Régebbi híradók - 178. szám
  
178. híradó
2016. május 1.
XVI. évf. / 5.
 
 
 
   Éremverés a JPM Múzeum Galériában
   Szent Ferenc leányainak újabb érme
   Ülésezett az Orvosi Numizmatikai Szakosztály
   Numizmaticke Vijesti 57. (2015). 68. sz.
        Tartalom
   A pécsi karate sportolók jelvénye
   Vezetõségi tájékoztatás
 

 A JPM pénzkiállításán verhetõ érem elõlapja


Éremverés a JPM Múzeum Galériában
 
 

A Janus Pannonius Múzeum, Múzeum Galériában megrendezésre került „Nagyító alatt a pénz” kiállítás megnyitásáról a Pécsi Dénár 117-ik számában számoltunk be.
A kiállításon Pécs város és Baranya megye területén talált éremleletek ez ideig együtt soha be nem mutatott válogatását csodálhatja meg az ide látogató közönség.
A kiállítást múzeumpedagógiai programok is színesítik, melyek során a 8-tól 18 éves korú ifjúság játékos formában ismerheti meg a pénz történetét, megbecsülheti annak értékét és kipróbálhatja a klasszikus, kalapáccsal történõ pénzverést is.
A Janus Pannonius Múzeum Rózsa Béla ötvös, iparmûvész tanárt bízta meg az éremveréshez szükséges verõszerszám elkészítésével. A kiállításon egy tabló mutatja be azt a folyamatot, ahogy a mûvész a verõszerszámot elkészítette. Külön tárlóban válogatás látható az eddig elkészült verõszerszámokról, ezek elkészítésének folyamatáról.
A múzeum, mint megrendelõ azt kérte, hogy az érme egyik oldalán egy császárportré legyen, melyhez egy hiányos köriratú, nehezen olvasható érmét kapott a mûvész. A hátlapra kerülõ éremkép köriratának alsó része is hiányos, ráadásul a két oldal eredetileg két különbözõ érméhez tartozott.
A két oldal ábrája alapján a mûvész megrajzolta az általa elképzelt verõszerszám elõ- és hátlapjára kerülõ„fantáziaveret” képét.
Az elõ- és hátlapi oldalak rajzairól egy hatszoros nagyítású negatív készült. Az ábrák tényleges méretre kicsinyítése és acélba marása pantográf marógéppel történt. A verõtõ mindkét oldalának végleges formáját kézi szerszámokkal elvégzett véséssel nyerte el. A szerszám egy edzési folyamat után vált alkalmassá a kézi éremverésre.
Az érem elõlapján jobbra nézõ férfifej látható babérkoszorúval. Körirata: JPM - CONSTANTIUSNU- (ahogy az eredeti szöveget a mûvész olvasni vélte). Bal oldalon a verõtõ készítõjének, Rózsa Bélának a mesterjegye látható. Az érmet gyöngykör keretezi. A köriratban szereplõ JPM (Janus Pannonius Múzeum rövidítése) csak a rendelkezésre álló felület kitöltése céljából került elhelyezésre. A körirat többi része nehezen értelmezhetõ.

 
 
A hátlap körirata a mûvész olvasatában: O VIDIIJ - TIAECAGS o SOPIANAE. Az érme tényleges körirata PROVIDENTIAE AVGG – providentiae Augustorum (elõrelátás, gondviselés, gondoskodás), középen táborkapu két toronnyal, fölötte csillag. A SOPIANAE felirat a verõtõ készítõjének ötlete, a térkitöltést szolgálja.
A verõszerszámba helyezett 18 mm átmérõjû alumínium lapkára került az elõ- ill. hátoldali éremkép, a veréskor kicsit megnyúlt és átmérõje 19 mm-re változott.
Az elkészült elõlapi veretet a címlapon, míg a hátlapot szövegközi ábraként mutatjuk be. A kiállítás 2016. május 31-ig várja az érdeklõdõket.
 
A verõszerszám készítéséhez kapott érmeképek
 
 
A mûvész által elképzelt és megvalósított verõtõ elõ- és hátoldali tervei
 
 
Dr. Csornay Boldizsár a JPM igazgatója és Rózsa Béla (jobbról) a megnyitón
 
Hágen
Szent Ferenc leányainak újabb érme
 
 
Mielõtt a címben jelzett érem ismertetésére rátérnénk, röviden vázoljuk az „Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nõvérei” apácarend pécsi és kozármislenyi történetét, melyhez elöljáróban idézünk dr. Hazafi Klára fõorvos e témában írott kéziratából: „A Pécsbányatelepi Kórház épületében 1982. szeptember 1-tõl kezdtük meg mûködésünket a Baranya Megyei Kórház osztályaként, II. sz. Belgyógyászati Osztály -geriátria és rehabilitáció- néven. Feladatul tûztük magunk elé az idõskorúak komplex egészségügyi ellátását, megteremtve annak mûködési feltételeit. Néhány év tapasztalata alapján egyértelmûvé vált, hogy az idõs betegek gyógyításának alapvetõ feltétele a magas színvonalú ápolási tevékenység, az idõskorúak fokozott törõdés-, és szeretet-igényének kielégítése.” Ennek érdekében 1989-ben a fõorvosnõ felkereste Cserháti József pécsi püspököt és segítségét kérte, hogy apácákat hozhasson az osztályára. 1990. január 1-én érkezett meg az ápolórend elsõ két tagja, majd 1990. augusztus 1-én nagy érdeklõdés mellett (az egyházi és helybéli notabilitásokon kívül az egészségügyi miniszter is megjelent) ünnepélyesen felavatták az apácáknak a kórház udvarában idõközben felépült szálláshelyét. A szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatása óta az elsõ„szerzetesház” és kápolna szentelése volt ez, ennek is szólt a nagy érdeklõdés. És ismét egy idézet a fentebbi kéziratból: „1991 tavaszán elkészült Soltra Elemér bronz emlékérme, a rendi és világi nõvéreknek, az osztály munkatársainak, amelynek egyik oldalán Assisi Szent Ferenc látható, a másikon a fiatal növendék és az õt tanító idõsebb apáca, simogató mozdulattal együtt nyúlnak egy beteg keze felé.” (Az érem adatait és képét lásd: Süle T.: Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995 c. kötetében.) A geriátriai osztály 2000 júniusában átkerült a mecseki Tüdogyógyintézetbe, ezzel a Pécsbánytelepi Kórház üressé vált és azóta is, immáron 16 éve sajnos az enyészet tárgya. Szent Ferenc leányai pedig átköltöztek Kozármislenybe, ahol svájci adakozásból 1996-ban épült fel kolostoruk, 1997-ben Svájc védõszentjérõl, Flüe-i Szent Miklósról elnevezett templomuk (képünkön), végül 2004-ben a Dorothea Otthon (képünkön), amelyben idõs emberek kapnak lakást és gyámolítást. A templomban látható a névadó Szt. Miklós és felesége, Dorothea asszony szobra, R. Törley Mária alkotása.
 
 

És akkor lássuk az újabb érmet. (Közbevetõleg jegyezzük meg, hogy azért az „újabb” jelzõ, mert a fentebb már említett, Soltra Elemér által jegyzett érem volt az elsõ.) A képeinken látható, 108 mm átmérõjû, kétoldalas öntött bronzérem Rigó István pécsi szobrászmûvész alkotása. A medál megalkotásának apropóját az adta, hogy Ferenc pápa 2016-ra meghirdette az „Irgalmasság rendkívüli szentévét”. Az elõlapon fent AZ IRGALMASSÁG ÉVE körirat, alatta vízszintesen 2016 évszám, lent pedig • PAX ET BONUM •, Assisi Szent Ferenc jelmondata (béke és jóság) kapott helyet. Az éremmezõ közepén a figurális kompozíció jobb oldalt egy ferences barátot, baloldalt a középen ülõ, gyámolításra szoruló nõalaknak ételt nyújtó apácát ábrázol.
 
 
A mûvész a hátlapon a kozármislenyi templom utcai fõhomlokzatát és karcsú tornyát, valamint az udvarban található (az utcáról nem látható) Dorothea Otthon bejárati részét örökítette meg. Az érem felsõ részén, a torony jobb oldalán három vízszintes sorban DOROTHEA / OTTHON / KOZÁRMISLENY szöveg olvasható. A 15 példányban sokszorosított, modern hangvételû érmen, meglepõ módon, sajnos nem szerepel az alkotó, Rigó István mesterjegye.
 
 
Süle Tamás
 
Ülésezett az Orvosi Numizmatikai Szakosztály
 
 

A MOT Orvosi Numizmatikai Szakosztálya 2016. április 27-én tartotta tavaszi összejövetelét Budapesten a Semmelweis Múzeumban. Jakó János, a Szakosztály elnöke üdvözölte a megjelent érdeklõdõket, majd Raýman János (Pécs) Janus Pannonius érmeken c. elõadását azzal vezette be, hogy néhány olyan idézetet olvasott fel a költõtõl – aki egyben pécsi püspök is volt -, melyek saját betegségére vonatkoztak. Az elõadó történelmi környezetbe helyezve ismertette az életrajzi adatokat és az életmûvet, majd Janus képzõmûvészeti ábrázolására vonatkozó elképzeléseket és kételyeket vázolta, ugyanis tudnivaló, hogy nem maradt az utókorra hiteles arcmása a költõ-püspöknek.

 
 
Ezután bemutatta a Janus érmeket, melyek közül orvosi vonatkozása miatt kiemelte Soltra Elemérnek a pécsi Janus Pannonius Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola részére 1987-ben készített alkotását. De vetítette Rétfalvi Sándor, Osváth Mária, Fritz Mihály és Borsos Miklós érmeit is. Ez utóbbi muvésztõl bronz (képünkön) és eozin változatot is láthattunk. Végezetül felidézte a pécsi, mára már felújított hajdani 400 ágyas klinika ünnepélyes „keresztelõjét”, melynek során a „Janus Pannonius Klinikai Tömb” nevet kapta.
 
 
Ezt követoen Straub Sándor (Berettyóújfalu) „Az egri kórház és Markhot Ferenc” c. elõadásában vázolta a hajdani egri kórházak történetét, ezek közül is fõleg az Erdõdy Gábor egri püspök által 1726-ban alapított, ma is muködõ kórházét, melyben az Irgalmas Rend szerzetesei gyógyítottak. 1989-tõl a kórház Markhot Ferenc nevét viseli, aki a bolognai egyetemen szerzett orvosi diplomát és 1758-ban Nagyváradról Barkóczy püspök meghívására érkezett Egerbe, ahol a város és a vármegye tisztifoorvosa volt és orvosi iskolát is alapított. Az elõadó által bemutatott sok érdekes egri orvosi érem közül, itt a Király Róbert által alkotott, Markoth Ferencet ábrázoló kitüntetõ érem elõlapját láthatjuk.
 
 
A harmadik elõadást Nagy Anita, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum munkatársa tartotta, aki az Oblidál Zoltán emlékérmet mutatta be. Az érem névadója 1977-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát, ezt követõen Szombathelyen a Markusovszky Kórházban belgyógyászként és reumatológusként dolgozott és a kórház foigazgatóhelyettese is volt, majd Celldömölkön a kórház belgyógyászati osztályát vezette. 2013-ban hunyt el. A Somogyi Tamás alkotta Oblidál Zoltán emlékérmet (képünkön) a „Non Omnis Moriar Alapítvány” („nem halok meg egészen”) alapította a névadó emlékezetére és az arra érdemes kollégák jutalmazására.
S.T.
 
Numizmaticke Vijesti 57. (2015). 68. sz.
Tartalom
 
 
Fabry, Edgar: Bizonytalan idõk 3
Margetic, Davor:  
  Közöletlen Diocletianus és Maximian antoninianusok Sisciából   5
Fabry, Tema:  
  Épületek római császárkori pénzeken Augustustól Commodusig 21
Duca, Domenico: Pénzmérlegelés a középkorban 83
Sulejmanagic, Amer:  
  Boszniai pénzek 1354 és 1418-ból ikonográfia, metrologia és feliratok 90
Mikulan, Krunoslav. Az usztasa emigrációforgalmi pénzterve 1934-bõl 131
Matic, Branko: A horvát kunák alkotásáról 138
Geiger, Vladimir:  
  Az Osztrák Nemzeti Bank 1858. január 1.-i egy guldenes hamisítványai 146
Prister, Boris: Taróczy-Szmazsenke Nándor észt, lett és litván kitüntetései 164
Gareljic, Tatjana: Az I. világháború emlékei a zágrábi modern Galériában 181
Beštak, Branko: A Macedon Köztársaság kitüntetései   207
Kljajic, Ernela: Görög példa a készpénz fontosságára 2015 nyarán 231
Raýman János: Kalán pécsi püspök emlékérme 238
Numizmatikai hírek 241
 
A pécsi karate sportolók jelvénye
 
 

1984-ben kezdõdtek a karate edzések Pécsett. Az egyesület 1994 óta mûködik. Alapítója a Magyar Karate Szövetégnek, tagja a Shotokan Szövetségnek, és több más nemzetközi szövetségnek. Elnöke Sey Gábor tanár, 7 danos mester, sportoktató.
A karate jelentése tulajdonképpen üres kéz, azaz fegyvertelen, okinawai eredetû, japán harcmûvészet. A shotokan G. Funakoshi mester rendszerének a neve és a mester költõi álnevébõl származik. Hajladozó fenyõ csarnoka, vagy A fenyõerdõ zúgásának csarnoka a jelentése. Ma a legelterjedtebb karate stílus. A japánok 1951-ben vezették be a szabad küzdelmet, 1957-ben rendezték az elsõ hivatalos karate versenyt. A pécsiek a hagyományos shotokan karate elkötelezett hívei. Közülük nyolc sportoló szerezett különbözõ edzõi, többen bírói képesítést. Tanuló fokozatra már több ezren tettek vizsgát. Számos helyi és nemzetközi verseny létrehozását tették lehetõvé.

 
 
A jelvényükön egy rúgást bemutató fiú látható. Körirata EGYSZE-Hosi Karate K. Pécs SKI-MSZ.
EGYSZE = Együtt a Gyerekekkel Szabadidõ Egyesület rövidítése. Hosi japánul csillagot jelent. Tehát Hosi Karate Klub. Az SKI – MSZ = Shotokan Karate International Magyarországi Szövetsége nevének rövidítése.
A domború jelvény hátoldalán biztosítótû van. Átmérõje 25 mm.
Raýman János
 
Vezetõségi tájékoztatás
 
 
 A Pécsi Dénár elõzõ, 177-ik számában a Baranyai Éremgyûjtõk vezetõsége a tagság támogató segítségét kérte (költségcsökkentés, összejöveteleink helye).
Pap Tibor (t.sz.: 112) a kiküldött válasz levelezõlapon a következõt írta: „Nem javasolni, hanem kérni szeretném a tagtársaimat, hogy önként adakozzanak a kör életben tartásáért. Sok kicsi sokra megy alapon.”. A válaszlevelet, illetve a szervezetünk számlájára befizetett 5000,- Ft támogatást ezúton is köszönjük!
 
Vezetõség
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán