Régebbi híradók - 227. szám
  
227. híradó
2020. június 1.
XX. évf. / 6.
 
 
   Rudnay Sándor esztergomi prímás a szlovák 10 euróson
   A Tótfalusi – típusú kelta „dénárok” egyik változata
   A II. Nõi Ökölvívó Európa bajnokság érme
   A 13. Elektromos találkozó (Pécs) jelvénye
   Délelõtti összejöveteleink helye
 
Soltra Elemér: II. János Pál pápa Pécsett
   Száz éve született Szent II. János Pál pápa
 
 
Karol J. Wojtyla, ismertebb nevén Szent II. János Pál pápa 1920. május 18-án Lengyelországban, a Krakkótól ötven kilométerre fekvõ Wadowicében született. A karizmatikus római katolikus egyházfõt születésének centenáriumán világszerte ünneplik. Személyében a pápaság kétezer éves történetében elõször járt hazánkban római pápa. Ekkor (1991 augusztusában) városunkat is megtisztelte jelenlétével. Magyarországi látogatásának emlékét számtalan érem õrzi, melyekrõl Soltész Ferenc számolt be (Az Érem 1993/2 és 1994/1). A pécsi mûvészek közül megmintázta a lengyel pápát Soltra Elemér és Nowotarsky István, míg Török János eozin érmén portré nincs, csak a körirat utal a készítés apropójára. Ezeket az érmeket pedig Raýman János írta le. (Az Érem 1995/1). A pápa pécsi útjának honfitársai is maradandó emléket állítottak, amikor 2007-ben felavatták a Székesegyház déli bejáratának falán azt a márvány emléktáblát, melyen Keményffyné Krawczun Halina lengyel származású pécsi mûvész 25 cm nagyságú bronz portré dombormûve örökíti meg a pápa arcvonásait. A tábla szövege magyarul és lengyelül is tudatja, hogy milyen alkalomból készült. Errõl a Pécsi Dénár 2008. márciusi, 80. számában e sorok írója számolt be.
 
 
Mi most a 2011-ben boldoggá, majd 2014-ben szentté avatott pápára egy, a szülõföldjén alkotott éremmel emlékezünk 100. születésnapja alkalmából. A 32 mm átmérõjû vert, aranyszínû kétoldalas medál elõlapján Szent II. János Pál pápa balra nézõ profil portréját látjuk. A körirat: SWIETY JAN PAWEL II - 1920 – 2005 -. A nyak mögött egy kalligram szerû ábra látható, ami az alkotó mesterjegye lehet. A hátlapon a vonalkör határolta éremmezõ jobb oldalán a pápa családjának a háza, ma már a múzeuma, míg baloldalon a pápa profilja és imára kulcsolt keze látható, fent vízszintesen pedig kézírással Jan Pawel II név, vagyis a pápa aláírása olvasható. Alul a vonalkörön belül ugyancsak kézírással Ziota Polska szöveg látható. A körirat: MUZEUM DOM RODZINNY OJCA SWIETEGO JANA PAWLA II - W WADOWICACH -. (Magyarul így fordíthatnánk: Szent II. János Pál pápa szülõháza és múzeuma Wadowice-ben.)
Végül megemlítem, hogy ezt a kedves és mutatós kis érmet Herczeg András unokámtól kaptam ajándékba 2019-ben, amikor hazatértek a Waclaw Felczak Alapítvány finanszírozta lengyelországi osztálykirándulásukról, amelynek során meglátogatták Wadowice-ben a pápai múzeumot is.
Süle Tamás
Rudnay Sándor esztergomi prímás a szlovák 10 euróson
 
 
Rudnói és divékújfalusi Rudnay Sándor Vágszentkereszten (Križ nad Váhom) született 1760. október 4-én. Pozsonyban tanult, teológiai tanulmányait Nagyszombaton és Budán végezte. 1784-ben teológiai doktor. 1809-ben a Magyar Udvari Kancellária tanácsosa. 1815-ben Erdély püspöke. I. Ferenc 1819. július 12-én esztergomi érsekké nevezte ki. Nagy érdeme, hogy a hódoltság idején Nagyszombatra menekült érsekséget visszahozta Esztergomba és beiktatását már itt tartotta. Esztergom érseki város régi fényét is szerette volna visszaállítani. A várhegyen a romos Szent Adalbert székesegyház helyett 1822-ben lerakta a mai esztergomi bazilika alapkövét. Érseki kinevezése 200 éves évfordulójára Szlovákiában egy 10 euró címletû emlékpénzt adtak ki 2019-ben arcképével és az esztergomi bazilika ábrájával.
 
 
E.: Középen a prímás szembenézõ mellképe. Mellkereszttel és a Szent István-rend nagykeresztjével. Balra családi címere a tölgyfa elõtt lépkedõ medvével és egyházi rangja a bíborosi kalap a 15-15 bojttal. Alatta a felirat: ALEXANDER / RUDNAY / 1819. Körirat a folytatása, VYMENOVANIE ZA OSTRICHOMSKÉHO ARCIBISKUPA. (R.S. 1819 esztergomi érsekké kinevezése). Jobb oldalt a címlet 10 / EURO.
H.: Középen az esztergomi fõszékesegyház fõbejárati képe. Alatta a prímás aláírása. Az alatt balra SLOVENSKO / 2019. Alul középen a szlovák állami címer. Jobboldalt PV betûkbõl a mesterjegy, Peter Valach éremmûvész mesterjegye. Az érmet Dalibor Schmidt vésnök készítette.
A vert ezüstérem 900 ‰-es ezüst, 18 g súlyú, átmérõje 34 mm, 11 000 db kibocsátását tervezték.
Raýman János
 

A Tótfalusi – típusú kelta „dénárok” egyik változata

 
 
Gyûjtõtársaimnak szeretnék ezúttal egy viszonylag ritka pénzt bemutatni.
1903-ban, gátépítés közben a Szentendrei – szigeten, Tótfaluban került elõ egy kb.: 2,5 kg-os, több mint 900 darabot számláló kelta drachma lelet, amely számos különféle típust tartalmaz, de mégis mint Tótfalusi típus vált ismertté érmész körökben. Igazából a hátlapon látható kis lovacska figurája kapcsolja össze a többféle elõlapi képpel párosult példányokat a méretükön és súlyukon kívül. A Magyar Nemzeti Múzeumba ebbõl a leletbõl, Paulsen szerint, 195 példány került. Ott, a most tárgyalandó típusból, jelenleg két példány létezik, mindkettõ a Tótfalusi leletbõl származik. Áldor Gyula, aki 1904-ben részletesen beszámolt a leletrõl, egyébként maga is vásárolt belole 699 példányt. Õ akkoriban még 9 darabot látott ebbõl a típusból, de képet csak egyrõl közölt. A tótfalusi érmék elõlapi típusai különféle kelta, sot római mintákra mutatnak, még ha a közvetlen kapcsolat e távoli területekkel csak feltételesen fogadható is el. Most közölt típusunk közvetlen eloképeként egyes noricumi érmék elõlapját (pl.: Frontalgesicht) azonban számításba kell venni (1. ábra).
 
1. ábra A tauriscusi „Frontalgesicht” típusú tetradrachma elõlapja
(kb.: Kr. e. 140 - Kr. e. 15)
 
A tótfalusi érmék hátlapján általában egy balra vágtató lovacska alakja tûnik fel, felette néha napkerék, máskor egy balra álló madár (holló?) esetleg más szimbólum látható, s idõnként a ló alatt is megjelennek motívumok, pl. spirál. Érdekesek a lovacska hasáról lelógó „tõgyszerû képzõdmények”, a függõleges pálcikák a végükön ponttal. Az elõbbiek száma kettõ, három, de néha négy is lehet. A Tótfalusi típusú érmék ábrázolásmódjai egy nagymérvû stilizálási folyamat eredményeként jöttek létre, a vésnökök nagymértékben leegyszerûsítették az elõképek ábráit illetve az ábrázolni kívánt szimbólumokat. E típusra már mindenképpen az jellemzõ, hogy az érmék verésénél nem csak görög, hanem római hatás is érvényesült. A tótfalusi típusú érmék súlya általában 2.4 és 2.6 g között van, bár akadnak ennél könnyebb és ritkábban nehezebb példányok is.
A Tótfalusi típussal – éremképe alapján - egy másik típus is rokonságot mutat, a Simmering - rétei. Kisebb súlya (2.0 - 2.4 gramm) és elterjedési területe miatt azonban nem valószínû a közvetlen kapcsolat.
Míg a Simmering - rétei típus elsõsorban a mai Nyugat-Szlovákiában volt forgalomban, addig a Tótfalusi típusok inkább az Észak-Dunántúl keleti részére (a mai Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megyékre) jellemzõek mai ismereteink szerint.
Az elõbb említett típusnak talán a Tótfalusi típus lehetett az elõképe és a Simmering-rétei éremleletek alapján, feltehetõen kapcsolható a boiokhoz.
Hogy mely népcsoport készíthette a bemutatott típust? Egyes szakemberek – mint már említettem - elsõsorban a boi népcsoportra gondolnak, de talán a Tótfalusi típus esetében egy másik ismeretlen népcsoportot vagy törzset sem szabad – véleményem szerint - teljesen kizárni. Régészeti anyag és korabeli pénzek is igazolják, hogy az érmék készítésének idején, a Kr. e. 1. században több népcsoport megfordult a fentebb jelzett területen.
A bemutatott érme elõlapján (2. ábra) egy babérkoszorút látunk, alatta levelek sorozata dol jobbra, lenn középen pedig egy szembenézõ kis „hajas - koronás ” fej, a hátoldalán (3. ábra) pedig balra tartó, érdekes fejû lovacska „üget”. Hasán „három függesztett pálcika” figyelhetõ meg. A ló felett elmosódott napkerék látható.
Ezüstbõl készült, valószínûleg Nyergesújfalun, a Duna partján találták. Súlya 2.49 gramm, átmérõje 16-17.2 mm, vastagsága 1.9 mm.
 
2. ábra Az érme elõlapja
3. ábra Az érme hátlapja
 
Köszönöm Dr. Torbágyi Melindának a MNM osztályvezetõjének a lektorálást és a néhány kiegészítést, egyik gyûjtõtársamnak, Schmidt Jánosnak, hogy megszerezte számomra az érme fotóit! Köszönet Röss Norbertnek is, aki a fotókat közlésre elõkészítette!

Felhasznált szakirodalom:
Bernward Ziegaus: Kelten Geld, München, 2010, 203. oldal, 538. sorszám; Dr. Torbágyi Melinda: Késo kelta pénzverés Magyarországon, Az Érem 48, (1992:2) 6.-11. oldalak;
Dr. Torbágyi Melinda: Tótfalusi kelta kisezüstök (Internet: http://www.muzeumicentrum.hu/totfalusi-kelta-kisezustok/; Áldor Gyula: A tótfalusi kelta éremlelet, Különlenyomat a Numismatikai Közlöny III. Évfolyamából (8-r. 9.l)Budapest, 1904;
Rudolf Paulsen: Die Münzprägung der Boier, Verlag Anton Schroll & CO. Wien, 1974, 43.-53. táblák, 44. tábla 1002. sorszám; Ladislav Kostur - Gergely Gáspár: Katalog Keltských Minci, Argo Numismatika, Vydáni, 2018, 242. - 247.oldalak, 201.8 sorszám; Gróf Dessewffy Miklós barbár pénzei, Budapest, 1910, 13.-14.- oldalak, VI.-VII. tábla, és a XXX. tábla 749. sorszám.

 
(vir ex pannonia inferiore) J. M.
 
A II. Nõi Ökölvívó Európa bajnokság érme
 
 
PénzverésPécsett a Lauber Dezsõ Sportcsarnokban 2003. május 10-én nyitották meg a II. Noi Ökölvívó Európa Bajnokságot. A viadalt 18-án fejezték be. A rendezés jogát Magyarország kilenc ország közül nyerte el, Pécs rendezhette, mert sok eredményes versenyzõjük volt. Bár a nõi boksz még szokatlan sport, de azért európai rangú sportverseny volt Pécsett, mégis úgy tûnik a pécsi sajtót kevésbé hozta lázba. A versenyzõk 13 súlycsoportban mérték össze tudásukat. Tehát 13 arany-, ezüst- és bronzérem talált gazdára. A versenyre 20 ország 150 versenyzõje nevezett. A magyarok minden súlycsoportban indultak. A diákok, nyugdíjasok és a katonák ingyen látogathatták a sporteseményt. A megkérdezett szakemberek színvonalas versenyekrõl számoltak be. Egyesek technikásabbnak találták az itt küzdõ nõket a férfi öklözõknél, mások agresszívebbnek tartották õket. Aranyérmet nyert Kovács Mária, a helyiek üdvöskéje, Csík Mónika ezüstérmet, Ducza Anita és Kovács Viktória bronzérmet szerzett.
Egy érem került elõ, amely a verseny alkalmára készült. Nem téveszthetõ össze a nemzeti színû szalagon viselhetõ díjéremmel. Pontos rendeltetését és a kiadás körülményeit nem ismerjük.
Elõoldalán kettõs vonalkörben rakott szoknyás, népviseletbe öltözött lány áll szemben. Körirata: II. WOMEN’S EUROPEAN BOXING CHAMPIONSHIPS.
Hátoldalán középen egy felemelt, tenyerével szembe látható boxkesztyût találunk, alul szalaggal megkötött, nyitott babérkoszorúban. Félkörben felül PÉCS, HUNGARY, alul MAY 10 – 18, 2003 a felirata. Mesterjegy nincsen rajta.
Vert bronz. Átmérõje 70 mm. 4,6 mm vastag

 
Raýman János
 
 
A 13. Elektromos találkozó (Pécs) jelvénye
 
 
A Pécsi Dénár elõzõ (226-ik) számában bemutatásra került a Villamosenergia-Ipari dolgozók 19. (1969-es ) találkozójának a jelvénye és plakettjei.
A sportmozgalomban résztvevõ villamos-ipari dolgozók 1951 és 2016 között 66 alkalommal az ország különbözõ városaiban, ahogy a mozgalom fejlõdött más-más néven szerveztek évente egy hétvégén turista, sport találkozót.
 
Pécsett és Baranyában a 66 alkalomból 7-szer tartottak országos találkozót:
    4-ik     (1954-ben)     Pécsett,     DÉDÁSZ szervezésben
    7-ik     (1957-ben)     Pécsett,     DÉDÁSZ szervezésben
    13-ik   (1963-ban)    Pécsett,     DÉDÁSZ szervezésben
    19-ik   (1969-ben)    Siklós-Harkány     DÉDÁSZ szervezésben
    26-ik   (1976-ban)    Pécsett,     DÉDÁSZ szervezésben
    34-ik   (1984-ben)    Pécsett,     DÉDÁSZ szervezésben
    47-ik   (1997-ben)    Pécsett,     Pécsi Eromu Rt. szervezésben
 
A mozgalom 13-ik pécsi találkozóját 1963. június 25-én rendezték. A helyi sajtó (Dunántúli Napló) egy rövid hírben tájékoztatott az eseményrõl, miszerint az Elektromos turisták 13. találkozóján 31 csapat 186 versenyzõje küzdött az Áramszolgáltató Vándordíjért.
 
 
A Pécsi Áramszolgáltató Sportkör természetjáró szakosztálya ez alkalommal nyitotta meg Kövesteton, a társadalmi munkával épített új turistaházát is.
Az alkalom résztvevõi egy zománcozott jelvényt is kaptak.
A jelvény fõ motívuma egy fehér színû porcelán szigetelõ, melynek a felsõ részében 1963, alatta a piros-kék szalagon ELEKTROMOS, ezalatt TALÁLKOZÓ / PÉCS felirat olvasható. A szigetelõ alatt zöld színû hármas halom, ettõl balra épület (Kövestetõi Turistaház ?), jobbra piros szirmú virág (Bánáti bazsarózsa ?) látható.
A zománcozott jelvény 38 x 34 mm méretû.
Hágen
 
 
Értesítjük tagjainkat
és minden érdeklõdõt,
hogy vasárnap délelõtti összejöveteleink helye
az edd magad DEGESZ-re
újra várja vendégeit,
és minden vasárnap
9.00 és 10.00 óra között
a numizmatika iránt érdeklõdõket.
 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán