Régebbi híradók - 205. szám
  
205. híradó
2018. augusztus 1.
XVIII. évf. / 8.
 
 
 
   A Podmaniczky-Díj érmérõl
   Íme, az elsõ Baranya vármegyei kutyabárca!
   Érem a pécsi evangélikus templomról
   Thurzó garas
   Még egyszer az idõkapszuláról
   Pécs és Baranya megye eddigi Podmaniczky–díjasai:
 
 
Podmaniczky érem
 
A Podmaniczky-díj új kitüntetettje, Raýman János
 
 

Az 1983 óta mûködõ Pécsi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület mindig nagy gondot fordított arra, hogy az országos Város- és Faluvédõk Szövetsége (Hungaria Nostra) szellemiségével összhangban elismertesse azon helybéli egyéniségek munkáját, akik a legtöbbet tették lakóhelyük természeti és épített értékeinek védelméért, a helyi hagyományok ápolásáért, ezen értékek megõrzéséért és megörökítéséért.
Raýman János – errõl tanúskodik egész életmûve – mindenben megfelel ezeknek a követelményeknek, ezért a helyi egyesületünk vezetõsége arra az elhatározásra jutott, hogy az 1982-ben alapított, és a fõváros egyik jelentõs személyiségérõl elnevezett Podmaniczky-díjra javasolja ot. Javaslatunk alapján az országos vezetõség megszavazta ezt a díjat, amelyet a napokban adtunk át helyi egyesületünk elnöke, Õriné dr. Fodor Márta vezetésével.
Jelen sorok írója – a vezetõség egyik tagjaként – nagy örömmel vett részt a díjátadáson. Tudott elõttünk ugyanis Raýman János sokrétû helytörténeti tevékenysége, amely ipar- és numizmatika történeti könyvekben, tanulmányokban, széles tematikájú írásokban összegzõdik, és amikor elõadások tartására vállalkozik, érdeklõdõk töltik meg az elõadótermet. Emellett gondja volt arra is, hogy megörökítse fölmenõi, családja történetét, alapozván több évtizedes vegyészmérnöki munkásságának eredményeire.
Méltó helyre került tehát a Podmaniczky-díj.

Dr. Vargha Dezsõ
 
 
 
A Podmaniczky-Díj érmérõl
 
 
Az érem elõoldalán Podmaniczky Frigyes szembenézõ mellképe látható. Körirata: PODMANICZKY FRIGYES A KÖZMUNKATANÁCS / ALELNÖKE 1873 -/ 1905. (címlapunkon)
A hátoldalon középen a budai – várban látható városvédõ Pallasz Athéné szobrának a képe, „melynek kezébõl néha kilopják a lándzsáját”. Körirata: VÁROSVÉDÕ PALLASZ ATHENE, jobbra lent: KO / 81, az érmet tervezõ mûvész, Kõ Pál mesterjegye olvasható.
Az érem anyaga öntött bronz, mérete: Ø = 90 mm.
 
 
Podmanini és aszódi báró Podmaniczky Frigyes Pesten született 1824. június 20-án.
Középiskoláit a pesti ágostai evangélikus gimnáziumban végezte, majd 1842 – 43-ban Késmárkon jogot hallgatott. 1845-ben Berlinben járt egyetemre, ezt követõen hosszabb idõt töltött külföldön.
1859-tõl a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1873 – 1905-ig a Fõvárosi Közmunka Tanács alelnökeként sokat dolgozott és tett Budapest fejlesztéséért. Ez idõben készült el a fõváros általános rendezési terve, ekkor épültek a sugár- és körutak, a rakpart és három híd a Dunán.
1896. február 8-án, mint a fõvárosi közmunkatanács alelnöke az uralkodótól megkapta az I. osztályú Vaskorona-rendet.
Budapesten (Erzsébetváros) hunyt el 1907. október 19-én.
Hágen
 
Íme, az elsõ Baranya vármegyei kutyabárca!
 
 

Raýman János kutatásaiból* tudjuk, hogy Baranya vármegye elsõ, 1903-as ebbárcájának kivitelezésével a budapesti Steiner Ármin és Ferencz császári és királyi udvari érczáru gyárat bízták meg. Az alispán összesen 10 000 db bilétát rendelt 1-tõl 10000-ig arab folyószámmal ellátva. A bárca mintája a Steiner cég mintalapján a 27-es számmal ellátott ebvédjegy volt.
Raýman János az általa összeállított katalógusban** megemlékezik errõl a bárcáról, de eredeti példány nem állt rendelkezésére. Egy fantázia rajzot közölt róla, megemlítve, hogy a mintalapon szereplõ Pancsova R.T.V. 1900 feliratú ebvédjegy volt a kiindulási alap.
Nemrég viszont elõkerült ennek a bárcának egy példánya. Mérete: 32 x 29 mm. Anyaga papírvékony vörösréz lemez. Súlya mindössze 2,52 gramm.

 
Leírása:
Álló téglalap, a négy sarka levágva. A bárca szélén gyöngysor. Felül 19 és 03 számok között balra nézõ, lógó fülû kutyafej. Középen, két sorban BARANYA / VÁRMEGYE felirat. Alul hatjegyû, utólag beütött sorszám. A hátoldal az elõlap negatívja.
Mivel a szabályrendelet szerint az új bárcák átvételekor a régieket le kellett adni, melyeket minden valószínûség szerint beolvasztottak, ezért úgy tûnik, hogy nagyon kevés maradhatott meg belõle. A fotón bemutatott példányon a lyuk feletti rész kikopott, a kutya azt elveszthette. Szerencsénkre, mert így most azt be tudjuk mutatni.
Molnár Mihály
 
Források:
* Raýman János: A pécsi és baranyai ebbárcákról (Pécsi dénár 13. melléklap, 2014. december 30.)
** Raýman János: A pécsi és baranyai ebbárcákról – Katalógus (Pécsi dénár 14. melléklap, 2014. december 30.)
 
Érem a pécsi evangélikus templomról
 
 
A Pécsi Evangélikus Egyházközség honlapján – egyebek mellett – az alábbiakat olvashattuk: „A pécsi evangélikus gyülekezet 2018. május 18–21. között, a pünkösdi hétvégén gazdag, minden korosztályt megmozgató rendezvénysorozattal ünnepelte önálló gyülekezetté válásának 150. évfordulóját.”
A másfél évszázados jubileum (1868-2018) alkalmából a lelkészi hivatal érmet rendelt a templomról. A leendõ medál tervrajzát, melyen az 1875-ben felszentelt templom (Dischka Gyõzõ u. 4 - 6. sz.) utcai homlokzata látható, Raýman János készítette el, majd a megrendelõ által kért, a szöveg elhelyezésének változtatása után a mintázást is õ végezte. A színtelen mázas kerámia érem kivitelezõje pedig leánya, Raýman Johanna keramikus volt. A dátumok fent: 1868 2018, a szöveg a köriratban: PÉCSI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET. A 90 mm nagyságú érembõl 10 darab készült. A sima hátlapon csupán egy kalligrafikus monogram látható, melynek olvasata RJ. Ez lehet Raýman János éppúgy, mint Raýman Johanna is, de jelen esetben a helyes megfejtés az, hogy mindkettõ. Képeinken a tervrajz, a gipsz, a kész érem és a hátlapi monogram látható.
Süle Tamás
 
 
 
Thurzó garas
 
 
Vannak olyan, magyarokhoz valamilyen formában köthetõ pénzek, amelyeket az Éremhatározó nem tartalmaz. Összejöveteleinken alig találkozunk ilyenekkel. Azoknak, akik ilyet gyûjtenek, és egy-egy darab birtokukba kerül, nagy lendületet adhat a gyûjtõi szenvedélyüknek.
Ilyennek tartom a Thurzó János boroszlói püspök magán-pénzverésébõl származó ezüst garast 1508-ból.
Boroszló, (Breslau) Sziléziában található. 1478-ban az olmützi béke értelmében Corvin Mátyás fennhatósága alá került. Halála után Szilézia hercegei ismét a cseh uralmat ismerték el. 1526-tól Csehországgal együtt Habsburg fennhatóság alá került. Ma Wroclaw néven lengyel város.
Thurzó János körmöci kamaragróf fia, ifj. Thurzó János, 1506. március. 22-tõl, haláláig, 1520. augusztus 11-ig boroszlói püspök volt, ebben az idõben verték ezt a garast. A püspök testvére Szaniszló, aki olmützi püspök, unokatestvérük Zsigmond pedig váradi püspök. Ennél fogva a családban, egy idõben három püspök is volt.
A Bethlenfalvi Thurzó család 1456-ban kapott címeres levelet V. László magyar királytól, amelyben, vörös mezõben koronás arany oroszlán ugyanilyen színû rózsát tart. A címer ezután megváltozott, elõször 1493 évi pecséten látható, majd Thurzó György lõcsei polgár és kereskedõ, 1503-ban készült sírkövére a vágott pajzs került, felül vörösben növekvõ arany oroszlán, alul aranyban 3, kettõ-egy arányban elhelyezett vörös rózsa. Ugyanez a címer szerepel Thurzó Zsigmond váradi püspök 1512-ben készült sírkövén is.
 
 
E: felül püspöki süveg, köriratban: IOANNES : EPVS : VRATI. Középen a Thurzó család átalakított címere – kettõs osztású pajzsban felül arany oroszlán, alul 3 rózsa. A címer felett 1508-as évszám.
H: köriratban : BAPTISTA – SVCVRRE. Középen Szent János balra néz, alatta a püspöki címer: liliomos pajzs. Thurzó János, püspök elõdeinek, mindegyiknek más-más volt a címere, Thurzóé pajzsban 3 liliom.
Kár, hogy peremhibás. Súlya: 1,29 gramm, Ø: 25mm.
Tóth Ferenc
Pincehely
 
 
Még egyszer az idõkapszuláról
 
 
„Idõkapszulában a Pécsi Dénár” címmel jelent meg a 102. számban 2010. január 1-jén az alábbi írásunk, amely a következõket tudatta az olvasókkal: 2009. november 24-én szalagcímében és egy fotón is – képünkön - adta hírül a Dunántúli Napló, hogy „A Széchenyi téren tegnap egy idõkapszulát is bebetonoztak: a ládába a pécsiek helyezhettek el az elmúlt napokban az utókor számára olyan kisebb emlékeket, amelyek jól jellemzik 2009 végét.”
 
 
A gyûjtõláda a megelõzõ héten a városháza épülete mellett, a Király utcában volt kitéve. E sorok írója arra járván, bedobott egy példányt a Pécsi Dénár jubileumi, 100. számából, mert úgy gondolta, a lap nagyon alkalmas arra, hogy a jövõ numizmatikusai megtudják belõle, milyen témák foglalkoztatták elõdeiket, és mi minden képezte a gyûjtés tárgyát a XXI. század elején. Majd így fejezõdik be az idézett írásunk: „Csak remélhetjük, hogy majd, mondjuk 50-60 év múlva, amikor ismét átalakítják a város fõterét, a Pécsi Dénár épségben kerül elõ a „kapszulából” és kései utódaink értesülhetnek dédszüleik munkásságáról.”
A Dunántúli Napló korabeli képén látható, amint a munkások az elõkészített kibetonozott üregbe elhelyezik az „Üzenet a jövõnek Pécs 2010 EKF évében” feliratú dobozt. (EKF = Európa Kulturális Fõvárosa) Ma a Széchenyi téren sétáló járókelõ viszont az üreget fedõ fekete gránit táblán, a képünkön is látható szöveget olvashatja:
 
„ITT HELYEZTÉK EL / GONDOLATAIKAT, EMLÉKEIKET, / MOSOLYAIKAT ÉS KÖNNYEIKET /
A JÖVOT KÖSZÖNTO /
PÉCSI POLGÁROK /
A HARMADIK ÉVEZRED /
KÜSZÖBÉN /
ANNO DOMINI / MIM /
ÁLLÍTOTTA A PÉCS M. J. VÁROS / ÖNKORMÁNYZATA /
A MAGYAR ORVOSTANHALLGAGATÓK / EGYESÜLETE”
 
No, de a valóságban nem az „évezred küszöbén”, MIM-ben (1999-ben), hanem az „EKF küszöbén”, vagyis 2009-ben helyezték el az „idõkapszulát”. Tévedni emberi dolog!(?)
S.T.
 
Pécs és Baranya megye eddigi Podmaniczky–díjasai:
 
 
1990 Csernus Ferencné Pécs

1990 Vajgert György Pécs

1990 dr. Vargha Dezsõ Pécs

1993 dr. Marton István Pécs

1998 Mattyasovszky Zsolnay Tamás

1999 Füzes Péter Orfû

2000 Sonkoly Károly Pécs

2000 Mohácsi Farostlemezgyár

2009 dr. Patla Károly Pécs

2010 Bartal és Rabb Kft. Pécs

2010 Bilonka István Pécs / Vasas

2011 Mórócz Sándor Mohács

2012 Szarka Elemér Komló

2018 Raýman János Pécs
Hágen
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán