Régebbi híradók - 234. szám
  
234. híradó
2021. január 1.
XXI. évf. / 1.
 
 
A Pécsi Dénár több mint 19 éve jelenik meg!
Az elsõ szám 2001. augusztus 2-án látott napvilágot.
Azért ez már valami…
   Naptárismertetõ
   Könyvismertetés
        Süle Tamás: A Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai
        érmeken II.
   Érmen a Villányi borvidék
   Ritka éremképû kelta obulus Zeusz ábrázolással
   A 2019 évi Numizmaticke Vijesti tartalomjegyzéke
   Tájékoztató
 

Ezekkel a szerencsehozókkal kívánunk

Boldog újévet!
   Új könyv
Berzy Péter, Hencz János, Pap László: Kaposvár az éremgyûjtõk szemével.
 
 
Berzy Péter, Hencz János, Pap László: Kaposvár az éremgyûjtõk szemével. A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Somogy Megyei Csoportjának 50 éve. 1969-2019. Kaposvár, 2019.
Kiadja A MÉE Somogy Megyei Csoportja. 186 oldal.

A kaposvári éremgyûjtõk könyvének kiadását támogatta és köszöntõjét is írta Szita Károly a város polgármestere.
A könyv tulajdonképpen két részbõl áll. Az elsõ fele a kaposvári éremgyûjtõk szervezetének sok ábrával bemutatott története. A gyûjtõk találkozásai, kiállítások, elõadások, kirándulások története. Ehhez csatlakozik a gyûjtõkrõl megjelent publikációk bemutatása.
 
 
A második részben a kaposvári érmeket mutatják be. Elsõként a helyi gyûjtõklub kiadásait, amelyek elsõsorban a csoport életével kapcsolatosak. Alakulásuk évfordulóit: 25, 30, 40, 45, 50 éves, a Kaposváron rendezett Nyári Egyetemek és Vándorgyûlések emlékérmeit. Ezt követi egy összeállítás a Kaposváron kiadott egyéb érmekrõl és plakettekrõl. Mivel a numizmatika tárgyát képezik ezek is, a helyi értékpapírok közül a részvényeket és a szükségpénzeket csak egy-egy kép felvillantásával részletezés nélkül látjuk. Végül az iskolai érmek és jelvények, munkahelyi érmek és jelvények következnek, kiemelve közülük az egészségügy, katonaság, rendõrség, tûzoltóság hasonló kiadványait. Majd a szabadidõ és sport érmek és jelvények után még néhány oldalnyi egyéb jelvény került a lapokra. Mivel viszonylag új és kevésbé feldolgozott terület, ábrasorozatot látunk a helyi kiadással kapcsolatos karjelzésekbõl, felvarrható textil jelvényekbõl.
A bemutatott anyag ábrája és megnevezése mellett legfeljebb a méretére tér ki. Az egyesületi érmektõl eltekintve az olvasóra bízza a kiadványok rövidítéseinek megfejtését, az érmekre és jelvényekre vonatkozó egyéb tudnivalók kikutatását.
Jól szerkesztett, színes, olvasmányos kiadvány, bár több fejezet végén áll egy üres oldal, ami nem mutatós, de kis szerkesztési trükkel megszüntethetõ, vagy mérsékelhetõ lehetett volna.
Raýman János
 

Naptárismertetõ

 
 
Megjelent a pécsi HÁZMESTER ’98 Kft. által szerkesztett és kiadott „Példás pécsi polgárok a múltból” címu asztali naptár.
A bevezetõ szerint: Ön egy több darabból álló sorozat tizenötödik kiadványát tartja a kezében. Követendõ életpályát bejárt, született pécsi, vagy pécsivé lett emberek panoptikumába kalauzoljuk el Önöket. Célunk, hogy az itt élõkkel vagy az ide látogatókkal, akik megszerették városunkat, megismertethessük azokat a polgárokat, akiknek jelentõs szerepük volt Pécs felvirágoztatásában és városunk hírnevének öregbítésében. A naptár lapjait forgatva, adózzunk tisztelettel az itt bemutatott „Példás Pécsi Polgárok” emlékének.
Az 53 naptári oldal mindegyikén egy ilyen, Péccsel kapcsolatos személy képe látható, a hátoldalon rövid életpálya ismertetõvel, melyet kiegészít egy, a személyhez kapcsolódó kép.
A hátoldali képek között néhány numizmatikai vonatkozású is található.
Az ötödik héten Benkõ György radiológus, egyetemi tanár látható, a hátoldalon a róla készült érem képével.
A nyolcadik héten a DGT Pécsi szénbányászatáért sokat tevõ Martin Ritter von Cassián fényképe, a hátoldalon a róla mintázott vert bronzéremmel.
A harmincharmadik hét Kudász József szívsebész, egyetemi tanárt mutatja be a hátoldalon a róla mintázott érem képével.
A negyvenkettedik hét dr. Pandur József rajztanárt mutatja be, a hátoldalon a 2010-ben elnyert Apáczai Csere János díjérem képével.
Az asztali naptár ismertetõit írta és szerkesztette Raýman János, a kiadó HÁZMESTER ’98 Kft. felelõs vezetõje Andrell Tamás.
Hágen
 
 
 
Könyvismertetés
Süle Tamás: A Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai érmeken II.
Kiadta a HÁZMESTER ’98 Kft. Pécs, 2020
 
 
Mint ismeretes, 2017-ben jelent meg a HÁZMESTER ’98 Kft. kiadásában „A Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai érmeken” címû kötet, amelyben a könyv írója arra törekedett, hogy bemutassa a pécsi egyetemmel és történetével kapcsolatos fontosabb érmeket, valamint azon orvosainak pályafutását, akikrõl érem is készült. Bár 55 orvos, több mint száz érmét ismertette a szerzõ, a teljességet neki se sikerült elérnie, ugyanis öt személy kapcsán csak késõbb jutott tudomására az érmek létezése. Ezen kívül új személyi érem is született az eltelt idõben, míg egy esetben a korábbi mulasztását kellett helyrehoznia. Idõközben két haláleset is történt, ami pedig a személyi adatok kiegészítését tette szükségessé. Bár ez a könyv kis terjedelmû, de hiányt pótló tartalmánál fogva jól egészíti ki a 2017-ben megjelent elõdjét. Kilenc orvossal kapcsolatban 29 érmet, illetve egy dombormûvet ismertet színes ábrákon, és közli a medálok és a relief születésének apropóját is. Az éremfotókon túl egyéb ábrák is színesítik a kötetet, így pl. portréfotókat, könyv címlapokat, okleveleket is láthatunk az egyes fejezetekben. Van irodalomjegyzék is, amelynek segítségével az érdeklõdõ további ismereteket szerezhet a kötetben szereplõ személyekrõl. Végül a névmutató zárja a kötetet.
Még azt kell elmondani, hogy a szerzõ a „Bevezetés”-ben köszönetet mond a kiadó HÁZEMSTER ’98 Kft. ügyvezetõ igazgatójának, Andrell Tamásnak, hogy lehetõvé tette, ennek a II. kötetnek a kiadását, továbbá megköszöni a könyvecske kifogástalan technikai kivitelezését is, név szerint Börzsei Artúrnak és Kovács Norbertnek.
 
A szép külalak és a gazdag tartalom okán remélhetõ, hogy ezt a II. kötetet ugyanolyan szeretettel fogadják majd az érdeklõdõk, mint tették azt az elõzõ esetében is.
Hágen
 
Érmen a Villányi borvidék
 
 
2020. év végén az MNB Magyarország leghíresebb borvidékei témában egy forgalmi sorozatot bocsátott ki. A sorozat a szokásos 5, 10, 20, 50, 100 és 200,- Ft-os címleteken kívül egy érmet is tartalmaz, mely a Villányi borvidéknek állít emléket.
A borvidék az országban a legdélebben, a szubmediterrán jellegû Szársomlyó hegy déli oldalán található.
A borvidéket elsõsorban a vörösbor jellemzi. Leggyakoribb szõlõfajtái a cabernet savignon, a portugieser (oportó) és a cabernet franc. Az utóbbi a szakértõk véleménye szerint itt a Villányi borvidék egyik legízletesebb fajtája, belõle készül a méltán híres Villányi Franc.
 
 
 
Az érem elõlapján a Szársomlyó hegy és az elõtte elhelyezkedõ szõlõültetvények láthatóak. A hátlapon jobbra egy szõlõfürt szõlõlevéllel. Balra: Villány / a cabernet franc / természetes / otthona felirat. Alatta BP verdejegy.
A vert érem Ø 29,2 mm méretben készült, anyaga Cu75Ni4Zn21, súlya 9,4 gramm.
A forgalmi sor és az emlékérem proof kivitelben 2000 példányban készült.
 
Hágen
 
 
 
Ritka éremképû kelta obulus Zeusz ábrázolással
 
 
A Pécsi Dénár 175. számában megjelent cikkemben már bemutattam gyûjtõ társaimnak egy kelta érmét „Kelta obulus trónon ülo Zeusszal” címmel. Ezúttal ismét egy Zeusz istent a hátlapon ábrázoló obulust szeretnék közölni (2. ábra). Valószínûleg publikálatlan példányról lehet szó. Érdekessége az, hogy a fõisten ezen az érmén nem balra, hanem jobbra ül a trónon, kezeiben a szokásos attribútumok, a sas és a jogar látszanak, és alakja már rendkívül „kidolgozatlan” és stilizált. A kelta éremverõ mester az eredeti görög éremkép tükörképét imitálta. Az arc elõtt megtalálható három pont is eltérést mutat a már közölt kelta példányéval, amelyen Zeusz szintén balra néz.
Az obulus külön érdekessége az, hogy elõlapja (1. ábra) egy eléggé naturalisztikus fejet ábrázol, ahol a szemek balra néznek. / Talán egy ismeretlen (valós?) személy portréja lehet. /
Ebben is különbözik a görög érmék ilyen típusú éremképétõl, azokon ugyanis Héraklész látható és mindig jobbra tekint. A legtöbb kelta imitáció is egyébként - a drachmákat illetõen - ezeket az éremképeket (Héraklész balra – Zeusz jobbra) vette át, lásd K. Pink: OTA, 595.-599. és M. Kostial: 888.-897. sorszámok.
 
1. ábra Elõlap
2. ábra Hátlap
Ismeretlen típusú obulus
Bonyhád környékén került elõ.
Súlya 0.75 gramm, átmérõje 10.3 mm, vastagsága 1.5 mm.
 
 
Köszönöm Dr. Torbágyi Melindának a lektorálási munkát!
Ugyancsak köszönettel tartozom egyik érmegyûjtõ társamnak, mert az obulus közléséhez hozzájárult, illetve F. J. - nak az obulusról készült fotókért!
Felhasznált forrásanyag:
Karl Pink: Die Münzprägung der Ostkelten und ihrer Nachbarn, Klinkhradt & Biermann, Braunschweig, 1974, XXIX. tábla, 574-599. sorszámok.
(vir ex pannonia inferiore) J. M.
 
A 2019 évi Numizmaticke Vijesti tartalomjegyzéke
 
 
Fabry, Edgar: 80 éve jelent meg a Numizmaticke Vijesti 3
Morgan, Dubravka Ujes: Rhizoni görög pénzlelet (angolul is) 5
Demo, Željko: Egy új semissis Theodorik római veret  
Anastasius uralkodása kezdeti idejébõl (angol is) 29
Smajlagic, Robert: Állati, isteni és négyes szimbolika pénzeken 3. rész. 49
Sulejmanagic, Amer: Boszniai pénzek ikonográfiája, metrológiája  
és feliratai 1461-1463 74
Matic, Branko: Különleges alkalmi pénzek – megjelenés és irányzatok 90
Martincic, Ivan: Horvát pénz nvek a Habsburg Monarchia pénzein és horvát pénz 1860-ból  106
Geiger, Vladimir – Lecek, Suzana: A jugoszláv királysági bankjegytervek ikonográfiájának politikai és  
ideológiai háttere 1929-1941 122
Geiger, Vladimir: Beszámoló az SHS királyság 10 din/40 korona hamisításról 157
Raýman János: Katonai kantinpénzek Mariborból 167
Prister, Boris: A Fiume Expedició emlékérme 170
Beštak, Branko – Šarinic,Marko: Numizmatikusok és numizmatika érmeken, plaketteken és zsetonokon  184
Gareljic, Tatjana: Hinko Juhn érmei a Modern Galériában 224
Numizmatikai hírek 236
 
Raýman János
 
A Numizmaticke Vijesti címlapja.

Ábráján a 90 éves
Horvát Numizmatikai Társaság (1928-2018) emlékérme látható.
Elõlapján a Társaság elnökeinek arcképével.
Benko Horvat (1928-1954),
Ivan Meixner (1954-1985)
Gjuro Krasnov (1985-1989)
Edgar Fabry (1989-1993)
Damir Kovac (1993-2018)

 
 
Tájékoztató
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
2020. szeptember 26.-i küldött közgyûlésének
határozata alapján a 2021. évi tagdíj összege:
10 000.- Ft.
A közgyûlés 2017. évben határozott arról is, hogy a tagsági kártya csak a személyi igazolvány felmutatásával együtt érvényes.
A több mint négy évtizedes múltú
Baranyai Éremgyûjtõk
mûködésének költségeihez a
tagság hozzájárulása:
2 500.- Ft.
(Azok a gyûjtõk, akik a MÉE tagsági díját
fizetik, a hozzájárulás összegétõl mentesülnek.)

A tagsági díj a mellékelt utalványon befizethetõ,
vagy számlaszámunkra közvetlenül átutalható.
Számlaszám: 11731001-20042440
(Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Bm-i Szervezete)

A befizetés határideje:
2021. január 31.
Kérjük a határidõ pontos betartását!

 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán