-Pécsi „koldusjegyek” az 1930-as évekből.
=Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 32. (1987). Pécs, 1988. 101-107
-Pécsi kolduspénzek az 1930-as évekből.
=Hétvégi Hirdető, 1992.12.05.
-Pécsi 100 koronás szükségpénz tervezetek 1919-ből.
+100 Kronen Notgeldentwürfe in Pécs im Jahre 1919.
=Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 29. (1984). Pécs, 1985. 179-196
-Pécsi szükségpénz tervek 1945-ből.
=Hétvégi Hirdető, 2. 1992.06.06.

Halász Gábor:
-Dobsinai szükségbankók.
=Numizmatikai Közlöny, 5. (1906). 5-8
-A magyar papírpénzekről.
=Numizmatikai Közlöny, 4. (1905). 61-67
Hallama Erzsébet: Látogatás Bárdosi Németh Jánosnál. (Az 1945-ös pécsi szükségpénzek szervezőjével).
=Dunántúli Napló, 1972.03.05.

Hamary D.: Komáromi napok 1849-ben Klapka alatt. Budapest, 1869.

Hamis [Szeged] városi ötven koronások.
=Friss Újság, 1919.07.25.

A Harmadik kibocsátású [pécsi] 50 filléresek.
=Dunántúl, 1920.04.28.

300.000 K hiányzik a városi pénztárjegyekből [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.07.04.

A Hatósági intézkedések a [pécsi] aprópénz elrejtése ellen.
=Dunántúl, 1920.02.18.

A háziasszonyok panaszai. Baj a [pécsi] városi pénzzel.
=Dunántúl, 1919.06.04.

Heckenast Gusztáv:
-Egy pénztörténeti különlegesség. Lányi Pál papírpénze Dobsinán, 1723-ban.
=Tarka Tudomány, 2. évf. (1961. 07.16.) 15. sz. 113-114. Az Élet és Tudomány melléklete.
-Lányi Pál
=Történelmi Szemle, 1962, 20

Héjjas Pál: Kecskeméti szükségpénz kibocsátási terve 1849-ben.
=Éremtani Lapok, (1993). 17. sz. 1-5

Helfert J.: Oesterreichische Münzen und Geldzeichen v. d. Jahren 1848 und 1849.
=Numismatische Zeitschrift, 6-7. (1874-75). 233-292
A helybéli rézbőrű valuta.
=Szegedi Napló, 1919.11.09.

A helyi csekkek bevonása.
=Pápai Közlöny, 1919.08.10.

A helyi pénz [Cegléden].
=Czeglédi Híradó, 1920.07.15.

Hetényi József: Az ostffyasszonyfalvai hadifogoly-tábor papírszükségpénzei
=Az Éremgyűjtő, (A MÉE Celldömölk). 1. (1993/1). 2-5

Hétfőn kezdik meg a városi élelmiszer utalványok forgalomba hozatalát.
=Pécsi Napló, 1932.01.17.

Hétfőtől forgalomba kerülnek a városi élelmiszer utalványok.
=Dunántúl, 1932.09.25.

70 magyar korona = 100 pécsi korona. 100 magyar korona = 142 pécsi korona 86 fillér.
=Dunántúl, 1921.08.24.

A hídpénz históriája.
=Esti Hírlap, 1973.06.26.

Hirdetmény. 1 és 2 koronás szükségpénzek 1919. december hó 31-ig beválthatók.
=Esztergom és Vidéke. 1919.11.23.

Hirdetmény! Kecskemét város aprópénz enyhítése…
=Magyar Alföld, 1919.07.08.

Hirdetmény! A komáromi helybéli 10 és 5 pengőkrajczáros váltó pénzek. Gyorött, Augustus 9. 1849. (Szórólap)

Hirdetmény! Komáromi várkormány [a szükségpénzek bevonásáról]. Komárom, oct. 2-án 1849. (Szórólap).

Hirschberg, Helmut-Ortutay, Julius: Ein Beitrag zum Kriegsgefangenenlagergeld in Österreich-Ungarn 1914-1918.
=Numismatische Zeitschrift, Wien. 99. (1985). 41-50, t. 8-12

Hochstasser, Gerhardt: Gutscheine in Reschitz.
=Money Trend, 15. (1983/9). 9

Hodnik I[ldikó]: Pécs az antant megszállás idején.
=Új Dunántúli Napló, 1996.05.08.
Hogyan készül a városi pénz [Pécsett]? Negyedóra a Taizs nyomdában.
=Pécsi Est, 1919.12.19.

Holub József: A háború nyomtatott emlékei. A magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának háborús gyűjteménye. (Köztük szükségpénzek).
=A Gyűjtő, 6. (1917). 6-9

Holzmair, Eduard:
-Gutscheine des ungarischen Flüchtlingslager Haid.
= Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft. Wien. XVI. (1957-1958). 22
-Ergänzungen zu „Gutscheine Haid”.
=Mitteilungen der Numismatischen Gesellschaft in Wien. XXVI. (1957-1958). 4

Homola, A.:
-História jednej záhoda. [82x34 mm-es 30 krajcár étéku papírszükségpénzrol].
=Správy, 12. (1985/3). 18-21
-Skalické a komarnanské nudzovky z rokov 1848-1849.
=Numizmatika, (1990/7). 7-14

Horváth Adolf János:
-Adatok a dobsinai papírpénzekhez.
= Numizmatikai Közlöny, 8. (1909). 134-135
-Adatok a dobsinai szükségbankókhoz.
= Numizmatikai Közlöny, 7. (1908). 12-13

B. Horváth Csilla–Hágen József–Raýman János: Pécs törvényhatósági város pénztárjegyei.
=In: Pécsi szükségpénzek kiállítása a JPM Várostörténeti Múzeumban 1990. december 14. – 1991. február 3. Katalógus. p. 9-21

Horváth Tibor Antal:
-Szegedi szükségpénzek. +Notgelder von Szeged.
=Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archeologiai Intézetéből. 4. (1928). 294-296
-Szegedi szükségpénzek (Pótlás). +Szegeder Notgelder.
=Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archeologiai Intézetéből. 2. (1926). 224

Höfken, R.: -Gefangenenlager – Papiergeld. +Fogolytábor - Papírpénz
=Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Münz- und Medaillenkunde. Wien. 11. (1916)..77

Höger, Josef: Historia Prešova v obrazoch mincí a medailí.
=Správy, 9. (1982/4). 11-22

Hőgye István:
-Egy adat az 1849-es hegyaljai szükségpénzek forgalmáról. (Olaszliszka).
+Eine Angabe über die Notgeld-Zirkulation in der Tokajer Weingegend im Jahre 1849.
=Numizmatikai Közlöny, 82-83. (1983-1984). 95-96
-Hegyaljai szükségpénzek és forgalmuk 1849-ben.
+Emergency currencies and their circulations in Hegyalja in 1849.
=In: Numizmatika és társtudományok. III. Szerk. Ulrich A. Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 1999. 269-275
-Olaszliszka város szükségpénzei 1849-ben.
=Numizmatikai Közlöny, 68-69. (1969-1970). 77-78

Húsos ebéd húsz fillérért. Látogatás a város olcsó étkezdéjében (Koldusjegy)
=Dunántúl, 1932.01.29.

Húst ne [pécsi] városi pénzzel fizessünk.
=Pécsi Napló, 1919.05.08.

Húsvásárlás [pécsi] városi pénzzel
=Dunántúl, 1919.07.11.

Húsvétra lesz [pécsi] aprópénz
=Dunántúl, 1920.03.30.

Huszár Lajos: A pesti rokkantkórház szükségpénzei a XVIII. századból
=Magyar Fováros, 1939. aug. 3. 3-4

Huszka Lajos: Szegedi szükségpénzek 1918-1919.
=Somogyi-könyvtári muhely. Szeged. 16. (1977/1-4). 41-44

Húszkoronás pénztárjegyeket bocsát ki a város [Cegléden].
=Népakarat, 1919.07.18.

I
 
Idén is kibocsátja a város az ínségjegyeket [Pécsett]
=Pécsi Napló, 1933.10.18. 2.

Iskolai havi bonok a [pécsi] villamoson
=Dunántúl, 1919.10.24.

Istvánffy György-Szekeres Árpád: A Pereces-bányatelepi vendéglõ papírszüségpénzei.
=Éremtani Lapok, 105. (2007). 21-24

J
 
Jaksch, Karl: Das Papiernotgeld der Österreich-Ungarischen Monarchia 1914-1918.
=Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft, Wien. 7. (1951). p. 1-3, 15-19

Jaksch, Karl und Pick, Albert: Österreichischer Notgeld – Spezial Katalog. Berlin, 1977.

A jancsibankókról.
=Nagykõrösi Népújság, 1919.07.09.

Jászberény papírszükségpénz kibocsátási terve.
=In: Tóth János: Az oszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság a Jászságban. Jászberény, 1969. 42-44

Jegyzetbon a közgázon.
=Új Dunántúli Napló, 1998.10.17.

Jegyzetbonok.
=Diákönkormányzati Hírlevél. JPTE. Bölcsészettudományi Kar. Hallgatói Önkormányzat kiadványa. 1994/95. 1. sz. 7

Jegyzõkönyv a Mohács város használatára készített pénztári jegyek átvételérõl. 1945. április 18.
=In: A népi demokrácia kezdeti idoszakának dokumentumai Baranyában. Pécs, Baranya Megyei Levéltár. 1971. 308

A jövõ hét végén forgalomba kerül a megyei aprópénz. (Nagykanizsa).
=Zala Népakarat. 1919.07.19.

Juhász István: Lapok a város multjából (A kecskeméti kétkoronás képe).
=Kecskeméti Szemle, 1986. 3. sz. 26-27

K
 
(Kádár): Egymással feleselõ röplapok.
=Új Dunántúli Napló, 1994.03.15. (Komáromi szükségpénz).

Kahler Frigyes dr.:
-Debrecen város és Hajdú vármegye szükségpénzei 1919-ben.
=Déri Múzeum Évkönyve, (1972). p. 293-344
-A debreceni helyhatósági szükségpénzek 1919-ben.
+A summary relating to the 1919 emergency money of Debrecen.
=Numizmatikai Közlöny, 72-73. (1973-1974). p. 75-78
-A közalkalmazottak helyzeténe alakulása Debrecenben.
=Déri Múzeum Évkönyve, (1976).p.55-79
-A szükségpénz fogalma és funkciói.
= Az Érem. 30. (1974/1). p. 33-36

Kanabé Dezsõ: A debreceni régipénz-kiállítás katalógusa. Debrecen, 1928.

Karácsony elõtt. (A Pécsi Centrum Áruház utalványa).
=Pécsi Extra, 1992.12.10.

Kardakoff, N.: Katalog der Geldschein von Russland und der Baltischen Staaten. 1769-1950. Berlin, 1953.

A kecskeméti kétkoronás.
=Kecskeméti Lapok, 1919.11.04. p. 3

A kecskeméti kétkoronások bevonása.
=Kecskeméti Közlöny, 1919.11.12.

A kecskeméti kétkoronásról.
=Kecskeméti Lapok, 1919.11.12. p. 3

Kecskeméti pénz, csak Kecskeméten érvényes.
=Magyar Alföld, 1919.06.12. p. 2
=Magyar Alföld, 919.07.13.

Kecskeméti szükségpénzekrõl.
In: Kecskemét és Kiskunság 1919. vörös lobogó. Kecskemét, 1959. p. 106

A Kecskeméti Tanács Intézõ Bizottságának jelentése a július 20.-i tanácsülésen: „városi pénz nyomása”.
In: Magyar Munkásmozgalom Története válogatott dokumentumai VI./6. Bp. 1960. Kossuth Kiadó. 491

Kedvezményes szakszervezeti hajóüdülés 1988. Pozsony-Bécs. SzOT üdülési és szanatóriumi foigazgatóság kiadása. Szórólap p. 2 (Forintkupon a külföldön tartózkodó hajón).

A kéregetõk ellenõrzése Pécsett. Élelmiszer, tüzelõ és értékjegyeket hoznak forgalomba.
=Dunántúl, 1933.10.19.

Keller, Arnold:
-Das Notgeld der Gefangenenlager 1914-1918. Deutsches Reich, Österreich und Ungarn. München 1976.
-Das Notgeld in Österreich und Ungarn 1848-1849. Berlin-Wittenau. 1954.
-Das Papiergeld der Gefangenenlager im Deutschen Reich sowie in Österreich und Ungarn 1914-1918. 2. Aufl. Berlin-Wittenau 1954.

H. Kerecsényi Edit: Adatok a Tanácsköztársaság nagykanizsai történetéhez.
=Legújabbkori Történeti Múzeum Évkönyve. 3-4. (1963). 75-114
Készül a városi aprópénz [Pécsett].
=Munkás, 1919.12.02.

A 2 koronás, 50, 20, 10 filléres [pécsi] városi pénztárjegyek beváltási határidejének meghosszabbítása.
=Pécsi Napló, 1921.04.24.

Két koronások a héten [Kecskeméten].
=Magyar Alföld, 1919.07.06.

Kevés volt a városi bankó. Újabb pénztárjegyeket nyomat [Pécs] város.
=Dunántúl, 1919.04.17.

Kibocsátják a városi szükségpénzt [Debrecenben].
=Debreczeni Független Újság. 1919.07.13.

Kiállítás Szécsényben.
=Szövetkezeti Híradó, 7. (1969). p.10

M. Kir. Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyzõ Hivatal: -Hadifogolytáborpénzek katalógusa. Magyar – német nyelven. - Bp. 1918.

Király Ferenc:
-Camp money for Hungarian refuges in Austria
=The Num. Serapbook Magazine 25. (1959). 2156-2159
-Szibériai magyar fogolytáborpénzek (1916-1921).
=Folia Archaeologica (Új Folyam), 8. (1956). 205-214. XIV-XVI tábla.

Kivonják a [pécsi] városi pénzt a forgalomból. Új pénz jön a helyébe.
=Dunántúl, 1919.12.13.

Kohlberger, Franz: Papiergeld aus der Woiwodina 1848/49. (Karlowitz).
=Mitteilungen der Numismatischen Gesellschaft in Wien. 11. (1960). 81-82

Kohlberger, Franz – Beisser, J.: Österreichisches Notgeld 1918.
=Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien. 27. (1959-1960). 91

Koldulás megváltására élelmiszer utalványokat.
=Pécsi Napló, 1932.01.09.

A Kommun alatt kiadott szükségpénzek.
=Libellus 1. (1919.10.15). 2-3, 18-19


Korcsmáros László: A mádi szükségpénz 1849-ben.
=Északmagyaroszág, Miskolc. 17. (1961.06.04). 5

Korcmáros, Ladislav dr.: Hrvatski papirnati novac. +Horvát papírpénzek.(Közte Dárda, Csepin, Fiume, Eszék).
=Vjesnik, 1991. máj. 20.

Kovács Emil: [Esztergomi szükségpénzek]
In: „Az ember a napfénybe néz”. Szöveggyûjtemény a tanácsköztársaság 133 napjáról Komárom megyében. Tatabánya, 1968 p. 160-161.

Koehler, Johann David: Eine von dem Commandanten in Gross Waradein bey der ragozischen Einschliessung A. 1708 von Kupfer geschlagene Nothmünze.
=Historischer Muenz-Belustigung. Nürnberg. 21. (1749). 305-312

Körösladányban Bem tábornok hadseregében a zsold fizetésére készült pénz kliséjét találták meg egy kútban = Békésmegyei Népújság, 1969.10.27.

Kramer, Heinz Josef: Warum wurde im Ersten Weltkrieg Kriegsgefangenen-Lagergeld ausgegeben?
=Münzen & Papiergeld, (2000/2). 141-144

Kriegsfürsorgeamt Wachsengeld.
=Blätter für Münzfreunde, 51. (1916). 171

Kuhn, A.: Weisskirchner Notgeld im Jahre 1849.
=Der Donauschwabe 31. Aalen. 1. VII. 1982. 3

Kuka, Pavol: Núdzové mínce sklárne v Hrinovej 1879. +Herencsvölgyi Szükségpénz 1879. (Zólyom vm.)
=Numizmaticke Listy. Praha. 19. (1964). 17-19

Kulcsár Imre: A kapu-pénz.
=Kisalföld, 1966.10.07.

Kupa Mihály:
-Catalogue des billets locaux Hongrois de 1850 à 1950.
=Bulletin de la Sociètè d’Ètude et Centre Documentation pour l’Historie du Papier-Monnaie Paris. 1954. 2. sz.
-Emerency monies of the Hungarian war for independence (1848-1849).
=Emerency Money Collector, Artie, W. Va. USA. 1953. Vol. 2. No. 3. 9-12.
-Az erdélyi fohadipénztár „váltójegy” tervezete 1849-ben.
=Numizmatikai Közlöny, 54-55. (1955-1956). p. 60-62
-Felszabadulásunk pénzei (1944-1945). Városi szükségpénzek.
=Honismeret, 13. (1985/2). 9-10

-Forradalmak pénzei. A Magyar Nemzeti Bank Bankjegy és Ércmúzeumának kiállítása.
=Numizmatikai Közlöny, 48-48. (1949-1950). 53-54
-A Füredi-féle hamisítványok.
=Az Érem, 13. (1957). 5. sz. 7-12
-Hungarian local currencies issued by Authorities, Towns and bankestabilisuments 1850-1950.
=Alliance Numismatique. Europèenne, 1957. (Január-november, folytatá- sokban).
-Hungarian local currencies of the great inflation in 1945-1946.
=Bulletin du Centre de Documentation pour l’Etude du papier Monnaie. 1955. 4. sz.
-A jászberényi 1919-es szükségpénz tervezete.
=Jászkúnság, 15. (1969). 1-2 sz. 59-60
-A Keller katalógusok magyar vonatkozásai.
+Hungarian relations in the catalogues of [Arnold] Keller.
=Az Érem, 19. (1963). 25. sz. 53-54
-Kisvárdai 1849-es papírszükségpénzek.
=Az Érem, 13. (1957). 6. sz. 14-15 /94-95/
-Korona-lei 1918-1919. Kézirat 10 old.
-Legrégibb papírszükségpénzeink.
=Numizmatikai Közlöny, 56-57. (1957-1958). 50-53
-Mád város papírszükségpénze 1849-ben.
=Numizmatikai Közlöny, 62-63. (1963-1964). 93-94
-Mackensen’sches Armeegeld.
+A Mackensen Hadsereg pénzei Korona-Lei Magyarországon.
=Money Trend, (1981). 12. sz. 11-14
-Das Notgeld des ungarischen Unabhängigkeitskriegs 1848-1849.
+A magyar függetlenségi harc szükségpénze 1848-1849.
=Der Geldschein, 2. (1952). 11-12. sz. 51-54
-Die Notgeldscheine der grössten Inflation in Ungarn (1944 bis 1946).
+A legnagyobb infláci szükségpénzei Magyarországon (1944-tol 1946-ig)
I.Teil: Budapest.
=Geldgeschichtliche Nachrichten, (Frankfurt a. M.) 12. (1977). 60. sz. p.180-184
II.Teil:Provinzen.
=Geldgeschichtliche Nachrichten, (Frankfurt a. M.) 13. (1978). 65. sz. 111-115
-A papír szükségpénzek fajai.
+The Kinds of emergency paper money.
= Az Érem, 23. (1967). 39-40. sz. 398-407
-Pécs-Baranya köztársaság pénzjegyei: 1921. augusztus 16-22.
+Banknoten der republik Pécs-Baranya.
=Magyar Numizmatikai Társulat Évkönyve, 1979. p. 27-39
-Die 100 Pengo-Note vom 18. Januar 1945.
=Geldschichtliche Nachtichten, (1976). 51. sz.
-A 136.300/1946. P.M. VII.sz rendelet alapján adójegyeket helyettesítõ kisegítõ fizetési eszközként is forgaloman volt „adópengõ” értékjelzésû illetékbélyegek katalógusa.
=Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. 12. (1956). 44-46
Sokszorosítás 1972. július12 keltezéssel. Újra kiadva =ÉL. 92. sz. 2005. aug. 11-14
-Ungarische Lokalausgaben von Behörden, Städten und Bankinstituten 1850-1950.
=Der Geldschein, (1954). 2-4. sz.
-Ungarisches Notgeld währends des 1. Weltkrieges.
=Der Geldschein, (1953). 3-4. sz.
-World War I. emergency paper money of Hungary 1914-1918.
=The Numismatic Scrapbook Magazine. Chicago, 18. (1952). 12. sz.

Kupa Mihály és Ambrus Béla:
-Magyarország hadifoglytábor pénzei az elsõ világháborúban (1914-1918).
1.rész. =Az Érem, 16. (1960). 15. sz. 10-13. /250-253/
2.rész. =Az Érem, 17. (1961). 16. sz. 7-12. /271-276/
3.rész. =Az Érem, 17. (1961). 17. sz. 9-23. /307-311/
4.rész. =Az Érem, 18. (1962). 19. sz. 18-21. /354-357/

Kupa Mihály és Birkl László:
-Az óbudai hajógyár papír szükségpénzei 1919-ben.
=Hajó-Daru 8. (1970). 25. sz. 4

Kupa Mihály és Krasnov, Gjuro: Srpski asignati u Vojvodini 1848. godine.
=Numismaticke Vijesti. 20. (1973). 46-48

Kupa Mihály és Kupa Mihály Tamás:
-Francia katonai megszállási emlékeink 1918-1919-bõl.
+The French military occupation in Hungary, 1918-1919, and numismatics
= Az Érem, (1986/2). 22-25
-Óbuda, Pest, Buda és Budapest hatósági szükségpénzei (1849-1945).
+Behördliche Notgelder von Óbuda, Pest und Buda sowie Budapest (1849-1945).
=Numizmatikai Közlöny, 86-87. (1987-1988). 149-156

Különleges város aprópénz [Pécsett].
=Dunántúl, 1919.12.30.

K. L.: Amikor Nagykorös szükségpénzt gyártott.
=Pestmegyei Hírlap, 1971.12.31.

L
 
Lagergelder 1915/17.
=Monatsblatt der Numismatischen gesellschaft in Wien. 10. 156

Lagergeldverzeichnis Österreich, Ungarn.
=Blätter für Münzfreunde. Leipzig-Halle. 52. (1917). 222
=Monatsblatt der Numismatischen Gesellsschaft in Wien, 10. (1916). 156

Laky Rezsõ: -Ostffyasszonyfalvai fogolytábor és temetõ története. Celldömölk, 1917.

Laszowski: Gorski kotar i Vinodol. Zagreb, 1923. 124

Lažni stokrunaši pecujskog varoškog novca.
=Baranjski Glasnik. 1919.12.18.

Leányfalusi Károly:
-Börtönpénzek
=Éremgyûjtõk Híradója (Kecskemét), 3. (1995. május). 14. sz. 2-3
=Éremtani Lapok, (1995). 31. sz. 19
-A Duna-Tiszaközi Mezogazdasági Kamara javaslata a polgármesternek szükségpénz kibocsátása.
=Éremtani Lapok, (1993). 22. sz. 22
-A kecskeméti „argus” vásárlási utalvány.
=Éremtani Lapok, (1999). 53. sz. 18-19
-A nagykorösi szükségpénzek története.
Éremtani Lapok, (2001). 66. sz. 15-18
-Szükségpénzek.
=Éremgyûjtõk Híradója, (Kecskemét). 1. (1993. május). 2. sz. 1-6
-Új börtönpénzek Kecskeméten.
=Éremtani Lapok. (2000). 61. sz. 18

Leányfalusi Károly-Nagy Ádám:
-Az ország területén 1848-49-ben kibocsátott helyi papír-szükségpénzek.
=In: Pénzek 1848-49-ben. MÉE Bács-Kiskun megyei Szervezete Kecskemét, 2000. 113-120
-A Füredi Róbert-féle 1848-49-es városi szükségpénz hamisítványok listája.
=In: Pénzek 1848-49-ben. MÉE Bács-Kiskun megyei Szervezete Kecskemét, 2000. 121-122

Lehóczky Tamás: Beregmegye és a munkácsi vár 1848-49-ben. Munkács, 1899. 131-132
Leszih Andor:
-Adatok az 1860-i miskolczi pénztári utalvány történetéhez.
= Numizmatikai Közlöny, 8. (1909). 135-137
-A Borsod-Miskolci Múzeum éremgyûjteménye az 1916. évben.
= Numizmatikai Közlöny, 16. (1917). 128
-Ismeretlen szabadságharci szükségpénzek.
= Numizmatikai Közlöny, 36-37. (1937-1938). 101-103
-Megint több lesz a szükségpénz.
=Miskolci Napló, 1920. 233
-Mezõkövesd város 1860-iki pénztári utalványa.
= Numizmatikai Közlöny, 15. (1916). 11-12
-Miskolcz város 1860. és 1919. évi szükségpénzei.
-Miskolcz város pénztári utalványa. 1860.
=Numizmatikai Közlöny. 8. (1909). 108-109
Lieskovský, Rudo: Keressük az eperjesi és a lipótvári ostom szükségpénzeit. +Look for the siege-emergency coins of Eperjes and Lipótvár.
=Az Érem, 33. (1977/2). 31-32

Lipótvárnak megszállási pénzei.
=Arch. Ért. 2. (1869-1870). 245-254

Lupret, Velimir: -Novac grada Zadra kovan za potrebe opsjednute francuske vojske 1813. godine. +Coins of the citi of Zadar minted for the needs of the besieged french army in 1813.
=Numizmaticke Vijesti. 45. (2003). p. 209-213
-Miskolcz város pénztári utalványa. 1860.
=Numizmatikai Közlöny. 8. (1909). 108-109
Lieskovský, Rudo: Keressük az eperjesi és a lipótvári ostom szükségpénzeit. +Look for the siege-emergency coins of Eperjes and Lipótvár.
=Az Érem, 33. (1977/2). 31-32

Lipótvárnak megszállási pénzei.
=Arch. Ért. 2. (1869-1870). 245-254

Lupret, Velimir: -Novac grada Zadra kovan za potrebe opsjednute francuske vojske 1813. godine. +Coins of the citi of Zadar minted for the needs of the besieged french army in 1813.
=Numizmaticke Vijesti. 45. (2003). p. 209-213

M
 

Matejcic, Radmila: Krune „Citta di Fiume” I problem valute u Rijeci od godine 1918-1924. =Numizmaticke Vijesti, 1963. 20. szám. 1-31 (internet).

Ma forgalomba hozták az új képes élelmiszer utalványokat. Szén és tejjegyeket is árusít a város.
=Dunántúl, 1933.02.08.

Mák Ferenc: Országunk papír – szükségpénzei
=Gyujtok” 1959/2. 3, II. rész: 1959/3. 3-4

Ma kerülhetnek forgalomba a Szombathelyi Direktórium által kibocsátott új pénzek.
=Testvériség, 1919. 64. sz.

Ma már történelem [kalocsa szükségpénze].
=Petõfi Népe, 1984.09.18. 3

Ma megkezdték a pénz becserélést. A beváltás módozatai: 70 magyar kor. 100 pécsi kor.
=Pécsi Est, 1921.08.25.
Magyar István: Rozsnyói szükségpénz változatok. +Variationen der Notmünzen der Stadt Rózsnyó. +Emergency notes varieties of Rozsnyó.
=Az Érem, 56. (2000/2). 19-20

Magyar és osztrák fogolytábor-pénzek.
=A Gyûjtõ, 6. (1917). 118-123

A második kibocsátású [pécsi] 50 filléresek.
=Dunántúl, 1920.03.23.

Második kibocsátású [pécsi] 100 K-sok.
=Pécsi Napló, 1919.04.29.

Matic, Branko: Republik u srebru papirnog novca grad Osijeka iz 1919. godine.
=Numizmaticke Vijesti. 39. (1997). 138-143

Mažic: Prilozi za poviest grada Bakra. Sušak. p. 81

Mayer Ferenc: Hol van Mateocz? +Wo liegt Mateocz? +Wehre is Mateocz? (Válasz R. Richter Az Érem 1988/1-ben feltett kérdésére.)
= Az Érem, 1989/2. 35

Még pénzt is nyomtak rajta [Kecskeméti 2 koronás].
=Petofi Népe, 1967.12.31. 4

Megbüntették mert nem fogadta el a [pécsi] városi pénztárjegyet.
=Dunántúl, 1920.02.17

Meghosszabbították a [pécsi] városi pénz kicserélésének határidejét.
=Pécsi Est, 1921.09.28.

Megjelentek a [pécsi] városi pénztárjegyek.
=Dunántúl, 1919.04.09.

Megjött a szerb engedély [pécsi] városi pénztárjegyekhez.
=Dunántúl, 1919.04.08.

Megkezdték a szükségpénz nyomtatását [Debrecenben].
=Debreczeni Független Újság, 1919.07.20.

Megsemmisítették a bevont [pécsi] városi pénztárjegyeket.
=Dunántúl, 1920.09.05.

Megszavazták az újabb tízmilliót [Pécsett.
=Dunántúl, 1919.04.20.

Megszûnik az aprópénzhiány [Cegléden].
=Népakarat, 1919.06.22.

Megyei aprópénz kibocsátásának technikai elõkészületei. (Nagykanizsa).
=Zala – Népakarat. 1919.07.19.

Mennyi papír kell a [pécsi] városi pénzhez?
=Pécsi Napló, 1919.05.03.

Mennyi [pécsi] városi pénztárjegy van forgalomban? Befejezték a pénztári jegyek gyártását.
=Pécsi Napló, 1919.05.15.


Mészáros István dr.: -Szükségpénzek. Bank a fogolytáborban.
=Magyarország, 1987. 9. sz. 23

[Mezõtturi szükségpénz] Sántha Sándor levele.
=Értesítõ, 1980/3-4. 6-7

Mikép lehetne a kis pénz hijányán segíten?
=Komáromi Értesítõ. 1849.01.16. 25-27
=Komáromi Értesítõ. 1849.01.19. 38-39

Mikép lehetne Komáromban a váltópénz (Scheidemünze) hiányán czélszerûleg segíteni?
=Komáromi Értesítõ. 1849.01.25. 58-59

Miklya Jenõ: Az erdélyi hadsereg 1849-ben készült pénznyomó lemeze.
=Békés megyei Népújság, 1985.05.04.-

Mikó Endre:
-Még egyszer Jolsva papírszükségpénzeirol. +Noch einmal über die Notgeldscheine von Jollsva. +New data on the emergency notes of Jolsva.
=Az Érem, 2003/2. p. 20-21
-Jólsva város ezüst egyforintos papír szükségpénze. +1 Silber Forint Papiernotgeld der Stadt Jólsva. +The silver 1 forint emergency paper money of the town Jólsva.
=Az Érem, 58. (2002/1). 40-41
-Mégegyszer Jólsva papírszükségpénzeirol. +Noch einmal über die Notgeldscheine von Jólsva. +New data on the emergency notes of Jólsva.
=Az Érem, 59. (2003/2). 20-21
-Rozsnyói papírszükségpénz változatok.
=Éremtani Lapok, (2001). 70. sz. p.13-14
-Szegedi tizenkét pengõ krajczáros utalvány. +A voucher of Szeged for 12 krajcars. +Ein 12 Pengo Kreutzer Gutschein aus Szeged
=Az Érem. 2004/2. 22-23
-A temesvári 10 guldenes változata.
=Éremtani Lapok, (2002). 72. sz. 71-72
- Újmoldova (Neu-Moldova) 2 krajcáros szükségpénze. +Das 2 Kreuzer Notgeld von Neu-Molkdova.-+The 2-kreuzer emergency paper money of Neu-Moldova
=Az Érem. 62. (2006/1). 14
-Változatok a szabadságharc papír-szükségpénzeinél. +Varianten des Notpapiergeldes in dem Freiheitskapf 1849-1849. +Variations in the emergency notes of the War of Independence.
=Az Érem, 57. (2001/2). 39-42

Mikor váltják be a szegedi városi pénzeket?
=Friss Újság, 1919.08.26.

MILÉVA és bonok.
=Dunántúli Napló, 1989.08.28.

Milyen pénz lehet Pécsett forgalomban?
=Pécsi Napló, 1921.02.01.

Mi lesz a papírpénzzel? (Hódmezõvásárhely).
=Vásárhelyi Friss Újság. 1919.06.18

Mimica, Bože: Numizmatikna na povijesnom tlu Hrvatske. +Numismatika auf dem Historischen Boden Kroatiens. Rijeka. 1992. 488-500

Mirnik, Ivan: Pravo rudarenja i kovanja novca grofova Krckih ili Frangepana. +Das Berg- und Münzrecht der Grafen von Krk oder Frangepan.

Mizériák a [pécsi] városi pénzzel. Mint pénz nem kell. Uzsorát úznek vele.
=A Hír, 1919.05.16.
Molnárné Baranyai Dóra: Az 1848/1849. évi szabadságharc tábori nyomdája. Szükségpénzek. =Élet és Tudomány, 1971.03.12.

Muzej Slavonije Osijek. Izložba Papirne novcanice u Hrvatskoj do 1945 godine. 1994.
+Az Eszéki Szlavónia Múzeum papírpénz kiállítása

A. Müller – Wandau: Kriegsgefangenen Lagergeld im Rahmen russischer und sibirischer Papíergeld Emission 1915-1919.
=Mitteilungen der Numismatischen Gesellschaft, Wien. 16. (1930). 46-48, és 151-153

N
 
Nagy Ádám ›Leányfalusi Károly

Nagy Dezsõ: A ceglédi 1919-es szükségpénzrõl.
=Ceglédi Hírlap, 5. 1961.03.17.

Nagy László:
-Ambrus Béla gyûjteménye a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumban.
=Történeti Múzeumi Közlemények 1980. Népmûvelési Propaganda Iroda. 53-65
-Az 1945-46-os infláció – a pénzek tükrében.
=1. rész Éremtani Lapok, 41. sz. (1997). 3-6
=2. rész Éremtani Lapok, 42. sz. (1997). 3-10
=3. rész Éremtani Lapok, 43. sz. (1997). 3-9
=4. rész Éremtani Lapok, 44. sz. (1997). 3-15
=5. rész Éremtani Lapok, 45. sz. (1997). 3-9
=6. rész Éremtani Lapok, 46. sz.(1997). 3-9

-Az 1945-46-os infláció – a pénzek tükrében.
=In: Numizmatika és a társtudományok II. konferencia Debrecenben 1995. okt. 2-4. Debrecen, Szerk.: Krankovics Ilona. 1996. 171-181. (Városi szükségpénzek).
- Szükségpénz 1918-19-ben.
=Historia, 1980/3. 35

Nagy Lóránt: Serlegvacsorai megemlékezés Ambrus Béláról.
=Nagyar Numizmatikai Társulat Évkönyve, 1980. 105-107

Nagybecskereki tiszai IV. folyam társulat 2 forintos.
=Alles aus Papier. 2. Sonderauktion, 1998. nov.7. Wien. No. 544.

Nagyfalusi Tibor: Einczinger Ferenc (1879. augusztus 5.- 1950. áprílis 17.) /Az esztergomi szükségpénz tervezõje./
=Esztergom és Vidéke, 2004.06.17. 5

Nagykõrösi szükségpénzek…
=Nagykõrösi Népújság, 1919.07.16.

Nagykõrösi szükségpénzek tárgyában…
=Nagykõrösi Népújság, 1919.08.01.

Nagykõrösi szükségpénzek ügyében…
=Nagykõrösi Népújság, 1919.08.03

Nagykõrösi szükségpénzjegyek ügyében…
=Nagykõrösi Népújság, 1919.07.20.

A Nagykõrösi Takarékpénztár rövid története. Nagykõrös 1935. 19 old.

Nánási Éva:
-Rövid kiegészítés a „Francia katonai megszállási emlékeink” címû cikkhez. +Kurze Ergänzung zum Artike „Unser Andenken an die französusche militärische Besetzung”. +A few more worlds on French military occupation souvenirs.
=Az Érem, 43. 1987/2. 25
-Szegedi szükségpénzek 1915, 1918-1921. +Die Szegeder Notgelder von 1915, 1918-1921. +The emergency money of Szeged 1915, 1918-1921. Szeged, 1989. 160 old. MÉE Csongrád megyei Szervezete, Móra Ferenc Múzeum.

Nem fogadják el a [pécsi] városi pénzt.
=Pécsi Napló, 1919.05.04.

Nem fogadta el a [pécsi] városi pénzt.
=A Hír, 1919.06.04.

Nem lesz városi szükségpénz.
=Debreczeni Független Újság, 1919.07.30.

Nem vonják be a [pécsi] városi aprópénzt.
=Új Dunántúl, 1921.05.07.

A Nemzeti Múzeum köszönete Pécs városának [a városi pénzekért].
=Dunántúl, 1922.01.31.

Nendtvich Andor: Pécs szab. kir. város a szerb megszállás és a trianoni iga alatt.
=Magyar Külpolitika, 1931. Május.

Neubauer Zoltán István:
-Háborús szükségpénzeinkrol.
=Numizmatikai Közlöny, 17. (1918). 57-60
-A papírpénzgyujtésrõl.
=Tabularium, 2. évf. 1. sz. (1922. január 31.). 8-10
-A „Szepességi takarékpénztár” szükségbankói.
=Numizmatikai Közlöny, 14. (1915). 10-12
-Szükségbankók a Szepességben.
=Közlemények Szepes Vármegye Múltjából. Lõcse. 3. (1911). 60-61
-Die ungarische Notgelder.
=Libellus, 2. (1920). 17-18. sz. 1-2

Novakovity, B.:
-Gradski novac u Jugoslaviju.
=Politika Ekspres, 1970.
-Postanske marke kao zamena novca.
=Filatelista Casopis saveza Filatelista Srbje. 1970. (Október.) 9-10

N.N.: Österreichisch-ungarische Lagergelder.
=Monatsblatt Num.Ges. in Wien, 19.sz. (1915). 156

NY
 
Nyiltrendelet [5 és 10 kr-os szükségpénzek forgalomba hozataláról]. Komárom, 1849. julius 20. (Szórólap).

Nyomják a városi pénzt [Pécsett].
=Pécsi Est, 1919.11.30.

O
 
O-n: Füstbe ment milliók.
=Komáromi Lapok, 1885. p. 36-37

Obal – Szûcs: Bakjegypótló átutalási csekkek kibocsátásáról [Szombathelyen].
=Vasi Vörös Hírlap, 1919. 79. sz.

Az Óbudai Hajógyár papírszükségpénzei 1919-ben.
=Óbuda, 1975. ápr.

Oesterreich-Ungarn
=Das Notgeld 14. (1932). 6. sz. 9.

Okos várospolitika pénzt eredményez. (Szegedi szükségpénzekrõl).
=Debreczeni Hírlap, 1920.03.08.

Az Osztrák – Magyar Bank nem bocsátja ki Nagykanizsa városi és megyei bankjegyeit.
=Munkás, 1919.07.29.

Ö
 
Önkormányzati áruház nyílik Pécsett. Élelmiszer utalványokat vált be.
=Pécsi Extra, 1992.11.12.

Österreichisch – ungarische Lagergelder.
=Monatsblett der Numismatischen Gesellschaft in Wien, 1915. p. 156

Öt és tíz koronásokat bocsát ki a város.
=Szegedi Napló, 1919.07.19

Az ötkoronás városi pénztárjegyek [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.07.06.

Ötmillió korona összegû megyei bankjegyet nyomat Nagykanizsa.
=Munkás, 1919.07.11.

Ötmillió korona összegû bankjegyet nyomat Kanizsa.
=Zala-Népakarat, 1919.07.11.

Az 50, 20 és 10 koronások beváltása [Pécsett].
=Dunántúl, 1921.10.14.

Az 50 koronás szükségpénzek sorsa.
=Szegedi Napló, 1919.04.15.

Az 50 koronás városi pénztárjegyek [Pécsett].
=Pécsi Napló, 1919.04.13.

Ö: A városi pénzforgalmi idejétõl hat hónap telt el [Pécsett].
=Dunántúl, 1919.09.30.

P
 
Pál József: Nagykanizsa és környéke a forradalmak korában (1918-1919). 1968. 69

Pallós Lajos: A Nemzeti Kölcsön 1851. A Makk-féle összeesküvés numizmatikai emléke.
=In: Numizmatika és a társtudományok III. Nyíregyháza, 1999. 287-293

Panaszok a [pécsi] városi pénz beváltása körül.
=Dunántúl, 1921.09.24.

Pályázat a [pécsi] száz koronások tervére.
=Dunántúl, 1919.12.23.
=Pécsi Est, 1919.12.24.
=Pécsi Napló, 1919.12.23.

Pályázati hirdetés [új pécsi 100 koronásra].
=Pécsi Napló, 1919.12.28.

Pápai pénz.
=Pápai Közlöny, 1919.06.14.

Papp József:
-Egy losonci nyomdahibás utalvány
=Éremtani Lapok, 77. sz. (2003). 21
-Egy rendkívül ritka bárca Nagybecskerekrol.
=Éremtani Lapok, 66. sz. (2001). 10

Papiergeld & Notgeld. 2. Sonderauktion Sammlung Bázlik, Budapest. 26. Mai. 1997. Szükségpénzek p. 31-56

A papírpénzhiány pótlása. A Dunagozös 20, 50 és 100 koronás pénztárjegyeket bocsát ki.
=Dunántúl, 1920.12.16.

A papírpénzhiányon segít a város.
=Pécsi Napló, 1919.04.01.

[K. Papp Miklós]: A kényszer forgalmú pénz – utalványok 1849-ben.
=Történeti Lapok. Kolozsvár. 1. (1874). 494-495

Pécs – Baranya 1918-1928. (Városi pénzrol). Pécs, 1929. Dunántúl kiadása.

Pécs ingatlanainak az értéke 60-80 millió. A városi pénztárjegy fedezete.
=Dunántúl, 1919.10.03.

Pécs nehéz pénzügyi helyzete. A városi pénztárjegyeket Pécsett mindenki köteles elfogadni. Drákói szigorral büntetik, aki nem fogadja el, vagy azzal üzérkedik.
=Dunántúl, 1919.07.16.

Pécs vagyoni helyzete. A polgármester nyilatkozik a városi pénzrol, beváltásáról.
=Dunántúl, 1919.10.01.

Pécs város aprópénze. Elkészültek a klisék. A jövo héten forgalomba kerül.
=Dunántúl, 1919.11.11.

Pécs város bankói.
=Bajai Független Újság, 1919.04.06.

[Pécs] város pénz nélkül. Üres a pénztár.
=Dunántúl, 1919.04.25.

[Pécs] város pénze. Jobb, mint az OMB pénze.
=Pécsi Napló, 1919.05.10.

[Pécs] város pénzszükséglete.
=Pécsi Napló, 1919.04.03.

Pécs város pénztárjegyei.
=Grimasz, 1920.09.24.

[Pécs] város segít az aprópénz hiányon. Fél millió darab új 50 filléres.
=Dunántúl, 1920.03.13.

[Pécs] város új pénzeket nyomat.
=Pécsi Est, 1919.12.14.

Pécs városi aprópénz érvényessége.
=Pécsi Napló, 1921.01.08.

A Pécsett forgalomban lévo pénzek.
=Dunántúl, 1921.02.01.

A pécsi aprópénzhiány problémája.
=Pécsi Napló, 1920.11.18.

A Pécsi Bányaigazgatóság pénztárjegyei.
=Pécsi Napló, 1921.01.06.

A Pécsi Est utcai árusításánál… [bonért vásárolható].
=Pécsi Est, 1919.09.04.

A [pécsi] 2 és 5 koronások kliséi elkészültek.
=Dunántúl, 1920.06.24.

A pécsi pénz.
=Mohácsi Hírlap, 1919.06.08.

A [pécsi] pénztárjegyek kelendosége.
=Dunántúl, 1919.04.10.

A [pécsi] pénztárjegyek kibocsátása.
=Dunántúl, 1919.04.04.

A pécsi pénztárjegyek vidéken.
=Dunántúl, 1919.04.12.

A pécsi pénzügyi bizottság a kibocsátandó aprópénz ügyében…
=Pécsi Napló, 1919.11.15.

A pécsi 100 korona, még 100 korona.
=Dunántúl, 1921.08.25.

A [pécsi] 100 koronás.
=Pécsi Napló, 1919.04.11.

A [pécsi] 100 K-ás pályázata ügyében.
=Pécsi Napló, 1920.02.21.

A [pécsi] városi aprópénz Budapesten.
=Pécsi Napló, 1919.11.19.

A pécsi városi aprópénz érvényessége.
=Pécsi Napló, 1921.01.08.

A [pécsi] városi aprópénz kliséi elkészültek.
=Pécsi Napló, 1919.11.18.

A [pécsi] városi aprópénz munkában.
=Pécsi Napló, 1919.11.29.

A [pécsi] városi kétkoronások forgalomba hozatala.
=Dunántúl, 1920.07.10.

A [pécsi] Városi Múzeum gyarapodása [szükségpénzekkel].
=Dunántúl, 1922.04.04.

A [pécsi] városi ötkoronás pénztárjegyek.
=Dunántúl, 1920.07.08.

A [pécsi] városi ötkoronások.
=Dunántúl, 1920.07.21.

A [pécsi] városi 5 koronások.
=Pécsi napló, 1920.08.03.

A [pécsi] városi ötkoronások a forgalomban.
=Dunántúl, 1920.08.03.

A [pécsi] városi ötkoronások és 50 filléresek.
=Dunántúl, 1920.08.19.

A [pécsi] városi ötkoronásokat…
=Pécsi Napló, 1920.04.17.

A [pécsi] városi ötkoronásokat eredetileg fehér papiron…
=Dunántúl, 1920.07.21.

A [pécsi] városi pénz bevonása.
=Dunántúl, 1920.05.07.

A [pécsi] városi pénz bevonásához.
=Pécsi Est, 1919.10.03.

A [pécsi] városi pénz [elfogadása].
=Dunántúl, 1919.06.14.

A [pécsi] városi pénz érvényessége.
=Pécsi Napló, 1919.12.28.

A [pécsi] városi pénz és az aprópénz.
=Pécsi Napló, 1920.07.27.

A [pécsi] városi pénz és az Auber cég.
=Pécsi Napló, 1919.05.15.

A [pécsi] városi pénz- és bélyegpályázat eredménye.
=Pécsi Napló, 1921.05.21.
=Új Dunántúl, 1921.05.21.

A [pécsi] városi pénz forgalomban.
=Pécsi Napló, 1919.04.17.

A [pécsi] városi pénz kelendosége.
=Pécsi Napló, 1919.04.12.

A [pécsi] városi pénz kényszerforgalma érdekében.
=Pécsi Napló, 1919.04.09.

A [pécsi] városi pénz kivándorlásának megakadályozása. A pénzhamisítást ellenorzik.
=Pécsi Napló, 1919.04.20.

A [pécsi] városi pénz kötelezo elfogadása.
=Dunántúl, 1919.07.07.
=Dunántúl, 1919.07.17.
=Pécsi Napló, 1919.05.25.

A [pécsi] városi pénz sorsa. A falusi nép idegenkedése.
=Dunántúl, 1919.06.05.

A [pécsi] városi pénz továbbra is érvényes.
=Dunántúl, 1919.12.28.
=Dunántúl, 1921.01.08.

A [pécsi] városi pénz ügye.
=Dunántúl, 1919.11.30.

A [pécsi] városi pénz védelme. Megbüntetik, aki nem fogadja el.
=Dunántúl, 1919.05.17.

A [pécsi] városi pénzbeváltás meghosszabbítása.
=Dunántúl, 1920.07.03.

A [pécsi] városi pénzbeváltása.
=Dunántúl, 1920.06.26.

A [pécsi] városi pénzbeváltásának utolsó határideje.
=Dunántúl, 1921.10.07.

A pécsi városi pénzek beváltási határideje.
=Dunántúl, 1920.06.25.

A pécsi városi pénznek és levélbélyegnek nagy a becsülete Budapesten is.
=Pécsi Napló, 1919.12.25.

A [pécsi] városi pénztár és az aprópénz.
=Pécsi Napló, 1920.07.27.

A [pécsi] városi pénztárjegy fedezete. Pécs ingatlanainak az értéke 60-80 millió.
=Dunántúl, 1919.10.03.

A [pécsi] városi pénztárjegy védelme.
=Dunántúl, 1919.05.25.

A [pécsi] városi pénztárjegyek a pénzügyi bizottságban.
=Pécsi Napló, 1919.04.04.

A [pécsi] városi pénztárjegyek beváltása.
=Pécsi Napló, 1920.07.30.

A [pécsi] városi pénztárjegyek bevonása.
=Pécsi Napló, 1920.05.16

A [pécsi] városi pénztárjegyek bevonásának kérdése.
=Pécsi Napló, 1920.04.08.

A [pécsi] városi 100 K-ás pályázatáról döntött a bírálóbizottság.
=Pécsi Napló, 1920.02.11.

A [pécsi] városi százkoronások tervpályázata.
=Dunántúl, 1920.02.10.

Pecujski sitni papirnati novac.
=Baranjski Glasnik, 1919.12.18.

Pelbárt Jenõ:
-Egy ritka szükségpénz szám-vízjele.
=Éremtani Lapok, 109. sz. (2008). 19-21
-Ritka papírszükségpénz – vízjel 1849-bol.
=Éremtani Lapok, 73. sz. (2002). 10-13

Pelbárt Jenõ - Mikó Endre:
-Hamis [pécsi] garasok.
=Éremtani Lapok, 80. sz. (2003). 11-14
-Hamis rozsnyói papírszükségpénz
=Éremtani Lapok, 83. sz. (2004). 24-25
-Hamis váltógarasok. (kézirat. A fenti írás változata) 3

Pénz helyett értékjegyek.
=Debreczen, 1919.04.11.

A pénzintézetek államosítása és pénzkibocsátás Szekszárdon.
=In. K. Balogh János: Tolna megye a Magyar Tanácsköztársaság idoszakában. Szekszárd. 1964. 124-126

Pénzt kibocsátó városok.
=Pécsi Napló, 1919.04.03.

Pénztárjegyek [Szegeden].
=Dunántúl, 1919.05.18

A pénztárjegyek sikere.
=Testvériség, (Gyor). 1919.05.08.

A pénzutalványok érvényének meghosszabbítása.
=Vasi Vörös Újság, 1919.06.27

A pénzügyi bizottság javaslata. Mibe került a [pécsi] városi aprópénz?
=Dunántúl, 1919.11.16.

A pénzügyi bizottság ülése [a pécsi aprópénzek kibocsátásáról].
=Dunántúl, 1919.11.15.

Persijn, Alexander:
-Kostbarkeiten aus der HYPO-Geldscheinsammlung. H. Gietl Verl. Regenstauf. 1994. 38
-Notgeld von Timisoara – Temesvár – Temeschburg.
=Der Geldscheinsammler, 4. (1990/1). 5-7

Pest város 1849. jun. 4-i váltócédula kibocsátásának hivatalos hirdetménye.
=In: Kossuth 1848/49-ben 5. Kötet. 1955. 656-657

Petryl, J[osef]: Tiskové varianty desefikrejcarové nouzové poukázky Sabinova na Prešovsku 2. Cervana 1849.
=Numizmatické Listy, Praha. 15. (1960). 43-44

Philadelphiai Kossuth-bankó.
=Népszava, 1967. nov.7.

Pick, Albert: Specialized issues standard catalog of world paper money. Krause, 1995. 608-609 (Arad, Komárom, Temesvár).

Pick, Albert – Richter, Rudolf: Papiergeld-Spezialkatalog Österreich 1759-1986 mit folgenden Nebengebieten. Ungarische Reichhälfte…Militärausgaben. 2. Bovített kiadás. Dornbirn, 1986. 219 old.

Pilászky György: Szibériai hadifogoly szükségpénzek ismertetése.
=In: Békés István: A második debreceni bélyegkiállítás emlékkönyve. Debrecen. 1928. 17-22

Pintér László: Egy dorogi szükségpénzrol.
=Közhírré tétetik Dorogon 1992. Május. A DVBE lapja

Pitanje uredjenja Pecujske valute.
=Baranjski Glasnik, 1921.01.28.

Polgármester jelentésben … [a pécsi] városi pénzek.
=Dunántúl, 1921.12.23.

Pongrácz József dr.: Pápai 1849-es papírszükségpénzek.
=Az Érem, 13. (1957). 5. sz. 12-13

Poštanske marke kao bonovi novac.(Eszék).
=Kolekcionari, Beograd. 1975. 5. sz. 53-55

Pusztai József: Sajtóhibás pécsi bankjegyek. A Nádor Kávéház, mint pénzkibocsátó.
=Dunántúli Napló, 1977.12.08.

P. E: Vízórákat szereltet fel az önkormányzat Pécsett. 2000 forintos bonokkal segyítenek.
=Új Dunántúli Napló, 1993.03.20

R
 
Rádóczy Gyula:
-Egy edig ismeretlen szükségpénz. [Kiskunhalasi 100 P].
=Numizmatikai Közlöny, 66-67. (1967-1968). 99-101
-Gyógyszertárak papír szükségpénz kibocsátásai.
=Gyógyszerészet, 24. (1980). 426-429

Rauch, Beate: Austria-Hungary 30 POW camps pose paper collector challenge.
= World Coins, 9. (1972). 102. sz. 786-804

Raýman János:
-Adatok Eger 1860. évi szükségpénzeihez. +Angaben zu den Notgelder der Stadt Eger im Jahre 1860. +Data of the 1860s necessity money of Eger.
=Az Érem 47. (1991/2). 29-30
-Adatok Mohács 1945-ös szükségpénz kiadásához. +Angabe zur Emission des Notgeldes im Jahre 1945 in Mohács.
=Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs. 38. (1993). Pécs, 1994. 151-162. Klny is.
-Adatok a pécsi szükségpénzek díszíto mintáiról. +Angaben über die Verzierungs-Motive des Fünfkirchner Notgeldes. +Some Date about the Docorative Motives of the Emergency Money of Pécs.
=Az Érem, 53. (1997/2). 17-22
-Adatok a szibériai hadifogolytáborok pénzeihez. (Bijszk). +Angaben zu den Papiernotgeld der sybirischen Kriegsgefangenenlager. +Data to the moneys of Siberian prison camps.
= Az Érem, 44. (1988/2). 23-24
-Adatok a szibériai hadifogolytáborok pénzeihez. (Krasznaja Rjecska). +Angaben zu den sybirischen Kriegsgefangenen-Lagergeld.(Krasnaja Rietska). +Data to emergency paper money used in Sibirian prisoners of war camp (Krasnaya Riechka).
= Az Érem, 50. (1994/1). 15-18
-Bárdosi Németh Jánosra emlékezünk.
=Pécsi Dénár, 2. (2002). 9. sz. 2-3
-Bovebben a sellyei szükségpénzrol
=Éremtani Lapok, 95. sz. (2006). 20-21
-A Bükkvidéki Vendéglátó Rt utalványai. Adatok a „tengizi bárcák”-hoz
=Éremtani Lapok 109. sz. (2008). 15-18
-A Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda RT szerepe a pécsi szükségpénzek kiadásánál.
=Pécsi Dénár, 3. (2003). 23. sz. 1-2
-Egy olasz hadifogolypénzrol.
=Éremtani Lapok, 2. sz. (1990). 22-25
-Esztergomi szükségpénzek
=Az Érem, 63. (2007/1). 17-19
-A frontharcosok becsületpengoje. Egy meg nem valósult alkalmi pénz.
=Éremtani Lapok, 39. sz. (1996). 21
-A gyulai Komló kávéház 20 fillérese.
=Éremtani Lapok, 34. sz. (1995). 20-21
-Hamis 100 koronások a megszállt Pécsen (1918-1921).
=Baranya Történelmi Közlemények, 7-8. (1994-1995). 231-240
-Hamis pécsi 100 koronások.
=Pécsi Hét, 1999.12.11. 10
-Ismeretlen pécsi papírszükségpénzek.
=Éremtani Lapok, 20. sz. (1993). 17-21
-A kenyérmezoi hadifogolytábor pénzei.
=Esztergom és Vidéke, 1994.08.11.
-Kiegészítés a szibériai hadifogolytábor pénzekhez (Nikolszk-Usszurijszk). +Ergänzungen zum Geld der Sibirischen Kriegsgefangenen-Lager (Nikolsk-Ussujirsk). +Addendum to emergeney curency used in Sibirian camps of warprisoners (Nikolsk-Ussujirsk)
=Az Érem, 47. (1991/1). 47-48
-Kiegészítés a szigetvári szükségpénzekhez. A Kátai vendéglo pénzjegye.
=Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 46-47. (2001-2002). Pécs, 2003. 119-120
-Különleges pécsi szükségpénzek.
=Éremtani Lapok, 31. sz. (1995). 16-18
-A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1 krajcárosa.
=Éremtani Lapok, 45. sz. (1997). 12-13
-A mohácsi szükségpénzek. Budapest, Mondat Kft. 2003. 20 old.
Ism.: B.B. Új Dunántúli Napló, 2003. szept.15. 7
-Nyomdai muhibák a pécsi szükségpénzeken.
=Éremtani Lapok, 43. sz. (1997). 15-18
-Ötven éve. Mohács szükségpénzei.
=Új Dunántúli Napló, 1995.04.04.
-Pécs szabad királyi város szükségpénzei 1919-1921
=Pécsi Szemle, 8. (2005/3). 66-80
-Pécsi alakalmi pénzek 1988. május 1-én.
=Éremtani Lapok, 4. sz. (1990). 38-39
-A pécsi koldusjegyek elso kiadása.
=Pécsi Dénár, 3. (2003/3). 20. sz. 4
-A pécsi 5 koronás tervezojére Gebauer Ernore emlékezünk
=Pécsi Dénár, 2. (2002). 6. sz. 1-3
-Pécsi 50 és 100 koronás városi pénzjegyek nyomdai muhibái.
=Éremtani Lapok, 61. sz. (2000), 11-16
-A pécsi pénzkibocsátás történetébol.
=Pécsi Hét, 1999.04.17. 10
-A pécsi pénztervek próbanyomatai.
=Pécsi Dénár, 4. (2004) 1-2
-Pécsi pénztervek 1921-bol.
=Éremtani Lapok, 65. sz. (2001). 3-11
-Pécsi szükségpénzek kiállítás a JPM Várostörténeti Múzeumban 1990. december 14.-1991. február 3. Katalógus. A kiállítást rendezte, és a katalógust összeállította B. Horváth Csilla, Hágen József, Raýman János. Temporg Ny. Pécs, 1990, 24 old.
-Pécsi szükségpénzek próbanyomatai
=Pécsi Dénár, 4. (2004). 32. sz 1-2
-Pécsi szükségpénzekrol élcelodik a Grimasz.
=Éremtani Lapok, 26. sz. (1994). 24
-Pécsi újságok aprópénzei 1919-bol.
=Baranya. Történelmi Közlemények, 9-10. (1996-1997). 265-277
-Pénzforgalom Pécsett 1918-1921-ben.
=In: Pécsi szükségpénzek kiállítás a JPM Várostörténeti Múzeumban 1990. december 14.-1991. február 3. Katalógus. Pécs, 1990. 3-7
-A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár pénztárjegye
=Az Érem, 61. (2005/1). 12-14
-Szigetvári szükségpénzek.
=Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 43. (1998). 215-221
-Szigetvári szükségpénzek (1919-1920, 1944-1945)
=In: Baranyai Történelmi Közlemények 2. BML. 2007. 59-78
-Szükségpénz kiállítás Pécsett.
=Éremtani Lapok, 3. sz. (1990). 17
-Temesvári városi pénzek 1849-bol.
=Pécsi Hét, 1999.06.05. 10

A régi városi pénzek becserélése [Pécsett].
=Dunántúl, 1921.09.14.

Rendelet a vasmegyei szükségutalványok kicserélésérol.
=Vasi Vörös Hírlap, 1919.07.30.

Rengjeo, Ivan:
-Asignacije bana Jelacica.
=Numizmaticke Vijesti. 9. (1962). 4-13
-Karlovacki papirni novac iz godine 1848 i 1849.
=Numizmaticke Vijesti. 5. (1958). 13-14-Papirni novac u Hrvatskoj g. 1848, 1849 i 1850.
=Numizmaticke Vijesti. 1953. 44-57
-Papirne novcanice vlastelinstva Adamovic u Cepinu. +A csepini Adamovics uradalom papírpénzei.
= Numizmaticke Vijesti. 7. (1960). 19-24
-Papirne novcanice vlastelinstva Eszterházy u Dardi.
=Numizmaticke Vijesti, 9. (1962). 18-20
-Papirni novac u Hrvatskoj g. 1848-1849 i 1850. +Papírpénzek Horvátországban 1848-1849 és 1850 években.
=Numizmatica, Zagreb. 1953. 5. sz. 44-57
-Sisacki papirni novac iz godine 1849.
=Numizmaticke Vijesti. 5. (1958). 12. sz. 13-16
-Viroviticki papirni novac iz godine 1849.
= Numismaticke Vijesti, 3. (1956). 6-7. sz. 16-17

Renner, [Viktor]:
-Oesterr. – ungar. Kriegsgefangenen- und Internierten Lagergelder.
= Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Münz- und Medaillen kunde. Wien. 12. (1916). 81
-Weichemünzen und Kreuzchen für in freundlichen Auslande befindliche österr. ungar. Kriegsgefangene.
= Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Münz- und Medaillenkunde Wien. 14. (1918). 45

Réthy László: Magyar papír- és szükségpénzek a szabadságharcból.
=Az Alföld. (Arad) 33. (1893. január 14.). 11. sz. 1-2

Richter, Rudolf:
-Belagerungsnotgeld im Königreich Ungarn 1849.
=Geldscheinsammler, 1987/4. 161-167
-Magyar szükségpénzek 1914-tol 1919 augusztusáig. +Ungarisches Papiergeld von 1914 bis zum August 1919. +Hungarian emergency paper money from 1914 until the August of 1919.
= Az Érem, 44. (1988/1). 38-47
-Notgeld Österreich. Deutsches-Österreich und Nachfolgenstaaten mit Nebengebieten ab 1918. Regenstauf 1993. H. Gietl Verlag, 129 old.
-Notgeld Österreich. Österreich-Ungarn 1914 bis 1918. Regenstauf. 1996. H. Gietl. Verlag, 198 old.
-Österreich-Ungarn. Kantinenbons und diverse Anweisungen für Kriegsgefangene in Ersten Weltkrieg.
= Der Geldscheinsammler, 4. (2000). 4. sz. 31-32

Riporter a „Darázsfészek”-ben. Szociáldemokraták 1 kr-osa.
=Pécsi Figyelo, 1895.06.25. 1-3

Rohde, Teodor: Das Papiergeld in Ungarn.
=Monatsblatt der Numismatische Gesellschaft in Wien. 8. (1910). 154-159

Rosti Zs.: Mikép lehetne a kis pénz hijányán segíteni?
= Komáromi Értesíto, 1849.01.16.

Rózsa Gábor: Az „utolsó” jancsibankó a Mindszent-apátfalvi Ármentesítési Társulatnál Kistiszán, és a kormánybizosi iratok között Szentesen (1882).
+Die letzte ”Hänschenbanknote” in Szentes, bei der Wasserschutzgesellschaft in Bökény-Mindszent.
=In: Numizmatika és a társtudományok, II. Debrecen, Szerk. Krankovics I. 1996. Déri Múzeum, Magyar Numizmatikai Társulat. 135-158

S
 
Sándor Ildikó: Ceglédi szükségpénzek.
=In: 1918-1919 Cegléden. Ceglédi Füzetek 18-19. sz. Cegléd. 1969. 125, 130-131, 136-137

Šaško, Kazimír: Nudzovka Pavla Lányiho z roku 1723.
= Bankova, 1. (1970). 3-4. sz. 41.

Schulmann, J.: Öst. Ungarn Kriegsgefangenen Lagergelder. Papiers monnaie. Catalogue. LXVII. 1917. 122-129

Schulmann, J.: La Guerra Européenne 1914-1917. catalogue. Amsterdam, LXX. 1918.

Segítenek a bankóhiányon – Szükségpénzeket bocsátanak ki.
=Vásárhelyi Proletár, 1919.04.02.

Segítsünk az aprópénzhiányon.
=Egri Munkás, 1919. 8. sz.

Siklóssy László: A világháború a muvészetben.
=A Gyujto, 6. (1917. jan.1.). 1-3. sz. 119-123

Simon László: Az ÉPGÉP Kisz Klub alkalmi pénzei.
= Éremtani Lapok, 98. sz. (2006). 23-24

Slabaugh, R. A[rlie]: Emergency monies of the world. – Austria-Hungary.
= The Num. Scrapbook Magazine 14. (1948). 303

Smidt, Antoni: Das Hausgeld des Pester Inwalidenhauses.
=Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Münz- und Medaillenkunde 14 (1918). 118

Smith Lajos: Szombathelyi szükségpénz.
=1. Vasi Szemle, 1958. 107-108

Smoquina, Mario:
-La carta moneta civica di Fiume negli anni 1848-1853.
= Rivista Italiane di Numismatica e Scienze Affini. Milano. 43. (1941). 16-28
-Un episodo poco noto della storia politica ed economica di Fiume. La carta moneta civica di Fiume negli anni 1848-1850.
= Vedetta d’Italia 1939.05.05.

Soltész Ferenc: Tengizi bárca.
=Éremtani Lapok, 97. sz. (2006). 22-23

A soproni bankó a „NAP” kirakatában.
=Soproni Hétfo, 1918.09.16.

A soproni pénzintézetek által kiadott szükségpénzek további elfogadásáról.
=Sopron Vármegye Hivatalos Lapja, 1919.11.27. 51. sz.

A soproni 10 és 50 filléresek az év végéig forgalomban maradnak.
=Soproni Vörös Újság, 1919.07.01.

Sugár István:
-Amikor Eger városa pénzt nyomatott. Az 1860. évi egri szükségpénz története.
=Népújság, 1970.12.02.
-Eger város 1860. évi szükségpénzének története.
=Numizmatikai Közlöny, 58-59. (1959-1960). 56-59
-Egri szükségpénzek.
=Egri Népújság, 1971.03.18.
-Az 1849. évi Eger városi szükségpénz.
=Az Egri Múzeum Évkönyve. 11-12. (1973-74). 209-215
-Papírszükségpénzek 1860-ban Egerben.
+Die Geschichte des Notgeld der Stadt Eger im Jahre 1860.
= Egri Múzeum Évkönyve, 8-9. (1970-71). 249-256

W. Süle [Ágnes]: Venni, vagy nem venni? Lehet(ne)e a kollégiumi büfében bonnal fizetni?
=Unuversitas, 1988.02.18.

Süle Tamás:
- Pécsi szükségpénzek kiállítása.
=Új Dunántúli Napló, 1991.02.16. 8
-Szigetvári szükségpénzek (1919-1921, 1944-1949) (könyvismertetés).
=Pécsi Dénár 7. (2007). 72.sz. 4

SZ
 
Szabadka egykor saját pénzt nyomtatott.
= Magyar Szó, /Újvidék/ 1967.05.03.

A Szabadságharc Emléktárgyai Aukció. Nudelman gyujtemény 1998. március 10-11. Összeállította Nudelman László. Bp. 1998. Cream Kft. (Szükségpénzek). 112-115

Szabó Gyula: Pécs szükségpénzei 1919-1921-ben.
=Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs. 1961. 105-117

H. Szabó Lajos:
-Az Amerikában kiadott „Kossuth dollárok” története.
=Honismeret, 23. (1995/1.) 49-51
-A komáromi bankógyártás.
=In: A szabadságharc és az emigráció pénzei és kitüntetései 1848-1866. Pápa, 1995. 21-24

[Szamosújvári börtönpénz]
=In: Pulszky Ágost – Tauffer Emil: Börtönügy. Pest, 1867. 300-301

Szeged bankót nyomat.
=Szegedi Napló. 1918.11.19

Szeged engedélyt kap a papírpénz kibocsátásra.
=Szegedi Napló, 1918.09.15.

Szeged város által kibocsátott szükségpénzeket nem fogadja el…
=Szegedi Napló, 1919.04.24.

A szegedi szükségpénzek ose.
=Szegedi Napló, 1919.08.07.

Szekeres Árpád ??lásd Istvánffy György

Szénássy Zoltán:
-A komáromi bankó. KT Kiadó [Észak] Komárom 1999. 107 old.
-Százötven éves a komáromi bankó.
=Honismeret, 27. (1999/1). 9-18

Szepessy Géza:
-Adatok a bor-pénzek történetéhez.
=Az Érem, 24. (1968). 43-44. 24-27
-Fogatpénzek Komárom megyében. +Carriage token at country Komárom.
= Az Érem, 23. (1967). 41-42. sz. 436-440

Szept. 25-ig beváltják a városi aprópénzeket [Pécsett].
=Dunántúl, 1921.09.18.

Szigethy Vilmos: A szegedi kormány pénzügyei. Szeged. 1942.

Szíjártó József: Bon bonyodalom.
=Új Dunántúli Napló, 1990.04.09.

Sz[ilágyi] M[ihály]: A MÉE Baranya Megyei Szervezetének [bonjai].
=Értesíto, 2001/2. 42

Szinnyey József: Komáromi nagy napok.
= Budapesti Hírlap, 1912. ápr. 7. 39-40

Szlanka András: A szabadságharc és az emigráció pénzei.
=Népszabadság, 1994. márc.19.

»Szokob bankók«
=Esztergom és Vidéke, 1919.09.03.

Szokob pénz.
=Esztergom és Vidéke. 1919.12.24.

[SZOT hajópénz]
=Kedvezményes szakszervezeti hajóüdülés. SZOT üdülési és szanatóriumi foigazgatóság kiadványa. 2 old.

A szovjetpénzek sorsa.
=Czeglédi Híradó, 1920.11.14.

Szûcs Tibor: Egri krajcárosok Óbudán.
=Bervai Figyelo, 1973. június.

[Szükségpénz]
=In: A Tanácsköztársaság története Borsodban és Miskolcon. Miskolc, 1969. 105 és 140

Szükségpénz 1849-bol. A 4 krajcáros szükségpénz a vásárosnaményi Beregi Múzeumba került.
=Keletmagyarország. 1969.12.17.

A szükségpénz értéke.
=Debreczeni Független Újság, 1919.07.26.

Szükségpénz kiállítás Pécsett.
=Éremtani Lapok, 1990. 3. sz. 17

A szükségpénz kibocsátása.
=Debreczeni Független Újság, 1919.08.06.

Szükségpénzek.
=Vásárhelyi Proletár, 1919.04.03.

(*:)Szükségpénzek (Amatorök Forgalmi Szövetkezete ajánlata árakkal.) +Notgelder
=Tabularium, 1. évf 5. sz. (1921. aug. 31.). 135.

(*:)Szükségpénzek (Amatorök Forgalmi Szövetkezete ajánlata árakkal.) +Notgelder
=Tabularium, 1. évf 8. sz. (1921. december 15.). 190

Szükségpénzek Szombathelyen.
=Testvériség, 1919. 38. sz.

Szükségpénzre most van égetoen szükség.
=Debreczeni Független Újság, 1919.08.03.

Szükségpénzt bocsátanak ki.
=Hódmezovásárhelyi Vörös Újság. 1919.04.02.

Szükségpénzt bocsátott ki a város.
=A Proletár, (Szeged). 1919.03.29.
=Vörös Újság, (Szeged). 1919.03.29.

T
 
Tájékoztató a Hadsegélyezo Hivatal jótékonycélú kiadványairól és propaganda cikkeirol. Magy. Kir. Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyezo Hivatal kiadása. Bp. (1915).

Tájékoztató a tej és tejtermék utalványok kiadásáról.
=Pécsi Extra, 1992.10.01.

Tájékoztató Pécs szabad királyi város szociális munkájáról. Pécs, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.T. 1934. (Koldusjegyek).

Takács István dr.: Büntetointézeti szükségpénzek Magyarországon. (Eloadás a Magyar Numizmatikai Társulat összejövetelén 1994-ben). Kézirat, 8 old.

Tasnádiné, Marik Klára: Szükségpénz érmék kerámiából.
= Építõanyag, 19. (1967/10). 396-398

Temesvári Jenõ: Szükségpénzek.
=Éremtani Lapok. 92. sz. (2005). 6-8. A Kuruc kor érmészete. Harmadik rész, cikkben

Tilos az aprópénz elrejtése. Már nyomják a 2 koronásokat [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.07.03.

A 19-es ceglédi pénzekrõl.
=Ceglédi Hírlap, 1950.05.10.

10.000 K-ás bankjegyek és kamatmentes pénztárjegyek váltása.
=Testvériség, 1919. 47, 49. sz.

Tízkoronás pénztárjegyek Veszprémben.
=Vörös Zászló, 1919.06.14.

Tízmillió értékû szükségpénzt bocsátanak ki.
=Debreczeni Független Újság, 1919.07.29.

A tolakodó kéregetõk ellen [koldusjegy].
=Pécsi Napló, 1934.01.21.

Tolnai Márton: Északerdély papírszükségpénzei (1918-1945). +Emergency paper monies of North-Transsylvania (1918-1945).
= Az Érem, 23. (1966). 37-38. sz. 363-367

Tóth József:
-Megnyílt az Elso Budai Árverõház.
=Éremtani Lapok, (1996). 35. sz. 23-25
-Mi az ásztallér? +Was ist der Ásztallér? +What is Ástallér?
=Az Érem, 54. (1998/1). 43-44


-Mi a porcinka? +Was ist Porcinka? +Wath is porcinka?
= Az Érem, 53. (1997/1). 34

Tóth József – Zombori Lajos: Faragó Sándor fémszükségpénze. +The emergency coins of Sándor Faragó.
=Az Érem, 48. (1992/1). 10-11

Tóth K[ároly]: Szükségpénzek Fõnixhutáról.
=Muérto, 2. (1999/4). 13

Tóth Sándor: A tanácsköztársaság gazdaságpolitikai érvényesülése Zala megyében.
=In: Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság Zala megyei történetébol. Zalaegerszeg, 1971. 105-127

Tömörkény István: Papírpénzek a szegedi muzeumban.
= Numizmatikai Közlöny, 5. (1906). 142-145

U
 
Újabb másfélmillió 50 filléres [pécsi pénz].
=Dunántúl, 1920.04.25.

Újabb pápai pénz.
=Pápai Közlöny, 1919.06.08.

Újabb tíz millió városi pénztárjegy [Pécsett].
=Dunántúl, 1919.04.19.

Újházy László: Komáromi pénzek beváltása. „Hirdetmény”.
Korabeli falragasz a gyori Xantus János Múzeumban.

Az új nagykanizsai városi és megyei pénzek.
=Zalai Hírlap, 1919.07.11.
=Munkás, 1919.07.29.

Az új pápai pénz.
=Pápai Közlöny, 1919.05.18.

Új városi 50 filléresek [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.03.05.

Új városi százkoronások [Pécsett].
=Dunántúl, 1919.12.14.


Az új pénztárjegyek. A Magyar Általános Hitelbank gyori fiókjának pénztárjegyei.
=Testvériség, 1919.05.11.
=Gyori Hírlap, 1919.05.10.

Új szükségpénzek.
=Szegedi Vörös Újság, 1919.04.02.

Új szükségpénzek…
=Szegedi Vörös Újság, 1919.04.13.

Új szükségpénzeket bocsát ki a város.
=A Proletár, (Szeged). 1919.04.02.
=Szeged és Vidéke, 1919.04.14.

Ungarn Notgeld. (Árajánlat).
=Tabulárium, 2. évf. 1. sz. (1922. január 31). p. 61

V
 
A váltópénzhiány enyhítése [Pécsett].
=Dunántúl, 1919.04.09.

A váltópénzhiány [Pécsett]. Hogy lehetne a bajon segíteni?
=Dunántúl, 1919.07.04.

Vámosi László: Bankónyomó az Öregvárban.
=Éremtani Lapok, 38. sz. (1999). 23

tinódi Varga Béla: Magyarországon forgalomban volt papírpénzek [szükségpénzek] jegyzéke.
=Az Érem, 2. (1924. március). 49-53

Várkonyi György: Martinszky János Pannónia Könyvek, 1997. Pécs. 84
(A mohácsi szükségpénzek tervezoje).

Váry E. – Pretsch E.: A magyar bankjegynyomás technikai fejlodése.
=Magyar Typográfia. 7. 1955. 10.

A város bankjegybizottsága [Pécsett].
=Pécsi Est, 1919.08.30.

A város bankói [Pécsett]. Pénz, amelynek senki sem örül.
=Pécsi Napló, 1919.04.03

A város pénze.
=Soproni Napló, 1918.09.15.
A város új papiros pénzei.
=Soproni Hétfo, 1918.11.18.

A városi aprópénz beváltása [Pécsett].
=Pécsi Est, 1921.09.25.
=Pécsi Est, 1921.10.05.
=Dunántúl, 1921.10.10.

A városi aprópénz beváltásának határidejét [Pécsett meghosszabbították].
=Dunántúl, 1921.10.10.

A városi aprópénz [forgalomba hozása Pécsett].
=Pécsi Est, 1919.12.28.

A városi aprópénz forgalomban [Pécsett].
=Dunántúl 1919.12.16.

A városi aprópénz forgalomban van [Pécsett].
=Pécsi Napló, 1919.12.23.

Városi aprópénz a fuszerkereskedoknek [Pécsett].
=Munkás, 1919.12.21.
=Pécsi Est, 1919.12.21.

Városi aprópénz. [Kecskeméti mozi-pénz].
=Kecskemét és Vidéke, 1920.10.06. p. 3

A városi aprópénz kiadása [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.02.07.

A városi aprópénz kiadása tárgyában [Pécsett].
=Pécsi Napló, 1919.11.16.

A városi aprópénz nagy része még e hét folyamán elkészül [Pécsett].
=A Hír, 1919.12.16.

A városi aprópénz [Pécsett].
=A Hír, 1919.05.16.
=Dunántúl, 1919.09.18.
=Munkás, 1919.10.11.
=Dunántúl, 1919.10.14.

=Munkás, 1919.10.14.
=Dunántúl, 1919.10.18.
=Pécsi Napló, 1919.10.23.
=Dunántúl, 1919.11.22.
=Munkás, 1919.12.16.
=Pécsi Est, 1919.12.28.
=A Hír, 1920.04.29.

A városi aprópénz [Pécsett] a forgalomban.
=Dunántúl, 1919.12.16.

A városi aprópénz [Pécsett] a fuszerkereskedoknek.
=Dunántúl, 1919.12.20.

A városi aprópénz [Pécsett] a mai nap forgalomba kerül.
=Munkás, 1919.12.23.

A városi aprópénz [próbanyomatai Pécsett].
=Pécsi Napló, 1919.11.18.

A városi aprópénz újabb kiadású 50 filléresei [Pécsett].
=Pécsi Napló, 1920.04.09.

A városi aprópénz ügye [Pécsett].
=Dunántúl, 1919.11.30.

A városi aprópénzbeváltást [Pécsett] meghosszabbították.
=Dunántúl, 1921.09.28.
=Pécsi Est, 1921.09.29.

A városi aprópénzek [Pécsett].
=Dunántúl, 1919.11.13.
=Munkás, 1919.11.18.
=Dunántúl, 1919.11.22.

A városi aprópénzek becserélése [Pécsett].
=Pécsi Est, 1921.09.20.

A városi aprópénzek bevonása [Pécsett].
=Dunántúl, 1921.09.10.

A városi aprópénzek kliséi megérkeztek [Pécsre].
=Pécsi Napló, 1919.11.11.
A városi aprópénzek közül [Pécsett néhány finomabb papírból készült].
=Pécsi Napló, 1919,12.30.

A városi aprópénzre, akik elojegyeztek [Pécsett].
=Pécsi Napló, 1920.04.28.

A városi bankjegyek bevonása [Pécsett]. Új aprópénzek lesznek.
=Dunántúl, 1920.04.16.

A városi egy (így!) és két koronások kiadása [Pécsett].
=A Hír, 1920.02.22.

A városi élelmiszer utalványok árusítása. (Koldusjegy).
=Pécsi Napló, 1932.01.23. p.4

A városi 2 koronás pénzutalványok a jövo héten kerülnek forgalomba [Kecskeméten].
=Magyar Alföld, 1919.07.08.

A városi 2 koronást kivonják a forgalomból [Kecskeméten].
=Kecskemét, 1919.11.16. 2

A városi pénz.
=Debreczeni Független Újság, 1919.07.13.

A városi pénz, forgalomban.
=Soproni Napló, 1918.07.26.

Városi pénz Szegeden.
=Pécsi Napló, 1919.04.09.

Városi pénzeket bocsátanak ki [Baján].
=Bajai Független Újság, 1920.08.28.

A városi pénzre szükség van.
=Debreczeni Hírlap, 1919.10.27.

Városi szükségpénz.
=Veszprém megyei Egyetértés, 1918.08.17.

A város szükségpénzt bocsát ki.
=Szegedi Napló, 1918.11.23.

A városi intézõbizottság ülésén döntés a bankjegyek nyomásáról. (Nagykanizsa).
=Munkás, 1919.07.27.

Városi 2 koronás pénzutalványok [Kecskeméten].
=Magyar Alföld, 1919.07.06.

A városi ötkoronások, meg a fehérhátú kísértet.
=Szegedi Napló, 1919.08.29.

A városi 2 koronást kivonják a forgalomból [Kecskeméten].
=Kecskemét, 1919.11.16. 2

A városi pénz bevonása [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.05.07.

A városi pénz bevonásához [Pécsett].
=Pécsi Est, 1919.10.03.

A városi pénz [elfogadása Pécsett].
=Dunántúl, 1919.06.14.

A városi pénz érvényessége [Pécsett].
=Pécsi Napló, 1919.12.28.

A városi pénz és az aprópénz [Pécsett].
=Pécsi Napló,1920.07.27.

A városi pénz és az Auber cég [Pécsett].
=Pécsi Napló, 1919.05.15.

Városi pénz Szegeden.
=Pécsi Napló, 1919.04.09.

A városi pénzek beváltása [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.06.26.

A városi pénzek beváltásának utolsó határideje [Pécsett].
=Dunántúl, 1921.10.07.

A városi pénzek beváltási határideje [Pécsett].
=Dunántúl, 1920.06.25.

A városi pénzek [Cegléden].
=Szegedi Napló, 1919.09.26.

A városi pénzek [Szegeden].
=Szegedi Napló, 1919.09.28.

1Városi pénztárjegyek [Pécsett].
=Dunántúl, 1919.03.30.

A városi szükségpénz kibocsátása.
=Debreczeni Független Újság, 1919.06.07.

A városi szükségpénz tervrajzát a városi tanács elkészítette [Baján].
=Bajai Független Újság, 1920.09.18.

A városi szükségpénz ügye még nincs elintézve [Baján].
=Bajai Független Újság, 1920.10.15.

Városi szükségpénzek.
=Népakarat, 1919.06.03

A városok szükségpénzeket bocsáthatnak ki.
=Dunántúl, 1918.08.15.

Vásárlás [pécsi] városi pénzzel.
=Dunántúl, 1919.07.10.

Vásárlási utalványok a Centrumból.
=Új Dunántúli Napló, 1992.12.09.

A Villamosvasút és az aprópénz. Kedvezményes tömbjegyek váltópénz helyett.
=Dunántúl, 1919.05.11.

W
 
Weszprémi Stephanus: Numus cupreus Varadiensis.
=In: Succinta medicorum Hung. Et Transilv. Biographia. IV. ol. Wiennae, 1787. p. 486-487
Z
 
Zóka László:
-Gebauer Erno a pécsi pénzek tervezoje.
=Éremtani Lapok, 7. sz. (1991). 14-17
-Dr. Nenndtvich Andor a pécsi pénzkibocsátó.
=Éremtani Lapok, 3. sz. (1990). 1-4
-A pécsi pénz (1919-1921).
=Honismeret, 1980. 2. sz. 37-38
ZS
 

Zsoldpénzek Kõrösladányban.
=Békésmegyei Népújság, 1969.05.24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán