Régebbi híradók - 209. szám
  
209. híradó
2018. december 1.
XVIII. évf. / 12.
 
 
   Erdélyi tallérok kiállítása Pécsett
   Mátyás király emlékév
   Könyvismertetés
        Kuscsik Péter: Magyarország fogolytáborainak pénzei 1914-1919
   Numizmatikai és Filatélia börze 2018. november 25-én Pécsett
   Tájékoztató
 
Csúcs Ferenc: Alistáli Madonna
Boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!
 
Kép- és éremkiállítás Esztergomban
 
 

Kiállítás nyílt október 25-én „Esztergom Etter-szemmel” címmel a TÁR-LAK Szalonban. A cím magyarázata, hogy a kiállítás anyagát dr. Etter Ödön válogatta esztergomi témájú gyûjteményébõl. A falra került képeken láthatjuk a város nevezetes helyeit, mint pl. a Bazilikát, a kis és nagy Dunát, a vízivárosi templomot és a prímási palotát, a Meszéna házat, a strandot, a fõtérnek számító Széchenyi teret, vagy éppen a kiállító saját házát is. No, és találunk egy tollrajzot, amelyen a Szent Tamásnak nevezett városrész távlati képe tûnik fel. (képünkön) A kiállított 82 kép 64 alkotóját nem tisztünk felsorolni – már csak terjedelmi okokból sem -, de egy kivételt azért teszünk. Ugyanis a fentebb említett tollrajzot nem más alkotta, mint lapunk társszerkesztõje, az esztergomi származású, de már 1962 óta Pécsett élõ Raýman János barátunk!
A kiállított érmek közül elsõként az Etter család jubileumi érmét említjük, amelyet Csíkszentmihályi Róbert alkotott 2002-ben, amikor is a család fennállásának 400 éves évfordulóját ünnepelte. Az elõlapon a dél németországi Talhausenben 1788-ban született Johann Etter arcképe látható, akit, mint serfõzõ mestert 1822-ben már Budán találunk, majd az 1830-as években költözik Esztergomba, ahol 1845-ben hunyt el. Sírja ma is megtalálható a belvárosi temetõben. A hátlapon köriratban a család legkorábban ismert származási helye és évszáma, vagyis WÜRTEMBERG 1602, valamint mai élõhelye és az évszám, vagyis MAGYARORSZÁG 2002 szerepel. Középen díszes keretben a jubileum olvasható: CSALÁDUNK / 400 / ÉVES FENNÁLLÁSA / EMLÉKÉRE. (képeinken)
A többi érmen – egyebek mellett – pl. Szent Istvánt láthatjuk, aki 975-ben Vajk néven Esztergomban született, aztán Mindszenty József hercegprímást, az esztergomi Bazilikát, vagy Csúcs Ferenc szép érmét, az Alistáli Madonnát. (címlapunkon) Ez utóbbi érmet arról az 1500 körül készült, életnagyságú fa szoborról mintázta a mûvész, amely eredetileg a pozsonyi (ma Bratislava, Szlovákia) Szent Márton székesegyház mellékhajójában egy nagyméretû szárnyasoltár központi alakja volt. A templom 18. századi barokk, belsõ átalakítása során a gótikus oltárokat eltávolították és a szobor így másodlagosan kerülhetett az Alistál-i (egy kis falu a Csallóközben) plébániatemplom tulajdonába, ahonnan a Keresztény Múzeum 1941-ben megvásárolta. Az eredeti alkotás szépségét még a szújáratokkal roncsolt és festékrétegét elvesztett állapotában is megõrizte. (képünkön) A 110 x 90 mm nagyágú öntött bronz érem a Múzeum alapításának centenáriumára készült. Az elõlapon a Madonna a kis Jézussal látható. A körirat: KERESZTÉNY MÚZEUM ESZTERGOM 1875-1975. Baloldalt vízszintesen ALISTÁL / XIV. S szöveg, jobb oldalon CSÚCS mesterjegy található. (címlapunkon) A hátlapon Kiszei Miklós esztergomi bíboros pecsétje szerepel. Alul a perembe beütve az érem sorszáma. - 1 -
Végezetül megjegyezzük, hogy ezt az esztergomi kiállítást azért gondoltuk a Pécsi Dénárban megjeleníteni, mert nem csak Raýman János köti össze a két várost, hanem a kiállító Etter Ödön is, ugyanis õ Pécsett járt egyetemre, továbbá e sorok írója és az Etter családban született felesége is Esztergomból jöttek Pécsre, immáron hat évtizeddel ezelõtt.

Süle Tamás
 
 
 
 
 
Erdélyi tallérok kiállítása Pécsett
 
 
Rendkívüli pénzérmékbõl álló kiállítás nyílt meg Pécsen a Janus Pannonius Múzeum Csontváry Múzeumában -Fejedelmi kincsek- címen 2018. november 8-án. A Magyar Nemzeti Bank Értéktár Programja keretében megvásárolta Törõ István 220 példányból álló erdélyi tallérgyûjteményét, amely a kiállítás alapanyaga. Ezt egészítette ki a MNB 48 db erdélyi aranypénzzel és a mintegy 6000 darabos verõszerszám gyûjteményébõl kiválasztott 13 korabeli verõtõvel. A bemutatott pénzérmék közt nagy ritkaságok is szerepelnek. A kiállításhoz a Magyar Nemzeti Múzeum fegyvereket, díszbuzogányt kölcsönzött, hogy a pénzeken látható tárgyak a valóságban is láthatóak legyenek. A Pécsi Janus Pannonius Múzeum a látnivalókat kiegészítette a Baranyában talált, a hódoltság korából származó tallérleletek válogatásával és a Széchenyi téren kiásott 7 db aranypénzbõl álló lelettel.
A kiállításon helyet kapott még a MNB által megvásárolt és a pécsi múzeumban elhelyezett Csernus Tibor (1927-2007) festõmûvész három nagyméretû alkotása is.
Az éremkiállítás külön látványossága az arasznyi alakokkal élõvé tett régi pénzverõ mûhely, amelyet a MNM készíttetett oktatási és bemutató céllal.
A megnyitóra megjelent -Fejedelmi kincsek- címmel egy 104 oldalas, részletes ismertetõ katalógus, kiváló ábrák sokaságával.
A kiállítást megnyitották: Gerhardt Ferenc a MNB alelnöke, Páva Zsolt Pécs polgármestere, Tóth Csaba a MNM Éremtárának szakértõ munkatársa és Csornay Boldizsár a JPM igazgatója.
Raýman János
A kiállításon látható korabeli pénzverde makettje. (fotó: Füzi István)
 
 
Mátyás király emlékév
 
 
A 2018-as évet Hunyadi Mátyás uralkodása kezdetének 560-ik évfordulója tiszteletére Emlékévvé nyilvánították.
Az uralkodása során nyújtott teljesítménye már a kortársak körében is vitákat váltott ki, az utókor történészei pedig a mai napig sem jutottak egyetértésre személyét, munkásságát illetõen.
Mátyás Hunyadi János erdélyi vajda és Szilágyi Erzsébet második gyermekeként Kolozsváron született 1443. február 23-án.
1458-tól uralkodott, azonban királlyá koronázására csak 1464-ben került sor Székesfehérvárott. 1469-ben cseh királlyá koronázzák, 1486-ban pedig Ausztria fõhercegévé választják. 1490. április 6-án, 47 évesen Bécsben hunyt el.
A magyarok és számos környezõ nép hagyománya is az egyik legnagyobb királyként tartja számon, akinek az emlékezetét nagyon sok népmese és monda õrzi napjainkig.
Csúcs Ferenc érem- és szobrászmûvész 1940-ben mintázta meg a Mátyás király érmét, ami a mai napig is a legszebb alkotásának tekinthetõ.
Az elõoldalon a király balra nézõ babérkoszorúval ékesített portréja látható. A körirat: REX - MATHIAS - HVNGARIAE - 1440 (sic!) – 90. A bal oldalon CSVCS / 1940 mesterjegy.
A hátoldalon fent Budavár látképe, az elõtérben 10 lovas katona látható. A körirat: ÉL MAGYAR ÁLL BUDA MÉG. Jobbra lent a mûvész 1940 / CS mesterjegye.
Az Ø 108 mm méretû öntött bronzérem peremébe a CS 64 CS beütés az érem sorszámára utal.
Hágen
 
A fotókat Füzi István készítette.
 
Könyvismertetés
Kuscsik Péter: Magyarország fogolytáborainak pénzei 1914-1919
 
 

Kuscsik Péter: Magyarország fogolytáborainak pénzei 1914-1919. Magyarország internáló- és hadifogolytáborainak fém- és papírpénzei. Somor. Szlovákia, 2018. 132 oldal.

 
A magyar papírpénzek kedvelõi, gyûjtõi és a velük foglalkozók, de különösen a tábori pénzek iránt érdeklõdõk egy mutatós, új könyvet kapnak a kezükbe.
Való igaz, szerzõje a bevezetõjében is megjegyezte, hogy az eddig ismert katalógusok több vonatkozásban kiegészítésre, bõvítésre szorulnak. Az árak is az utóbbi évtizedben nem elhanyagolható módon változtak, alapvetõen emelkedtek. A régi árjegyzékek német márkában, esetleg dollárban kifejezett értékeit már nem lehet könnyen átszámolni, és legtöbbször elfogadni sem. A régi ritkaságok persze ma sem lettek gyakoribbak, inkább a gyakoribb példányokból is kerültek a ritkábban elõfordulók közé.
 
 
Ami örvendetes, hogy a korábbi katalógusokban eddig nem szereplõ adatokat is elõásott és megjelentetett. Kiemelem ezek közül a dunaszerdahelyi olasz tiszti tábor kiadványait, amely a magyar olvasók elõtt eddig szinte ismeretlen volt. Bár a Danek-Holna: Ceskoslovenská nouzová a táborová papírová platidla 1914-1945. kiadvány már tartalmazza.
A bevezetõ részben a tábori pénzek kialakulásáról és szerepérõl készített értékes összefoglalót. Apró ellentmondás, amire ügyelni kell: az egyik mondatban ez áll: a monarchia katonáiból kb. 2,8 millió esett fogságba, majd alatta a táblázatban: Ausztria-Magyarország hadifoglyokban mért vesztesége 1.673.000 fo. Két forrás ennyire különbözhet egymástól.
A fogolytáborok elhelyezésére szerkesztett térkép két egymás melletti oldalon van elhelyezve, de nem folytonos a két oldalon az ábra. Zavaró, hogy a második oldal térképrésze egy üres csíkkal kezdõdik. Kár volt a margót kihagyni.
Egyébként a katalógust ügyesen szerkesztette. Minden adat benne van, amire szükség lehet. Ábrái is kifogástalanok. A betû- és számjegyeltéréseket ábrák segítségével is bemutatja. Végül függelékben a nyomdahelyek, és az aláírók szerepelnek.
Értékesnek és hasznosnak tartom a fontosabb éremtani és a papírpénzek értelmezését elõsegítõ kifejezések 6 nyelvû szótárát. A magyar, angol, német, orosz, román és szlovák nyelvû szótár 12 oldalt tesz ki.
Végül irodalmi jegyzék zárja a jó papírra nyomott, ízléses kivitelû könyvet.
A szép és értékes munkát csak ajánlani tudom.
Raýman János
 
Numizmatikai és Filatélia börze 2018. november 25-én Pécsett
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Baranya Megyei Szervezetének éves programja alapján került sor immáron a XIV. Országos Numizmatikai és Filatéliai Találkozóra. Az összejövetel helye most is a Delta Étterem volt, amelynek nagyterme a nagyszámú résztvevõ miatt kicsinek bizonyult, ezért az elõtéri büfé egy részét is asztalokkal kellett berendezni. Sok gyûjtõ és érdeklõdõ jelent meg a találkozón, amely tíz óra tájban csúcsosodott ki. Itt üdvözölhettük a MÉE most megválasztott fõtitkárát, Lippai Zoltán urat, valamint Csóka Zsuzsa éremmûvészt és Mikó Gabriellát a központi iroda munkatársait, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Rövid megbeszélésre is sor került a fõtitkár úr és a helyi vezetõk között a jövõ évi évfordulóval kapcsolatban. Mivel a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete a jövõ évben lesz 50 éves, azaz 1969-ben alakult meg és a mai napig is él. „Megfogyva ugyan, de törve nem” mûködik és reméljük, hogy ez még több évtizeden keresztül is így lesz! Maga a találkozó a megszokott jó hangulatot hozta, hiszen sok gyûjtõtárs itt találkozhatott azokkal is, akik nem tagjai Egyesületünknek. A fõvárostól Mohácsig a dunántúliak sok helyrõl érkeztek, de régi ismeros gyûjtõ is volt Eszékrõl. Jó dolog, hogy egyre több asztalnál lehet látni magyar nyelvû szakirodalmat. Nem mindig volt ez így, sokszor csak külföldrõl lehetett beszerezni numizmatikai könyveket borsos áron német, vagy angol nyelven. Továbbra is kevés a bélyeggyûjtõ, aki ezen a találkozón részt vesz. Az idõ múlásával fogyatkozni kezdett a jelenlévõk száma, de „üzletek” még ekkor is köttettek. Összességében a szomorkás idõ ellenére egy jó hangulatú találkozón vagyunk túl. A végén a gyûjtõtársak kellemes ünnepeket kívánva köszöntek el egymástól, azzal az igérettel, hogy jövõ tavasszal újra itt találkoznak.
Kvéder Lászó
 
 
 
Tájékoztató
 
 
A vasárnapi összejöveteleink helye jelenleg az uránvárosi DEGESZ (volt Piccola Perla) Étterem.

A hely az Ybl Miklós úton van, közel a 6-os fõközlekedési úthoz, elõtte és a közvetlen közelében találhatóak a tömegközlekedési eszközök (városi autóbusz) megállói. Az étterem közelében található személygépkocsi parkolók ingyen vehetõk igénybe.
(Sajnos a légi- folyami- és vasúti közlekedést igénybe vevõ tagjaink és vendégeink nem ilyen szerencsések a megközelítést illetõen!)

Az összejöveteleink jelenlegi helye, mint vendéglátó egység, nagyon kulturáltnak tekinthetõ, és ami fontos szempont, a befogadásért semmiféle anyagi terhet nem ró a megyei éremgyûjtõkre, ingyen használhatjuk ezt a lehetõséget!

Vasárnapi összejöveteleinken az utóbbi években a tagság és az érdeklõdõk megjelenése egy kissé visszafogott, de a többi klubnál, illetve az országos egyesületnél is hasonló a helyzet. Szóba került, hogy a kis létszámnak az egyik fõ oka a vasárnapi összejöveteleink helyében is kereshetõ.
Ezért várjuk tagjaink javaslatait egy olyan új összejöveteli hely megtalálásához, mely a jelenleginél nagyobb esélyt jelenthet a létszám növekedéséhez.

A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete központi irodája
(Bp., Liszt Ferenc tér 2.)
2018 december 12-tõl, 2019. január 4-ig
zárva tart.

A központi irodában 2019. január 1-tõl
a hétfõi és pénteki napokon
nincs ügyfélfogadás.

 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán