Régebbi híradók - 159. szám
  
159. híradó
2014. október 1.
XIV. évf. / 10.
 
 
   Újabb numizmatikai levelezõlapok
   „Újabb” pécsi orvosi érmek XXVI.*
        Hetés György: Papp Lajos
   A „nyújtott, préselt” érmekrõl (17)
   Éremgyûjtõk találkozója Mohácson
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2014. november 23-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
 


Levelezõlapon a Pécsi Gutenberg Dalkör jelvényei


Újabb numizmatikai levelezõlapok
 
 

A 2010. évben a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete jubileumi, 40. Vándorgyûlésére a MÉE Baranya Megyei Szervezete nyolc levelezõlapból álló sorozatot jelentetett meg, amely Pécs – baranyai numizmatikai emlékeket ábrázol.
Folytatásaként újabb sorozat készült. A levelezõlapok közül kettõ szervezetünk ismertetését szolgálja, amennyiben heti összejöveteleink helye, ideje és elérhetõségeink is szerepelnek rajta. A két lap szövege teljesen azonos, a különbséget az eltérõ betûk és színük adja.
Levelezõlap készült a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1845. évi pécsi vándorgyûlési érmérõl, a DGT Millenniumi öntöttvas érmérõl és Baranya vármegye 1926. évi sportérmérõl is.

 
 
A sorozatban szerepel az egyik legszebb pécsi jelvényrõl, a Pécsi Gutenberg Dalkör jelvényérõl, valamint a MÉE 40. Pécsi Vándorgyûlésére kiadott Réthy László éremrõl készült levelezõlap is. Ez utóbbi érem hátlapján a pécsi Jakováli Hasszán dzsámi és minaret látható. A szép érmet a Pécsett élõ Trischler Ferenc szobrászmûvész mintázta.
 
 
A sorozathoz egy szükségpénzt ábrázoló képeslap is tartozik, melyen az 1930-as években forgalomban volt, un. pécsi „kolduspénz” egy címlete látható.
 
 
A levelezõlapokat az elsõ sorozathoz hasonlóan tervezte és a nyomtatáshoz elõkészítette István László képzõmûvész.
A kivitelezés 250 grammos képeslapkartonra 4+1 színnyomással, egy oldalon fóliázva a pécsi Molnár Nyomda és Kiadó Kft-ben készült.
Hágen
 
                              „Újabb” pécsi orvosi érmek XXVI.*
                              Hetés György: Papp Lajos
 
 
Papp Lajos (*Aranyosgadány [Baranya m.] 1948. márc. 21.) szívsebész, egyetemi tanár. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen (POTE) 1973-ban kapott diplomát, ezt követõen az akkor még létezõ pécsi Városi Kórház sebészetén, majd a POTE aneszteziológiai részlegén dolgozott 1977-ig. Pályája a budapesti Ér- és Szívsebészeti Klinikán folytatódott, ahová az ugyancsak Pécsrõl származó neves professzor, Szabó Zoltán (l. Pécsi Dénár 2004, IV/10.) meghívására került. Ezen a klinikán megszerezte a szívsebészeti szakvizsgát és a tudományok doktora minõsítést is. Nyertes pályázat után 1991-ben kinevezték a budapesti Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Szívsebészeti Klinikájára igazgató professzornak, ahol – sajnálatos módon – vélhetõen szakmai féltékenységbõl sok méltatlan támadás érte. Ezért (is) távozott Zalaegerszegre, ahol megszervezte a szívsebészetet. Itt 1994-tõl 1997-ig dolgozott, majd a POTE II. sz. Sebészeti Klinika és Szívcentrum igazgatója lett. Közremûködésével épült fel 1999-re a „400 ágyas klinika” mellett a minden igényt kielégítõ új Szívgyógyászati Klinika, amelynek 2008-ig volt az igazgatója. Irányításával megvalósult a Baranya, Somogy és Tolna megyéket felölelõ régióban a szívinfarktusos betegek akut intervenciós (katéteres, vagy szívsebészeti) ellátása, melynek eredményeként igen nagymértékben csökkent a térségben ennek a gyakori és súlyos betegségnek a halálozása. Sajnos 2008 óta szívsebészeti gyógyító tevékenységet nem folytat, de továbbra is a közélet aktív szereplõje maradt, amennyiben elõadásaival a társadalmi visszásságokra hívja fel a figyelmet.
Papp Lajost – egyebek mellett - 2001-ben Széchenyi Díjjal, 2003-ban Magyar Örökség Díjjal, 2006-ban Prima Primissima Díjjal, 2008-ban Pécs városa Pro Civitate díjával tüntették ki, míg 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal elismerésben részesült. Kaposvár (2006), Budapest (2011) és Zalaegerszeg (2014) díszpolgára.
 
 
Az alább bemutatandó érem alkotója Hetés György (1921-1999) autodidakta szobrász- és éremmûvész (eredeti hivatását tekintve színész). A szobrászatot a budapesti Dési Huber Kör-ben Laborcz Ferenctõl tanulta 1962 és 65 között. 1967-ben Pécsett is volt kiállítása. Keze alól sok érem került ki, így pl. – a teljesség igénye nélkül - megmintázta Antall Józsefet, Örkény Istvánt, a hírneves orvosok közül Semmelweis Ignácot, Balassa Jánost, Fodor Józsefet, a Korányiakat (Frigyes és Sándor), Szent-Györgyi Albertet és az orvos-író Németh Lászlót is. Pécsi vonatkozásúak a Romhányi György kórboncnok professzorról és a Szabó Zoltán, fentebb már hivatkozott, Pécsrõl elszármazott szívsebészrõl készült érmei, melyek a Csoma Mária: Magyar orvosi érmek katalógusa 1974-1994 c. összeállításban is szerepelnek (az 507/a. és az 580/a. szám alatt), de sajnos kép nincs róluk, vélhetõen azért, mert az érmek a Semmelweis Múzeum éremtárában sem találhatók meg, mindkettõ mellett „a mûvész tulajdona” megjegyzés szerepel.
Papp Lajos érmét 1996-ban alkotta. Sem a készítés indítékáról, sem az érem köriratán olvasható évszámok jelentoségérõl nincs tudomásunk, de lehetséges, hogy Hetés ebben az idõszakban betege volt a professzornak. A 122 mm nagyságú, öntött bronzérem körirata: PAPP LAJOS PROFESSZOR 1995-1996. A portré kissé balra néz. Jobb oldalon, a váll fölött olvasható a Hetés mj. Az alkotó feltételezhetõ jó szándékú igyekezete és hálája ellenére is, sajnos az érem mûvészi kvalitásokban nem bõvelkedik. Az öntvény érdekessége, hogy a „lejtõs” alaplapból a portré jelentõsen kiemelkedik, azaz szokatlanul magas plasztikájú, az érem legnagyobb vastagsága eléri a 40 mm-t. Hátlapja nincs, mert üreges és belsejében a portré és a körirat negatívja látható. Fentiekbõl következõen minden bizonnyal viaszveszejtéses eljárással öntötték.
Süle Tamás
*(”Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
 
Az érem oldalnézetbõl
 
Az érem „negatívja” (hátoldala)
 
                                  A „nyújtott, préselt” érmekrõl (17)
 
A Zsolnay Kulturális Negyedben elhelyezésre került egy harmadik présgép, az un „Sikorski – ház” bejáratától balra.
Az Európa Kulturális Fõvárosa program keretében a negyedben elsõként megújult épület a Sikorski – ház volt. A gyönyörûen felújított szecessziós épületben került kiállításra az Amerikában élõ mûgyûjtõ, dr. Gyugyi László több mint 600 Zsolnay kerámiából álló gyûjteménye, amely a Zsolnay Gyár 1870 – 1910 közötti 40 évet átölelõ idõszakban készült kerámiáit tartalmazza, és amelyek három korszak, a historizmus, a millennium és a szecesszió csodálatos alkotásai.
A sajtológéppel elkészíthetõ érmek közül az elsõn a kiállítás egyik vázája látható, alatta GYUGYI / GYÛJTEMÉNY felirattal. Körben a már ismert 45 petty és az érem létrehozásához szükséges 5 Ft-os forgalmi érme behúzásánál kialakult ívelt vonal látható. Mérete: 22 x 31 mm.
A második érmen a korábban már éremképként is szereplõ, és ismertetett Zsolnay Mauzóleum látható alul ZSOLNAY / MAUZÓLEUM felirattal. A kördíszítése megegyezik az elõzõ éremnél leírtakkal. Mérete: 22 x 31 mm.
A másik két éremkép megegyezik a Bóbita Bábszínháznál leírt présgép második és negyedik ismertetett érmével. Az egyiken a kulturális negyed emblémája ZSOLNAY / KULTURÁLIS/NEGYED felirattal, a másikon a bikafejes embléma PÉCS / A KULTÚRA / VÁROSA felirattal látható. Minkét érem kördíszítése és mérete megegyezik az elõzõekben leírtakkal.
 
 
 
A gyûjtemény létrehozója dr. Gyugyi László 1933-ban Tamásiban született. A Budapesti Mûszaki Egyetemen villamos mérnöki diplomát szerzett. 1956-ban Angliába, majd Amerikába távozott, ahol a Westinghause Kutatóintézetben dolgozott. Zsolnay kerámia gyûjteménye 2009-ben került Pécsre és lett a város tulajdona. 2014. szeptember 1-én, a város napján dr. Gyugyi Lászlót a város közgyûlése Pécs díszpolgára címmel tüntette ki.
Hágen
Éremgyûjtõk találkozója Mohácson
 
 
Szeptember 7-én, vasárnap rendezték hagyományos éremgyûjtõ találkozójukat a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Mohácsi Csoportjának tagjai. A már megszokott helyen, a mohácsi Polgármesteri Hivatal Duna Irodaháza nagytermében gyülekeztek Baranya és Pécs gyûjtõi, hogy találkozzanak egymással és a szomszédos megyékbõl érkezõ barátaikkal. Most is jöttek gyûjtõk a horvátországi Baranyából és Eszékrõl is. Nem volt nagy zsibvásár, de azért itt is, ott is látszott, hogy egy-egy érem, vagy pénz új gazdára talál. De legtöbben egy kicsit beszélgetni jöttek ide. A megszokott pénzek és érmek mellett szokás szerint sok képeslapot is lehetett látni az asztalokon, ezek az éremgyûjtõk rendezvényeinek már régóta rendszeres kísérõi, hiszen sok éremgyûjtõ is gyûjt valamilyen témájú képeslapot.
Jól sikerült találkozó volt, mindig szívesen látogatjuk. Ilyen rendezvényhez nem is kell más, csak egy baráti kézfogás, egy asztal, ahol a „kincseket” ki lehet rakni és egy pár szék, ahol nyugodt körülmények közt lehet beszélgetni.
A pécsi gyûjtõket Mohácsról hazafelé menet belvárdgyulai vendéglõjében Schmidt János gyûjtõ barátunk hívta meg egy ebédre. Ezt az alkalmat használtuk fel arra, hogy 2010-ben, a Pécsi Vándorgyûlésen dr. Török Pál elnökünktõl ajándékba kapott remek pezsgõt kellõ áhítattal felbontsuk és megkóstoljuk. Az 1987-es évjáratú Fünfkirchner minden cseppje elfogyott és emlékezetes marad.
Így a mohácsi találkozó, a pécsi gyûjtõk belvárdgyulai találkozójával folytatódott és fejezõdött be.
Köszönjük a szíveslátást a jó konyhával büszkélkedhetõ vendéglátónknak!
Raýman János
A képen jobbról: Lang Ernõ, Schmidt János, Raýman János, ifj. Zákányi Péter és
Kirics Márta látható
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2014. november 23-án
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
 
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk
2014. november 23-án (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.

Azok a vendégeink, akik nem tagjai a MÉE-nek, vagy a Baranya Megyei Szervezetnek egy asztal igénybevételéért 3000,- Ft támogatást fizetnek.
Tagjainknak egy asztalt 1000,- Ft támogatásért biztosítunk.
Asztalt igénylõktõl érvényes tagsági igazolvány felmutatását kérjük.

Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com

Megközelíthetõ a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Fõpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
 
Vezetõség
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán