Régebbi híradók - 240. szám
  
240. híradó
2021. július 1.
XXI. évf. / 7.
 
 
 
   A Pécsi Dénár szerzõi - 2001-2021 - 1 – 240. szám
   Pécsi szükségpénz tervek
   Miskolci kitûzõ a gödöllõi cserkész világtalálkozóról Pécsett
   Numizmatikai és filatéliai találkozó 2021. június 20-án új
        helyen, a Slyven Rendezvényközpontban (Pécs, Mezõszél u. 1.)
 
 

20 éve jelenik meg a
Pécsi dénár
2001-2021

   A Pécsi Dénár a tények és a számok tükrében 20 év elteltével
(2001-2021, 1-240. szám)

 
 
A baranyai éremgyûjtõk numizmatikai folyóirata, a Pécsi Dénár elõször 2001. augusztus 2-án jelent meg. Az elsõ szám címlapján a „Beköszöntõ”-t olvashattuk, melyben – egyebek mellett – ez állt: „Az egyesületi élet fontosabb hírein kívül, ha elegendõ hely áll rendelkezésre, a baranyai numizmatikai érdekességeknek is szeretnénk helyet biztosítani.”
Nos, maradt hely a Pécs városával és Baranya megyével kapcsolatos éremtani és egyéb, határterületi témák számára, amire bizonyság az, hogy a havi rendszerességgel megjelenõ lap eddigi kétszáznegyven számában közel kétezer oldalon 69 szerzõtõl több mint 1100 írás látott napvilágot. Az egyesületi híreken túl a következõ témákról olvashattunk az évek folyamán: ókori, régi és mai pénzekrõl, pénzleletekrõl, érmekrõl, plakettekrõl, papír-, szükség- és fantáziapénzekrõl, részvényekrõl, téglajegyekrõl, jelvényekrõl, kitüntetésekrõl, fair play díjról, zsetonokról, fibulákról, bárcákról, botveretekrõl, címerekrõl, pecsétekrõl, pénzhamisításokról. Érem- és pénzverdékrõl, verõtövekrõl, bronzöntõ mûhelyekrõl. Szobrász- és éremmûvészekrõl, grafikus- és festõmûvészekrõl, ötvös mesterekrõl, numizmatikusokról, híres írókról, zenészekrõl, színészekrõl, tudósokról, sportolókról, sot a római pápáról és védoszentekrõl is. Továbbá numizmatikai kiállításokról, könyvekrõl, folyóiratokról, gyûjtõkrõl és gyûjteményekrõl, éremgyûjtõ rendezvényekrõl, numizmatikai témájú elõadásokról, serlegvacsorákról, emléktábla avatásról. Múzeumokról, levéltárakról, iskolákról, egyetemekrõl. Egyesületekrõl és társulatokról, mint pl. a MÉE, a Magyar Numizmatikai Társulat, a MOT Orvosi Numizmatikai Szakosztálya. De, sajnos nekrológok is szerepeltek az írások között! Természetesen mindig sok ábra szemléltette a leírtakat. A havi lapszámokon kívül 15 tematikus összeállítás, un. „Melléklap” is megjelent több száz oldal terjedelemben. És kétévente napvilágot látott a Pécsi Dénár tartalomjegyzéke és névmutatója is.

2005-ben a Magyar Numizmatikai Társulat a lapot Szentgáli Károly Jutaloméremmel tüntette ki, ezért abban az évben a márciusi számtól kezdõdõen decemberig a címfelirat bal oldalán ennek az éremnek a képe is látható volt. 2010 májusától decemberig pedig, tekintve, hogy a MÉE 40. Vándorgyûlése is szerepelt a „Pécs Európa Kulturális Fõvárosa” programjában, a kulturális fõváros logója került a címfelirat mellé.

A 240. szám megjelenése alkalmából a szerkesztok köszönetet mondanak mindazoknak, akik önzetlenül közremuködtek a lap írásában, szerkesztésében, elõállításában, terjesztésében, internetes megjelenítésében és ismertetésében! Továbbá azoknak is köszönik a segítségüket, akik tanácsaikkal, ötleteikkel, netán bírálatukkal, vagy elismerésükkel támogatták a szerkesztõk munkáját!
 
A szerkesztõk
A Pécsi Dénár szerzõi
2001-2021
1 – 240. szám
 
Benkõ Gyula Márfi Attila Szabó Tibor
Bezerédy Gyõzõ† Máté István Szekeres Balázs
Bujtár János Mészáros M. János † Szirtes Béla
Duducz József Michelisz József Szirtes Zoltán
B. Horváth Csilla Molnár Mihály Tegzes Ferenc
Egerszegi Zoltán Nagy Anita Than Péter
Farkas Árpád Nagy Balázs Tillai Gábor
Farkas Ferenc † Nagy Imre Gábor Torbágyi Melinda
Fábos László † Ott László Tóth Csaba
Földes János † Pazar László † Tóth Ferenc
Garami Erika Petri Gyula Tóth Sándor
Gál Éva Páger János † Török Pál†
Gergely Tibor Raýman János Uherkovich Ákos
Grünfelder Lõrinc ifj. Raýmanné Gál Gizella† Varga Tünde
Grünhut Gábor Rónaki László † Vargha Dezsõ
Hajdú Zoltán Rozs András Vágvölgyi László
Hágen József Rusznyák Istvánné Vámosi László
Ijjász István Schilling Józsefné Várdai Levente
Jakó János Schmelczer Pohánka É. Vértes László†
Kardhordó Kálmán Schneider Imre Wéber Adrienn
Kovács Gyula Schröder Zákányi P.† Zombori Lajos
Kvéder László Soós Ferenc _____________
Maróti Ottó Süle Tamás Összesen:
Matic, Branko Sváb László 69 szerzõ
 

Pécsi szükségpénz tervek

 
 
A közelmúltban a Darabanth Árverõház kínálatában megjelent néhány pécsi pénzterv 1919-bõl. (393. gyorsárverés 2021.05.06.)
Az elõkerült pénzterveken 1919. október 17 keltezés olvasható. 1919. július 5-én a Dunántúl címû helyi lap felvetette, hogy a város a fogalomban lévõ korona címletû pénztárjegybõl 5 millió koronát vonjon be, helyette 2, 10 és 20 fillérest bocsásson ki, mivel a nagy hiány inkább a kiscímletû váltópénzben van.
Valószínû a sajtóhírek hatására, talán pályázat kiírás reményében Szabó Lóránd építész hallgató filléres pénzterveket készített. Az elõkerült pénztervek 10 és 50 filléresekhez készültek. De a város nem adott ki pályázati felhívást. Valószínû az idõ lerövidítése miatt Tichy Ferenc pénzügyi tanácsos megbízta Igaz Lajost a tervezéssel. Október 24-25 körül el is készült a 10, 20 és 50 filléres címletû pénztárjegyek terve. A Budapesten elkészített klisék felhasználásával Taizs József nyomdája nyomtatta ki. A pénznyomtatás befejezésérol a jegyzõkönyvet december 23-án vették fel. /Jegyzõkönyv 1923 BML. polgármesteri iratok, 00174/1920./
 
A tízfilléres címer terve
 
Az árverési anyagban a 10 filléres elõoldali terve szerepel. Keretdísze alul és felül stilizált liliomok sora, két oldalt fekete–fehér, pontatlanul rajzolt négyzetek két sorban. Az egész oldalt függõleges levélsor három mezõre osztja. Az elsõ mezõben a felirat: Fillér / 10 / Fillér. A másodikban felül Pécs város címere, amelynek a címertakarója inkább kígyóknak látszó díszítés. A címer melletti baloldali hölgy egyenes kardot kapott, de a címertartó hölgyek szokatlan módon hátat fordítanak a címernek. Alatta a felirat PÉCS TÖRVÉNY- / HATÓSÁGI / VÁROS / PÉNZTÁRJEGYE. A jobboldali mezõben megismétli az elsõ szövegét: Fillér / 10 / Fillér.
Még egy külön rajz is maradt a tíz filléresen lévõ városcímerrõl, amelyen valódi címertakaróhoz hasonlót kezdett rajzolni a tervezõ. Mellette díszítési részletek próba rajzai láthatók.
A másik pénzterv az 50 filléres két oldalát ábrázolja. Az elõoldal tervébõl is két rajz van. A pénzjegyek díszítése és ábrái még csak a próbálkozást mutatják. A szövegét viszont két részre osztotta és közéjük kerül valamilyen ábra.
 
A szöveg elsõ része:
PÉCS TÖR- / VÉNYHATÓSÁGI / JOGÚ VÁROS HÁ- / ZI PÉNZTÁRA E / PÉNZTÁTJEGYET / BÁRKINEK KIVÁN- / SÁGÁRA / 50, / azaz a másik rész: ÖTVEN FILLÉR / ÉRTÉKÛ TÖRVÉ- / NYES FIZETÉSI / ESZKÖZZEL BE- / VÁLTJA PÉCS / 1919. évi október / hó 17-én.
Alul a leendõ aláírás alatt polgármester. Díszítése vonalkázott háromszögek között alul indáknak látszó vonalak.
A második elõoldali ábrán az elsõ szövegrészt máképpen tördelte: PÉCS TÖRVÉNY- / HATÓSÁGI JOGÚ VÁROS / E PÉNZTÁRJEGYET / BÁRKINEK KIVÁN- / SÁGÁRA. Jobbra felül 50 és TÖRVÉNY- szöveg. A két szövegmezõ közé a városháza épületének rajza került. Mindkét rajzon, az elsõn felül, a másodikon inkább alul Szabó Lóránd / 1919 névaláírás látható grafitceruzával. A második rajzon még vonalpróbák és egészen alul, a keretvonal alatt balra HA betûk.
Azért az elgondolkodtató, hogy a megvalósult pénzeken a városháza épülete ugyanúgy van felvázolva, mint a Szabó Lóránd féle terven. Még a felhõk is!
 
Az 50 filléres elõoldala
 
A városháza Szabó Lóránd tervén és a megvalósul 50 filléren
 
 
 
A hátoldal tervén két magas ház között kis kapu látszik, amelyet egyenes karddal a kezében, fején hátratolt sisakkal, vagy inkább szemkivágású csuklyával õr vigyáz. A ház mellet balra az üres mezõben alul, csak egy szerény nyolcszirmú virág árválkodik. A jobboldali ház mellé jobbról görbe ágú fa került sok, tüskés, köröket leíró ággal. A két háztetõ között felül 50-es számjegy. A baloldali épület hasán ceruzával talán S L / 1919 monogram ismerhetõ fel.
Alul két vonal közt felirat: E PÉNZTÁRJEGY UTÁNZÁSA A BÜNTETÕ TÖRVÉNYBE ÜTKÖZIK
A néhány hónappal késõbbi történet már valódi pénztervezésrõl szól. Pécs szabad királyi város 1919-ben forgalomban lévõ 100 koronás városi pénzét hamisították, ezért ki akarták cserélni. Tervezésére pályázatot írtak ki 1919. december 27-én. Beérkezett 15 jeligés pályamû. A benyújtott pályamunkákból tíz megmaradt és a pécsi Városi Múzeumba került, ahol ma is õrzik.
Ebben a pályázat sorozatban is szerepelt Szabó Lóránd építész mûegyetemi hallgató Önálló Pécs jeligével benyújtott pályamunkájával, amelyet a bíráló bizottság 200 K-ért megvételre ajánlott a városnak. Szabó Lóránd a felajánlott pénzt nem fogadta el és 600 koronát kért, amit a város nem adott meg és a terveket visszaküldte készítõjének, ezek máig ismeretlenek.
Pécs pénztörténetének ezeket az érdekes részleteit több mint száz évig nem ismertük. Köszönet a Darabanth Árverezõháznak, az ábrák átengedéséért!
Raýman János
Miskolci kitûzõ a gödöllõi cserkész világtalálkozóról Pécsett
 
 
Nemrég érdekes tárggyal gyarapodott a Janus Pannonius Múzeum Helytörténeti Osztályának Numizmatikai gyûjteménye. Egy zománcozott kitûzõvel, mely az 1933-ban Magyarországon megrendezett IV. cserkész világtalálkozó alkalmából készült. A cserkészet történet és a diplomáciai szempontjából is jelentõs eseményt Gödöllõ központtal rendezték meg. Kevésbé ismertek azonban, a jamboree vidéki vonatkozásai. Külföldi cserkészekbõl álló delegációk 1-2 napos túrákat tettek az ország különbözõ régióiba.
A nemzetközi rendezvény keretében augusztus elsõ két hetében, 16 vidéki helyszínre nagyságrendileg 20 000 cserkészt utaztattak, közöttük külföldi nemzetek csoportjait. Kirándulási helyszínek voltak: Balatonföldvár, Balatonfüred, Debrecen, Eger, Esztergom, Gyõr, Kecskemét, Miskolc, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sopron, Szeged, Tata, Veszprém és Visegrád. Minden helyszínen alaposan megvendégelték a külföldieket és különbözõ ajándékokkal látták el õket. Pécset és környékét például egy 500 fos külföldi delegáció látogatta meg, akik emlékbe erre a célra készült fokosokat kaptak. (Dunántúl 1933. augusztus 10. 5.o.)
Miskolc kitûzot készített a városukba érkezõ külföldieknek, melyet egy fogadás alkalmával adtak át. A helyi hírlap így adta közre, miként is néz ki a kitûzõ:
A plakettek (?) nagyon ízléses kivitelben készültek. Email bevonással, sötétkék alapon a magyar cimer, mezejében Szent István királlyal és az egész aranyszegéllyel körülvéve, aranybetükkel a következõ felírással: „Magyarország 1933. Lent pedig: Miskolc“. (Idézet: Reggeli Hirlap 1933. augusztus 10. 7.o.) Az újságcikk lényegében megfelelõen írta le a kitûzõt, melynek fõ motívuma Miskolc város 1909-1949 között használatban lévõ címere. (Kapusi Krisztián: Miskolc város törvényhatósági címere. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 45. Veres László, Viga Gyula (szerk.), Miskolc: 2006. 578–588. o.) A jelvény tervezõje és gyártója nem ismert. A kissé domború jelvény mérete: Ø 36 mm.

Érdekes kérdés, hogy erre az alkalomra összesen hány példány készülhetett. A helyi cserkészkerület kiadványában így írnak a külföldi látogatók létszámáról és nemzetiségi megoszlásáról:
Miskolcra augusztus 9-én 318-an jöttek, közülük 112 brit birodalmi, 100 lengyel, 50 amerikai, 10 litván, 5 lett, 41 holland. Az augusztus 12-iki 326 kiránduló közt 28 brit birodalmi, 100 francia, 14 belga, 53 dán, 100 osztrák, 28 finn, 3 japán volt.” (Idézet: Kerületi Híradó, A II. Cserkészkerület Hivatalos Értesítõje, 1934. március. VII. évfolyam 2. szám. 6. o.) Ennek alapján nagyságrendileg 800-1000 db legyártására kerülhetett sor, melyet a világ minden tájáról érkezõ cserkészek jó eséllyel hazavittek. Így néhány miskolci kitûzõ az európai országokon túl az amerikai kontinensre és Japánba is eljutott, de feltehetõleg az országban nem sok maradt belole. Ezért is örvendetes, hogy egy jó állapotú példány a Janus Pannonius Múzeum gyûjteményébe került.
Várdai Levente
(A tárgyfotót Füzi István készítette.)
 
Numizmatikai és filatéliai találkozó 2021. június 20-án új helyen,
a Slyven Rendezvényközpontban (Pécs, Mezõszél u. 1.)
 
 
 
 
Hágen
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán