Régebbi híradók - 213. szám
  
213. híradó
2019. április 1.
XIX. évf. / 4.
 
 
   A Pécsi Városi Bélyeggyûjtõ Kör árverése
   Új könyv
        Hermann Attila: „Félre a halállal, elõre rohamzászlóalj!”
   „Hazaköszönt” egy érem Amerikából
   Tanulmányok Ódor Imre emlékére
   Képek a március 31-i numizmatikai és filatéliai találkozónkról
 
A Bethesda Kórház emlékkönyvének címlapja
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXXII.*
Melocco Miklós: Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj
 
 

Dizseri Tamás 1949. november 5-én született Szolnokon. Orvosi diplomáját Szegeden, az Orvostudományi Egyetemen szerezte 1974-ben. Ezt követõen 1980-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) Gyermekklinikáján dolgozott. Majd közel 10 évig Érden a Szakorvosi Rendelõintézet orvosa, késõbb gyermekgyógyász fõorvosa volt. 1988 és 1990 között a Pest Megyei Tanács Szociális és Egészségügyi Osztályának másod-fõorvosaként irányította a megye anya-gyermek egészségügyi ellátását, és a szociális ellátórendszert. 1990-ben lett Pest megye Anya-, Gyermekvédelmi és Szociális ügyek fõorvosa. 1992-ben pedig a Bethesda Kórház fõigazgatójává nevezték ki Dizseri Tamást. Az elõzményekrõl azt kell tudni, hogy a református egyház által alapított és mûködtetett Bethesda Kórházat 1953-ban államosították. A rendszerváltás idején nyílt lehetõség arra, hogy a Magyarországi Református Egyház visszaigényelje az egykori Bethesda épületegyüttesét. Az 1990-ben elkezdõdött tárgyalások eredményeként az egyházi kórház 1992. július 1-jén indulhatott újra, fenntartva az államosítás után kialakult gyermekkórházi profilt. A fõigazgató feladata volt a leromlott állapotú ingatlanok helyrehozatala és egy új lelkiség kialakítása, amelyben a gyerekek között végzett gyógyító szolgálatot áthatja a „régi" Bethesda karitatív lelkülete. Sajnos a lelkiismeretes gyógyító és a tevékeny szervezõ fõigazgató 2003. január 20-án váratlanul elhunyt. Érden, egykori munkahelyén és utolsó lakhelyén kisérték végsõ útjára, és ugyanott díszpolgárrá is választották.
Áldozatos és eredményes munkáját 2000-ben Batthyány-Strattmann László Díj-jal, 2001-ben Zugló Emlékéremmel és 2002-ben Széchenyi-díjjal ismerték el. A Bethesda Gyermekkórház 2017-ben „Életünk törékeny cserépedényben. Dizseri Tamás, a Bethesda újraalapítója” címmel emlékkönyvet adott ki. (lásd címlapunkon)
A budapesti Bethesda Gyermekkórház elhunyt fõigazgatója emlékére 2004-ben díjat alapított a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinata, a Dunamelléki Református Egyházkerület, a Németajkú Református Egyházközség Protestáns Fóruma és az MRE Bethesda Gyermekkórháza. A Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj tárgyi attribútumát Melocco Miklós alkotta meg. Az emlékérmet évente a névadó halálának évfordulóján (január 20-án) – a díj kuratóriuma döntése nyomán a szeretetszolgálati munka elismeréséül – azok kapják, akik az emberek testi-lelki gyógyítása érdekében kiemelkedõ munkát végeztek. A Dizseri Tamás Díjat 2005-ben adták át elõször. Az éremmel díszes oklevél és pénzjutalom is jár. (Képeinken Dizseri Tamást, a Díj névadóját, a Dizseri Díj érmét és a 2019. évi díjazott oklevelét mutatjuk be.)
A 110 mm nagyságú öntött bronz érem elõlapján a körirat: DIZSERI TAMÁS SZERETETSZOLGÁLATI DÍJ. Lent a DÍJ szó elõtt MM mesterjegy, utána MMV évszám látható. Az éremmezot kitöltõ kompozíció a bibliai irgalmas szamaritánus történetét idézi: szakállas férfi egy elgyengült embert tart a karjaiban.
A hátlapon érdekes elrendezésben a következõ bibliai idézet olvasható: „TARTOZUNK PEDIG MI AZ ERÕSEK HOGY AZ ERÕTLENEK ERÕTLENSÉGEIT HORDOZZUK ÉS NE MI MAGUNKNAK KEDVESKEDJÜNK.” (Szent Pál apostol levele a rómaiakhoz: 15,1)
Végül, - de nem utolsó sorban! – szerzõ köszönetét fejezi ki dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnesnek és dr. Jakó Jánosnak, akik felhívták figyelmét a Dizseri Díjra, továbbá Németh Sándor diakónusnak, a Bethesda Kórház munkatársának, a Díj egyik kitüntetettjének, aki rendelkezésére bocsátotta az érem adatait, a vele járó oklevél képét és megajándékozta a Dizseri emlékkönyvvel.

Süle Tamás
*(”Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások sem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk
 
 
 
A Pécsi Városi Bélyeggyûjtõ Kör árverése
 
 
Hosszú évek után rendezett bélyegárverést a MABEOSZ Pécs Városi Bélyeggyûjtõ Köre 2019. március 10-én a kör Laskó u. 12. sz alatti összejöveteli helyiségében.
Az árverést nagy érdeklõdés elõzte meg, mivel azt a kör internetes home lapján is közzétette.
Interneten keresztül több tételre érkezett megelõzõ licit.
Árverési anyagot a MABEOSZ is biztosított vágott bélyegekbõl, hologramos blokkokból.
A kör árverési jutalékot nem számított fel, és a jövõben sem szándékozik a tételek árát evvel emelni.
141 tétel került kikiáltásra, amibol 40 tétel kelt el, ami indulásként megfelelt a várakozásnak.
Az árverés levezetését a Városi Kör saját tagjai látták el.
Kardhordó Kálmán
A képen jobbra Szabó Zoltán az árverés levezetõje és Haraszti Gyula látható
A fotót Ihárosi Sándor készítette
 

            Új könyv
            Hermann Attila: „Félre a halállal, elõre rohamzászlóalj!”

 
 
Hermann Attila: „Félre a halállal, elõre rohamzászlóalj!” Az Osztrák-Magyar Monarchia elit katonáinak jelvényei a Nagy Háborúban. Népmûvelõk Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete, Hajdúszoboszló. Alföld Nyomda Zrt., Debrecen. 216 oldal
A napokban jelent meg Hermann Attila történész újabb könyve az Osztrák-Magyar Monarchia katonai jelvényeirõl. Korábban a gyalogezredek és a lovasság jelvényei töltöttek meg egy-egy kötetet, ebben az új munkában a különleges kiképzést kapott elit alakultok, a rohamosztagok története és jelvényeinek gazdag választéka ad képet egykori nagyszüleink katonaéletének sokféleségérõl. Az elsõ világháborúban a megmerevedõ frontok késztették a hadvezetést új harcmodorra, ehhez alaposan kiképzett, vállalkozó szellemû katonákra volt szükség. Létrehozták a válogatott fizikumú és teherbírású, jól kiképzett önkéntesekbõl azokat a kisebb-nagyobb létszámú elit alakulatokat, amelyek különleges feladatok elvégzésére voltak képesek. Ezek voltak a rohamosztagok, késõbb még roham zászlóaljak is. A központi tervezésû jelvény készítése elmaradt, de a katonák megkülönböztetésüket a többitõl fontosnak tartották. Elõször csak egy vörös szalag a sapkán jelezte a másságot, majd megjelentek a jelvények is, amelyekre valójában nem volt engedélyük a katonai egyenruhán viselni. De ahogy a nem hivatalos ezredjelvényeket, ezt is megtûrték. A jelvények gyakori eleme a koponya, a halálfej. Ez csak a halálmegvetõ bátorságot jelképezte. De szurony, rohamsisak, kézigránát is gyakori a jelvények ábrái között.
A könyv rengeteg fényképpel a rohamosztagok történetét dolgozza fel, majd szakszerû katalógusba rendezi a nagyszámú érdekes katonai jelvényt. Ahol adatot sikerült találni a tervezõ és kivitelezõ is megtalálható.
A könyv a korábbiakhoz hasonlóan jól szerkesztett, szépen kivitelezett munka, valóban jó kézbe venni. Érdekes, szép és jó könyvet nem csak Bécsben lehet kiadni. Ajánlható nemcsak a jelvénygyûjtõknek, történészeknek és a katonai élet történetével foglalkozóknak, hanem bárkinek, aki érdekes jó könyvet akar kézbe venni.
Raýman János
 
 
„Hazaköszönt” egy érem Amerikából
 
 
Néhány lelkes magyar-amerikai orvos 1968-ban megalapította az Amerikai Magyar Orvosszövetség-et (Hungarian Medical Association of America, rövidítve: HMAA). A Szövetség létrehozását olyan kiváló, világhírû orvos-személyiségek munkássága inspirálta, mint pl. Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert, vagy Selye János. Célkitûzéseik között szerepelt az orvostudomány eredményeinek ismertetése az évenként megrendezendõ kongresszuson, ösztöndíjak alapítása magyar származású tehetséges, fiatal orvosok számára, illetve közvetítés az amerikai és magyar orvosi társaságok között. A HMAA ma is mûködik.
 
 
Az Orvosszövetség tevékenységét George Pataki, New-York Állam akkori kormányzója is elismerte, amint ez a 30. jubileumi Kongresszus alkalmából küldött üzenetébõl egyértelmûen kiderül, hiszen többek között ezeket írta: „Ez az esemény nem csupán arra ad alkalmat, hogy szakmai sikereikrõl számot adjanak, hanem arra is, hogy magyar gyökereikrõl megemlékezzenek, amelyre magam is büszke vagyok! …A New-York-iak gratulálnak a HMAA-nak a jubileum alkalmából az elért eredményekhez. Jómagam pedig továbbra is támogatom a munkájukat.”
Az Orvosszövetség méltó módon kívánta viszonozni a kormányzó rokonszenvét és támogatását, ezért, amint azt a Pécsi Dénár 2005. januári számában megírtuk, e sorok írójának közvetítésével érmet készíttettek számára Palotás József Munkácsy díjas pécsi szobrászmûvésszel. Az elõlapon köriratban a HMAA elnevezése (magyarul és angolul) és emblémája látható. (képünkön) A hátlapon (angolul) az érem rendeltetése olvasható: ”A tiszteletre méltó George E. Patakinak, New-York Állam kormányzójának 2004”.
 
 
Örömünkre az Orvosok Lapja (a Magyar Orvosi Kamara folyóirata) 2018/6 (decemberi) számában „50 éves az Amerikai-Magyar Orvosszövetség; Sarasota 2018. 10. 28-11. 02.” címmel kétoldalas cikket közöl, mely így kezdõdik: „Alapításának ötvenedik évfordulóját ünnepli a HMAA. Errõl méltóképpen a hagyományos floridai Sarasotában évente rendezett szakmai konferencia keretében emlékeztek meg, melyet számos magas rangú vendég tisztelt meg jelenlétével.” Ezek között volt Áder János köztársasági elnök és felesége is. Ami pedig a 2004-ben alkotott, és most „hazaköszönt” érmet illeti, annak a babérkoszorúval övezett elõlapját a kamarai lap fentebb idézett cikkében láthatjuk. (képünkön) Bár errõl nem szól az írás, de az ünnepi konferencia bejáratáról közölt fotón is látható, így bizton mondhatjuk, hogy ez a hivatalos emblémája a jubileumnak.
Süle Tamás
 
Tanulmányok Ódor Imre emlékére
 
 
A Szerk.: Gyánti István, Kult László
Kiadja: MNL Baranya Megyei Levéltára, Pécs, 2018
B5, 536 old., kemény kötés
Könyvismertetés
Dr. Ódor Imre (1959 – 2015) fõlevéltáros, a történelemtudományok kandidátusa 1983-tól dolgozott a Baranya Megyei Levéltárban, ahol 1987-tõl 1993-ig annak igazgatóhelyettese, majd 22 évig, 2015-ig, azaz haláláig a levéltár igazgatója volt. Sikeresen építette a levéltár külföldi kapcsolatait. Számos országos és nemzetközi konferenciát szervezett. Szakirodalmi munkássága is jelentõs volt.
Amint azt az Elõszó-ban olvashatjuk: „Egykori igazgatója emlékét a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára e tanulmánykötet közreadásával szándékozik megörökíteni…A könyvben szereplõ tanulmányok szerzõi – Ódor Imre munkatársai, barátai, egykori tanítványai – itt megjelenõ írásukkal tisztelegnek emléke elõtt. A szerzõk (többnyire levéltárosok, muzeológusok, könyvtárosok, egyetemi oktatók, középiskolai tanárok) saját kutatási területükbõl merítve készítették el munkájukat, melyek elõször ebben a kötetben látnak napvilágot.” Az ország számos területén és persze Pécsett munkálkodó szerzõ 51 szakmai tanulmányán túl, a „Visszemlékezések” c. fejezetben négy személyes hangvételû írást is találunk. Ezután Ódor Imre gazdag életmûvének bibliográfiai adatait olvashatjuk. Befejezésként pedig néhány oldal színes fotón láthatjuk viszont Ódor Imrét és kollégáit.

 
 
Tekintettel éremtani vonatkozásaira Süle Tamás „Ódor Imre és a numizmatika” c. írásából idézünk néhány sort. Elõzményként annyit, hogy 1995-ben jelent meg a „Tanulmányok és források Baranya megye történetébõl” címû sorozat elsõ darabja, majd Ódor Imre kérésére a második a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyv volt Süle Tamás tollából. Ezáltal a sorozatszerkesztõ Ódor Imre nemcsak megismerkedett az érmekkel, de meg is kedvelte azokat. És most az idézet: „Aztán telt, múlt az idõ és Hágen József és Raýman János ugyancsak numizmatikával is foglalkozó barátaimmal összeállítottuk Pécs és Baranya numizmatikai bibliográfiáját. Így aztán, amikor 2000-ben megkerestük Ódor Imrét, hogy tegye be a 2330 tételt számláló összeállításunkat a korábban már említett levéltári sorozatba, akkor õ habozás nélkül igent mondott. Így lett a „Pécs-Baranya numizmatikai bibliográfiája” a „Tanulmányok és források Baranya megye történetébõl” c. sorozat 7. darabja.”
Hágen
 
Képek a március 31-i numizmatikai és filatéliai találkozónkról
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán