Régebbi híradók - 208. szám
  
208. híradó
2018. november 1.
XVIII. évf. / 11.
 
 
   Adatok Wiesner Rajmár bécsi numizmatikai mûködésérõl
   Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete vezetõségválasztó         küldöttközgyûlése
   Országos biológus napok Pécsett
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2018. november 25-én numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek
 
Trischler Ferenc érme
 
A Pécsi Postapalota érmei
 
 

Pozsony után másodikként 1885-ben Pécsett is megnyílt a távbeszélõközpont.
A századfordulóra minden postai funkciót (pénz- és levélfelvétel, távíró- és távbeszélõközpont, szekérposta) betöltõ épület létrehozását határozta el Pécs városa.
Az 1901-ben kiírt tervpályázatra 28 pályamû érkezett. Az elsõ díjat a zombori születésû Balázs Ernõ nyerte. Az építés 1902-ben kezdõdött és két év múlva elkészült az ország egyik legmodernebb postája. A korszerûen kialakított munkahelyeken hetvenhét hivatalnok, a posta- és távírda igazgatóság alkalmazásában pedig több mint negyvenen dolgoztak Opris Péter irányításával.

 
 
Az épület homlokzata eklektikus, a francia reneszánsz díszítõ motívumaival ma is Pécs egyik legszebb középülete. A homlokzatát díszítõ mázas címer, a pirogránit dombormûvek és a színes tetõcserép kivitelezésére a Zsolnay gyár kapott megbízást.
A több mint száz éves épület ma is eredeti funkciójában, mint posta mûködik. Az építésétõl eltelt idõszak alatt történtek apró javítások, átalakítások, de egy átfogó korszerûsítésre csak 2003-ban kerülhetett sor. Márciustól októberig az épület külsõ részén kívül megújult az ügyféltér is, a régi tizenkét munkahely helyett harmincegy várja az ügyfeleket.
A postapalota külsõ és belsõ felújításának emlékére érem is készült, melynek elõoldalán az átalakított és felújított ügyféltér látható. A felsõ részen PÉCSI FÕPOSTA, az érem alsó részén stilizált postakürt alatt POSTA felirat olvasható. Balra lent az érmet mintázó Trischler Ferenc TF mesterjegye látható. A hátoldalra a következõ bevésés került négy sorban: A POSTA / BELSÕ FELÚJÍTÁSÁNAK / EMLÉKÉRE / PÉCS, 2003. NOVEMBER 5.
 
 
Az érem Ø 97 mm méretben, öntött bronzból készült.
Trischler Ferencnek ismert még egy érme, melynek közepére a postapalota homlokzatán látható magyar nagycímer az angyalokkal került megmintázásra. Alul PÉCSI / POSTAPALOTA felirat, alatta stilizált postakürt és POSTA felirat olvasható. Jobbra lent a mintázó mûvész TF mesterjegye látható. Az érem Ø 97 mm méretben, öntött bronzból készült. (címlapunkon)
Hágen
 
Adatok Wiesner Rajmár bécsi numizmatikai mûködésérõl
 
 
Wiesner Rajmár neve jól ismert a pécsi bányászok és numizmatikusok körében. 1891-1900 közt a Dunagõzhajózási Társaság pécsi szénbányáinak volt az igazgatója. Az elszórt szénlelõhelyekbõl bányavállalatot szervezett és a szénmosással jóminoségû szenet adott a piacnak.
A numizmatikusok ismerték nemzetközi hírét, nagyszerû pénz- és éremgyûjteményét, valamint a vaskos öntöttvas Borbála érmeinek történetét.
Kevésbé ismert életének bécsi korszaka. 1885-ben került Bécsbe, mert a Kohlen Industrie Verein fõfelügyelõje lett és a Wippenstrasse 17-ben lakott. Itt élt 1891-ig, amikor új munkahelyére, Pécsre költözött.
Bécsi tartózkodása során sokat tudott éremgyûjteményével foglalkozni és a tagja, majd vezetõség tagja lett a bécsi numizmatikusokat tömörítõ Numizmatische Gesellschaft in Wien-nek. Ez idõben a társulat lapja, a Monatsblatt rendszeresen beszámolt munkásságáról, amelybõl kiragadunk néhány fontosabbnak látszó részletet.
Arcképét Zelesny Károly felvételén mutatjuk be
 
1886-ban mintegy 700 db. XVI. századi félbatzenest találtak Bécsben, amelybõl Wiesner is szerzett gyûjteménye számára pénzeket. /Monatsblatt, 1886. Nr. 35. 139/. A társulati összejövetelen bécsi és körmöcbányai próbavereteket mutattak be. Egyik példány Wiesner gyûjteményébõl került a gyûjtõk elé. /M. 1886. Nr. 31. 124/
1886. április 21-én a Bécsi Akadémián elõadást tartott „Ueber böhmische Gepräge der Kaiser Maximillian II. und Rudolf II”. címmel, és bemutatta cseh pénzkülönlegességeit. /M. 1886. Nr. 33. 129/. 1886. november 17-én az akadémián tartott összejövetel egyik programja volt Wiesner felolvasása „Biographische Notizen über den Münzmeister Johann Šultys von Felsdorf” címmel /M. 1886. Nr. 40. 157/
1886. december 21-én számolópénzekbõl mutattak be egy kiállítást, melyben Wiesner anyaga is szerepelt. /M. 1886. Nr. 41. 161—164/
1887. január 7-én egy újabb gyûjtemény bemutatóra került sor, osztrák fél- és negyed tallérokból álló gyûjteményét mutatta be. /M. 1887. Nr. 42. 167/
1887. február 15-én pedig a prágai „Raitmünze”számolópénzekbõl álló gyûjteményét mutatta be. /M. Nr. 44. 176/
1888. január 11-én, a tervezett Mária Terézia kiállításról tanácskozott a Társulat vezetõsége, amelyen részt vett. /M. 1888. Nr. 54. 228/ A kiállítást 1888. május 13-án nyitották meg és augusztus 31-ig fogadta a látogatókat. Katalógusa szerint 844 érmet mutattak be. A rendezésben résztvevõk, így Wiesner is, megkapták Anton Scharff szép munkáját, a kiállításra készített Mária Terézia érmét. / M. 1888. Nr. 58. 251/ A kiállítást Ferenc József is meglátogatta 1888. júniusában.
A Mária Terézia éremkiállítás alkalmával Scharff két érmet is készített. Mindkettõt bemutatjuk.
 
A Mária Terézia éremkiállítás emlékérme 1888
 
Valószínû a kiállítás szervezõi a második érmet kapták munkájuk elismeréseként. Érdekessége: Scharff a mesterjegyénél feltünteti, hogy a királynõt Mattheus Donner érme alapján mintázta.
 
 
1888. december 8-án „Ferenc József 1848-1888” kiállítást rendeztek a numizmatikai társulatnál, amelyben Wiesner is közremûködött. / M. 1888. Nr. 61. 264, Nr. 63. 271/ A kiállítás meghívóján, mint rendezõ szerepelt.
1889. február 18-án az összejövetelen cseh pénzeket mutatott be. Ekkor újraválasztották az elöljáróságba Wiesnert. /M. 1889. Nr. 67/ Az 1889. március 19-i összejövetelen a cseh pénztörténet forrásairól tartott elõadást. /M. 1889. Nr. 69. /
1889. december 13-án „Die Münzen der Grafen Schlick” címmel tartott elõadást. Majd november 20-án részt vett a vezetõség tanácskozásán. /M. 1889. Nr. 77. 348/
1890. január 27-én újraválasztották az elöljáróságba, február. 12-én elöljárói összejövetelen vett részt. /M. 1890. Nr. 79. 367/
„Ein Kuttenberger Goldstück” címmel cikket írt, ugyanakkor Belházy János egy magyar dénárleletrõl számolt be. /M. 1890. Nr. 88. 431/
1891 évre Wiesnert újraválasztották a vezetõségbe. /M. 1891. Nr. 91. 16/
Mivel 1891-ben már elege volt a hivatali munkából és a bányamunka Pécsre szólította, megszûnt a Monatsblatt szinte minden számban felbukkanó híradás a numizmata gyujteményérõl és numizmatikai ismereteinek sokaságáról.
Raýman János
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete vezetõségválasztó
küldöttközgyûlése
 
 

A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 2018. október 13-án a MABEOSZ Székházban tartotta vezetõségválasztó küldöttközgyûlését.

 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete közgyûlése a következõ ciklusra megválasztott vezetõsége:
 
  Csóka Ferenc
Lippai Zoltán
Vámosi László
Hajdú Béla
Igari Antal
Dr. Pintér Péter
Hencz János
Szabó Gyuláné
Tóth József
Dr. Lõvei György
Soós Ferenc
elnök
fõtitkár
vidéki alelnök
vidéki alelnök
vidéki alelnök
budapesti elnök
nyugat magyarországi titkár
kelet-magyarországi titkár
felügyelõ bizottság elnök
jogi és etikai bizottság elnöke
meghívott vendég

A megválasztott új vezetõségnek sikeres, jó munkát kívánunk!
 
A közgyûlés döntött a 2019. évi Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete tagsági díjáról is, melynek összege:
8000,- Ft.
 
Országos biológus napok Pécsett
 
 
A minap egy kerámia érmet hozott a postás.* A barna mázas, 85 mm átmérõjû, egyoldalas, égetett agyag medál enyhén homorú bal oldalán egy 35 mm nagyságú, az alapból kissé kiemelkedõ érem látható. Körirata: ORSZÁGOS BIOLÓGUS NAPOK XXIV, közepén pedig két vízszintes sorban PÉCS / ’81 olvasható. A jobb oldali érem mezõt egy minaret és egy dzsámi képe tölti ki. Miután egyértelmu, hogy Pécs városában vagyunk, az is biztos, hogy Jakováli Haszan pasa dzsámijára utal a kompozíció. Ez az épületegyüttes a kórház téren áll, a 17. században épült és Magyarországon a legépebben megmaradt oszmán dzsámi. Az érmen látható ábrázolás azonban részleteiben nem egyezik a valóságos dzsámival, csak jellegében emlékeztet rá, ugyanis úgy a minaret, mint a dzsámi körvonalai meglehetõsen „elnagyoltak” és sematikusak. Felül középen az érem peremében egy lyuk található, ami által egy fonalon fel is függeszthetõ. Alkotója ismeretlen. Az érmet vélhetõen a résztvevõk kapták emlékül.
 
 
De, hogy mi volt az országos rendezvény tematikája és kik voltak a résztvevõi, azt harminchét év távlatából az 1981. augusztus 14-én, pénteken megjelent Dunántúli Naplóból tudhatjuk meg. Egyebek mellett ezeket olvashatjuk Wallinger Endre cikkében: „Országos biológusnapok rendezvénysorozata kezdõdött tegnap délelõtt Pécsett, az Orvostudományi Egyetem elméleti épületében. A TIT biológiai választmánya és Baranya megyei szervezete rendezésében lezajló országos eseményre mintegy 200 tudós, kutató, orvos, egyetemi tanár, pedagógus gyûlt össze. Az idei tanácskozások középpontjában a biológia orvostudományi vonatkozásai állnak. Erre utalt köszöntõjében dr. Grastyán Endre, a POTE Élettani Intézetének igazgatója, a TIT Baranya megyei elnöke, amikor köszöntötte a jelenlévõket. Az elsõ napi ülésszakon elõadások hangzottak el egyebek közt a korszerû biológia jelentõségérõl az orvostudományban (dr. Tigyi András); az evolúció elméletérõl (dr. Csányi Vilmos); a korszerû biológiai emberszemléletrõl (dr. Csaba György); a humán-genetika idoszerû problémáiról (dr. Méhes Károly, Gyõr). Ma a biológia oktatás módszertanáról szóló elõadással folytatódik a program, majd nagyharsányi tanulmányútra indulnak a résztvevõk.” A tanácskozás színvonalát, mások mellett a fentebb olvasható neves orvosprofesszorok elõadásai is garantálták. A biológus napok helyszíneirõl azt kell tudnunk, hogy eleinte a Tihanyi Biológiai Intézet adott otthont a tanácskozásoknak, majd Eger, Gödöllõ és Szombathely után, immáron a 24. alkalommal Pécs következett, míg 1982-re Debrecen volt a jelölt.
Süle Tamás
*Szerzõ az érmet Jakó János nyíregyházi barátjától kapta ajándékba, amiért ezúton is köszönetet mond!
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2018. november 25-én
numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
Baranya Megyei Szervezete

2018. november 25-én (vasárnap) 8.00 – 13.00 között
a Delta Étteremben
Pécs, Indóház tér 2.
numizmatikai és filatéliai találkozót rendez
A találkozó helye a Pécsi Fõpályaudvar mellett, az Indóház tér nyugati oldalán található .

Azok a vendégeink, akik nem tagjai a MÉE-nek, vagy a Baranya Megyei Szervezetnek egy asztal igénybevételéért 3000,- Ft támogatást fizetnek.
Tagjainknak egy asztalt 1500,- Ft támogatásért biztosítunk.
Asztalt igénylõktõl érvényes tagsági igazolvány felmutatását kérjük.
Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com

A gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkolók a találkozó idején ingyen állnak rendelkezésre.
 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán