Régebbi híradók - 197. szám
  
197. híradó
2017. december 1.
XVII. évf. / 12.
 
 
 
   Sebestény érmek, képeken is
   Egy uránbánya plakettrõl
   Mecsek Kupa BBK ENDURO kerámia érem
   Ismét elment egy barátunk
   Egy érem adományozásáról
        A Baranya megye labdarúgásáért érem kiegészítése
 

Madarassy Walter szobrászmûvész linómetszete


XII. Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécsett
 
 

A MÉE Baranya megyei Szervezete 2017. november 19-én tartotta meg a sorrendben tizenkettedik érem és filatéliai találkozóját. Ez már a második volt az új helyen, a Delta Étteremben. (Pécs, Indóház tér 2. szám alatt). Már nyolc órára, mintegy 64 asztalon folyt az adás-vétel, csere-bere. A tapasztalat az volt, hogy ez az új hely (tekintettel a tágasságára) jobban összefogja a gyûjtõket. Sok helyrõl érkeztek a gyûjtõk az országból és jöttek külföldi vendégek is. A vezetõség tíz órakor egy kis figyelmet kért a jelenlévõktõl, és ekkor került sor a Széchényi Ferenc bronz jutalomérmek átadására. Az átadás elõtt ismertették a kitüntetettek érdemeit. A méltatásukat az alábbiakban olvashatjuk:
Lang Ernõ: a régi pénzek és érmek kedvelõje, nem a legrégebbi gyûjtõk közé tartozik. Néhány év alatt alapos ismeretséget kötött a numizmatikával és nem csak tagja lett a baranyai éremgyûjtõk lassan fogyatkozó táborának, hanem szolgálója is azzal, hogy szerepet és ezzel felelõsséget vállalt a baranyai éremgyûjtõknél. Átvette a háznagy ritkán irigyelt feladatait és megelégedésünkre, évek óta sok munkával, gondosan és jól szervezi az összejöveteleket. Sokszori utánjárásának köszönhetjük az évente két alkalommal megrendezésre kerülõ Baranyai Éremgyûjtõk Találkozója új helyszínét is, ahol jelenleg vagyunk. Lang Ernõ eddigi munkája elismerését azzal kívánjuk kifejezni, hogy a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete által alapított Széchényi Ferenc jutalomérem bronz fokozatát adományozzuk számára. Köszönjük eddigi fáradozásait! Még soká szeretnénk számítani önzetlen segítségére!

 
 
Michelisz József: tanár és a magyarországi német nyelvû irodalom egyik életben tartója, aki hódol a numizmatikának is. Érdeklõdése hamarosan a kelta pénzverés titkai felé fordult. Nem csak gyûjteni kezdte a különös pénzeket, hanem elmélyülten kutatta történetüket, a kelta pénzverés irodalmát, elérhetõ leírásait, leleteinek feldolgozását. Egy-egy érdekes pénzrõl, pénzsorozatról, beszámolt a Pécsi Dénár lapjain is, miközben mozgósította a pénzzel kapcsolatba hozható szakembereket is. A Pécsi Dénárban örömmel adtunk helyet munkáinak. Pécsen és környékén is éltek kelták, tehát az itteni numizmatikusok ismereteit is célszerû e témában bõvíteni. Annál is inkább, mert a hazai numizmatikai irodalomban kevés cikk jelenik meg a kelták pénzverésérõl. Eddig húsz rövid írást adott közre a szerény J.M. névjegy mögé rejtõzve. Alkotó munkájának elismeréséül a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete által alapított Széchényi Ferenc jutalomérem bronz fokozatát adományozzuk részére. Köszönjük eddigi írásait és várjuk a következõket!
 
 
A kitüntetetteket a gyûjtõk az átvételkor tapssal köszöntötték.
Majd következett egy szomorú hír bejelentése, amely röviddel az összejövetel elõtt jutott tudomásunkra, nevezetesen az, hogy Páger János gyûjtõtársunk, (sokáig a szervezetünk háznagya, és a Pécsi Dénárban a botveret cikkek sokaságát megjelentetõ írója) elhunyt! A résztvevõk egyperces néma felállással adóztak emlékének.
Kvéder László
 
Sebestény érmek, képeken is
 
 
Sebestény Gyula (*Eger, 1887. március 16. - †Eger, 1954. július 27.) sebész, egyetemi tanár. A budapesti orvosi egyetemen 1911-ben kapott diplomát, ezt követõen a Fehér Kereszt kórház sebészeti osztályán kezdte pályáját. Innen került Pozsonyba az Erzsébet Tudományegyetem Sebészeti Klinikájára. 1919-ben, az egyetem Trianon utáni „kiûzetése” folytán elõbb Budapestre, majd 1923-1924-ben Pécsre költözött. Itt lett Sebestény magántanár 1925-ben. 1926-27-ben a Sebészeti Klinika megbízott igazgatója volt. 1928-ban a pestújhelyi OTI Kórházban lett fõorvos, majd 1941-tõl a budapesti Szent János Kórház tüdõsebészeti osztályát vezette. Az általa kidolgozott un. Sebestény-mûtét (pneumothorax mixta) a tüdõtuberkulózis kezelésében komoly sikereket hozott. Végül 1947-tõl 1954-ig, haláláig a budapesti egyetem I. sz. Sebészeti Klinikájának igazgató professzora volt. Nevéhez fûzõdik a modern magyar tüdõsebészet megteremtése.
 
 
Sebestény Gyuláról öt érem készült, melyek leírása olvasható az ez év szeptemberében megjelent Süle T.: A Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai érmeken c. könyvben. De ábrát csak háromról (Reményi József 1954, Szabó Imrefia Béla 1987 és Osváth Mária 1987) láthatunk a kötetben. Mint azóta valószínûsítettük, a legkorábbi (Lajta 1945?) és az azt követõ éremrõl (Csúcs Ferenc 1949) sajnos nem állt a szerzõ rendelkezésére kép. Most – örömünkre - pótolhatjuk a mulasztást, ugyanis a Lajta érem képét a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum munkatársaitól (Blahák Eszter és Nagy Anita) kaptuk meg, Jakó János fõorvos (Nyíregyháza) pedig a gyûjteményében található Csúcs Ferenc alkotta érem képeit bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönet érte!
 
 
A Lajta féle 92 mm nagyságú, egyoldalas öntött bronzérem körirata: PROF • DR • SEBESTÉNY GYULA. A nyak alatt LAJTA mesterjegy látható. Vélhetõen 1945-ben készült. Eddig az éremrõl a fellelhetõ szakirodalom képet nem közölt. A Csúcs érem 71 mm nagyságú, kétoldalas öntött bronz, elõoldalán a körirat: - Dr. PROF. SEBESTÉNY - - GYULA -. Alul a mesterjegy és kétfelé választott évszám látható: 19 CSÚCS 49.
A hátoldalon felemelt karokkal futó férfi akt átszakítja a hullámvonalakkal jelzett célszalagot, miközben a szemmagasságában lévõ kettõs kereszt (a tuberkulózis elleni küzdelem jelképe) felé néz. A célszalag alatt vízszintesen, a futó alak két oldalán az 1945 évszám és a CSÚCS név olvasható. A Huszár-Varannai: Medicina in nummis éremkatalógus a hátlapon található 1945 évszámot csak közli, de nem értelmezi. Jakó doktor feltételezése szerint ez lehet, hogy a fentebb említett Sebestény mûtét elsõ, sikeres elvégzésének idõpontjára utal.
Süle Tamás
 
Egy uránbánya plakettrõl
 
 

Eddig nem ismert bányászplakett került elõ, amely a Mecseki Ércbányászati Vállalat (Pécsi Uránbányák) 1971-ben termelésbe fogott IV-es üzemét, szállító aknatornyát ábrázolja.

 
 
Az 1960-as évek elején a Szovjetunióval meghosszabbították az uránegyezményt. Kormánydöntés született újabb ércvagyon bevonására a termelésbe, ezzel a IV-es és V-ös számú bányaüzem beruházásáról. A IV. bányaüzem építése 1964-ben kezdõdött. A szállító aknát 1971. szeptemberében helyezték üzembe. Ez az akanatorony és az üzem irodaépülete látható a plaketten, amelyet 1971-ben, az itt rendezett bányatechnikus vetélkedõre készítettek. Az üzem épülete felett a bányászjelvény körül az elektronpályákat utánzó három körgyûrûben helyezték el a feliratát BÁNYAIPARI TECHNIKUS VETÉLKEDÕ. Az aknatorony mellett MÉV. és 1971. olvasható. A plakett maratott rézlemez, a mélyített részek feketére vannak festve. Valószínû az Ércdúsító Üzem galvanizáló mûhelyében Maczák János terve alapján készült. Mérete: 100 x 60 mm. Sajtolt pozdorja-lemezre van felragasztva.
Raýman János
 
Mecsek Kupa BBK ENDURO kerámia érem
 
 
1985 nyarán élénk motoros sportélet zajlott Dél-Dunántúlon, hiszen néhány hét leforgása alatt három jelentõs motorversenyt is rendeztek, így Pécs adott otthont a Béke és Barátság-kupafutamoknak, s az MHSZ enduro szakosztálya által rendezett Mecsek Kupa egyben a magyar enduro országos egyéni és csapatbajnokság III-IV. fordulója is volt.
Az 1985. július 20-21-ei hétvégi pécsi verseny a 17. Mecsek Kupa nevet viselte, mely egyben a MAMSZ és az OTSH támogatásával BBK futam is volt.
A pécsi Helyõrségi Mûvelõdési Otthon MHSZ-klubja örökölte a Pécsi TTE motoros szakosztályát és elõkelõ helyen voltak versenyzõi az országos rangsorban. A pécsi szakosztály a Petõfi SE és a Zalka Máté Motoros Klub mögött a 3. helyen állt az országos rangsorban. Legjobbjuk a junior válogatott színeiben Trinn Tamás volt, akinek a klub egy új 250 kcm-es Jawa motorkerékpárt vásárolt.
 
 
Képünkön középen egy akadályt leküzdõ motorversenyzõ szembe nézõ alakja látható. Tõle balra - PÉCS 1985 -, jobbra - 07. 20-21 - olvasható. Körirata felül kiemelve - MECSEK KUPA -, alul vízszintesen, két sorban BBK / ENDURO a felirat. Felül középen az érem felfogatására alkalmas furatot helyeztek el.
Az érmet Szép Lehel pécsi keramikusmûvész készítette. Egyoldalas, égetett mázas agyag. Hátoldalán a mûvész neve és a plakett készítésének helye olvasható.
Átmérõje 95 mm.
Szirtes Zoltán
Forrás: Bosznay P. Dunántúli Napló, 42. évf. 194. sz.
Ismét elment egy barátunk
 
 
Szombaton, 2017. november 18-án elhunyt 80 éves korában Páger János pécsi éremgyûjtõ. Kéthelyen született Somogyországban, 1937. augusztus 13-án. Majd Keszthelyen érettségizett 1956-ban. A Veszprémi Postaigazgatóságnál állt munkába. 1958-ban Pécsre került és segédmunkás volt a VERTESZ-nél. 1960-ban szakmunkás bizonyítványt szerzett. 1974-tõl nyugdíjazásáig a POTE beruházási osztályán dolgozott mint elektrotechnikus, mûszaki ellenõr. Az éremgyûjtést gyermekkorában kezdte. Magyar fémpénzek és emlékveretek mellett kortárs amerikai fémpénzeket és botvereteket gyûjött. 1972-ben a Pécsi Vasutas Mûvelõdési Ház gyûjtõklub, majd 1973-ban a MÉE tagja lett. 1976-ban egyik rendezõje volt a MÉE Pécs-Mohácsi Vándorgyûlésének. 1990-ben a Széchényi Ferenc jutalomérem harmadik fokozatát kapta. A Baranyai szervezet vezetõségi tagja volt az utóbbi évekig. A Szent Eligiusz Társaságnak is alapító tagja. A Pécsi Dénárban kezdett publikálni, amelyek során a hazai turista botvereteket dolgozta fel. Botvereteire kiállítások emlékeztetnek. Szívesen járt a különbözõ éremgyûjtõ találkozókra, ahol asztalánál mindig sokan megfordultak, önzetlen jó barát volt. Számtalan emlékünk fûzõdik mindenki által kedvelt alakjához.
 
Emlékét megõrizzük!
 
     Egy érem adományozásáról
     A Baranya megye labdarúgásáért érem kiegészítése
 
 
Meizer György baranyai éremgyûjtõ és a labdarúgásban több mint fél évszázada játékos, játékvezetõ, mérkõzés ellenõr, különbözõ bizottságok tagja, levélben jelentkezett és számos eddig nem ismert adattal kiegészítette a Pécsi Dénár 191. számában, a fenti témában megjelent írásunkat.
Az érmet 2008-ban az MLSZ Baranya megyei elnöksége és a mellette mûködõ Társadalmi Bizottság alapította. Valójában három fokozatú kitünetõ érem, amelynek arany, ezüst és bronz fokozata létesült. A korábbi leírásban csak bronzéremrõl volt ismeretünk.
Az adományozás célja a megyei labdarúgásban hosszú idõn át eredményesen tevékenykedõk jutalmazása. Átadása általában minden év decemberében, fehér asztal mellett történt. Az aranyérmet jóval ritkábban, ezüstöt is ritkán, míg a leggyakrabban a bronzérmet adományozták. Általában csak néhány fõ kapott egy idõben. A kiadó névváltoztatása miatt két féle felitrattal készült. Az érem eredeti felirata: Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség volt. 2011-tõl MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság-ra változott. Tervét Deák József a Zsolnay gyár alkalmazottja készítette (a gyárban mindenki a becenevén: Guriga ismerte), aki Fürtös György mellet dolgozott és számos, a gyárnál megrendelt érmet, fõleg sportérmet tervezett. Az érmet a szekszárdi fémöntõ: Szabó Péter készítette el. Bárki megrendelheti mind a hat érmet, darabonként mintegy 500 Ft-os áron.
Köszönjük a kiegészítést! Örülünk, hogy jelentkezett és a korábban leírtakat jelentõsen kibõvítette.
Szerkesztõk
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán