Régebbi híradók - 239. szám
  
239. híradó
2021. június 1.
XXI. évf. / 6.
 
 
A Pécsi Dénár már lassan 20 éve!
Az elsõ szám 2001. augusztus 2-án látott napvilágot.
Azért ez már valami…
 
   Néhány gondolat Széchenyi István érmészeti emlékeinek         olvasása közben
   Új könyv.
        Reinhold Jordan: Eligius Monetarius. Numismatische         Gesellschaft Schweinfurt.
   Szent Eligiusz képeslap sorozat
   Baum Attila numizmatikai írásai
   Meghalt Baum Attila gyûjtõtársunk és barátunk
 
 
 

Masaccio önarcképe

   Egy szép érem
 
 
A Soltra Elemér: Masaccio
Soltra Elemér (*Jákó, 1922 - †Pécs, 2013) festõ- és éremmûvész Budapesten a Képzõmûvészeti Fõiskolán 1941-tol 1948-ig, mások mellett Ferenczy Bénitõl, Bernáth Auréltól és Pátzay Páltól tanulhatta azt a csodát, amit mûvészetnek nevezünk. Pécs 1951 óta a tanítás és az alkotás színterét jelentette számára.
Bár eredendõen festõmûvésznek tanult, életének az utolsó évtizedeiben fõként érmeket alkotott, melyek száma félezer körül járhat. 1978-ban kezdte el a „Velük egy korban éltem” címû éremsorozatát, melyben a neves kortárs mûvészek, írók, tudósok, közéleti személyiségek sokaságát örökítette meg az utókor számára, mint pl. Einsteint, Hemingwayt, Picassót, a magyarok közül Szent-Györgyit, Kodályt, Radnótit. A pécsi vonatkozásúak közül Csontváryt, Amerigo Tot-ot, Weöres Sándort, Fülep Lajost, Schmidt Lajos, Szentágothai János és Kelényi Gábor orvos-professzorokat említjük. De nem csak a kortársakra terjedt ki a figyelme, hanem az 1400-as és 1500-as évek (a quattrocentonak és a cinquecentonak is nevezett kor) híres mûvészeire is. Így pl. Leonardot és Michelangelot is megmintázta, de ezek az alkotások csak gipszben készültek el, sajnos egyiket sem öntötték bronzba.
Ezzel szemben Masaccio (*San Giovanni Valdano, 1401.12. 21. - †Róma, 1428 osze) (Eredeti neve: Tommaso Cassai, vagy Tommaso di Ser Giovanni di Mone) arcképe, mint alább látni fogjuk, bronzban maradt ránk. Az olasz reneszánsz quattrocento idõszaka jelentõs festõmûvészének freskói a humanizmus gondolatvilágának legkorábbi emlékei, amelyeken az alakokat addig ismeretlen plaszticitással ábrázolta a festõ. Rövid pályafutása ellenére mély hatást gyakorolt a korabeli mûvészekre. (Wikipédia)
 
 
Most pedig bemutatjuk Soltra Elemérnek azt az érmét, amelyet egy olaszországi társasutazás alkalmából készített a résztvevõ utastársak számára kedves meglepetésként.* A 100 mm nagyságú, egyoldalas öntött bronz érmen Masaccio enyhén balra tekintõ portréját látjuk, míg bal oldalon a köriraton az ábrázolt nevét, valamint születési és halálozási évét, jobb oldalon pedig a kalligrafikus SE mesterjegyet és a készítés dátumát (94) olvashatjuk. Az éremmezõt szinte teljes egészében kitöltõ arckép a maga egyszerûségében és szépségében nyugalmat és békességet árasztva mutatja be a 620 éve született Masaccio-t. (képünkön) Az ifjú múvész önarcképe címlapunkon látható.
Süle Tamás
 
*Szerzõ ezúton is köszönetét fejezi ki Not Béla kedves barátjának a tõle ajándékba kapott Masaccio éremért!
 

Néhány gondolat Széchenyi István érmészeti emlékeinek olvasása közben

 
 
A közelmúltban sikerült kiegészítenem Egervölgyi Dezsõ „Széchenyi a magyar érmészetben” címmel 1989-ben készült és kiadott könyvét a 2000-ben és 2011-ban készült két kötetnyi folytatással. (Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben II. Zirc 2000, és Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben III. Zirc-Pápa 2011.)
Néhány észrevételt tennék. Az elsõ pillantásra feltûnt, hogy a kiadványok mérete eltérõ. Az I és III. kötet A-5 méretben készült, a II. kötetet viszont C formátumra nyomtatták (A C - 5 mérete 162 x 229 mm, a könyvé 160 x 220 mm). Könyv sorozatnál ez azt jelenti, hogy egymás mellé kell tenni õket, de nem egyformák. Sajnos néha folyóiratok kiadásánál is elkövetnek ilyen, ott már szarvas hibának számító méretváltoztatást.
Átnézegetve, az egyébként hallatlan sok utánjárással és nagy szorgalommal, jól összeszedett anyagot, a másik észrevétel röviden: A legnagyobb magyarnak készített éremtani munka ennél jobb köntöst érdemel.
Azt a szerkesztési formát célszerû választani, ahol a szöveg és a kép együtt van. Az érmészetben igen fontos, de másutt is hibának tekintem, ha a képhez az olvasás közben lapozni kell.
Az érem szövegét leírásakor, pontosan vissza kell adni. Ez arra is vonatkozik, ha a körirat szövege megszakított, azt is jelezni kell. (vízszintes, elválasztó vonal jellel). A sorszámok után a ferde vonal jelet tenni teljesen felesleges.
A fényképeknél jó lenne egy külföldi árverési katalógust megnézni, ha már a legnagyobb magyart akarjuk érmeivel még tovább éltetni. A fényképek reprodukciója a könyvekben nem nevezhetõ igazán sikeresnek, egy részük eleve nem elég éles és nem elég plasztikus. Ha egy-két kép a rendelkezésre álló forrás miatt gyengébb minoségû, ami elõfordulhat, célszerû megmagyarázni. A legújabb kötet barna színárnyalata nem való a szöveghez és nem javítja a képeket sem.
Kitérnék olyan apróságra is, hogy sokan nem Szécsényinek ejtik a nevét, hanem Szécsenyinek. A család megállapodott, hogy egyedül István gróf nevét írják megkülönböztetõ tiszteletbol e-vel, mivel legtöbbször így írta alá a nevét. A többieknek é-vel kell írnia. A névadó helység neve pedig nem Szécseny, hanem Szécsény.
A könyvek jók, és használhatók, Egervölgyi Dezsõ munkája nyomán már igazán szép anyag áll együtt. Megérdemelné, hogy egy mutatós kivitelû, minden igényt kielégítõ kötetben újra, együtt jelenjen meg. Talán a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára! Talán lehetne erre is támogatót találni.
Ez tényleg méltó emléket állítana Széchenyi Istvánnak, akit tulajdonképpen a tõle sokban eltérõ véleményû Kossuth Lajos nevezett a legnagyobb magyarnak, aki valóban számos területen nagyon sokat tett, még értünk is, és minden okunk meg van arra, hogy emlékezetét tisztelettel tovább õrizzük.
Raýman János
Új könyv.
Reinhold Jordan: Eligius Monetarius.
Numismatische Gesellschaft Schweinfurt. Schweinfurt, 2021. Sonderheft 109. 28 oldal.
 
 
Igen mutatós kiadvány látott napvilágot 2021. áprilisában a bajorországi Schweinfurtban, a pénzverõ és ötvös Szent Eligiusz püspökrõl.
A könyvet Reinhold Jordan írta, a Schweinfurti Numizmatikai Társaság elnöke és gyakori tollforgató szerzõje. A helyi érem és pénzgyûjtõk társasága 1979-ben alakult és az 50 ezer lakosú kisváros kulturális életének is része lett. Havonta összejöveteleket tartanak, amelyen numizmatikai témákban elõadásokon ismerhetik meg kedvelt érdeklõdési területüket, az érmek, pénzek különös világát, annak alkotóit, az éremmûvészet alkotta szépségeket, a pénzek történetét, különlegességeit a nagyvilágból. A tagok megkapják a Numismatische Nachrichtenblatt címu havi hírlapot, a hónap eseményeirõl, amelyet a Deutschen Numismatischen Gesellschaft ad ki. A Társaság jeles mûvészek által készített emlékérmeket is ad ki idõnként. Éremtani könyveikben, füzetsorozatukban a helyi numizmatika emlékeit is feldolgozzák.
Az Eligiusz kötet már a kiadványsorozat 109. száma. Ebben Eligiusznak, a francia királyok pénzverõ ötvös püspökének, az ötvösök és pénzverõk, valamint a patkoló kovácsok, újabban a numizmatikusok védõ patrónusának állítanak emléket. A szent püspök életérõl írtakban kiváló színes ábrákon Eligiusz által mintázott és vert arany pénzeibõl mutatnak be néhányat, II. Chlotar, Dagobert és II. Chlodvig uralkodók idejébõl, akiknek nem csak ötvöse, pénzverõje, de tanácsadója is volt. A Tiszteletadás címû részben Eligiusz érmeket mutat be a könyvecske, köztük egy korai, ritka zarándok érmet. Majd a numizmatikusok emlékérmeibõl jó néhányat. Köztük Csóka Zsuzsa remek Eligusz érmét, amelyet a pécsi Szent Eligiusz Társaságnak készített és egy pénzverõ szentet verõtõként ábrázol. Ábráját a képeslapon láthatjuk. Érdekes érmek az Eligiusz díjérmek is, amelyeket a német éremgyûjtõk írásaikkal pályázhatnak meg. Végül Eligiusz életét az Ökumenischen Heiligenlexikonból idézve adja közre. A kis füzet valóban mutatós, jól tervezett, szépen kivitelezett, 21. századi kiadvány.
Raýman János
 
Szent Eligiusz képeslap sorozat
 
 
A Schweinfurti Numizmatikai Társaság számos kiadványa mellett elkezdett egy képeslap sorozatot is készíteni, Szent Eligiuszról és érmeirõl. A lapokat Eligiuskarte néven sorszámozva adják ki, de nem árusítják. A numizmatikusok közti levelezést szolgálják. Az utolsó lap már a 18-ik sorszámot viseli. A képeslap sorozat 10. számú kiadványa Csóka Zsuzsa Eligiusz érme, amelyet a pécsi Szent Eligiusz Társaságnak készített 2013-ban és a könyvben is megjelent. A szokatlan alakú alkotás egy verõtövet ábrázol, melynek lapján a negatívba vésett pénzverõ látható. A verõtõ „peremén” kidomborodó betûkkel SZENT ELIGIUSZ felirat olvasható. Az érem hátlapján, ez nem látható a képeken, PÉCS, 2013 vésett felirat van.
A 13. képeslap ábrája is Pécshez kötodik. Erre a pécsi Társaság 1993-ban készült érmét tették fel. Az elõoldalán a pénzverõ Eligiusz néhány vonallal bevésett ábrája látható. Az ábrán nem mutatott hátoldalán, az érem tulajdonosának neve és az 1993-as évszám van bevésve. Az öntött bronz érmet Raýman János mintázta és néhai Balogh Imre bronzöntõ mester öntötte.
 
Hágen
 
Baum Attila numizmatikai írásai
 
 
-A Horthy-korszak kitüntetési rendszere. Egyetemi szakdolgozat. József Attila Tudományegyetem, Szeged. 1999.

-Testnevelési Díszérem a Toldi Miklós Érdemérem elõhírnöke. = Az Érem, 56. (2002/2.) 32-36

-Polgári Honvédelmi Érdemkereszt. = Az Érem, 59. (2003/2.) 41-44

-Hajdú Bélával: A Magyar Érdemkereszt II. osztályának és a Magyar Érdemrend Közép-keresztjének Csillaga, mint önálló kitüntetés = Az Érem, 64. (2008/1). 28-30

-Fekete Ferenccel: A magyar királyság kitüntetései 1920-1945. III. kötet. HK Hermanos Kiadó Szeged, 2010. 208 oldal

 
 
Meghalt Baum Attila gyûjtõtársunk és barátunk
 
 
2021.05.15-én szervezete feladta a harcot az alattomos kór ellen. Ameddig tudott küzdött ellene és telefonon tájékoztatott állapotáról. Aztán elmaradtak az e-mailek, mert romlott az állapota és az intenzív osztályra került. Végül a nõvérétõl tudtuk meg a lesújtó hírt.
Attila nagyszerû barát és elismert numizmatikus volt.
Társszerzõje „A Magyar Királyság Kitüntetései 1920-1945” címû könyvnek, mely minden magyar, kitüntetéssel foglalkozó gyûjtõ könyvtárában megtalálható.
Attila minden nagyobb pécsi rendezvényen részt vett, egymás mellett ültünk hárman: Gergely Tibi – Attila és én. Sajnos a középsõ hely ezentúl üres marad.
Rendszeresen látogatta a pécsi régiség-vásárokat is. Itt is volt egy állandó helyünk, ahol fasírtot reggeliztünk és felváltva fizettünk.
Az utolsó reggeli árával sajnos adósod maradtam.
Búcsúzunk Tõled drága Barátunk.
 
 
Grünhut Gábor
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2021. június 20-án numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
Baranya Megyei Szervezete

2021. június 20.-án (vasárnap) 8.00 – 13.00 óra között
a Slyven Rendezvényközpontban
Pécs, Mezõszél u. 1.
numizmatikai és filatéliai találkozót rendez.
Azok a vendégeink, akik nem tagjai a MÉE-nek, vagy a Baranya Megyei Szervezetnek egy asztal igénybevételéért 3000,- Ft támogatást fizetnek.
Tagjainknak egy asztalt 1500,- Ft támogatásért biztosítunk.
Az asztalt igénylõktõl érvényes tagsági igazolvány felmutatását kérjük.
Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com
A gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkolók a találkozó idején ingyen állnak rendelkezésre.

 
A rendezvényt 18. életévüket betöltött személyek csak érvényes védettségi igazolvány és személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány bemutatásával látogathatják, 18 éven aluli személyek védettségi igazolvánnyal rendelkezõ nagykorú kíséretében jogosultak belépni.
 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán