Melléklapok
  
15. Melléklap
2015. február 1.
15. szám
 
 
   Köszönetnyilvánítás
   A pécsi központú Egészségügyi Fõiskola, majd Egészségügyi         Fõiskolai Kar, végül Egészségtudományi Kar érmei és jelvényei
    A megalakulás és a kiteljesedés állomásai
    Kitüntetések
    Jubileumi érmek
    Hallgatói érmek
    A PTE ETK jelvényei
   Utószó
 A pécsi központú Egészségügyi Fõiskola,
majd Egészségügyi Fõiskolai Kar,
végül Egészségtudományi Kar
érmei és jelvényei


Írta és szerkesztette:
Süle Tamás és Hágen József


Köszönetnyilvánítás
 
Szerzõk ezúton is köszönetüket fejezik ki dr. Buda József professzor emeritusznak, a POTE Egészségügyi Fõiskola hajdani megszervezõjének és elsõ fõigazgatójának az EF-val, az EFK-val és az ETK-val kapcsolatos ismeretek közléséért, az érmek és az oklevelek fotózásának és közlésének engedélyezéséért!
 
 
A pécsi központú Egészségügyi Fõiskola, majd Egészségügyi
Fõiskolai Kar, végül Egészségtudományi Kar érmei és jelvényei
A megalakulás és a kiteljesedés állomásai
 
A Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE), valamint Somogy, Zala és Vas megyék vezetõinek közös elõkészítõ munkáját követõen a Szociális és Egészségügyi Miniszter 1989. augusztus 18-án kelt „Alapító okirata” alapján 1990. szeptember 1-jei dátummal a POTE égisze alatt egészségügyi fõiskolai (EF) képzés kezdõdött Pécsett, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen dietetikus, gyógytornász, védõnõ és általános szociális munkás szakon. 1995-tõl már POTE Egészségügyi Fõiskolai Kar (EFK) néven, 2000-tõl mint a Pécsi Tudományegyetem (PTE) EFK, majd 2006. március 1-tõl mint a PTE Egészségtudományi Kara (ETK) mûködik tovább az intézmény. A választható képzési szakok száma a kezdeti négyrõl közel húszra növekedett és egy részük már nem fõiskolai, hanem egyetemi diplomát ad. A bolognai képzési mód bevezetése óta a karon a „felsõoktatási szakképzés”-en kívül, alapképzés (bachelor) és hat szakon mesterképzés (master) folyik, valamint doktori iskola is mûködik. Az Egészségtudományi Kar hallgatóinak száma napjainkban már eléri a négyezres számot! (Aki részletesebben kíván tájékozódni a Kar felépítésérõl és tevékenységérõl, az a www.etk.pte.hu honlapon mindenrõl bõséges információt kaphat.)
 
Kitüntetések
 
Régi hagyomány, hogy pl. a városok, a társaságok, az egyesületek, az iskolák és egyetemek különbözõ elismeréseket, kitüntetéseket adományoznak az arra érdemeseknek. Ez alól az EF sem volt kivétel.
 
Fõigazgatói Dicséret
 
Az alapítás után, azaz 1990-tõl 2000-ig az arra rászolgáltak Fõigazgatói Dicséret-et kaphattak, melynek attribútuma egy, a POTE címerét ábrázoló, fehér „üvegkerámia”-ból készült plakett volt. (Az „üvegkerámia” mibenlétére a késõbbiekben még visszatérünk.) A címeren fent az 1367-ben, Nagy Lajos király alapította pécsi egyetemre emlékeztetõ három Anjou liliom, alatta a keresztbe tett pápai kulcsok, függõlegesen pedig az orvostudomány jelképeként a kígyós bot látható.
 

A címer körül olvasható szövegbõl derül ki, hogy a POTE keretében mûködõ EF, majd EFK plakettjét látjuk: fent függõlegesen POTE, majd vízszintesen Egészségügyi és ismét függõlegesen Fõiskola, míg lent Universitas Medicinae Quinqueecclesiensis (Pécsi Orvostudományi Egyetem) szöveg helyezkedik el. A kitüntetett a plaketten kívül névre szóló, mappában elhelyezett oklevelet is kapott.
 
Pro Facultate Scientiæ Sanitatis
 
A Kari Tanács 2001-ben a 62/2001.(10.07) sz. határozatával megalapította a Pro Facultate Scientiæ Sanitatis (Az Egészségtudományi Karért) kitüntetést, „abból a célból, hogy a Kar felvirágoztatása érdekében érdemeket szerzett személyek iránti elismerését és nagyrabecsülését kifejezze.” Az adományozás módját is megtudhatjuk a 3. pontból, mely szerint „A Pro Facultate Scientiae Sanitatis Kuratóriumához kell benyújtani az írásbeli javaslatokat. A javaslatok benyújtásának határideje minden év novembere. A Kuratórium tesz javaslatot a Kar fõigazgatója részére a kitüntetendõ személyre. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50%-a jelen van. A Kuratórium tagságát a kitüntetésben részesültek, valamint a Kar emeritus professzorai alkotják.” Továbbá a 4. pontból az is kiderül, hogy végül „A "Pro Facultate" kitüntetés adományozásáról a Kar fõigazgatójának elõterjesztése alapján a Kari Tanács dönt.” A „Pro Facultate” kitüntetés a Fõiskolai Napok keretében kerül átadásra, de kivételes esetben a Kari Tanács más alkalommal is odaítélheti a kitüntetést. A kitüntetés adományozásáról anyakönyvet kell vezetni.”
 
A határozat összesen 11 pontban taglalja az elismerés adományozásának módját és attribútumait, melyek közül most az alábbiakban az érem ismertetését adjuk közre.
A hivatkozott irat 5. pontja szerint: „A Pro "Facultate" kitüntetés 135 mm átmérõjû, 7 mm vastagságú emlékérem, melynek egyik oldalán a Pécsi Tudományegyetemet 1367-ben alapító Nagy Lajos király portréja, az Anjou-házra utaló két liliom, az egészségügyi ellátás szimbólumaként Aszklepiosz botja, az egészségügyi ellátást nyújtó és az iránti igényt szimbolizáló kezek láthatók. Az érem másik oldalán az Egészségügyi Fõiskolai Kar négy megyére kiterjedõ mûködésére utaló Zala-, Vas-, Somogy- és Baranya megyék címere kerül feltüntetésre. A címerek alatt "Pro Facultate Scientiæ Sanitatis" felirat olvasható. Az érem alkotója: Soltra Elemér mûvész úr.”
A fenti hivatalos leírás annyiban szorul pontosításra és kiegészítésre, hogy az „egyik oldalán” (az elõlapon) nem két, hanem majdnem három Anjou liliom látható és a király-portré szakálla mellett jobb oldalon 1367 évszám is olvasható. A mûvész jellegzetes mesterjegye (kalligrafikus SE) és az alkotás idõpontjára utaló 2001 évszám pedig jobb oldalt lent található. Továbbá a leírt teljes kompozíció négyzethálós háttér elõtt helyezkedik el. Az „érem másik oldalán” (hátlapján) stilizált fa koronája képezi a hátteret. A címerek alatt felül félkör, lejjebb téglalap alakú kartuson négy vízszintes sorban, nagybetûkkel írva olvashatjuk az érem elnevezését. Továbbá fontos adat, hogy öntött bronzéremrõl van szó. (A címlapon és képeinken itt az alkotómûvész, Soltra Elemér éremterveit és a kész éremoldalakat egymás mellett mutatjuk be.)
 
A 6. pontból tudjuk meg, hogy „A kitüntetés díszdobozban elhelyezve adományozható. A díszdobozban az érem alatt névjegylemez kerül elhelyezésre. A névjegylemezre rá kell vésetni a kitüntetett nevét és az adományozás évét.” A 9. pont pedig közli, hogy „A kitüntetés adományozásával egy idõben a kitüntetett díszes kivitelû oklevelet is kap. Az átadás elõtt az általános fõigazgató helyettes méltatja a kitüntetett érdemeit. Egy személy csak egyszer részesíthetõ"Pro Facultate" kitüntetésben.” A szabályzat viszont nem szól arról, hogy évente hány kitüntetés ítélhetõ oda. Találomra belenézve a Kari Tanács határozataiba, azt látjuk, hogy pl. 2008-ban hárman kaptak „Pro Facultate Scientiæ Sanitatis” emlékérmet.
Végezetül megemlítjük, hogy a kitüntetés teljes neve „Pro Facultate Scientiae Sanitatis Universitatis Quinqueecclesiensis” kellene, hogy legyen, mert ebbõl tudhatná meg, aki találkozik az éremmel, hogy melyik egyetem (jelen esetben a pécsi) fakultásáról van szó.
 
Jubileumi érmek
 
A 20 éves jubileum érmei
 
A PTE ETK 2010-ben, a 20. tanév alkalmából a jubileumi ünnepségre érmeket adott ki. A rend és az érthetõség kedvéért elevenítjük fel a tényeket: a pécsi központú EF-t 1989-ben alapították, de az oktatás, vagyis az elsõ tanév csak 1990 szeptemberében kezdõdött. Az EF 1995-tõl mint POTE EFK, 2000-tõl mint PTE EFK mûködött tovább, majd 2006-tól máig is, mint PTE ETK mûködik.
 
 
A korábban alapított Pro Facultate érmet használták fel 20 éves évfordulóra, amennyiben az elõzõekben már bemutatott, 135 mm átmérõjû, öntött bronz medál elõlapja változatlan maradt, míg a hátlapon lévõ kartusba az eredeti szöveg helyett a következõt vésték bele: „A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar fennállásának 20. tanéve alkalmából Pécs, 2010” (képeinken) Ezt az érmet a korábban Pro Facultate kitüntetésben részesültek kapták ajándékba. De az ünnepség többi résztvevõjére is gondoltak, mert õk az eredeti nagy öntvény, vagy esetleg a gipsz felhasználásával készült, 40 mm nagyságú kétoldalas vert bronz érmeket kaptak. A képeinken látható érem a méretén kívül is némely tulajdonságában különbözik az eredetitõl: nevezetesen a kontúrok elmosódottak, ami legszembetûnõbb a hátlapi felirat betûinél, mert azok nehezebben olvashatóak. Maga a felirat „kiosztása” is módosult, mert itt a kartus felsõ, félkör alakú részébe is került szöveg. Végül az elõlapon hiányzik jobb oldalt lent, a kéz alatt az alkotó mûvész, Soltra Elemér mesterjegye. Fenti hiányosságok vélhetõen a verõtõ nem megfelelõen precíz megmunkálásából adódhattak. Említésre méltó még a méret szokatlansága is: ebben a kategóriában a vert érmeknél a 42,5 mm-es nagyság a megszokott.
 
 
A 25 éves jubileum érmei
 
A PTE ETK 2014-ben újabb évfordulós ünnepséget tartott, melyet most is érem kibocsátással kívántak emlékezetessé tenni a résztvevõk számára. Erre a célra újfent az eredeti Pro Facultate medált használták és ugyancsak a hátlapi feliratot igazították hozzá az aktuális eseményhez. A 42,5 mm nagyságú vert érmek anyagát tekintve kisebb hányada ezüst, míg a többsége aranyozott bronz. Most avatottabb szakember készítette a verõtöveket, mert a kontúrok élesek, az elõlapon a mesterjegy nem hiányzik, a hátlapon pedig a kartuson jól olvasható az aktuális szöveg, amit itt csupa nagybetûvel írtak: „25. TANÉV A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR JUBILEUMI TANÉVE PÉCS, 2014”. Képeinken az érem elõlapja az ezüst, míg hátlapja az aranyozott változatban látható. Talán azt kell még megemlíteni, hogy a 20 éves jubileum 2010-ben volt, így a 25 éves 2015-ben következett volna. Persze, ha az alapító oklevél dátumát (1989) tekintjük, akkor kijön a negyedszázados évforduló, de a 25. tanév nem, hiszen az oktatás csak 1990. szeptemberében kezdõdött.
Az érem ezüst változatát a Pro Facultate korábbi kitüntetettjei kapták, míg az aranyozott bronzot az ünnepség többi meghívottja vihette haza emlékül.
 
 
Hallgatói érmek
 
Korábban már ismertettük a pécsi központú Egészségügyi Fõiskola megalakulásának és fejlõdésének állomásait, ezért most csak nevének változásait ismételjük, mert ez szükséges tudnivaló az érmek azonosításához. Tehát: 1990. szeptember 1-én kezdte meg az oktatást a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) égisze alatt a négy székhelyû (Pécsi, Kaposvári, Szombathelyi, Zalaegerszegi Tagozat, 2001-tõl pedig „Tagozat” helyett „Képzési Központ”) Egészségügyi Fõiskola. 1995-tõl már „POTE Egészségügyi Fõiskolai Kar” (EFK) néven, 2000-tõl pedig mint a Pécsi Tudományegyetem (PTE) EFK, majd 2006. március 1-tõl mint a PTE Egészségtudományi Kara (ETK) mûködik tovább az intézmény. A képzési szakok száma a kezdeti négyrõl folyamatosan bõvült, ma már megközelíti a húszat.
 
 
A bemutatandó ovális (100x78 mm, 10 mm vastag) egyoldalas érmeket a kaposvári székhelyû Putnoki Plakett Stúdió készítette. Az érmekhez kék (néhány esetben zöld) színû, arany szegélyû, elõl kerek „ablakkal” ellátott, 130x130 mm nagyságú díszdoboz tartozik, melynek a hátoldalán olvasható ismertetõ szerint: „A plakett a megrendelõ elképzelései szerint, egyedileg megtervezve, mûvészi színvonalú kézimunkával készült, üvegkerámiából. Különleges, egyedülálló módszerrel tetszés szerinti darabszám készíthetõ a kis plasztikákból. Az üvegkerámia sajátosságai: nagy szilárdságú, víz-, fagy-, sav- és lúgálló, a nap káros sugarainak ellenáll.” Az érmek többsége fehér (némelyik szürkés árnyalattal), de van néhány barna is, amibõl következik, hogy kívánságra az üvegkerámia – valószínûleg tetszés szerint – színezhetõ. Az üvegkerámia ránézésre és tapintásra leginkább a mázatlan porcelánhoz hasonló. Némelyik érempéldány peremében alul PS (vélhetõen a Putnoki Plakett Stúdió „kalligrafikus monogramja”) „mesterjegy” beütés látható (képünkön).
Az érmek hátoldala vékony, színes posztószerû anyaggal van bevonva, felsõ részén pedig mélyedés található, hogy óhaj esetén felakasztható legyen.
Az érmeket a végzõs hallgatók kapják emlékbe, már amelyik tagozat, vagy 2001-tõl képzési központ különbözõ szakai készíttettek maguknak ilyet. Néhány kivételtõl eltekintve tagozatonként és szakokként az érmeken az ábra és a szöveg azonos – kivéve persze a város nevét -, de a „kiosztása” változó, hol köriratban, hol vízszintes sorokban az ábra fölött és/vagy alatta olvashatjuk, az évszám pedig aktuálisan változik, amint az ábráinkon is látható.
 
Az elsõ érmet 1994-ben a Kaposvári Tagozat Védõnõi Szak adta ki, ebbõl következõen az „éremmel búcsúzás” kedves ötlete is tõlük származik.
 
 
Az érmen POTE Egészségügyi Fõiskolai Tagozat felirat szerepel, de a „Védõnõi Szak” megjelölés nem, erre csak a két óvó kéz között látható csecsemõ utal. Az 1998-as érmükön azonos az ábra, de a szöveg változott, mert ráírták az intézmény nevének változását (POTE Egészségügyi Fõiskolai Kar) és a Védõnõi Szak-ot is.
 
 
 
Ugyancsak a Kaposvári Tagozat adott ki érmet 1998-ban és 1999-ben a Diplomás Ápoló Szak részére. Ezen a kompozíció két egymás felé forduló kéz között, kerek homorú alapon égõ olajlámpást mutat. Itt az olajlámpás vélhetõen Florence Nightingala (*Firenze 1820. május 12 - †London 1910. augusztus 13.) ápolónõre, vagy ahogyan leginkább ismerik, a ”Lámpás Hölgy”-re utal, aki a modern nõvérképzés úttörõ alakja volt. A Pécsi Tagozat diplomás ápolói a rájuk vonatkozó szöveggel, de egyebekben hasonló érmet kaptak 1998-ban, míg 2001-ben maradt az ábra, de változott a szöveg, ezen már PTE Egészségügyi Fõiskolai Kar Pécsi Képzési Központ szerepel. Viszont a zalaegerszegi diplomás ápolók 1998-ban az éremképen változtattak: két szembe forduló kéz fölött égõ olajlámpást és földgömböt láthat a szemlélõ. Ide sorolható az a barna színû, a korábbiakkal megegyezõ ábrájú érem is, melyet a PTE EFK Pécsi Képzési Központ Diplomás Ápoló Szak adott ki, abból az alkalomból, hogy 2006-ban tíz éves (az érmen láthatók az 1996-2006 évszámok) jubileumi emlékülést rendeztek. Az érmet az ünnepség résztvevõi kapták emlékül.
 
 
 
A zalaegerszegi Gyógytornász Szak 1998-ban készíttetett érmet, amelyen szakterületüket vízszintes helyzetû, zárt ujjú tenyéren nyugvó emberi gerincoszlop jelképezi.
 
 
 
A pécsi tagozatos Dietetikus Szak hallgatói elõször 1998-ban kaptak érmet. A szöveg nagyobb részét köriratban helyezték el. A kompozíció két részre tagozódik: fent Jin/Jang szimbólum, alatta három vízszintes sorban 1998. / DIETETIKUS / SZAK szöveg, majd lejjebb két szembe forduló kéz között kígyós bot ábrázolása látható. (A jin és a jang a kínai filozófiában található, jelentését nagyon sokféleképpen magyarázzák, de abban általában megegyeznek, hogy valamilyen ellentétet szimbolizálnak, mint pl. a jin a hegy árnyékos, míg a jang a hegy napos oldalát jelenti. (Ha ezt esetünkben tréfásan a dietetikára vonatkoztatjuk, akkor a jin – mondjuk – a „sóba-vízbe” krumplit, míg a jang a bécsi szeletet jelképezi?)
A PTE EFK Pécsi Képzési Központ Egészségbiztosítási Szak négy érmet jegyez: az elsõt 2001-ben bocsátották ki. Ezen középen két virágszirom szerû alakzat látható. A 2003-ban kiadott érem annyiban különbözik az elõzõtõl, hogy barna színû és ezen a virágszirmokra kígyó tekeredik rá.
 
 
 
Az Egészségtantanár Szak Pécsi Képzési Központ két alkalommal bocsátott ki érmet. Az elsõt 2005-ben, a másodikat, amely barna színû, 2008-ban. Az éremmezõ közepén ülõ nõalak és vele szemben az ölébe támaszkodó gyermek, jobbra fent sugarakat kibocsátó napkorong képe látható. Felettük 2008. évszám, alattuk EGÉSZSÉGTANTANÁR SZAK szöveg olvasható. A körirat a hovatartozást jelöli.
 
 
A szombathelyiek egyetlen érme 2006-ban született, mégpedig a Szülésznõképzés Szak adta ki. Az ábrája megegyezik az elõzõekben leírt védõnõi szak érmével, színe barna, a kompozíció fölött 2006. évszám, alatta SZÜLÉSZNÕKÉPZÉS szöveg áll, a körirata pedig PTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZOMBATHELYI KÉPZÉSI KÖZPONT.
A PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus Szak egy alkalommal, 2007-ben adott ki érmet, melyen egy mikroszkóp ábrája látható, fölötte 2007. évszám, alatta ORVOSDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMI ANALÍTIKUS SZAK szöveg olvasható, míg a köriratban a hovatartozást jelölik meg.
 
 
 
A PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Képalkotó Diagnosztikai Analítika Szakirány is adott ki hallgatói érmet, nevezetesen 2012-ben, melyen, mint azt a mellkép alatt bevésve olvashatjuk, W. Conrad Röntgen portréja látható, felette vízszintesen két sorban 2012. / OLKIDA BSC (BSC= Bachelor of Science, vagyis „alapképzés”), alatta KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALÍTIKA SZAKIRÁNY szöveg olvasható, a körirat pedig a hovatartozást tudatja.
 
 
Végezetül a hallgatói érmekkel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a pécsi központú Egészségügyi Fõiskolán szép és követendõ hagyomány született azzal, hogy a diploma mellé esetenként (de sajnos nem mindig) érmet is vihetnek magukkal emlékül a végzõs hallgatók. Numizmatikai szempontból pedig érdekes, hogy az érem hagyományos és megszokott anyagai mellé bevonult az „üvegkerámia” is, amely legalább annyira elfogadható, mint a már megszokottá vált porcelán. (De azért az érem mégiscsak bronzból az igazi!)
 
Miután a fentebbi leírásában nem soroltuk fel a különbözõ szakok minden megjelent érmét, ezért most a hallgatói érmeket „Tagozat”-ok, illetve „Képzési központ”-ok, szakok és évek szerinti összefoglaló táblázatban is közreadjuk a jobb áttekinthetõség és a teljesség kedvéért.
 

Tagozat (1990-tõl 2000-ig)
Képzési Központ (2001-tõl)


Szak
Év
Összes
fajta/db

Kaposvár

Diplomás ápoló
Védõnõ
Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikus
Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány


1998, 1999
1994, 1998, 1999
2007

2012

2
3
1

1

Pécs

Diplomás ápoló

Tíz éves jubileum
Dietetikus


Egészségbiztosítás

Egészségtantanár
Gyógytornász
Védõnõ

1998, 2001, 2004, 2005, 2008
2006 (barna)
1998, 1999, 2000, 2001, (fehér és barna is), 2003, 2005
2001, 2002, 2003,
(barna), 2008
2005, 2008 (barna)
2003, 2008 (barna)
2003
5

1
6


4

2
2
1


Szombathely

Szülésznõképzés 2006 (barna)
1

Zalaegerszeg

Diplomás ápoló
Gyógytornász

1998
1998

1
1

Mindösszesen:

9
13
31
 
 
POTE EFK Hallgatóiért emlékérem
 
Egy kitüntetés akkor igazán értékes, ha azoktól kapja a kiválasztott, akik érdekében munkálkodott. Ez az érem is ebbe a kategóriába tartozik, mert a Kar hallgatóinak szavazatai alapján a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) adományozza. Értékét az is növeli, hogy évente csupán egyet adnak át. Alapításának körülményeit nem ismerjük, de elnevezésébõl annyi biztos, hogy 1995 után születhetett meg, hiszen a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) égisze alatt mûködõ Egészségügyi Fõiskola 1990-ben kezdte meg mûködését, de csak 1995-tõl nevezik POTE Egészségügyi Fõiskolai Kar-nak (POTE EFK). Az is biztos, hogy ezen a néven az érem csak 2000-ig létezhetett, ugyanis ekkor alakult meg a pécsi egyetemek „összevonásával” a Pécsi Tudományegyetem (PTE), ezért a POTE EFK neve is PTE EFK-ra módosult. A kitüntetést a vele járó oklevél (képünkön) „emlékplakett”-nek nevezi ugyan, de lévén annak alakja kerek, helyesebb emlékérem-rõl beszélni.
 
 
A POTE EFK Hallgatóiért érem elõlapján emberi tenyérre helyezett szõlõtõke képe látható, gyökérzetével, leveleivel együtt. A fényesre polírozott hátlapon hat vízszintes sorban bevésve, kalligrafikus betûkkel a következõ szöveg olvasható: A POTE / Egészségügyi Fõiskolai Kar / Hallgatóiért / 1999. / Dr Buda József / Fõigazgató Úrnak. Az öntött bronzérem 113 mm átmérõjû, vélhetõen 1999-ben készült, mesterjegy hiányában alkotója sajnos ismeretlen. A kitüntetést elsõként Buda József vehette át.
 
 
A kitüntetettrõl – egyebek mellett – tudni kell, hogy õ volt 1989-1990-ben az Egészségügyi Fõiskola megszervezõje, majd 1991-tõl 1999-ig a fõigazgatója. Jelenleg emeritusz professzorként tevékenykedik.
 
 
A PTE EFK TDK érme
 
A tudományos kutatómunka iránt érdeklõdõket az 1993-ban alakult Tudományos Diákkör (TDK) tömöríti, amelynek tagjai különbözõ kutatásokba bekapcsolódva sajátíthatják el a kutatómunka fortélyait, majd regionális és országos konferenciákon elõadások, illetve publikációk formájában tehetik közzé kutatási eredményeiket.
 
 
Egy TDK-val kapcsolatos éremrõl van tudomásunk. Nevezetesen a PTE EFK Kaposváron rendezett X. Tudományos Diákköri Konferenciájára adták ki. A 2004. április 23-24-én tartott üléseken a különbözõ szakok szekcióiban több mint száz elõadás hangzott el. A résztvevõk a szakmai ismeretek mellett érmet is kaptak emlékbe. Az éremkép fehér mezõben kék vonalakkal kontúrjaiban vázolt, négyszögletes („ballagási”, vagy más néven „diplomaosztó”) kalapot viselõ, könyvébe mélyedõ diákot ábrázol. A kékbetûs körirat fent: PTE EFK X. KARI TDK, lent: KAPOSVÁR 2004. Az érmet kék szegélyvonal keretezi. Az egyoldalas mázas kerámia medál 105 mm nagyságú.
 
A PTE ETK jelvényei
 
A PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védõnõi Intézet jelvénye
A címben nevezett intézet Pécsett van, de minden képzési központban (tehát Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen is) van kihelyezett részlege.
 
 
A 20 mm nagyságú, színes zománcozott jelvényt a 25 éves évfordulóra, vagyis 2014-ben adták ki, az oktatók számára. Középre arany színû, egyenlõszárú keresztet helyeztek, melynek bal oldali vízszintes szárában kézfogást mutató kezek, a jobb oldali szárában égõ olajmécses, míg függolegesen kígyós bot látható. A kereszt szárain kívül négy színes mezõ található, melyekben – a logikai sorrendet követve, baloldalt kezdve és az óramutató járásával ellenkezõleg haladva – a következõ betûk (rövidítések) olvashatók: a piros mezõben BSN (Bachelor of Science in Nursing), a kék mezõben RN (Registered Nurse), a zöld mezõben MSN (Master of Science in Nursing) és végül a fehér mezõben PhD (Doctor of Philosophy). A rövidítések a képzési formák, illetve fokozatok angol nyelvû megjelölései, a fenti sorrend szerint: ápolónõ alapképzés, diplomás ápoló, ápolónõ mesterképzés és végül a doktori képzés, ami alatt a mesterképzési szak elvégzése utáni, a tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzést kell érteni. A külsõ, kék színû sávban a körirat a kibocsátó intézet nevét tudatja: PTE ETK ÁPOLÁSTUDOMÁNYI, ALAPOZÓ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS VÉDÕNÕI INTÉZET. Kívül pedig aranyszínû fonott koszorú fogja körbe a mutatós jelvényt.
 
A PTE ETK Mentõtiszt Szak jelvénye
 
 
A hatágú, kék, ún. „Konstantin-kereszt”-et nevezik az élet csillagának is, ugyanis az életmentés hat alapvetõ követelményét szimbolizálja: felismerés, segélykérés, elsõsegély, mentõellátás, szállítás alatti kontroll, definitív ellátás, amint ez a mellékelt képen is látható. A kígyós bot (más néven latinul Aesculap, vagy görögül Aszklepiosz pálca) pedig az orvoslás-gyógyítás eszméjét fejezi ki. Ma ez a „Konstantin kereszt” a hivatásos mentõk ismertetõjele, az OMSZ esetében alul nemzeti színû szalaggal kiegészítve. Ez az embléma látható a mentõautókon és a személyzet öltözékén is.
 
A PTE ETK Pécsi Képzési Központ Mentõtiszt Szak adta ki oktatói számára az ábránkon bemutatott 20 mm nagyságú, színes, zománcozott jelvényt. Középen fehér mezõben látható a kék „Konstantin kereszt”, benne az aranyszínû kígyós bot. A kereszt oldalsó szárai között egy-egy, ugyancsak aranyszínû Anjou liliom foglal helyet, emlékeztetve a hajdani pécsi egyetemre. A külsõ, mindkét oldalán arannyal szegélyezett kék mezõben olvashatjuk az arany betûs köriratot: PTE Egészségtudományi Kar Mentõtiszt Szak.
 
Utószó
 
Bár törekedtünk a teljességre, azt elérni ritkán sikerül. Ezért kérjük, hogy aki fenti közleményünket ki tudja egészíteni, az tegye meg és mi köszönettel vesszük! Címünk az impresszumban, a lap alján található.
Befejezésül örömmel állapíthatjuk meg, hogy a pécsi központú Egészségügyi Fõiskola és jogutódai, mint a POTE EFK, a PTE EFK és a PTE ETK nem csak az egészségügyi szakemberek képzésében tettek szert napjainkig jelentõs szerepre, hanem a „medicina in nummis” témakörébe tartozó, pillanatnyilag 40 darabot számláló éremállományukkal az egyetemes magyar numizmatika történetébe is beírták nevüket!

 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán