Régebbi híradók - 206. szám
  
206. híradó
2018. szeptember 1.
XVIII. évf. / 9.
 
 
   „Mit Helmschweifreiter ”/„Mit Kugelreiter” – Gömblovassal/         típusú kelta tetradrachma
   A Gyárvárosi Iskola 50 éves jubileumi plakettjei
   Bokrosháti Mérõ bárcák
   Az Obol 54. évf. 68. sz. 2017 év tartalma
 
 
Farkas Ádám: Semmelweis Ignác
 
Semmelweis 200 éve. Szerk.: Rosivall László. Semmelweis Kiadó, 2018. A/4, kemény kötés, 472 oldal
 
 
(Könyvismertetés)

Az ünnepi Semmelweis kötet szerkesztõje, Rosivall professzor egyebek mellett a következõket írja a „Beköszöntõ”-ben: „E díszkötésû, lemezveretes, Semmelweis-arcképpel megjelenõ könyv* megismerteti az olvasót a Semmelweis család történetével a 18. századtól napjainkig, de olyan történetekrõl, eseményekrõl is beszámol, amelyek eddig soha nem kerültek publikálásra. Bemutatja a különleges élet fõbb eseményeit, a felfedezést, annak minden hasznos következményével. Megpróbálja feltárni és érthetõvé tenni a különbözõ országok, szülészeti iskolák szinte máig érthetetlen reakcióit. Elemzi Semmelweis személyiségét és halálának körülményeit. Számos magyar és külföldi szakember írja le vallomását, ismerteti gondolatait…A könyv magyar kiadása az emlékév fõ eseményére, a Semmelweis Egyetem június 30-án tartandó emlékülésére jelenik meg…”A szerkesztõ megállapítja, hogy Semmelweis „fiatalon, alig 29 évesen ismerte fel a nagy kórházak rettegett, általában mind az anya, mind a gyermek halálához vezetõ gyermekágyi láz okát, azonnal és eredményesen megoldotta annak megelõzését, örökre beírva magát ezzel az innovatív egészségügyi felfedezõk nagykönyvébe.” És leírja azt is, hogy „nem mindenki élete ér véget a halállal. Semmelweis, akit indokolatlanul és méltatlanul megtagadtak, majd hosszú évtizedek után megértettek, mára elfoglalta méltó helyét a Pantheonban.” A könyv 12 nagy fejezetre oszlik, amelyeken belül 58 szerzõtõl 55 dolgozat olvasható.

 
 
Ami olvasóinkat a könyvbõl vélhetõen a legjobban érdekli, az a 402-tõl a 425-ik oldalig terjedõ írás Csoma Mária és Nagy Anita tollából. Mindkét szerzõ a Semmelweis Múzeum orvosi numizmatikára szakosodott muzeológusa, akik azt a megtisztelõ felkérést kapták, hogy az ünnepi kötetben a Semmelweis Ignácról készült érmekrõl számoljanak be. Dolgozatuk a „Semmelweis újjászületése” címû fejezetben kapott helyet és „Semmelweis az érmeken – itthon és a nagyvilágban” címmel jelent meg. Elöljáróban elmondják, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum éremgyûjteménye és a katalógusok tanúsága szerint a Semmelweishez kötõdõ érmek száma kb. 80 darabra tehetõ. Ebben a tanulmányban egy válogatást mutatnak be, amellyel ráirányítják a figyelmet az emlékérmekre, mint mûvészeti ágra, és mint az orvostörténelem, a társadalom- és mentalitástörténet egy fontos fejezetére. Az elmondottakat 44 érem kitûnõ minõségû, színes képein mutatják be. Az alkotók között megtaláljuk a magyar éremmûvészet legjelesebb képviselõt, így pl. Berán Lajost, Reményi Józsefet, Csúcs Ferencet, Kis Nagy Andrást, Madarassy Waltert, Csíkszentmihályi Róbertet, hogy csak néhányat említsünk közülük. Képeinken pedig Szántó Gergely szép érmét mutatjuk be.
Kuriózumként még a következõérmet emeljük ki a bõséges választékból. Abram Belski (1907-1988) angol származású, de Amerikában alkotó szobrászmûvész éremsorozatot készített a világ legnagyobb orvosairól. Egyedüli magyarként Semmelweis Ignác szerepel a megmintázottak között! Az 1971-ben készült, 45 mm nagyságú vert bronzérem elõlapján a portré és a háttérben a Szent Rókus kápolna és kórház épülete, Semmelweis egykori pesti munkahelye látható. A hátlapon szülõszobai jelenet és angol nyelvû felirat (értelemszerû fordításban „az anyák megmentõje”) kapott helyet. Címlapunkon pedig Farkas Ádám kubista stílusú érme látható. (Örömünkre szerzõk a hivatkozott szakirodalom között a Pécsi Dénárt is felsorolják.)
Végezetül megemlítjük, hogy ikonográfiai vonatkozásban figyelemre méltó még Romics Imre és Karl Semmelweis tollából a „Semmelweis-emlékek itthon és a nagyvilágban” címû, valamint a Szabó Jenõés Klebovich Imre által írott „Semmelweis-bélyegek itthon és a nagyvilágban” címû értekezés.
Összegzésként túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a reprezentatív kötet úgy külalakjában, mint tartalmában méltó a legismertebb magyar orvoshoz és a kétszáz éves jubileumhoz! A numizmatikai fejezet pedig az eddigi legteljesebb bemutatása a Semmelweisrõl készült hazai és külhoni medáloknak! Köszönet érte a szerkesztõnek, a szerzõknek és a kiadónak!
Süle Tamás
 
 
 
*A könyv 1500 példányban jelent meg, ebbõl 25 számozott, valódi bõrkötésben, aranyozott Semmelweis portré éremmel, ezüst címnyomással.
 
„Mit Helmschweifreiter ”/„Mit Kugelreiter” – Gömblovassal/ típusú kelta tetradrachma
 
 
Karl Pink kelta katalógusában ezt a típust 166. sorszámmal az un. Szerbiai csoportban hozza, melyet alapvetõen a kis átmérõjû, kövér lapka kapcsol össze. Ezen belül számos alcsoportot és változatot különít el részben a hátlapok, részben az elõlapok alapján. A jelenleg tárgyalt darab a „Mit Helmschweifreiter” (Hátraívelõ sisakdíszû lovassal) hátlapú alcsoportba, sorolható. Ezen belül különbözõ típusok vannak, a mi érmünk a „Mit Zangenlorbeerkranz” (Harapófogószerû babérkoszorú véggel) típus „Noch mit Doppelbart” (Még dupla bajusszal) és „Mit Kugelreiter” (Gömblovassal) altípusába sorolható. R. Göbl: OTA katalógusában a 165/2 sorszám alatt található meg ez az érme.
A típus elõkerülése elsõsorban a mai Szerbiában, Albániában, Romániában, Bulgáriában várható, de más régióban is felbukkanhat. Igen ritka, ismert példányai is többnyire különbözo verõtövekkel készültek.
A Magyar Nemzeti Múzeumban öt példánya található, egy a Dessewffy gyûjteménybõl (Dess. 229.) Sajnos lelõhely egyik példány esetében sem ismert.
Néha árveréseken is elõfordul a típus így pl.: a H. D. Rauch E - Aukcióján, 2016. február 26 - 27-én 9. tételeként, és a Hess Divo 330. Aukcióján, 2016. május 28-án a 24. tétel szintén e típus egyik variációja szerepelt.
 
1. ábra A tetradrachma elõlapja
2. ábra A tetradrachma hátlapja
 
A tetradrachma elõlapján (1. ábra) Zeusz jobbra nézõ arca látható, hajában kétsoros babérkoszorúval, mely harapófogószeru alakzatban végzõdik.
Hátlapján (2. ábra) egy balra tartó robusztus ló van, rajta gömbökbõl álló lovas ül (innen a „Gömblovas” elnevezés), melynek sisakdísze hátrafelé ível és egy nagy félgömbben végzõdik. A lovas elott és mögött, oválisféle alakzatban, egy - egy félgömb látható.
3. ábra Különleges ellenjegy?
 
Érdekes és különleges motívum még ezen az érmén a ló farán megjelenített dupla „ekevasszerû” bemélyedés (3. ábra), mert más példányon nem ismert ilyen. Akár ellenjegynek is gondolhatnánk, de más jelentéstartalom is feltételezhetõ róla, mely számunkra ma már megfejthetetlen.

Harald Jandrasits és dr. Torbágyi Melinda szerint a „jel” verõtõ hiba lehet.
Én ezt nem tartom valószínûnek, mert ahhoz túl szabályosnak néz ki. Másrészt azért is ezt gondolom, mert a többi ismert példányon nincs ilyen, és az akkori mesterek is általában igényesen kivitelezett érmék elkészítésére törekedtek. Ezen is az látszik, hogy a verõtõ vadonatúj lehetett, egyáltalán nem volt kopott és sérült, vagy éppen törött. A jel is olyan helyen található a lovon, ami inkább szándékos, nem véletlenszerû vagy esetleges elhelyezésre utal.
A bemutatott érme ezüstbõl készült, igen vastag és kicsi lapkára verték. Súlya 13,1 gramm, átmérõje 21 mm. Északkelet-Magyarországról, valószínûleg Tállya környékérõl (?) származhat.

Köszönöm Dr. Torbágyi Melindának, a MNM Éremtára osztályvezetõjének a lektorálást és a kiegészítéseket! Ugyancsak köszönöm egyik gyûjtõtársamnak az érme fotóit!

Felhasznált fõbb forrásanyag:
Karl Pink: Die Münzprägung der Ostkelten und ihrer Nachbarn, Klinkhardt & Biermann Kiadó, Braunschweig, 1974, 42. oldal és VIII. tábla.

(vir ex pannonia inferiore) J. M.
 
A Gyárvárosi Iskola 50 éves jubileumi plakettjei
 
 

1920. szeptember 1-én Sziebert Róbert, a népiskolák felügyelõ-igazgatója kezdeményezésére a rohamosan fejlõdõ gyárvárosi városrész iskolai igényének kielégítése céljából Pécs város bérbe vette a Pécsváradi országút 72. számú házat. A Becker-féle ház két terme, melyben a tulajdonos fûszerüzletet és kocsmát mûködtetett adott otthont az elsõ gyárvárosi iskolának.
1924-ben elkészült az új, ideiglenes iskola Pilch Andor tervei és „Hebenstreit Károly és Fia” vállalkozó cég kivitelezésében.

 
A környék rohamos fejlõdése, a gyermeklétszám növekedése szükségessé tette az iskola újbóli átépítését, fejlesztését. Pilch Andor, Visy Zoltán és Gosztonyi Gyula építészmérnökök a ma is látható épületegyüttest alkották meg, a fõútra nézõ esztétikus homlokzattal.
Az új épületben a tanítás 1927. szeptember 1-én indult.
1977-ben ünnepelte az iskola 50 éves fennállását, mely alkalomra emlékplakettek is készültek.
 
 
Az elsõ sokszög alakú plakett nagy részét az iskola homlokzatának a képe tölti ki, alatta GYÁRVÁROSI ISKOLA felirattal. A jobb oldalon 50 / ÉV / PÉCS. Mérete: 104 x 55 mm, egyoldalas öntött bronz.
A második plakett is sokszög alakú. A felsõ mezõben az iskola homlokzati képe, felette GYÁRVÁROSI ISKOLA felirattal. Az alsó kétharmad rész egy nyitott könyv képe, melynek bal oldali lapján mikroszkóp és fogaskerék, a jobb oldalon kürt és labdát dobó sportoló látható. A könyv alatt középen 50-es szám, balra 1927, jobbra 1977 évszámok, legalul PÉCS felirat olvasható. Mérete: 58 x 85 mm, egyoldalas öntött bronz.
A plakettek tervezõje és kivitelezõje nem ismert.
Hágen
 
Bokrosháti Mérõ bárcák
 
 
A Habsburg Frigyes Fõhercegi Uradalom baranyai gazdasági intézõségének mérõ címletû bárcai jól ismertek. Bár nem mindennapi darabok. Több közülük csak néhány példányban ismert. Az egyik ritkaságszámba menõ bárca a bokrosháti 1 és 10 Mérõs. Troszt Sándor írta le részletesen ezeket a Mérõ bárcákat, és a helységek mai neveit is pontosította. Hajdani gyûjteménye és írásai irányadó források. De a bokrosháti bárcából neki is csak az 1 Mérõse volt meg. /Az Érem, 30. (1974/2). 3. old./ Pávó Elemér úgy írt, mintha neki meg lett volna a bokrosháti 1 és 10 Mérõs. Bár a felsorolásából feltétlenül nem következik. A többi ismeretében is megadta a 10 Mérõst is, mint létezõ bárcát. Ábrán a bokrosháti, izabellaföldi, károlymajori és ormányi 1 Mérõst és csak a gyakoribb sátorhelyi 10 Mérõst mutatta be. /Az Érem, 16. évf. (1960. 15. sz.) 8-9 old./
Zombori Lajos könyvében igyekezett valamennyi bárcáról és változatáról képet közölni. Bokroshátnál bemutatott 1 Mérõse viszont egy beütött fordított 1-es számjeggyel van ékesítve. Kérdés van-e beütés nélküli példánya és miért nem szerepel az ábrája a könyvben. A 10 Mérõs ábrájánál megelégedett a vonalkeretének ábrázolásával. /Zombori L.: Magyar robotbárcák, uradalmi pénzek és gazdasági napszámok. MÉE. Budapest, 2012. 30. old./ Most árverésen sikerült találni egy szép állapotú 10 Mérost is. Tehát valóban létezik. Ezért bemutatjuk.
Leírásukat mellõzhetjük, mert sokan, több helyen leírták, csak ezt a példányt még nem mutatták meg.
Befejezésül a bárcák keletkezési idejérõl annyit, hogy a sátorhelyi intézõség bárcáján a helységnév Sátorhely. Mivel a korábbi Sátoristye 1908. április 16-án kapta meg hivatalosan a Sátorhely nevet, úgy véljük legkorábban a bárcák 1908-ban készülhettek, korábban semmiképpen nem, mint ezt többen hibásan feltételezték.
 
 
 
A bokrosháti bárcák változatai
Raýman János
 
Az Obol 54. évf. 68. sz. 2017 év tartalma
 
 
Prister, Boris: A szerkesztõ elõszava 1
Margetic, Davor - Muratamargetic, Emil: Római pénzlelet Japánan 2-4
Prister, Boris: Gotic, Kristian: A besançon szabad királyi város dukátja. 4-6
Geiger, Vladimir: Bibliográfiai adalék az osztrák-magyar korona bankjegyek nosztrifikációjáról az S. H. S. királyságban, és a dinár-korona pénzjegy helyettesítõirõl 1918-1920 7-22
Prister, Boris: A templomos rend katonái 23-29
Prister, Boris: Anyasági kitüntetések Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Szovjetúnióban és Mongóliában 1920 - 1991 években 30-41
Kovac, Damir: Numizmaták ex librisen 42-47
Gotic, Kristijan: A Biograd na Moru múzeum pénzveretei 48-50  
Prister, Boris: Borna Barac: Reference Catalogue Orders, Medals and
Decorations of the World /Könyvismertetés/
50-51
A Horvát Numizmatikai Egyesület /hírei/ 52-55
 
 
 
 
 
Köszönjük Tóth Ferencnek
(Pincehely, MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó KFT.) szervezetünk mûködéséhez nyújtott anyagi támogatását!
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán