Régebbi híradók - 232. szám
  
232. híradó
2020. november 1.
XX. évf. / 11.
 
 
A Pécsi Dénár több mint 19 éve jelenik meg!
Az elsõ szám 2001. augusztus 2-án látott napvilágot,
2020. július 1-én pedig a 228. szám.
Azért ez már valami…
   Vezetõségi megbeszélés
   Az Elsõ Pécsi Mész- és Gõztéglagyár Rt részvénye
   Numizmatika az Új Dunántúli Naplóban
        
2019. november – 2020. november
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2020. november 29-én numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek
 
 
Vilt Tibor: A Korányi Sándor Társaság
díj plakettje

   A Magyar Nephrologiai Társaság Korányi Sándor Díjáról
 
 
A PTE Orvoskari Hírmondó 2020. július-augusztusi számában „Korányi Sándor professzor (1866-1944), a vese funkcionális diagnosztikájának megteremtõje, a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem díszdoktora (1937)” címmel jelent meg írása Karátson András emeritus professzornak. Ebbõl idézünk most:
„Korányi Sándor professzor munkásságáról és emberi nagyságáról elõször a múlt század hatvanas éveinek elején a budapesti Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikáján Magyar Imre professzor tantermi elõadásán hallottam. Õ Korányi Sándor lelkes híve, tanítványa és tanítómesterének utolsó, nehéz hónapjaiban testi-lelki gondozója volt. Korányi Sándor belgyógyászati klinikája 1909-tõl 1936-ig élt és virágzott. Magyar Imre professzor az iskola kialakulásáról, mûködésérõl, eredményeirõl, tanítványairól szépirodalmi tevékenysége során számos könyvében (Kozmikus sértõdés 1969, Stílusgyakorlat 1971) és tudományos monográfiában (A Korányi Sándor Társaság Tudományos ülései VII., 1966: Korányi Sándor emlékére születésének 100. évfordulóján) számolt be. Így például összefoglalásként ezt írta: „a Korányi-iskolára jellemzõ a pathophysiológiai (kórélettani), a funkcionális szemlélet, az alaptudományok alkalmazása, a kísérletezési hajlam, a kitekintés a tág világba, a humanizmus és az ember szeretete” Az ezekben foglaltak medikuskoromtól végig kísértek, és a munkák ma is könyvtáram értékes kincsei közé tartoznak.
Az elmúlt évben az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyar Nephrologiai (Vesegyógyászati) Társaság vezetõsége Korányi Sándor-díj odaítélésére tartott érdemesnek. A díjat a társaság vezetõsége 1992-ben alapította, azok számára, aki többek között „a magyar nephrologiát jelentosen támogató munkássággal rendelkeznek”. Külön megtiszteltetés volt számomra, hogy tevékenységemet Wittmann István professzor ismertette, majd adta át a Korányi Sándor-érmet és a díjazásról szóló oklevelet. A díj átadását a díjazott által összeállított, többnyire életmûvét taglaló emlékelõadás követi, melyet „Több, mint fél évszázad a dialízis ellátás fejlesztésében és fejlõdésében” címmel tartottam meg a Magyar Nephrologiai Társaság XXXVI. Nagygyûlésén (Szeged, 2019. október 17-19.).” Eddig az idézet Karátson professzor írásából.
A Korányi Sándor Díj érmét* Kass János, Kossuth-díjas grafikusmûvész készítette. (képünkön) Az egyoldalas öntött bronz érem 110 mm nagyságú, hátlapjába az aktuálisan jutalmazott nevét, a helyszínt és az évszámot vésik be. Jelen esetben a következõket olvashatjuk a hátlapon: Prof. Dr. Karátson András / Szeged, 2019. A kitüntetést tanúsító A/3 méretû díszes oklevelet bársony hengerben, az érmet bordó bevonatú dobozban nyújtják át. Megemlítjük, hogy 1966-ban a Korányi Sándor Társaság is alapított díjat, ami azonban könnyen megkülönböztethetõ ezen Korányi éremtõl, mert az egy 95x105 mm méretû, kétoldalas bronz plakett, amelyet Vilt Tibor alkotott (címlapunkon látható az elõlap).
Végül pedig a Pécsi Dénár 71. számában (2007. június 1.) megjelent írásunkból egy rész, ami szintén Korányi Sándorra (és a róla készült nyolc éremre) emlékezett. Íme: Nagy ívû pályafutásának a vége sajnos nem úgy alakult, ahogyan megérdemelte volna:
1936-ban, amikor 70. életévét betöltötte megtagadták tõle, az egyébként minden professzornak kijáró un. „tiszteleti év”-et és nyugdíjazták, klinikáját megszüntették.
Vigaszt jelenthetett számára az a tudományos és erkölcsi elismerés, amelyet ekkor a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Orvosi Kara nyújtott számára. Ugyanis Ángyán János belgyógyász professzor indítványozta „honoris causa” doktorrá avatását. Indoklásában – többek között – ezeket mondta: „Nevét az orvostudomány történetébe írta be, mely õt a functionalis vesediagnosztika atyjának tekinti. Saját érdekeit szinte feláldozta, hogy belorvosi iskoláját megteremthesse. Ritka kivételes nagy tudós, nagy orvos és igaz ember.” Korányi Sándort 1937. június 6-án Pécsett az egyetem tiszteletbeli doktorává fogadták.
Örülünk, hogy ennek a Korányi Díjnak is a tárgyi megtestesítõje egy érem, ami még sokáig õrzi névadójának emlékét!
Süle Tamás
 
*Szerzõ ezúton is köszönetét fejezi ki Karátson András professzornak a Korányi Sándor Díj érem képének és adatainak rendelkezésére bocsátásáért!
 
 
 

Vezetõségi megbeszélés

 
 
2020. október 25-én a MÉE Baranya Megyei Szervezete heti összejöveteleinek a helyén vezetõségi megbeszélést tartott, melynek eredetileg tervezett idõpontja október 16-án lett volna.
A megbeszélésen elhangzott beszámolóban (melyet Hágen József titkár ismertetett), szó volt a 2021 év elején esedékes vezetõségválasztóról, ennek lebonyolításáról, a jelöltek személyérõl.
Ismertette a szervezet jelenlegi pénzügyi helyzetét, a létszám alakulását (tényleges MÉE tag és támogató ill. pártoló tagok).
A november 28-i országos összejövetelt a DELTA Étteremben a mindenkor érvényes egészségügyi szabályok betartásával tervezik megtartani.
Szóba került a MÉE 50-ik Vándorgyûlésén (2020. augusztus 8-9. Kaposvár) kiosztott 60 db PRO NUMISMATIKA érem és a Széchenyi Ferenc jutalomérem arany fokozata, melyet Raýman János vehetett át.
A 2020. szeptember 26-án megrendezett MÉE Választmányi Gyûlés elõtt a MÉE fõtitkára Lippai Zoltán és az iroda vezetõje is lemondott a tisztségérõl.
A vidéki szervezetek és csoportok is dönthetnek a Széchenyi Ferenc jutalomérem IV. (bronz) fokozatának odaítélésérõl, melyet ez alkalommal Kvéder László küldöttünknek adományoztuk
 
 
Schmidt János által elmondott laudáció szerint:
KVÉDER LÁSZLÓ
Az 1962-ben Pécsett megalakult Irinyi János Klub éremgyûjtõ csoportjából létrejött Fegyveres Erõk Gyûjtõ Klubjában már tag volt. A Vasutas Klubkönyvtár gyûjtõibõl 1974-ben alakult MÉE Baranya Megyei Szervezetének alapító tagja.
Kezdettõl fogva részt vett az éremgyûjtõ csoport vezetõségének munkájában. Eleinte a gazdasági vezetõ segítõje, majd a szervezet pénztárosi teendõit látta el.
Részt vett az1976-es MÉE 7. Vándorgyûlés és a 2010-ben MÉE 40. Vándorgyûlés rendezésében, lebonyolításában. A MÉE Baranya Megyei Szervezetének megválasztott vezetõségi tagja, a szervezett küldötte.
1996 óta a Magyar Numizmatikai Társulatnak is tagja.
Jelentõs numizmatikai irodalom gyûjteménye segíti gyûjtõi tevékenységét. A Pécsi Dénárban jelennek meg írásai, rendszeresen tudósítja a lapban a gyûjtõket az Egyesület országos és helyi eseményeirõl.
Sok évtizedes önzetlen munkája elismeréséül a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Széchényi Ferenc jutalomérem IV., bronz fokozatával tüntetjük ki.

Pécs, 2020. október 16.
Gratulálunk!
 
A kitüntetést Schmidt János (jobbra) adja át Kvéder Lászlónak
 
Hágen
Az Elsõ Pécsi Mész- és Gõztéglagyár Rt részvénye
 
 
Pécs környékén a mészégetés története a messzi múltban kezdõdött. Gondoljunk csak a mészbetétes edényeket készítõkre. (Kr. e. 19-14. sz.). A rómaiak is ismerték a mészhabarcsot, tehát égettek meszet. Baranyában, így Pécs környékén is van mészkõ. Nem véletlenül találunk Meszes helynevet a város területén. (Meszespuszta, Felsõmeszes, Középmeszes, Meszes völgy, Meszes szõlõ, Meszes patak stb.) Deutsch Ádám 1880-as évek óta foglalkozott mészégetéssel. Nagy körkemencét is épített, talán ez okozta a tõkehiányt, ami miatt cégét részvénytársasággá kellett alakítania. Ezt Elsõ Pécsi Mész- és Gõztéglagyár Rt néven jegyezték be. Alakuló közgyûlését 1913. október 28-án tartották és a királyi törvényszék 1914. július 6-án elfogadta alapszabályát és bejegyezte. Az alapszabályban megfogalmazott cél tégla, mész, cserép gyártása, ezekkel kereskedés.
A részvények jegyzését Pécsett Ullmann Károly bankjában 1913. szeptember 15. határidõig lehetett megtenni. A tervezett és lejegyzett részvénytõke 400 000 K volt. Erre 300 db 1000 K névértékû részvény 1-300-ig sorszámozva és 200 db 500 K névértékû fél részvény 301-500-ig sorszámozva került kibocsátásra. A fél részvény tulajdonosok nem rendelkeztek a közgyûlésen szavazati joggal.
A háború alatti munkaerõhiány és az építkezések leállása, majd a szerb megszállás nehéz helyzetet teremtett. Ezért a társaság felszámolásáról döntöttek az 1919. május 11-én megtartott közgyûlésen. Valójában dr. Deutsch Zsigmond pécsi ügyvéd, a volt tulajdonos fia visszavásárolta a céget. A részvény tulajdonosoktól átvett 250 000 K értékû részvényt megsemmisítették. Ezért a valódi részvény nem túl gyakori.
A bemutatott 1000 K névértékû részvény keltezése Pécs, 1914. január hó 1. Sorszáma 0270. A pécsi Részvénynyomda állította elõ. Aláírói: Deutsch Zsigmond és Ratkovics Ferenc.
A részvény valamennyi szelvénye 1-15 számú 1914-1928-ig hiánytalanul csatolva van, eredeti tulajdonosa nem váltott be egyet sem. Mérete 400 x 250 mm. (keretmérete: 300 x 190 mm).
 
 
Raýman János
 
Numizmatika az Új Dunántúli Naplóban
2019. november – 2020. november
 
 
Érmekbe öntött pécsiek. Dr. Süle Tamás tudományos kutatás eredményeként megírta a Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai érmeken címû könyvet, amelyben ötvenöt pécsi kötõdésu orvos szerepel, akikrõl több mint száz érmet adtak ki. 2019. november 16.

Alsómocsolád azon falvak egyike Baranya megyében, amely a valódi és tartalmas jövõrõl nemcsak álmodik, de évtizedek óta tesz is azért, hogy mindez megvalósuljon. A helyi kereskedelem és szolgáltatások igénybevételének megkönnyítésére a hivatalos fizetõeszközt helyettesítõ helyi fizetõeszközt vezetett be, ez a „Rigac”. Rigachoz valamennyi alsómocsoládi lakós évente több alkalommal alanyi jogon juthat hozzá és a helyben megtermelt áruit Rigacért adhatja el, a helyi szolgáltatásokat Rigacért veheti igénybe. 2019. december 6.

Bronzba öntött emlékezet. Milyen érmek léteznek híres pécsi tudósokról? Több mint félszáz orvosról található átfogó pályakép és érem a könyvben. (S.T.: A PTE és neves orvosai érmeken.) Egy pécsi lokálpatriótának alapmû ez a könyv, a mûvelt embernek, az orvostársadalom tagjainak pedig kötelezõ. 2020. május 28.

Ezerforintos, ami a névértékének többszörösét érheti. Egy baranyai vendéglõben teljesen egyedi 1000 forintos bankjeggyel fizettek a napokban, amelynek az értéke egyelõre felbecsülhetetlen, de akár a névértékének a több százszorosát is érheti. Az elõoldal bal felén, ahol normális esetben szabad szemmel természetes fényben halványan Mátyás király jobbra nézõ portréja látszik az alatta lévõ 1000 felirattal, vízjelként pedig egy címerpajzsban megjelenített balra nézõ holló jelent meg. A Magyar Nemzeti Bank bankjegyek biztonsági elemeit ismertetõ oldala alapján a holló a bankjegy elõoldalának bal felén létezõ biztonsági elem, ám csak UV-fényben szabad látszania. A szakértõk megkérdezése alapján kizárható, hogy hamisítvány lenne, ugyanis az összes biztonsági elem szerepel rajta. 2020. június 11.

Érmekkel juthat el a tisztelet a hõsökhöz. (Bõvebben lásd: Pécsi Dénár 229. szám, 8. oldal) 2020. július 28.

Szigetvár. Díjakat, elismeréseket adtak át a város napján. Immár ötvennégy éve avatták Szigetvárt várossá, e jeles alkalmat ünnepelték október elsején a városban. A Vigadóban az ünnepi képviselõ-testületi ülésen Vass Péter polgármester adta át a városi kitüntetéseket, összesen 17-et. (Egyebek mellett)
Zrínyi Emlékplakettet Füredi Béla Józsefné a Vöröskereszt területi szervezetének vezetoje, a Persona Non Grata zenekar és Bogdán Irén segédmunkás kapott. Szász Tamás Városi Címerplakettet vehetett át, Nevelés Ügyéért Plakett elismerést Arany Istvánné tanár, Plantek Ágnes és Beckné Gáspár Erzsébet óvodapedagógus kapott. 2020. október 3.
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2020. november 29-én
numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
Baranya Megyei Szervezete

2020. november 29-én (vasárnap) 8.00 – 13.00 között
a Delta Étteremben
Pécs, Indóház tér 2.
numizmatikai és filatéliai találkozót rendez
A találkozó helye a Pécsi Fõpályaudvar mellett, az Indóház tér nyugati oldalán található .

Tagjainknak egy asztalt 2000,- Ft támogatásért biztosítunk.
Asztalt igénylõktõl érvényes tagsági igazolvány felmutatását kérjük.
Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com

A gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkolók a találkozó idején ingyen állnak rendelkezésre.
 
 
A rendezvényen az érvényben lévõ egészségügyi szabályok betartása kötelezõ!
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán