Régebbi híradók - 185. szám
  
185. híradó
2016. december 1.
XVI. évf. / 12.
 
 
 

   A MÉE Éremkedvelõk Egylete 2016. évi érmérõl

   Tisztújító Küldöttközgyûlés a MÉE-nél 2016. november 26-án
   Klimo-emlékplakett
   Iványi István éremgyûjtõ Leõwey díja
   Jubileumi ülést tartott az Orvosi Numizmatikai Szakosztály
   Baranyai Éremgyûjtõk 2016. november 20-i numizmatikai és         filatéliai összejövetelén készült felvételek
   FIGYELEM! A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos heti         találkozóhelye 2016. november 27-tõl megváltozik!
 Békés Karácsonyt!Csóka Zsuzsa érmeA MÉE Éremkedvelõk Egylete 2016. évi érmérõl
 
 

Az Egylet 2016. évi tagsági érmének elkészítésére Tóth János elnök Csóka Zsuzsa éremmûvészt kérte fel. A mûvész az érem elkészítéséhez, a téma kiválasztásához teljes szabad kezet kapott, így a régi kedvenc olvasmány és filmélménye, a Szent Péter esernyõje került az érem két oldalára.
Mint tudjuk, Mikszáth Kálmán egyik leghíresebb mûve a Szent Péter esernyõje, melyet 1895-ben írt meg. A regény egyik fonala a glogovai pap és húga, Veronka, és a vörös esernyõ titka.
A felvidéki szlovák faluba új pap érkezik. A pap itt értesül édesanyja haláláról, így a csecsemõ kishúga gondozása, felnevelése rá marad. A halálhírre imádkozni megy, miközben elered az esõ, és a kislány kint marad. Mire a pap visszatér a kint felejtett kosárhoz, fölötte egy piros kopott esernyõt talál. A pletyka, hogy az esernyõt maga Szent Péter tette a kislány fölé, futótûzként terjed. Ahogy a mendemonda elterjed, egyre többen kíváncsiak és jönnek megcsodálni az idõközben ereklyévé vált esernyõt.
1958-ban magyar-csehszlovák játékfilm is készült a kisregénybõl, melyben Veronkát az akkoriban felfedezett fiatal színésznõ, Törõcsik Mari játszotta.

 
Az érem elõoldalán (címlapunkon) egy kosárban a csecsemõ látható egy foltozott esernyõ alatt. A folton Szent / Péter / esernyõje felirat olvasható. A hátoldalon az idõközben felnõtt Veronka kisasszony tartja bal kezében a híressé vált esernyõt, melynek belsõ oldalán épületek láthatóak. Jobbra lent a mûvész CZS mesterjegye kapott helyet. A peremébe ütött ÉKE és a 37/ sorszám a készült darabszámot jelzi.
Az érem Ø 100 mm méretben, öntött bronzból készült gondosan, szépen cizellálva.
 

Az érmet mintázó Csóka Zsuzsa 1976 – 80 között a Budapesti Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola diákja volt, tanárai többek között Kutas László és Czinder Antal voltak. Tanulmányait 1981-tol az Iparmûvészeti Fõiskolán folytatta. 1986 - 1992 között az Állami Pénzverõ tervezõmûvésze volt. 1992-tõl önálló mûvészként készíti igényes érmeit és plakettjeit. Jelenleg a MÉE irodavezetõjeként is dolgozik.

Hágen
 
Tisztújító Küldöttközgyûlés a MÉE-nél 2016. november 26-án
 
 

Budapesten a MABÉOSZ Székházában került sor az Egyesület Alapszabályában rögzítetteknek megfelelõen a soron következõ Tisztújító Küldöttközgyûlésre. Az elnök, dr. Török Pál üdvözölte a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat. Az elnöki tájékoztató kitért arra is, hogy a vezetési ciklusuk alatt nagyon komoly taglétszám csökkenés következett be. A beszámoló után a régi vezetõség lemondott. A Jelölõ Bizottság elnöke sajnálattal közölte, hogy a megkeresettek közül, akiket az új vezetõségbe delegáltak volna, senki nem vállalta a jelöltséget. Ezért a Jelölõ Bizottság a küldötteknek javasolta, hogy a régi vezetõséget erõsítse meg poziciójában. Több hozzászólás is elhangzott ezzel kapcsolatban és minden hozzászóló csak dícsérte a régi vezetõséget. Ezek után a régi vezetõség csak úgy vállalata el a továbbiakban a MÉE vezetését, ha ez a megbízás két évre szól csak! Tehát 2018-ban újra választást kell majd tartani! Hajdú Béla javaslatára a vezetõség létszáma 8 fõrõl 10 fõre módosult. A keleti országrészt Szabó Gyuláné (Gyöngyös), míg a nyugati országrészt Igari Antal (Székesfehérvár) képviseli. A régi-új vezetõség tehát: Elnök: Dr.Török Pál, Fõtitkár: Nagy József, Titkár: Vámosi László + 7 vezetõségi tag. A szavazás után Nagy József fõtitkár bejelentette, hogy 2017-ben a MÉE éves tagdíja nem változik, vagyis marad a 7000.-Ft/év. Hozzászólások következtek, amelyek közül Vámosi László hozzászólását emelném ki, amelyben egy hosszú távú stratégiát javasolt az új vezetõség felé és kérte, hogy azt a jövõ évi küldöttgyûlésig dolgozza ki. Ez a program tartalmazná a szervezetépítési, szakmai fejlõdési lehetõségeket, az ÉKE bevonását és nem utolsó sorban a helyi helytörténeti szervezetekkel való együttmûködést!
Ezek után az elnök megköszönte a részvételt és bezárta a közgyûlést.

Kvéder László
 
A MÉE Éremkedvelõk Egylete 2016. október 11.-én választotta meg új vezetõségét. Elnök Kövér Péter lett, a titkár pedig Petri Gyula.
 
    Klimo-emlékplakett
    (a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont     „életmûdíja”)

 
 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontja 2015 és 2020 közötti stratégiai tervének egyik fontos pontja a munkatársi ösztönzõ rendszer kialakítása, amely egyrészt magában foglalja a dolgozók jobb teljesítményre való inspirálását, másrészt kitér az egyéni és csoportos kimagasló munka különbözõ formában való (dicséretek, díjak, kitüntetések) elismerésére, honorálására. Az ösztönzõ rendszer egyik rangos eleme a Klimo-emlékplakett adományozása. Az emlékérmet évente egy fõnek ítéli oda az intézmény a hálózati és a központi könyvtári vezetõinek többségi szavazata alapján: „Több évtizedes, a Könyvtár érdekében végzett szorgalmas, lelkiismeretes munka elismeréseként.” A pénzjutalommal is járó díjat minden évben a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, november hónapban, ünnepélyes keretek között adja át a bibliotéka vezetése.
Az „életmû-kitüntetésként” funkcionáló emlékplakett névadója az a Klimo György pécsi püspök (1751–1777) lett, aki 1774-ben lerakta a jogelõdnek tekinthetõ, elsõ magyar nyilvános bibliotéka alapjait. Ezt a jelentõs kézirat- és könyvgyûjteményt 1923 óta a pécsi egyetem könyvtára gondozza, dolgozza fel és teszi kutathatóvá – az eredeti elgondolás szerint – mindenki számára.
A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 2016 szeptemberében – Raýman János numizmata, pécsi helytörténész javaslatára – felkérte Csóka Zsuzsa érem- és ötvösmûvészt, hogy az intézmény számára tervezze meg a Klimo-emlékplakettet. Az érem gipszmintájának pécsi bemutatására és végleges elfogadására 2016. szeptember 26-án került sor a Dél Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont fõigazgatói irodájában.

 
 
A 100 mm-es, öntött bronzérem elõlapján a Thomas Bohacz bécsi egyetemi rézmetszõ (?, Csehország – Wien, 1764) által tervezett Klimo ex libris püspöki címere látható, az alján átfutó szalagon az eredeti szöveg helyett a Klimo-emlékplakett felirattal. A hátlapon a Pécsi Tudományegyetem címere alatt a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont felirat következik.
 
A kompozíciót Csóka Zsuzsa névjegyét képezõ nyitott könyv zárja, amelynek bal felsõ sarka felett a mûvész monogramja látható.
 
 
A kitüntetés nevének és Klimo György ex librisének használatát a Pécsi Egyházmegye nevében dr. Udvardy György megyéspüspök melegen üdvözölte és messzemenõkig támogatta.
A Klimo-emlékplaketett a budapesti Szabó Öntészeti Kft. készítette el.
 
Klimo-emlékplakett 2016 (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont)
Csóka Zsuzsa munkája (Öntött bronz, Ø 100 mm)
 
Az elsõ Klimo-emlékplakettet a pécsi egyetemi könyvtár által szerevezett Magyar Tudomány Ünnepe szakmai rendezvényen 2016. november 23-án dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes könyvtár-fõigazgató és dr. Udvardy György megyéspüspök nyújtotta át Bánfai József szaktájékoztató-könyvtárosnak a csaknem 40 éves, kiemelkedõ munkássága elismeréséül. A Klimo emlékplakett átadó ünnepséget dr. Bódis József, az egyetem rektora is megtisztelte jelenlétével, és köszöntõ gondolataival.
A fenti leírást készítette: dr. Schmelczer Pohánka Éva – osztályvezetõ, fõkönyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Történeti Gyûjtemények Osztálya
 
1 Neues allgemeines Künstler-Lexicon, oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarberiter, etc. Bearb. Dr. G.. K. Nagler. 1. Bd. A–Boe. München, Werlag von E. A. Fleischmann, 1835. 4.
 
Iványi István éremgyûjtõ Leõwey díja
 
 
Csak az õszinte tisztelet hangján emlékezhetünk meg IVÁNYI ISTVÁN pécsi éremgyûjtõrõl, aki negyven évi szenvedélyes keresgéléssel és nem csekély anyagi áldozattal összeállított, a magyar történelmi eseményeket és személyiségeket megörökítõ különleges éremgyûjteményét a pécsi Leõwey Klára Gimnáziumnak adományozta.
Iványi István 1976-ban, a mohácsi vész 450 éves évfordulóján rendezett MÉE Vándorgyûlésen Pécsen és Mohácson találkozott közelebbrõl az érmekkel. Ebbõl a találkozásból éremgyûjtés lett. Egyre inkább a történelemmel kapcsolatos érmek érdekelték. 1988-ban elhatározta, hogy 2000-re olyan gyûjteményt állít össze, amely már jól tükrözi a magyar történelem fontosabb eseményeit, és kiállítás rendezhetõ belõle. 2000. május 17-én rendezte elsõ kiállítását Pécsett, a gyerekházban. Utána a városban és környékén számos általános iskola és különbözõ középiskola, valamint kultúrotthon diákja, látogatója gyönyörködhetett kiállított érmeiben, amelyekhez mindig igyekezett szakszerû magyarázatokat is adni. 2016-ban a 60. kiállítását rendezte a pécsi Leõwey Klára Gimnáziumban, amikor arra az elhatározásra jutott, hogy gyûjteménye akkor lesz a legjobban megbecsülve, ha mint állandó kiállítást a gimnáziumnak adományozza. Az ajándékozás megtörténte után az iskola igazgatója dr. Zalay Szabolcs az iskola köszönetét a gimnázium által alapított kitüntetés, a Leowey – díj adományozásával fejezte ki. A Leõwey díjat Odrobina Tamás mûvésztanár tervezte az 1990-es évek elején. A díjat a tavaszi Leõwey Napon adományozzák különbözõ kategóriában jeleskedõ diákjaiknak (ének, zene, mûvészetek, sport). 2010-ben készült újabb 50 díjérem a pécsi Gravír Technika mûhelyében.
 
 

Örömmel üdvözöljük az tiszteletreméltó adományozást és az iskola kiállítási szándékát. Mindebbõl elsõsorban a jövõ nemzedékei tanulhatnak.

Raýman János
 
Jubileumi ülést tartott az Orvosi Numizmatikai Szakosztály
 
 
A Magyar Orvostörténelmi Társaság (MOT) Orvosi Numizmatikai Szakosztálya 2016. november 23-án tartotta jubileumi összejövetelét Budapesten a Semmelweis Múzeumban. Jakó János elnök üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy 40 éve alakult meg a Szakosztály, majd felkérte az elsõ elõadót, hogy emlékezzen meg az évfordulóról. Süle Tamás elöljáróban ismertette, hogy 1976-ban a MOT elnöksége Varannai Gyulát (1905-1993), az ismert orvos-numizmatikust kérte fel a Szakosztály megszervezésére. Munkálkodása eredményeként Györffy István (1912-1999) szemész tanár elnökletével 1976. november 26-án tarthatta meg az újonnan megalakult Szakosztály elsõ ülését. Továbbá elmondta, hogy az elmúlt 40 évben 80 ülésen több, mint 200 elõadás hangzott el. Ezen kívül a Szakosztály három országos orvosi éremkiállítást szervezett és két érmet is kiadott, melyeket Soltra Elemér, illetve Palotás József pécsi mûvészek alkottak. Fontos esemény volt az is, hogy a Szakosztály segítségével és tagjainak közremûködésével adhatta ki Csoma Mária, a Semmelweis Múzeum éremtárának vezetõje a „Magyar orvosi érmek katalógusa 1974-1994” c. munkáját, amely közvetlen folytatása a Huszár-Varannai katalógusnak. Végül köszönetet mondott mindenkinek, aki a 40 év alatt segítette a Szakosztály munkáját és reményét fejezte ki, hogy a félévszázados jubileumot is megülhetik majd az orvosi érmek kedvelõi.
 
Képünkön Than Péter és Süle Tamás a jubileumi ülésen.
 
A második elõadó Than Péter, a Pécsi Tudományegyetem ortopédsebész profeszszora volt, aki a Zsolnay Gyár orvosi éremirõl tartott sok képpel illusztrált élvezetes elõadást. Elõször ismertette a gyár és az eozin történetét, majd statisztikát mutatott az érmek megoszlásáról, mely szerint az intézmények (egyetem, klinikák, kórházak) és a kongresszusi medálok alkotják a többséget, míg portrés mindössze kettõ található közöttük, nevezetesen a Kossuth Zsuzsát és a Dr. Doktor Sándort ábrázoló egykori Pécs városi eozin jutalomérmek.
Harmadikként Straub Sándor fõorvos az egri kórházak numizmatikai emlékeirõl tartott korábbi elõadását folytatta, melyben most részletesen ismertette az egri kórházak történetét.
Befejezésül Jakó János egy kaposvári ortopéd kongresszus üvegkerámia érmét ismertette, részletesen kitérve az érem speciális anyagának történetére és mibenlétére.
Az ülés után Nagy Anita a Szakosztály titkára és kolléganõi szíves vendéglátásban részesítették a hallgatóságot. Köszönet érte!
Hágen
 
Baranyai Éremgyûjtõk 2016. november 20-i numizmatikai és filatéliai összejövetelén készült felvételek
 
 
 
 
 
 
A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos heti találkozóhelye 2016. november 27-tõl megváltozik!
 
 
A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos
heti találkozóhelye 2016. november 27-tõl
Uránvárosban lesz
a Mecsek Piccola Perla étteremben.
(Pécs, Ybl Miklós u. 2.)
A 6-os számú fõút mellett, az uránvárosi piacnál.
Az összejövetel ideje: minden vasárnap délelõtt 9.00 – 10.30-óráig.
 
Az összejövetel helye városi autóbusszal elérhetõ:
- Nendvich A.- út – Ybl Miklós u. megálló a Piccola Perla étterem elõtt:
22, 22Y, 122, 122Y, 23, 23Y, 123, 123Y, 24, 24Y számú járatokkal.

- Nendvich A.- út – Ybl Miklós u. megálló (PTE Kancellária épületénél):
25, 26, 26Y, 27, 28Y számú járatokkal.

- Mecsek Áruház megálló:
1, 2, 2A, 21, 121 számú járatokkal.

Személygépkocsival érkezõk hétvégén a PTE Kancellária épülete elõtti parkolóhelyet is használhatják.

 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán