Régebbi híradók - 191. szám
  
191. híradó
2017. június 1.
XVII. évf. / 6.
 
 
 

   Bánóczy Jolán Emlékérem

   Az év bankjegye 2016

   MÉE Küldöttközgyûlés Budapest 2017. május 27.

 
Fazekas Adrienn: Bánóczy Jolán EmlékéremBánóczy Jolán Emlékérem
 
 

Mielõtt az új fogorvosi jutalomérem történetére rátérnénk, röviden szólnunk kell az elõzményekrõl. Nevezetesen arról is, hogy bár a Magyar Fogorvosok Egyesülete (MFE) „csak” 1905-ben alakult, de jogelõdje, a Budapesti Fogorvosok Egylete 1878-ban, vagyis 139 évvel ezelõtt jött létre, így ez az egyik legrégebbi magyar orvostársaság. Mûködése folyamatos, rendszeresen rendez országos és nemzetközi kongresszusokat, sõt 1993-ban megszervezte a Magyar Fogorvosok I. Világtalálkozóját is. Folyóiratuk, a Fogorvosi Szemle több mint 100 éve jelenik meg. Természetesen ezt a társulást sem kerülte el korunk egyik jellemzõje, a szubspecializálódás, ami alatt itt az értendõ, hogy az egyesületen belül hét „tagtársaság” alakult, amelyek a fogászat különbözõ szakterületeinek képviselõit tömörítik, mint például a szájsebészeket, vagy a fogínybetegségek gyógyítóit, a parodontológusokat, hogy csak ezt a két önállósult szakágat említsük.
Meglepõ módon ez a nagy múltú egyesület csak elég sokára, nevezetesen fennállásának 95. évében alapította az elsõ jutalomérmet, igaz viszont, hogy ezt gyorsan követte még kettõ. A Balogh Károly Emlékérem 1973-ban, a Kende János Emlékérem 1976-ban, míg a Morelli Gusztáv Emlékérem 1979-ben született meg. Az elõbbi kettõt Borsos Miklós mintázta, míg a harmadik alkotójának csak az OM mesterjegyét ismerjük. Meglepõ viszont – amint azt az Egyesület honlapján Orosz Mihály professzor történeti visszatekintésében olvashatjuk -, hogy évekkel ezelõtt a vezetõség mindhárom jutalomérmet megszüntette, így azóta a MFE-nek semmilyen kitüntetése nem volt. Ez a helyzet változott meg 2017-ben, amikor is megalapították a Bánóczy Jolán Emlékérmet.

 
 
A díj névadója, Bánóczy Jolán (*1929-†2016) a budapesti orvosi egyetemen szerzett diplomát, majd a Fogászati és Szájsebészeti Klinika munkatársa lett. Fogászati szakképesítések és a tudományos fokozatok megszerzése után nem csak intézetigazgató, de évekig a Fogorvostudományi Kar dékánja is volt. Sokrétû nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, nagyszámú tudományos közleménye és szakkönyve jelent meg.
A nevét viselõ, 96 mm nagyságú, kétoldalas öntött bronz emlékérem elõlapján szembe nézõ portré látható (címlapunkon). A hátlapon fent EMLÉKÉREM, lent Magyar Fogorvosok Egyesülete körirat, középen pedig az Egyesület „rendhagyó monogramja”, (FME) kapott helyet. Az érmet a pécsi illetõségû Fazekas Adrienn jegyzi, aki végzettsége szerint keramikus, míg éremmûvészként most debütált, ez az elsõ alkotása. A Bánóczy Jolán Emlékérmet elõször 2017. május 12-én, a Szegeden megrendezett nemzetközi fogászati konferencián adták át Gera István budapesti professzornak. Egy szemtanú beszámolója szerint az érem a résztvevõk között nagy tetszést aratott.

Süle Tamás
 
Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17)
2017. május 29. 17 óra
 
 
A Pécsi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület szervezésében Raýman János gyûjtõtársunk „Pécsi kiállítások és vásárok érmészeti emlékei” címmel tartott elõadást. Szépszámú közönség gyûlt össze az elõadásra. Dr.Vargha Dezsõ, a sorozat házigazdája köszöntötte a megjelenteket és felhívta a jelenlévõk figyelmét, hogy a nyári szünet elõtt még lesz egy konferencia „A 110 éves Városháza címû emlékkonferencia” 2017. június 8-án, ahol 09.30-tól Raýman János „A pécsi városháza érmeken” címû elõadását hallhatják a jelenlévõk. E rövid tájékoztató után felkérte Raýman Jánost, hogy tarsa meg elõadását. A hallgatóság köszöntése után diavetítéssel egybekötött, az érmekhez tartozó történeteket és érem ismertetéseket hallhatott a közönség.
Az elõadás elsõ részében hallhattunk idõrendben, általában a kiállításokról, ahol megemlítésre került a pécsi kiállítások közül 1846-os Gyümölcs és Virágkiállítás, valamint az 1888-as Általános kiállítás és az 1907-es Pécsi országos kiállítás. A továbbiakban a kiállítási érmeket csodálhatta meg a hallgatóság, amelyeknek készítõi neves mûvészek vagy éppen ismeretlen alkotók. Álljon itt egy pár név és évszám, amelyet önkényesen választottam: Maróti Rintel Géza, Telcs Ede, Szirmai Antal, Beck Ö. Fülöp, Berán Lajos, vagy éppen Vándor Béla pécsi tanár. Ezek az érmek még nagyon szép kivitelûek, de változás állt be az érmek készítésében 1947 után, amikor már egyszerûbb tervezésû és kivitelû, eozinmázas érmek jelentették csak Pécset, és a vert érmek is évrõl évre ismétlõdtek, csak a keltezést kellett váltóztatni rajtuk. A 11. Pécsi Ipari Vásáron 1987-ben az 1888-ból származó érem bronzöntvény másolatát adományozták a kiállítóknak, de ez nem díjéremként került kibocsátásra.
1987
1888
 

Késõbb a Pécs Expo lett és már díjérem sem készült, csupán jelvény. Az elõadás itt záródott, majd a hozzászólások következtek, ahol egy volt vásárrendezõ egy érdekes relikviát mutatott be a Borászati kiállításról, amely egy félgömbön magasra nyújtott nyakú gödényt ábrázoló kis szobor. Talán az ismert közmondás ihlette az alkotót: „Iszik mint a gödény”.

Kvéder László
 
Kiállítás a Klimo Könyvtárban
 
 

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyûjtemények Osztálya „Mozaikok a pécsi felsõoktatás múltjából és jelenébõl” címmel, az egyetemalapítás 650 éves jubileumi programja keretében nagyszabású kiállítást rendezett a Klimo Könyvtárban. Az ünnepélyes megnyitó 2017. május 31-én volt. A megjelent szépszámú érdeklõdõt Fischerné Dárdai Ágnes az intézmény igazgatója, Berke Gyula a PTE rektorhelyettese és Udvardy György megyéspüspök köszöntötte. A kiállítást Vonyó József c. egyetemi tanár, történész nyitotta meg, aki röviden összefoglalta a pécsi egyetemek történetét. Ezt követõen a kiállítás egyik rendezõje, Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezetõ ismertette a tárlókban elhelyezett változatos és érdekes relikviákat, valamint név szerint megköszönte a segítségét mindazoknak, akik a kiállítás megrendezéséhez segítséget nyújtottak.
A kiállított gazdag egyetemtörténeti anyagban szép számmal találunk numizmatikai vonatkozású emlékeket is. Így pl. Süle Tamás gyûjteményébõl 14 érem képviseli és szemlélteti Nagy Lajos királyunk egyetemalapítását, a múlt századi pozsonyi egyetemalapítást és a Pécsre költözést. De láthatjuk a Pro Universitate kitüntetõ medálokat, valamint néhányat a nagynevû orvosprofesszorok érmei közül. Így pl. szemügyre vehetjük Lissák Kálmán, Grastyán Endre, Kerpel-Fronius Ödön és Romhányi György akadémikusok portréit is.
Raýman János pénztörténeti anyagokkal gazdagította látnivalókat. Az egyetem korszakaiból papírpénzek: koronák, pengõk és régi papírforintok vannak a tárlókban.
Az érdekes és tanulságos kiállítás 2018. március 31-ig tart nyitva.

Hágen
 
A megnyitón balról: Udvardy György, Fischerné Dárdai Ágnes, Berke Gyula,
Vonyó József és Schmelczer-Pohánka Éva
 
Egy érem adományozásáról
 
 
Az alábbi érmet a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatósága adományozta Futó Gyula pécsi labdarúgó bírónak, valószínûleg 75. születésnapján.
 
 
Futó Gyula (1939-2017) 34 éves koráig focizott elõbb a PVSK-ban, majd a Pécsi Vasasban. Utána játékvezetõi vizsgát tett és 1982-ig fújta sípot a pályán. Többnyire NB II-es mérkõzéseken. Utána a Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség Játékbírói Bizottságában tevékenykedett, amelynek elnöke is volt. 2014-ben adományozták részére az érmet, amely a sajtó szerint a Baranya Megye Labdarúgásáért díj arany fokozata volt. Ez az érembõl nem következik, nem valószínû, hogy fokozatai is lennének.
 
 
Az érem közepén Baranya megye térképének kontúrja látható BARANYA felirattal és benne Pécs megjelölésével és nevével, melyet egy u alakú keretben helyeztek el, ami talán a lelátó felülnézeti képe. Felül egy foci labda díszíti. A keretben MLSZ BARANYA MEGYEI IGAZGATÓSÁG a felirat. Felül és alul a körirat: BARANYA MEGYE – LABDARÚGÁSÁÉRT. Az érem tervezõjét nem ismerjük, úgy tûnik az ábra és a betûk egymagasságban emelkednek ki a háttérbõl. Tehát kétsíkú, és nem plasztikus. Egyoldalú öntött, vagy maratott bronz. Átmérõje 95 mm. Kívül és belül kék bársonyborítású, erre a célra tervezett dobozban helyezték el az érmet. Fedelén az adományozott neve áll kis réztáblába maratott betûkkel Futó Gyula / 2014.03.03. az adományozás idõpontjával. A doboz mérete 165 x 165 mm.
Raýman János
 
A Ðurdevac/Gjurgjevac (Szentgyörgyvár) típusú obulusok
 
 
1. ábra: Az érme elõlapja
2. ábra: Az érme hátlapja
 
A most bemutatásra kerülõ elsõ érmünk elõlapján (1. ábra) egy balra tekintõ fej látható kétsoros diadémmal. Haja ovális vonalakból áll, „gömbarca”, „gömbálla”, „torquesszája”, „háromszögorra” van. (Késõbb a „gömbarc” motívum a „Kugelwange” típusnál is elõfordul. Elképzelhetõnek tartom, hogy a Ðurdevac pénzek képezték ehhez a mintát.) Mandula formájú szemében pont látható. Az éremképet pontkör határolja. Hátlapján (2. ábra) egy balra ügetõ ló jelenik meg. Oldalán a három pont és lábán a hold alakú paták a tauriscus érmék jellemzõ motívumai közé tartoznak. Farka három sorban omlik lefelé. Súlya 0,73 gramm, átmérõje 10,5 mm, vastagsága 1,8 mm, anyaga ezüst. Az érme valószínûleg Mohács környékén került elõ. Jellemzõi alapján a kelet-noricumi, azaz a tauriscus éremverés körébe tartozik, pontosabban az ún. Ðurdevac típusba. A Ðurdevac típus aprópénzeivel Peter Kos: „Small silver Tauriscan coins of the Durdevac type” címû munkájában részletesen foglalkozik. Ebben a mûben két csoportba sorolja a típushoz tartozó aprópénzeket. Jelen darabunk az elsõ csoportba tartozik, melynek 15 variánsát mutatja be. A mi érmünk a Peter Kos által bemutatott pénzek közül a 13. sorszámúhoz hasonlít a legjobban. P. Kos az aprópénzek készítését a Kr.e. 2. század végére keltezi a Ðurdevac típusú tetradrachmák korai csoportjával való párhuzam alapján. A kis érem súlya 1/3 drachmának felel meg a tetradrachmák átlagsúlyához (9.76 g) viszonyítva. A Ðurdevac típusú aprópénzek elterjedésérol jelenleg nincsenek adataink, mivel az ismert és publikált példányok aukciókról származnak, így a jelen két darab többé-kevésbé biztosnak tekinthetõ lelõhelye nagyon fontos adat e típus kutatóinak.
Köszönöm Dr. Torbágyi Melindának a MNM Éremtára vezetõjének a cikk lektorálását!
Felhasznált fõbb forrásanyag:
Numismatik-Café. at, Harald Jandrasits: Typ Gjurgjevac Kleinsilber, 2012. 05. 10. ; Peter Kos: Sam silver Tauriscan coins of the Durdevac type, in: Archeološki vestnik 66, 2015. 455-466. oldalak.
Az alábbiakban ennek a típusnak egy korábbi, 12. sorszámú variánsát is közlöm:

 
3. ábra
4. ábra
 
Az obulus súlya 0.82 gramm, átmérõje 9.5 – 10.8 mm, vastagsága 1.5 mm.
Az érme lelõhelye Bóly város környéke (Baranya megye) lehetett.
(vir ex pannonia inferiore) J. M.
 
Az év bankjegye 2016
 
 
A „Münzen & Sammeln” német numizmatikai folyóirat részét képezõ „Der Geldschein Sammler” olvasóinak szavazatai alapján elkészítette a 2016. év legszebb papírpénzeinek rangsorát.
Az év legszebb bankjegye cím elsõ helyezettje az újzélandi 2016. május 16-án kibocsátott 100 dolláros, amelyet polimer mûanyagból készítettek. Elõoldalán a nagy fizikus lord Rutherford of Nelson arcképe látható. Hátoldalán egy mohua nevû madár ül egy ágon.
A második helyezett a svéd 100 korona, amelyet 2016. október 3-án bocsátottak ki. Elõoldalát a világhírû svéd filmcsillag, Greta Garbo arcképe ékesíti. Hátoldalán Stockholm látképe van elhelyezve.
A harmadik díjat a Maldiv szigeten kiadott 1000 rufia nyerte el, amelyet 2016. január 26-án adtak át a forgalomnak. Elõoldalán egy tengeri teknõs látható a korall szirtek közt. Hátoldalán egy bálna úszik a víz alatt.
Münzen & Sammeln 2017. áprilisi szám 123. old.
 
MÉE Küldöttközgyûlés Budapest 2017. május 27.
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete a MABÉOSZ székházában tartotta meg beszámoló küldöttközgyûlését. Dr.Török Pál a MÉE elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy határozatképes a küldöttközgyûlés.
Ezután rövid beszédében értékelte a 2016-os évet. Kiemelte, hogy a rendezvények és a könyvkiadások terén jól teljesített a MÉE, ugyanakkor az anyagi helyzetünkrõl ez nem mondható el.
A megbízott fõtitkár beszámolójával folytatódott az ülés. A tavalyi évet az Egyesület mintegy három millió forint hiánnyal zárta. Ezt többek között a csökkent tagdíj bevétel, árverési anyagok utáni bevételek csökkenése, a betéti kamatok rohamos csökkenése és mellette a szolgáltatói díjak növekedése okozta. Az Ellenõrzõ Bizottság és a Felügyelõ Bizottság jelentése szerint az éves mérleg beszámolóban talált hibák javítását júniusban el kell végezni. Ezzel a kikötéssel a küldöttek az éves mérlegbeszámolót, közhasznúsági jelentést és a bizottságok jelentését elfogadta. Az elnök ismertette a MÉE 2017-es gazdasági tervezetét, amelyet küldöttek egyhangúlag elfogadtak.
Ezután került sor az új fõtitkár jelölt bemutatására, majd a választásra. Új fõtitkárnak Szilágyi Mihályt a küldöttek - a 2018. novemberi választásokig - egyhangúlag megválasztották.
A Széchényi Ferenc jutalomérmek odaitélése volt a következõ napirendi pont. Arany jutaloméremre javasoltak 1 fõt, I. fokozatra 1 fõt, II. fokozatra 3 fõt, III. fokozatra 8 fõt. A kitüntetettek a Vándorgyûlésen vehetik át díjaikat.
Az utolsó napirendi pontként Vámosi László ismertette a MÉE 2020-ig tartó stratégiai tervét. A stratégiai tervet Huszár Lajos neves numizmatikusról nevezték el. A „Huszár Terv” négy altervet tartalmaz, amelyek szintén neves numizmatikusokról kapták a nevüket, úgy mint: Gohl Ödön, Hóman Bálint, Berán Lajos, Szentgáli Károly. A terv és az altervek ismertetésére itt nincs lehetõség, de akit érdekel, az bõvebben megtalálhatja a MÉE honlapján!
Az ismertetés után a hozzászólások következtek, amelyekre az elnök és elnökségi tagok adták meg a válaszokat. Az ülés végén az elnök megköszönte az aktív részvételt és a közgyûlést berekesztette.
Kvéder László
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán