Régebbi híradók - 162. szám 
  
162. híradó
2015. január 1.
XV. évf. / 1.
 
 
   Az Éremkedvelõk Egyesülete (ÉKE) 2014. évi érmérõl
   Plakettek egy Schubert szonátára
   A Vajszlói Mészhomokkõ téglagyár Rt részvénye
   Bányászatról az érmek nyelvén
   Tájékoztató
 


BUÉK!


Az Éremkedvelõk Egyesülete (ÉKE) 2014. évi érmérõl
 
 

1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös Szarajevóban merénylet áldozata lett. A gyilkos merénylet után egy hónappal Bécs hadat üzent Szerbiának, kitört az elsõ világháború.
Az emberiség egyik legvéresebb, nagyon sok áldozattal járó világégésének állít emléket az Éremkedvelõk Egyesülete 2014-ben megjelent érme.
A galambokat már az idõszámításunk elõtt használta az ember rövid, szöveges üzenet továbbítására. A technika fejlõdésével úgy tûnt, hogy a XIX század végén, a XX. század elejére a szikratávíró megjelenésével a galambok hírvivésére tovább nincs szükség. De az elsõ világháború ennek az ellenkezõjét bizonyította, ugyanis a galambot nem lehet lehallgatni. Hasznosságukat bizonyította, hogy a háborúban mindkét félnél nagyszámú postagalamb teljesített szolgálatot. 1916-ban több mint 450 mobil galambdúccal, összesen százezer galamb állt bevetésre készen csak a németek oldalán.
Egy Julius Neubronner nevû német feltaláló tervezett egy apró fényképezõgépet, amely óramû idõzítõvel volt ellátva. Az elképzelés szerint a szerkezet a galambra szerelve légi felderítést végezhet, ha az ellenség felett átrepül. Az így készült felvételek nagy része azonban hasznavehetetlen volt, így a galambok légi felderítõ szerepe nem bizonyult sikeres ötletnek.
Az ÉKE érem elõlapján egy ilyen, fényképezõgéppel felszerelt galambot mintázott az érmet készítõ mûvész, Oláh Katalin. Balra fent IN MEMORIAM felirat, jobbra lent 2014 évszám látható. Az évszámban olvasható O nagyobb a többi számnál, így ez a nulla egyben O betû is, és az alatta látható K betûvel együtt a mûvész mesterjegye.
Az I. világháborúban jelent meg az elsõ tömegpusztító fegyver, a harci gáz.
1915. április 22-én délután a kedvezõ széljárás lehetõvé tette a német hadvezetésnek, hogy az Ypernnél húzódó német állásokból 6 km szélességben több mint 8000 db 20 és 40 kg-os gázpalackból klórgázt eresszenek az ellenséges francia lövészárkok felé. A néhány perc alatt kifolyt gáz szinte elsöpörte a franciákat. Ezt követõen mindkét hadviselõ tábor jelentõs vegyianyag-gyártásba kezdett és az így elõállított harci gázok bevetésre is kerültek a háború során.
Az éremkedvelõk érmének hátoldalán egy lovas katona képe látható, a katona és a ló is a gáztámadás ellen kezdetben a leghatásosabbnak tartott eszközt, gázálarcot visel. Jobbra fent a háború kezdetének és befejezésének az éve: 1914 – 1918 látható.
Az érem 99 mm átmérõvel, öntött bronzból készült 40 példányban.

 
 
Az érem peremébe ütve: Éremkedvelõk Egyesülete, tagsági szám / darabszám
 
 
Oláh Katalin Kinga:
1974. május 19-én Budapesten született.
Az egyetemi évek elõtt a Ferenczy István Vizuális Körben Somogyi Tamás szobrászmûvész és Kun Éva szobrász – keramikus mûvész tanítványa.
1997-tõl a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának RVN kísérleti szobrász osztályában tanul. Itt három évig Rétfalvi Sándor szobrászmûvész a mestere.
2001-tõl tanulmányait a Képzõmûvészeti Egyetemen folytatja Kõ Pál szobrászmûvész osztályában. A kõfaragást Pécsett Colin Foster szobrászmûvésztõl tanulta.
Hágen

Plakettek egy Schubert szonátára
 
 
A Schubert muzsika ihlette plakettek története azzal kezdõdött, hogy Vas Bence gitármûvész, a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar Zenemûvészeti Intézetének igazgatója elkészítette Franz Schubert G-dúr zongoraszonátájának gitár átiratát. Ez a munka egy évtizedig tartott és a folyamatos átdolgozások során alakult ki a most hangfelvételen rögzített végsõ változat. Majd arra gondolt, hogy – idézem -: „…a CD megjelenésében is érvényesíteni szerettem volna azt a hosszú és rendkívüli kapcsolatot, ami közöttem és a mû között kialakult. …Ezért kértem fel Palotás József szobrászmûvészt egy plakett készítésére és Gerendy Jenõ grafikusmûvészt a CD tartó arculatának megtervezésére. Ismerve mûvészetüket, úgy gondoltam, hogy a két mûvész a schuberti interpretációra érzékeny, izgalmas és adekvát módon reflektál. Így a kézzelfogható megvalósulás is mûalkotás lett minden porcikájában, amely a mûvészi kifejezésen kívül semmi mást nem vett figyelembe.”
Palotás József meghallgatta a felkéréssel együtt kapott CD-t, melyen a G-dúr szonáta négy tétele (1. Molto Moderato e Cantabile, 2. Andante, 3. Menuetto: Allegro Moderato-Trio és 4. Allegretto) hallható gitár átiratban. Aztán a zenei élmény kiváltotta érzéseit, gondolatait kilenc különbözõ kompozíción jelenítette meg. A 9x9 cm nagyságú, egyenlõ oldalú háromszög alakú, öntött bronz plaketteket saját kezûleg cizellálta „lehelet finomságú” felületté. Közben elkészült a 12,5x14 cm nagyságú, szép vászonkötésû CD tartó is, melynek az elõoldalába befoglalva látható eredeti mivoltában a plakettek közül egy-egy példány (képünkön).
 
 
A kétoldalas, szétnyitható tokban helyet kapott a hanghordozó lemez mellett egy elegáns füzetecske is, benne a szonáta ismertetése, az átirat szerzõjének életrajza és portréja, valamint 8 plakett színes fotója. Ez utóbbiakat és a kilencediket is, amely a füzetbe technikai okok miatt nem került bele, a túloldali képeinken mutatjuk be.
Végezetül megemlítjük, hogy magunk is meghallgattuk a Schubert szonáta gitár átiratát Vas Bence elõadásában és úgy találtuk, hogy Palotás József plakettjein a hol lágy, hol karakteresebb formák összekomponálása és váltakozása jól illik a zenemû ugyancsak változó hangzású tételeihez.
A CD tartó elõlapján 9 különbözõ plakett jelenik meg. Mindegyik variációból 4 db készült, így összesen 36 példány létezik, melyek a klasszikus muzsikát és a numizmatikát is kedvelõ gyûjtõk számára vélhetõen a szerzõtõl megszerezhetõk. A gondot legfeljebb már csak az okozhatja, hogy a kilenc közül melyiket válasszuk. Persze erre is van megoldás: mind a kilenc együtt mutatna igazán jól…
Süle Tamás
 
 
 
 
A Vajszlói Mészhomokkõ téglagyár Rt részvénye
 
A mészhomok tégla mesterséges építõanyag volt, amelyet 1895-ben kezdtek el gyártani Magyarországon. Meszet és kvarchomokot sajtoltak össze, majd a habarcs megszilárdulását gõzöléssel segítették elõ. Közönséges falazótégla méretében készült, inkább épületdíszítési feladatokra használták.
Néhány jómódú vajszlói és a Vajszlói Takarékpénztár, a helyi pénzintézet hivatalos helyiségében összehívott alakuló ülésen 1910. szeptember 19-én határozott a téglagyár megalapításáról. Így megalakult a Vajszlói Elsõ Mészhomokkõ Téglagyár Részvénytársaság. Az ipari berendezések megszerzéséhez és a létesítmény mûködtetésének megindításához alaptõkének 100 000 koronát szavaztak meg, amelyet 500 darab 200 korona névértékû névre szóló részvény biztosított.
A részvényen olvasható aláírás Morvay Ferenc és Gertis Márton igazgatósági tag névaláírása.
A gyárnak eddigi ismereteink szerint ez az egyetlen részvénye volt. Az alapszabály nem rendelkezett többszörös értékû részvényekrõl, 1926 után pedig pengõ címletû részvényt nem bocsátottak ki.
 
 
A részvény alap-nyomása zöld, szövegnyomása fekete. Az aláírásokat tintával írták. A részvényt a részvény nyomtatásban nagy gyakorlattal rendelkezõ Posner nyomda készítette Budapesten. Mérete: 265 x 180 mm.
A gyár mûködését a világháború kitörése után a visszaesett építkezések fokozatosan veszteségessé tették. Ezt a veszteséget görgették éveken keresztül. A bemutatott részvény szelvényeibõl az 1920-as évit már nem váltották be. A háború évei után sem tudott talpra állni. 1926. július 31-én tartott közgyûlésen határozatot hoztak a felszámolásra. Ekkor a gépek berendezések és egyéb felszerelés értéke 1917 pengõt tett ki. Végül a hitelezõiket kielégítették és 1931-ben véglegesen felszámolásra került.
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Cégbírósági iratok Ct426
Raýman János
Bányászatról az érmek nyelvén
 
 
 
címmel, „A pécsi és baranyai bányászat érmei és jelvényei” alcímmel könyvbemutató volt a Hotel Laterum-ban december 4-én, Borbála napján.
A kötet a HÁZMESTER ’98 Kft „Pécsi Krónika” sorozat kiadásában jelent meg.
A könyvbemutatót Andrell Tamás a kiadó vezetõje, mint házigazda nyitotta meg, és mutatta be vendégeit, Bodács Etele újságírót, Raýman Jánost a kötet összeállítóját, valamint Bálint Ferenc grafikusmûvészt, akinek ez alkalomra készült el Szent Borbálát, a bányászok patrónusát ábrázoló rézkarca.
Raýman János a bemutatón megjelent nagyszámú érdeklõdõnek beszélt a bányászattal kapcsolatos numizmatikai emlékek több évtizedes gyûjtõmunkájáról, melynek eredménye a most bemutatásra kerülõ kötet. Elmondta, hogy a könyv két fõ részre oszlik: az elsõ a Pécs környéki szénbányászat - a DGT-tõl kezdve - érmeinek, plakettjeinek és jelvényeinek sokaságát, a második az uránbányászat az elõbbinél lényegesen szerényebb kivitelû és mennyiségû numizmatikai emlékeit mutatja be.
A bemutatóra a HÁZMESTER ’98 Kft gondozásában két 2015-évi naptár is megjelent. Az egyikben „PÉCS ANNO” címmel István László grafikusmûvész akvarelljei idézik a múlt pécsi eseményeit, hangulatait. A másik naptár a Példás Pécsi Polgárok asztali naptársorozat 2015-évi tagja, melyben a bemutatásra kerülõ 53 személyt is Raýman János válogatta és látta el rövid ismertetéssel.
A pécsi és baranyai bányászat érmeit és jelvényeit feldolgozó érdekes és hiánypótló kiadványt heti összejöveteleinken önköltségi áron minden érdeklõdõ megvásárolhatja.
Hágen
 
A képen balról jobbra: Andrell Tamás, Bálint Ferenc, Bodács Etele és Raýman János
Tájékoztató
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
küldöttközgyûlésének
határozata alapján a 2015. évi tagdíj összege változatlanul:
7 000.- Ft.

Az új belépok regisztrációs díja:
3 000.- Ft.
A több mint négy évtizedes múltú
Baranyai Éremgyûjtõk
mûködésének költségeihez a
tagság hozzájárulása:
2 500.- Ft.
(Azok a gyûjtõk, akik a MÉE tagsági díját
fizetik, a hozzájárulás összegétõl mentesülnek.)
A tagsági díj a mellékelt utalványon befizethetõ,
vagy számlaszámunkra közvetlenül átutalható.
Számlaszám: 11731001-20042440
(Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Bm-i Szervezete)

A befizetés határideje: 2015. január 30.
Kérjük a határidõ pontos betartását!

 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán