Régebbi híradók - 228. szám
  
228. híradó
2020. július 1.
XX. évf. / 7.
 
 
   „Magyarosított” neve: Niké
        
Makrisz Agamemnon: Felszabadulási Emlékmû
   A 26. elektromos találkozó (Pécs) jelvénye
   Egy érdekes hátlapú kelta boi(?) obulus
   Búcsúzunk egy régi éremgyûjtõtõl, Szabó Nándortól
   Délelõtti összejöveteleink helye
 
Az ÉKE Trianon érme
   ÉKE hírek
 
 
Az Éremkedvelõk Egylete 2020-ban szomorú évfordulókra emlékezve tagságának két érmet készíttetett.
Az ez évi tagi illetményérem a Trianonban aláírt békeszerzõdés 100 éves évfordulójára készült.
Alkotója Kiss László György. Az érem egyoldalú.
Az érmen Nagy Magyarország térképének közepén arcát két kezével eltakaró síró nõi alak, hármas halom és kettõs kereszt látható. Jobb oldalán KL mesterjegy. Az érem felsõ részén „EMLÉKEZZÜNK”, alsó részén „TRIANON 1920-2020” feliratok olvashatóak (címlapon). Az érem átmérõje 97 mm, anyaga bronz. Készült 31 példányban a BZ-ART Kft. öntödéjében Szentendrén. Alsó peremén ÉKE beütés és tagsági szám.
 
 
Az új ÉKE 2020-ban ünnepli 15 éves fennállását. Ennek alkalmával rendkívüli tagi illetményérem készült. Ezzel emlékezünk a modern magyar éremmûvészet megteremtõje Beck Ö. Fülöp halálának 75. évfordulójára, a II. Világháború végére és a holokausztra.
Az érem alkotója Kutas László.
Elõoldal: Az érem közepén Beck Ö. Fülöp balra nézõ ismert portréja, alatta középen „1873 – 1945”. A portré felett „Beck Ö. Fülöp szobrász és éremmûvész” felirat.
Hátoldal: több ÉKE tag és az érem alkotója ötlete alapján az oldalon Beck Ö. Fülöp negatív portréja látható. Beck Ö. Fülöp zsidó ember volt. Budán 1945 januárja végén eltûnt, a Jagelló úton látták utoljára, soha nem került elõ.
A hátlap jobb oldalán jelképes sírkövek és a megemlékezés kavicsa beragasztva látható, ami minden érmet egyedivé tesz. Az érem tetején „EMLÉKEZÜNK”, alján középen „Kutas” mesterjegy és „ÉKE – 2020” felirat olvasható.
Az érem átmérõje 89 mm, anyaga bronz. Készült 29 példányban Sprencz Jenõ Öntödéjében Csepelen. Alsó peremén ÉKE beütés és tagsági szám.
Mindkét érem az ÉKE tagok részére készült, ezen felül 1-1 példányt kap az alkotó mûvész és az MNG éremtára.
Petri Gyula ÉKE titkár
 
 
Kiss László György, 1947. július 4-én Gyulán született.

Autodidakta szobrászmûvész. 1967-tõl portrékat készít, 1973-tól érmek mintázásával foglalkozik. Mûveit kiállították már Gyulán, Erdélyben, Németországban és Olaszországban is. 1992 és 1993-ban Erkel Ferenc- és Expo emlékérmeivel nyer pályázatot.*

 
 
 
Kutas László, 1936. április 7-én Budapesten született.

1946 és 52 között a budapesti református gimnázium tanulója. 1952 és 54 között a soproni Ágoston Ernõ szabadiskolában tanul. 1954 és 60 között a képzõmûvészeti Fõiskolán Gyenes Tamás és Pátzay Pál növendéke.
„Érzékletes mintázás, jó formaérzék, szellemes komponálás és választékos anyaghasználat jellemzi plasztikai mûködését.” Realista hagyományokra épülõ egyéni stílusát tükrözi a kõ és bronz köztéri szobrain kívül több mint száz különféle kisplasztikája, melyekbõl nagyon sok jutott el az öt földrész számos köz- és magángyûjteményébe. Érmeivel kivívta a hazai és a külföldi elismerést is. Ezt bizonyítja: 1974: elsõ díj húsz ország négyszáz résztvevõje elõtt a Firenzében Giorgio Vasari halálának 400. évfordulójára kiírt nemzetközi érempályázaton.”*

 
Hágen
* forrás: Internet: WIKIPEDIA
                           „Magyarosított” neve: Niké
                           Makrisz Agamemnon: Felszabadulási Emlékmû
 
 
Makrisz Agamemnon: Felszabadulási Emlékmû
1975-ben Magyarország „felszabadulásának” 30. évfordulóján Pécs városa örök mementóként emlékmûvet állított a Mecsek-oldalban. Társadalmi összefogás, gyûjtés eredményeként született az ország a maga nemében egyik legjelentõsebb köztéri alkotása. Fentieket Romváry Ferenc, az ismert pécsi mûvészettörténész írja Pécs köztéri szobrai c., 2014-ben megjelent könyvében.
Mindezeket azért bocsátottuk elõre, mert három hete (jún. 11.) nagy cikk jelent meg a Dunántúli Naplóban „Niké szebb napokat is látott már” címmel Mészáros Rita tollából. Ebben – egyebek mellett – leírja a szobor történetét és azt is, hogy az egyik legszebb kilátás a Niké szoborról nyílik Pécsre, így nem csoda, hogy minden évben számos turista keresi fel, de a pécsiek is eloszeretettel sétálnak arra. Megtudhatjuk továbbá, hogy sok év nyoma látszik az alkotáson, hiszen az emlékmûvet 1975. április 4-én adták át, amikor is a Felszabadulási Emlékmû nevet kapta. A vörösréz hegesztett szobor Makrisz Agamemnon (*1913-†1993) görög származású mûvész alkotása. Elõképe egy ókori görög szobor, a Szamothrakéi Niké, aki a mitológiában a gyõzelem istennõje volt. (A Kr. elõtti 2. században készült és 1863-ban Szamothrakéban megtalált fejetlen márvány nõalak ma Párizsban a Louvre-ban látható.) Olvashatjuk azt is, hogy a szobron eredetileg az 1945-1975 felirat állt, de ezt a rendszerváltáskor eltávolították és a szobor nevét Niké-re változtatták. Sajnos mára az állapota nagyon leromlott, a beton alapzat töredezett, a szobrot különféle matricákkal ragasztották tele és még graffiti is található rajta. Eredetileg a fõalak mögött két kisebb, különálló vörösréz kompozíció is volt, amelyet azonban 2000 februárjában megbontottak, majd elloptak. E sorok írójának ez azért emlékezetes esemény, mert az akkori munkahelyére (Tüdõgyógyintézet, Kardiológiai Rehab. Oszt.) menet észlelte a rongálást és elsõként jelezte azt a Dunántúli Napló újságírójának, aki hírt adott róla, aminek nyomán indult el az eredményes nyomozás.
 
 
A szobor numizmatikai vonatkozása pedig az, hogy 1988-ban született egy 42,5 mm nagyságú, vert bronz érem, melynek elõlapján a görög származású, de Magyarországon is élt szobrászmûvész, Makrisz Agamemnon jobbra nézõ profil portréja, a hátlapon pedig egyik fõ mûve, a pécsi Niké szobor látható.
Mindkét oldalon a körirat a mûvész neve, azzal a különbséggel, hogy a hátlapon a név görög betûkkel íródott. Az érem alkotója ifj. Szlávics László, aki Makrisz Agamemnon tanítványa volt. Végül megemlítjük, hogy a 2004-ben kiadott Pécsi ókeresztény sírkamrák 5000 Ft-os ezüst emlékpénz is ifj. Szlávics alkotása.
Süle Tamás
 

A 26. elektromos találkozó (Pécs) jelvénye

 
 
A Villamosenergia - Ipari dolgozók találkozója 1976. július 23 – 25. között került megrendezésre Pécsett. A találkozó fõ szervezõje a DÉDÁSZ-on kívül a pécsi Hõerõmû Vállalat, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Pécsi Csoportja és a Pécsi Vasas Elektromos Sportkör volt. A háromnapos rendezvény a sporteseményeken kívül szép számú szakmai programot, kiállítást és elõadásokat is tartalmazott.
 
 
A találkozóra a hagyományoknak megfelelõen egy zománcozott jelvény is készült. A jelvény egy lekerekített sarkú egyenlõ szárú háromszögre hasonlít, melynek felsõ világoskék mezejében a TV torony fehér sziluettje látszik. Jobbra fémszínû nagyfeszültségû villanyoszlop, melynek vezetékei a baloldalon lévõ épületbe csatlakoznak. Felirat: 26. VILLAMOSENERGIA IPARI TALÁLKOZÓ. Alatta vörös és kék mezõben PÉCS / 1976 olvasható. A színes zománcozott jelvény 26 x 38 mm méretû.
 
 
A találkozóra filatéliai emlékek is készültek, ezek közül bemutatunk egy díjjegyes postai levelezõlapot az esemény bélyegzõlenyomatával.
Hágen
 
Egy érdekes hátlapú kelta boi(?) obulus
 
 
Gyûjtõtársaimnak szeretnék ezúttal egy olyan obulust bemutatni, ami szintén ritkán fordul elõ magyarországi kelta gyûjteményekben. Az ismertebb kelta katalógusokban sajnos nem találtam meg az érme fotóit. A pénz hátlapja imerõsnek tûnt nekem, valószínûleg már találkoztam is vele valamelyik árverési katalógusban, de konkréten már nem tudom, melyikben.
Az érme elõlapján (1. ábra) - véleményem szerint - Pallasz Athéné vagy Minerva sisakkal történõ ábrázolása látható. Ez a megjelenítés a boi törzs pénzeinek hátlapján gyakran Athena Alkidemos stilizált megjelenítésével együtt fordul elõ. (Lásd: R. Paulsen 9. táblája) A bemutatott érmén valamint a Kostur- Gergely: Keltských Mincí katalógusában bemutatott drachmák elõlapján ebben az esetben azonban más hátlapokkal találkozunk.
Az érme hátlapján (2. ábra) valószínûleg egy stilizált, érdekes állatábrázolás látható.
Elsõ látásra „lószerû” lényt vélünk felfedezni, de az állat háta fölé hajló ”nyúlvány” vagy szimbólum elbizonytalanít bennünket. A szimbólum alatt még egyéb, elmosósott alakzat(ok) is szerepelnek. A lénytõl balra, a mellsõ lába elõtt, a pénz peremén is lehetnek még az érme síkjából kidomborodó felületek, de azok - az obulus korrodált állapota miatt – már nem felismerhetõek. Az érme – állítólag - néhány boi obulussal együtt Veszprém megyében került elõ. A bemutatott obulus ezüstbõl készült. Súlya 0.92 gramm, átmérõje 10 mm, vastagsága 1 mm.

1. ábra Az érme elõlapja
2. ábra Az érme hátlapja
 
Köszönöm Dr. Torbágyi Melindának a MNM Éremtára osztályvezetõjének , hogy rövid cikkemet átolvasta, valamint köszönet jár az egyik Veszprém megyei gyûjtõtársamnak az érme fotóiért!
Felhasznált forrásanyag:
Ladislav Kostur-Gergely Gášpár: Katalog Keltských Mincí, Argo Numismatika, 2018, 84. oldal; Rudolf Paulsen:Die Münzprägungen der Boier, Verlag Anton SchrollcCO.Wien, 1974, 9. tábla.
 
(vir ex pannonia inferiore) J. M.
 
 
Búcsúzunk egy régi éremgyûjtõtõl, Szabó Nándortól
 
 
 
1930. november 28-án született Darányban. A vasútnál dolgozott hosszabb ideig, majd politikai pályára került. 1986-tól Pécs megyei jogú város tanácselnök helyettese volt. Majd Molnár Zoltán tanácselnök lemondása után, 1990. március 4-tõl, október 14-ig (a választásokig), a város megbízott tanácselnöke lett. A polgármester megnevezést csak ez után hozták újra forgalomba.
A pécsi éremgyûjtõk szervezetének megalakulása után tagja (1964). Az éremgyûjtõk heti összejövetelein szinte soha nem hiányzott. A régi pénzeknek és a kitüntetéseknek is értõ gyûjtõje volt. Megbízható értékbecsléseit mindig el lehetett fogadni. Éremkiállítások megnyitására nem kellett rábeszélni, szívesen vállalkozott rá. Nyolcvanadik születésnapján még egy szép pécsi éremmel köszöntötték a pécsi gyûjtõk. (Pécsi Dénár 2010/12. 113. sz.)
2014 után, megromlott egészségi állapota miatt visszavonultan élt, az éremgyûjtõkkel sem volt kapcsolata.
Élete kilencvenedik évében, 2020 májusában hunyt el. Szûk családi körben temették Pécsett, 2020. május 28-án.
Emlékét megõrizzük!
 
Baranyai éremgyujtok
 
 
Értesítjük tagjainkat
és minden érdeklõdõt,
hogy vasárnap délelõtti összejöveteleink helye
az edd magad DEGESZ-re
újra várja vendégeit,
és minden vasárnap
9.00 és 10.00 óra között
a numizmatika iránt érdeklõdõket.
 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán