Régebbi híradók - 198. szám
  
198. híradó
2018. január 1.
XVIII. évf. / 1.
 
 
 
   MÉE Küldöttközgyûlés Budapest 2017. december 02.
   „Újabb” pécsi orvosi érmek XXX.*
        Nagy Benedek: Tigyi András
   A kelta „Baumreiter” típus elvadult csoportjának drachmái és        obulusa
   Tájékoztató
 


B U É K !

Szerencse talizmán - zseton


Megjelent a Numizmatikai Közlöny legújabb száma
 
 

A múlt év végén jelent meg a Magyar Numizmatikai Társulat lapjának, a 115. évfolyamában járó Numizmatikai Közlönynek a 2015-2016. évi száma, melynek fõszerkesztõje Torbágyi Melinda, szerkesztõje pedig Tóth Csaba.
A 230 oldal terjedelmû kötet a Numizmatikai Társulat három neves tagjának a nekrológjával kezdõdik: V. Székely György, Kõszegi Tivadar és dr. Lázár László életútjáról és numizmatikai munkásságáról olvashatunk a megemlékezésekben.
A következõ részben a magyar pénztörténet kutatóiról 2016-ban tartott konferencia elõadásai kaptak helyet. Így, mások mellett Hóman Bálint és Huszár Lajos munkásságáról olvashatunk az elõadások írott változatában.

 
 
A Tanulmányok címû nagy fejezet közleményeiben különbözõ éremleletekrõl, pénzverésrõl, speciális pénzekrõl, jelvényekrõl olvashatunk. Végül L. Kovásznai Viktória írásában Ferenczy Béni korai éremmûvészetérõl emlékezik meg, majd közli a mûvész Reményi Józseffel folytatott, nagyon érdekes, eredeti rajzokkal is színesített levelezését.
A Kisebb közlemények rovatban változatos témák kaptak helyet, melyek közül külön is említjük Soós Ferenc írását, melyben Kilényi Hugó életrajzát, majd nemesi és címeres-levelét ismerteti. Kilényi külföldön is ismert és elismert mûgyûjtõ és mûtárgy szakértõ volt, a Magyar Numizmatikai Társulatnak pedig alapító tagja, késõbb évekig alelnöke és elnöke, majd tiszteletbeli tagja. A megemlékezés elõzménye, hogy a címben olvasható dokumentumokat Kilényi Hugó dédunokája, dr. Berend Katalin 2013-ban a MNT-nak ajándékozta. A cikket nagyon szép színes ábrák teszik teljessé.
Ezután nyolc, numizmatikai tárgyú könyv szakszerû ismertetése következik. Végül, szokás szerint a társulati élet ismertetését találjuk a 2014-2015-ös évekre vonatkozóan.
Ami sajnálatos, hogy a korábban megszokott numizmatikai bibliográfia most nem jelent meg. Érdeklõdésünkre megtudtuk, hogy ennek oka a számítógépes program folyamatban lévõ teljes cseréje, ami idõben nem tette lehetõvé a 2013-14 évi anyag feldolgozását. De a szerkesztõ ígérete szerint a hiányt majd pótolják és a Numizmatikai Közlöny következõ számában négy év anyaga fog megjelenni.
S.T.
 
MÉE Küldöttközgyûlés Budapest 2017. december 02.
 
 
A Magyar Éremgyújtõk Egyesülete a MABÉOSZ székházában tartotta meg a soron lévõ küldöttközgyûlését. Dr.Török Pál MÉE elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy határozatképes a küldöttközgyûlés. Ez után rövid beszédében értékelte a 2017-es évet. Kiemelte, hogy a rendezvények terén jól teljesített a MÉE, ugyanakkor az anyagi helyzetünkrõl ez továbbra sem mondható el annak ellenére, hogy csökkent a hiány. Sajnálatos, hogy a tavalyi évhez képest tovább csökkent a taglétszám és most már a vidék és a fõváros között 60/40 arány alakult ki. A beszámolót követõen több hozzászólás is elhangzott. A megbízott fõtitkár beszámolójával folytatódott az ülés. Felhívta a küldöttek figyelmét a 2018-as közelgõ tisztségviselõk választására. Kérte, hogy a küldöttek és a küldötteken keresztul a tagság is aktívan vegyenek részt a választásban. Ezek után Vámosi László beszámolója következett a Huszár-terv állásáról. Az ismertetés után a hozzászólások következtek, amelyekre az alelnökök reagáltak. A továbbiakban a jövõ évi választások elõkészítésérõl volt szó, és ezen belül a Jelölõ Bizottság megválasztására került sor. Hajdú Béla alelnök javaslatára a következõ személyeket választották a jelölõ bizottságba:
dr. Szabó Antal Székesfehérvár (tag) Nagy Szabolcs Miskolc (tag) Hetényi József Celldömölk (elnök) Kovács Ákos Budapest (tag)
Itt egy javaslat is elhangzott, mely szerint a bizottság havonta tegyen jelentést munkájáról az elnökségnek.
Az utolsó napirendi pont volt a 2018-as évre megszavazandó tagdíj emelésének a mértéke. Ez heves vitát eredményezett, pro és kontra érvelések után a küldöttek többségi szavazattal a 2018-as évre a 8000.- Ft-os tagdíjat szavazták meg.
Az ülés végén az elnök megköszönte az aktív részvételt és a közgyûlést berekesztette.
Kvéder László
 
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXX.*
Nagy Benedek: Tigyi András

 
 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézetében 2014. december 4-én leplezte le Miseta Attila dékán Tigyi András portré dombormûvét, a Móron élõ Nagy Benedek szobrászmûvész alkotását. (Képünkön, Derényi Gábor fotóján Nagy Benedek és fia látható az avató ünnepség elõtt.) Az elõzményekrõl – röviden - az alábbiakban tudósítunk.**
Tigyi András (*Kaposvár, 1924-†Pécs, 2001) középiskolai tanulmányait Kaposváron végezte, míg az orvostudományi egyetemet Pécsett járta ki és doktorrá avatása után az Élettani Intézetbe került. Az orvostudományok kandidátusa címet 1959-ben szerezte meg.

 
 
A Pécsi Tudományegyetemen 1923-ban létesült a Biológiai Intézet. Igazgatója Gorka Sándor volt, akinek 1944-ben bekövetkezett halála után a tanszék elveszítette önállóságát és az Élettani Intézet részeként, mint biológiai munkacsoport múködött tovább. A munkacsoport vezetését 1955-ben Tigyi András vette át, aki az orvosi biológia oktatását és a kutatási tevékenységet is jelentõsen továbbfejlesztette és átalakította. 1970-ben a tantárgy újra önállóvá vált, és ismét, mint Biológiai Intézet mûködhetett tovább, Tigyi Andrást pedig ebben az évben egyetemi tanárrá és az intézet igazgatójává nevezték ki. Õ folytatta az oktatás modernizálását és a molekuláris biológia legújabb kutatási eredményeit is beépítette a tananyagba. A probléma-alapú oktatás elvét követve, a hallgatók kreatív gondolkodásán alapuló és azt tesztelõ újszerû oktatási módszereket vezetett be. 1984-ben úttörõ szerepet játszott az angol nyelvû oktatás megszervezésében és elindításában. Az intézet tudományos munkáját számos területre kiterjesztette, továbbá a külföldi kapcsolatokat is szélesítette. Tigyi András nyugdíjba vonulása után, 1992-ben Szeberényi József, az intézet új igazgatója muködõképes, az oktatás területén minõségi teljesítményre képes intézetet vehetett át. Tigyi professzor pályafutásának ismertetését azzal az idézettel fejezzük be, amelyet tanszéki utóda, Szeberényi József mondott a hamvasztás elõtti búcsúztatójában: „Tigyi András tisztességes, nagyon jó ember volt. Minden tanártársával, kollégájával jó viszonyt alakított ki. Nem voltak ellenségei, mert senkinek sem akart ártani. Talán csak szigorú vizsgáztatóként okozott kellemetlen perceket embertársainak, dehát: ez volt a feladata.”
A fentebb említett bronz dombormû egy érem megszületését is ihlette és eredményezte. Ennek elõzménye pedig az, hogy a hajdani pécsi medikus, ma Székesfehérváron praktizáló orvos, dr. Derényi Gábor felajánlotta a ma már Orvosi „elõnévvel” rendelkezõ Bilógiai Intézet számára a Tigyi András érmet, amely a dombormû kicsinyített pontos mása. A kétoldalas, 130 mm átmérõjû öntött bronzérem elõlapján a körirat két párhuzamos sorban: TIGYI ANDRÁS / Prof. 1924-2001. A félprofil portré jobbra néz. A kalligrafikus NB mesterjegy baloldalon, a váll felett látható. A hátlapon a közepén kissé bemélyedõ éremmezõ felsõ kétharmadában homorú, helyenként egymásba fonódó, illetve szintben függõlegesen eltolt betûkkel, három vízszintes sorban a következõ szöveg olvasható: PTE ÁOK / ORVOSI BIOLÓGIAI / INTÉZET. (A rövidítések feloldása: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar.) Szeberényi professzorral történt elõzetes egyeztetés után az érmet elsõ alkalommal megkapták Tigyi András még élõ, egykori munkatársai. A továbbiakban pedig az érem jutalmazásra szolgál: az intézet az adott évben a legjobban szigorlatozó hallgatónak szánja átadni, emlékeztetve arra, hogy Tigyi professzor az oktatást szívügyének tekintette. A jutalmazott nevét és az adományozás évszámát – vélhetõen – a hátlap üresen hagyott alsó egyharmadába vésik bele.
Végezetül feltétlenül említésre méltó, hogy a tekintélyes súlyú (922 gramm), magas plasztikájú érem nagyon szépen cizellált és nem csak esztétikailag, de hasonlóság tekintetében is kiváló alkotás, akárcsak Nagy Benedek Romhányi György professzorról készült érme (lásd a Pécsi Dénár 123. számában).
 
 
Süle Tamás
 
*(”Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
 
** Az életrajzi adatokat az alábbi forrásokból merítettük: 1. A POTE évkönyve 1969/70. tanév. Pécs, 1971. Szerk.: Antal E., Hajnal J. 2. A pécsi orvosképzés intézetei és klinikái 1918-2008. Pécs, 2008. Szerk.: Benke J. 3. PTE Orvoskari Hírmondó 2001. december. Szerk.: Roth E., Barthó L., Buzogány I.
 
A kelta „Baumreiter” típus elvadult csoportjának drachmái és obulusa
 
 
E típus drachmái Göbl: OTA 13. tábláján a 135. és 142. sorszámokkal találhatók meg. A Pécsi Dénár 193. számában már bemutattam a „Baumreiter mit Bartkranzavers” típus elvadult csoportjának két tetradrachmáját.
Ezúttal eloõzör e csoport egyik váltópénzével, a drachmával foglalkoznék. Az ábrák is jól visszatükrözik a vésési - verési „elvadulás” néhány fázisát. Kezdetben a fej és a hátlapi ló is teljesebb éremképet mutatott, késõbb már hiányos ábrázolásmódokkal találkozunk.
/Az „eredeti” Baumreiter drachmák (9. - 10. ábrák, OTA: 131 -134) egyébként a kelták elsõ aprópénzei közé tartoztak, és nagyon szép éremképpel rendelkeznek. Teljes mértékben visszaadják a tetradrachmákon látható motívumokat, emellett ritkáknak is nevezhetõk. Több változatuk ismert.
 
     
1 – 2. ábra
3-4.ábra
5 – 6. ábra
 
Az itt bemutatott pénzek valószínûleg a Szeged és a Szerbia közötti határterületrõl származhatnak. Talán a Kr. e. 2. században készülhettek, és a scordiscus törzs vagy az azon a szállásterületen élõ másik törzs verhette oket.
 
1.-2. ábra A drachma súlya 2.92 gramm, átmérõje 12-13 mm, vastagsága 3.7 mm.
3.-4. ábra Az érme súlya 2.70 gramm, átmérõje 11-13 mm, vastagsága 3.7 mm.
5.-6. ábra A váltópénz súlya 3.08 gramm, átmérõje 13 mm, vastagsága 3.8 mm.
 
A „Baumreiter mit Bartkranzavers” típusnak létezik obulus változata is (Göbl: OTA, 136, Pink: 136,) és az „elvadult csoportnál” is találkozhatunk ilyennel (Göbl: OTA, 143, Pink: 143, variáció).
Az elvadult csoport egyik obulusát (7.-8. ábra) a következõ oldalon közlöm:
 
7 - 8. ábra
 
Az obulus elõ- és hátlapja erõsen felnagyítva
Ezüst, súlya 0.77 gramm, átmérõje 0.9 mm,vastagsága 2.5 mm.
Lelõhelye a „Bánát” területe lehetett.
Köszönöm Dr. Torbágyi Melindának, a MNM Éremtára numizmatikusának lektorálási munkáját!
Ugyancsak köszönet jár baranyai gyûjtõtársaimnak és Röss Norbertnek az érmék fotójáért!
Felhasznált forrásanyag: K. Pink: Die Münzprägung der Ostkelten und ihrer Nachbarn, Braunschweig, 1974, VII. tábla, 143. és 144. sorszámok; R. Göbl: OTA, Braunschweig, 1973, 13. tábla.
 
9 - 10. ábra
 
Az eredeti "Baumreiter mit Bartkranzavers" (OTA: 132) típusú drachma felnagyítva.
Anyaga ezüst, átmérõje 15-16 mm, súlya 3.85 gramm.
A Kr. e - i 3. vagy 2. században készülhetett.
/A drachma fotóit Harald Jandrasits: Baumreiter (Drachme), a Numismatik – Café. at
internetes fórum 2009. június 8-i számában, „Arminius” bocsátotta közre./
(vir ex pannonia inferiore) J. M.
Tájékoztató
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
2017. december 2-i küldöttközgyûlésének
határozata alapján a 2018. évi tagdíj összege:
8 000.- Ft.
A közgyûlés 2017. évben határozott arról is, hogy a tagsági kártya csak a személyi igazolvány felmutatásával együtt érvényes.
A több mint négy évtizedes múltú
Baranyai Éremgyûjtõk
mûködésének költségeihez a
tagság hozzájárulása:
2 500.- Ft.
(Azok a gyûjtõk, akik a MÉE tagsági díját
fizetik, a hozzájárulás összegétõl mentesülnek.)

A tagsági díj a mellékelt utalványon befizethetõ,
vagy számlaszámunkra közvetlenül átutalható.
Számlaszám: 11731001-20042440
(Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Bm-i Szervezete)

A befizetés határideje:
2018. január 26.
Kérjük a határidõ pontos betartását!

 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán