Régebbi híradók - 217. szám
  
217. híradó
2019. augusztus 1.
XIX. évf. / 8.
 
 
   Martyn Klára Díj
   A Pécsi Bélyeggyûjtõk Egyesülete jubileuma
   Pécsi Polgárdíj
 
Martyn Ferenc: Hangyák emlékmûve
Martyn Ferenc érmei
 
 

Az Új Dunántúli Napló 2019. június 21-ei számában olvashattuk Mészáros B. Endre tollából az alábbi hírt: “Kép-mozgások címmel nyílott kiállítás a Modern Magyar Képtárban. A szeptember 15-ig látogatható tárlat a 120 éve született Martyn Ferencnek, illetve a tavaly elhunyt Kismányoki Károlynak és Nádor Katalinnak állít emléket.”
Nos, mi a jubileum alkalmából az általa alkotott érmekkel emlékezünk Martyn Ferencre (*Kaposvár, 1899. 06. 10. - †Pécs, 1986. 04. 10.), aki “a 20. sz. magyar festészetének egyik legnagyobb alkotója, aki modern mûvészeti központtá tette Pécset”, amint ezt Romváry Ferenc írja róla a Pécs Lexikonban. Tesszük ezt azért is, mert képeit mindenki ismerheti a múzeumokból, a korábbi és a jelenkori kiállításokból, valamint a róla megjelent könyvekbõl, de érmeirõl eddig csupán és elöször e sorok írója tudósított, de õ is elég régen, hozzávetõlegesen egy emberöltõvel ezelõtt, Az ÉREM 1983/1 számában, majd Hárs Éva “Martyn Ferenc életmû katalógusa” c. monográfiájában 1985-ben.
Martyn Ferenc vállalkozó kedvû mûvész volt, aminek egyik példája, hogy plakettek komponálására is rávehetõ volt. Elsõként, 1978-ban Csaba Imre professzor, a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikájának akkori igazgatója kérte fel, hogy készítse el az intézmény emblémáját. Az eozin mázas Zsolnay porcelán plaketten a hatszögletû lépsejten ábrázolt, egymás felé forduló kehely forma utal a termékenységre és a két nem kapcsolatára. 1979-ben a Szemészeti Klinika, míg 1981-ben az Urológiai Klinika plakettjét is megalkotta, mindkettõ ugyancsak eozin mázas Zsolnay porcelánban öltött testet. Az elõbbin a szem, az utóbbin a vesék stilizált ábrázolását láthatjuk. Az elsõ és a harmadik plakett 140x110 mm, míg a Szemészeti Klinikáé 137x110 mm nagyságú. Még megemlítjük, hogy a Nõi Klinika plakettjét kongresszusi célra is felhasználták, amennyiben a Magyar Nõgyógyász Társaság pécsi összejövetelén “MNT NAGYGYÛLÉSE / PÉCS 1978” szövegváltozattal kaphatták a résztvevõk.
A következõ érem elõzményérõl azt kell tudni, hogy Pécsett a Baranya Megyei Kórház igazgatója Steinmetz Endre szemész orvos volt, akinek a leánya, a szintén szemorvos Steinmetz Eszter 1984-ben Steinmetz Endre alapítványt létesített. Az alapítvány kamataiból minden év decemberében (elsõként 1985-ben) a kuratórium a kórház három arra érdemes dolgozójának ítélte oda a “Dr. Steinmetz Endre Emlékérem és Jutalomdíj”-at. Az emlékérem tervét Martyn Ferenc egy korábbi, a Csíkos gömb c. festményének felhasználásával alkotta meg és így az emlékérem névadójának munkásságát a szem képletes ábrázolásával fejezte ki. A 95 mm átmérõjû eozinmázas porcelán érmet a terv alapján Török János, a Zsolnay Gyár keramikus mûvésze kivitelezte. Az érem körirata: Dr. STEINMETZ ENDRE 1902-1968. (képünkön)
A fentieken kívül még két eozin érem fûzõdik Martyn Ferenc nevéhez. Az egyik két méretben (130x100 mm és 150x110 mm) készült.
Az éremmezõt egy blende képe tölti ki, felirata pedig lent PÉCSI TERVEZÕ / VÁLLALAT. A másik kerek alakú, 150 mm átmérõjû, ábrája pedig egy csigavonal, amely középen egy sokágú csillagban végzõdik. Az érem rendeltetését a hátlapi felirat tudatja: Tudományos ismeretterjesztõ munkáért.
De még két bronz portré érem is tartozik a Martyn életmûbe, melyeknek érdekessége, hogy mindkettõ ugyanarról a személyrõl készült. Történt ugyanis, hogy 1982-ben Frang Dezsõ a pécsi Urológiai Klinika igazgatója felkérte Martyn Ferencet, hogy 80. születésnapja alkalmából mintázza meg tanítómesterének, Babics Antal akadémikusnak, a budapesti urológus professzornak a portréját. Elõzetes tanulmányként modelljét többször is lerajzolta, majd két változatban formálta meg az érmet. Az egyik nagy alakú, 190 mm átmérõjû, domború plasztikájú, egyoldalas öntött bronz érem, amelybõl mindössze három példány készült. Ezek egyikével köszöntötték tanítványai a jubilánst. Az érem körirata: BABICS ANTAL AKADÉMIKUS 80 ÉVES. A másik medál jóval kisebb, csupán 80 mm nagyságú, készítési módja pedig teljesen újszerû, amennyiben néhány negatív vonalból áll össze a portré, ezért akár “éremgrafikának” is nevezhetjük. Körirata az elõzõével megegyezõ. Ezt a változatot a tanítványok kapták emlékül. (képünkön)
Végül megemlékezésünket azzal zárjuk, hogy – bár nem érem – Martyn Ferencnek egy nagyon jellegzetes alkotását mutatjuk be címlapunkon. A “Hangyák emlékmûve” c. kisplasztikája 1941-ben készült. A Hangya rövid története és “utóélete” következõ oldalunkon olvasható.

Süle Tamás
 
 
 
 
 
 
Martyn Klára Díj
 
 
Török János bronz és ezüst érmeinek katalógusa címmel 2002 júniusában jelent meg a Pécsi Dénár 2. számú Melléklapja Hágen József és Raýman János szerkesztésében. A kiadvány 2. pontja az 1986-ban született Martyn Klára Díjat ismerteti az alábbiak szerint: „Martyn Ferenc özvegye, Wiesenberg Klára végrendeletében hagyatékából két évenként adományozandó mûvészettörténeti díjat alapított. A Mûvelõdési tárca, Baranya megye és Pécs városa által elkészített szabályzat alapján elõször 1987. január 26-án Martyn Klára halála évfordulóján ünnepélyes keretek között adták ki. Elõlap: Martyn Klára bekarcolt arcképe, Martyn Ferenc rajza után. Felirata: MARTYN KLÁRA DÍJ. Jelzetlen. Hátlap: Sima felületen mélyített betûkkel három sorban: IGÉNYES / MÛVÉSZETTÖRTÉNETI / MUNKÁÉRT. Öntött bronz. Átm. 103 mm.”
 
A Martyn Klára Díj éremhez kiegészítésül megemlítjük, hogy a Hárs Éva szerkesztésében 1985-ben megjelent ”Martyn Ferenc életmû katalógusa” c. könyv 18 Klára asszonyról alkotott portrét sorol fel és mutat be képeken is, de egyik arckép sem egyezik meg az érmen láthatóval. Ezért feltételezheto, hogy Török János több rajz alapján komponálta meg a Martyn Klára díj érmet.
Aztán sokáig nem hallottunk a díjról, mígnem Mészáros B. Endre 2007 februárjában – egyebek mellett – az alábbiakat írta a Dunántúli Naplóban: „Az igényes mûvészettörténeti munka elismerésére hozta létre a Martyn Klára-díjat Martyn Ferenc felesége, és néhány esztendõnyi kényszerszünet után február elején újra odaítélték a rangos kitüntetést. 2007-ben Mendöl Zsuzsanna kapta meg a díjat Pécs mûvészeti és történeti értékeinek feltárását és bemutatását folytató igényes, jó munkájáért. A húsz évvel ezelõtt alapított díjat eddig egytucatnyi mûvészettörténész vehette át, köztük olyan szakemberek, mint Hárs Éva, Németh Lajos, Kovalovszky Márta, Körner Éva, vagy Néray Katalin.” Végezetül újra elmondjuk, hogy ismét régen hallottunk a díjról. Lehet, hogy már nem is adományozzák?
Hágen
 

A Pécsi Bélyeggyûjtõk Egyesülete jubileuma

 
 
Az Száz éve, 1919. augusztus 21-én 29 alapító taggal a Pécsi Royal Kávéház különtermében megalakult a Pécsi Bélyeggyûjtõk Egyesülete.
A mai napig aktív pécsi bélyegesek a jeles jubileum alkalmával egy kiállítást terveznek, melyen bemutatásra kerülnek az alapítás dokumentumai, jegyzõkönyvei, az egyesület elsõ alapszabálya az alapító tagok felsorolásával.
A kiállítás, akárcsak az otthont adó Postapalota eklektikus, látható lesz minden, ami a filatéliával, bélyeggyûjtéssel kapcsolatos. Kiállításra kerülnek az ez idõben forgalomba került „Baranya” bélyegek, de bemutatásra kerülnek promóciós bélyegek, tematikus összeállítások is, mint például a zene világa, a Black Penny és az 1867-es magyar kiadások, az idén 50 éves holdra szállás filatéliai emlékei.
A bélyeggyûjtõkkel évtizedek óta jó kapcsolatot tartó Baranyai Éremgyûjtõk az 1919-es megszállás papírpénzeinek sorozatának bemutatásával kívánják a kiállítás színvonalát emelni.
A kiállítás anyaga a Pécsi Fõposta (Jókai u. 10.) elõterében található vitrinekben kerül elhelyezésre, megnyitására

2019. augusztus 21-én 16.00-kor

kerül sor, és egy hónapon keresztül várja a filatélia és numizmatika iránt érdeklõdõket.

Hágen
 
 
 
Pécsi Polgárdíj
 
 
A változások szele hozta létre a Tettre kész Pécsi Polgárok nevû társaságot, amelynek elsõ zenés, táncos összejövetelét a „Polgárbált” Kosári Aurél pécsi mûkereskedõ és mûgyûjtõ szervezte a Palatinus Hotel Nagytermében 1991-ben. A Polgárbál hagyományos pécsi eseménnyé vált.
Díjat is alapítottak, amelyet minden évben a Polgárbál alkalmával adományoztak támogatóik közremûködésével a kitüntetettnek. A díjazásra azokat a pécsieket választották ki, akik a társaság szerint sokat tettek a városért, a város közösségéért és a polgári szellemiségért. Az elso Pécsi Polgárdíj érmet 1994-ben dr. Rajczy Péter Pál (1917-2006) jogi doktor, tanár, nyugdíjasként a Baranya Megyei Levéltár sokak által ismert és megbecsült munkatársa, Péter bácsija kapta. A következõ évben a Pro Civitate Pécs kitüntetést vehetett át szeretett városától.
Szerencsére a véletlen segített és némi kerülõvel, de az érem, amelyet Rajczy tanár úrnak adományoztak hozzám került és így be is tudjuk mutatni.
Az érmet Soltra Elemér (1922-2013) pécsi festõ- és éremmûvész alkotta.
Elõoldalán középen a nevezetes ma „Százéves borozó” néven ismert régi épület áll, amely Korona Fogadó volt valaha, amint Kálmády Pap László tollrajzán látható.
 
 
Felirata VIRTUS / CIVIUM – MURUS URBIUM. A latin szöveg Horatiust idézi, mely szerint a város igazi védõfala a polgárok erkölcse. Borsy Judit fordítása szerint az érem szövege: A polgárok erénye a város védõfala.
Az érem alján SE egybe fonott betûkkel Soltra Elemér mesterjegye.
Az érem hátoldalán négy olajágból álló keret látható, amely bekeretezi a kitüntetett nevét, amelyet az átadás elott az érembe véstek. Esetünkben a bevésett szöveg: Dr. Rajczi Péter / 1994. Az olajágból formált keret felett olvasható az érem neve két sorban: PÉCSI / POLGÁRDÍJ.
 
 
Vaskos öntött bronzérem, átmérõje 95 mm, vastgsága 7 mm. Az érmet fekete díszdobozban adományozták.
Balogh Imre bronzöntõ mester mûhelyében készült az öntvénye és a cizellálása. De a Bologh Imre által öntött érmek kiállításán 1995 októberében nem szerepelt.
A késõbbi években is további jeles pécsiek kapták meg a Polgárdíjat. 1995-ben Balikó Zoltán evangélikus pap. De megkapta többek közt Andrásfalvy Bertalan, Bezerédi Gyõzõ, Bükkösdi László, Jászay Joli néni, Jobst Kázmér, Lábady Tamás és Méhes Károly is.
Raýman János
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán