Régebbi híradók - 148. szám
  
148. híradó
2013. november 1.
XIII. évf. / 11.
 
 
   Körmöcbányai emlék
   A Pécsi Athlétikai Club díjérmei / 2 /
   Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 78.
   Tájékoztató
   Megjelent a Numizmatikai Közlöny legújabb száma
   Mocsán avattak emléktáblát a tatai éremgyûjtõk
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. november 24-én Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
Körmöcbánya

Körmöcbányai emlék
 
 
A magyar pénzverés történetének fõszereplõje volt Körmöcbánya, ahol csaknem 600 évig megszakítás nélkül verték a magyar aranycsikókat, az ezüsttallérokat, forintokat és koronákat, valamint bronz pénzeinket.
Körmöcbánya 685 éve, 1328. november 17-én kapta I. Károly magyar királytól a szabad királyi bányaváros jogait és ekkor alapította meg a királyi pénzverdét. 1329-tõl kezdték verni az ezüst garasokat és 1335-tõl az aranyforintokat.
 
 
A nevezetes helyrõl Szentessy László grafikusmûvész küldte a bemutatásra kerülõ szép lapot.
Raýman János
A Pécsi Athlétikai Club díjérmei / 2 /
 
 
A PAC díjérmeinek elsõ sorozata az 1900-as évek elején elfogyott. Új érmet terveztettek és készíttettek. Sajnos részleteit az idõ homálya elfedi. Csak annyit tudunk biztosan, hogy 1911-ben már adományozásra került, mert szerencsére van olyan díjérem amelynek sima hátoldalára rávésték az adományozás körülményeit. Egyébként tapasztalatunk szerint ez az érem ritkább, mint az elsõ sorozat.
Az új, kiváló tervezésû érem elõállítása valószínû Zsolnay Miklósnak, az akkori PAC elnökének hozzáértõ segítségével készülhetett. Szokatlan és érdekes az érem formája. Szakítottak a hagyományos kör alakú éremmel. Helyette egy pajzsalakú díjérmet terveztek.
Alakja álló, hosszú pajzsra emlékeztet, amelynek az alján a csúcsát levágták.
 

 
Az új érem ábráján már megjelent a kor atlétája. Ezen az érmen a futó személyesíti meg az atlétát. Középen mezítelen, vagy legalábbis láthatatlanul testhez simuló öltözékben, egy férfi atléta fut balra. Erõfeszítését talán ökölbe szorított keze jelzi.
Az atléta felett balra a tájból két torony emelkedik ki. Feje mögött baloldalt három sorban a felirat: PÉCSI / ATHLETIKAI / CLUB.
A futó alatti keretben Pécs sz. kir. város címerének fõ része, a fallal kerített, sarkain négy toronnyal megerõsített, a városra utaló ábra látható.
Az éremábrát kiemelkedõ vonalkeret fogja közre. A gyõztesnek járó koszorú is ügyesen szerkesztve került az éremre. Két oldalt három levélsorból álló, kissé hegyesre sikerült olajlevekbõl álló keretrésze csak megszakítás után az érem tetején záródik egy ráerõsített szalaggal.
A város kék-sárga színét viselõ szalag is érdekes módon, nem karikák segítségével van az éremhez kapcsolva, hanem a pajzs tetején, a pajzs ívét követõ keskeny hasítékba fûzték bele. Elölrõl a rögzítés szinte nem is vehetõ ki.
A díjérmeknél szokásos aranyérmet sajnos nem ismerjük, nyilván ennek az éremnek aranyozott változata. Az ezüst- és bronzérmet be tudjuk mutatni. Az ezüstérmen viszont nincsen az ezüst minõségére utaló jel, tehát nem is ezüst, csak az ezüst színt adja. Mivel könnyebb, mint a bronzérem, valamilyen fehérfémbõl készült.
Mérete: legnagyobb szélesség 32 mm, magasság 50 mm. Szalag szélessége 40 mm, az érem feletti magassága 40 mm. A szalagot átfûzve a pajzs hasíték fülében hátul összevarrták. Így a szalag feltûzhetõ volt tûvel, vagy a szalagba fûzött zsineggel nyakba is akaszthatták.
Raýman János
   
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 78.
 
 
Tokaj
Alumínium téglalap, amely a 20. század végén készülhetett. Feltételesen nevezhetõ botveretnek, bár ha rákerül, azzá válik. A képen pincesor látható, Alul két sorban TOKAJ * TAVERNA szöveg olvasható.
M.: 34 mm., Sz.: 23 mm.
     
Tokaj
Pajzsalakú alumínium címke, mely 1960 körül készülhetett. A pajzs felsõ felére kiegészítõ rész került, rajta a felirat TOKAJ. Az egész veretet egy szõlõfürt három levéllel ki is tölti..
M.: 39 mm., Sz.: 31 mm.
     
Sárospatak
Ovális alumínium botveret négy csücsökkel. 1940 körül készülhetett. Ábrája a fõiskola emeletes épülete, elõtte fiatal lombos fák vannak. Felül ívesen SÁROSPATAK, alul szintén ív mentén elhelyezve REFORMÁTUS FÕISKOLA felirat van.
M.: 30 mm., Sz.: 38 mm.
   
Sárospatak
Csúcsára állított alumínium négyzet, alul kevés díszítéssel. Gyártása 1950 körül lehetett. Felületét feketére festették, amelyben az ábra, a vár részlete fehéren látszik. Alul megtörve SÁROSPATAK felirat olvasható.
Átló: 40 mm.
     
Páger János
Tájékoztató
 
 
2013. október 6-tól a MABÉOSZ Pécs Városi Bélyeggyûjtõk köre
vasárnapi összejöveteleit
8.00-11.00 között

a Mozgalmi Házban, Pécs Tüzér 3. szám alatt tartja.
Várunk mindenérdeklõdõt - régi és új gyûjtõtársat
(Tüzér u- Athinai u. sarka, a 2, 21-es buszról a Tüzér utcánál,
a 27-es buszról az Egyetemvárosnál kell leszállni)
.

MABÉOSZ. Pécs Városi Bélyeggyûjtõk Köre Vezetõsége
Megjelent a Numizmatikai Közlöny legújabb száma
 
Ez évben jelent meg a Magyar Numizmatikai Társulat lapjának, az immáron 111. évfolyamában járó Numizmatikai Közlönynek a 2011-2012. évi száma, melynek fõszerkesztõje Torbágyi Melinda, szerkesztõje pedig Tóth Csaba.
Az érdekes tartalmú, 208 oldal terjedelmû kötet sajnos két nekrológgal kezdõdik: Bakos Miklóst és Fitz Jenõt, a Numizmatikai Társulat korábbi elnökeit búcsúztatja a jelenlegi elnök, Torbágyi Melinda. A „tanulmányok” fejezetben hét dolgozatot olvashatunk, míg a „kisebb közlemények”-ben öt írás található, melyek közül az egyik pécsi szerzõ, Raýman János cikke.
Ezután a társulati élet híreit találjuk, majd ezeket követik a könyvismertetések.
Végül a Közlönyt szokás szerint a Magyar Numizmatikai Bibliográfia zárja, melyben most a 2009-2010-es évek anyaga került közlésre. Mindjárt az elsõ fejezetben láthatjuk a Pécs Lexikon I- II. kötetét. Természetesen a feldolgozott sajtótermékek között a Pécsi Dénár is szerepel, így mindenki – aki a jelzett években cikket írt – név szerint megtalálhatja magát a tematika szerinti fejezetben. Persze egyéb folyóiratok és újságok – mint pl. Az Érem, Éremtani Lapok, PTE Orvoskari Hírmondó, Magyar Belorvosi Archívum, Pécsi Szemle, Dunántúli Napló – kapcsán is szerepelnek pécsi szerzõk a huszonnyolc fejezetre tagolt bibliográfiában, melynek a gondos összeállítása most is Balogh Éva és Baloghné Ábrányi Hedvig szakértelmét dicséri.
Olvasóink tájékoztatására közreadjuk a Numizmatikai Közlöny tartalomjegyzékét is.
S.T.
 
 
 
Mocsán avattak emléktáblát
a tatai éremgyûjtõk
 
 
 
Jelentõs emlékezõ esemény színhelye volt Mocsa község, hiszen egy országosan is ismert, mocsai születésû neves állatorvos, történész, numizmatikus – Dr. Mészáros M. János (1929-2009) – emlékét örökítették meg emléktáblán a tatai éremgyûjtõk.
2013. szeptember 27-én, az avatóünnepségen Holló András helybéli költõ„Szülõfalum” címû versének elhangzását követõen Vámosi László, az Éremgyûjtõk Tatai Szervezetének titkára, a kezdeményezõk és szervezõk nevében köszöntötte a résztvevõket. Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott arról beszélt, hogy milyen nagy jelentõsége van egy település életében az ilyen helyi eseménynek. Mint mondta, egy összetartó közösség avat most emléktáblát annak a tudósnak, aki itt született és példaként szolgáló élete, tevékenysége méltán lehet követésre méltó, hiszen szakmája mellett olyan szenvedélynek is hódolt, amit kevesen mûvelnek, az állatorvosi érmek gyûjtésének és rendszerezésének. Ezzel a múlttal való kapcsolat szép példáját mutatta. Ilyen momentumokból áll össze nemzetünk történelme. A mi dolgunk pedig a múltunk és arra méltó elõdeink tisztelete.
Michl József országgyûlési képviselõ, az Európa Díjjal kitüntetett Tata város polgármestere köszöntõjében a család összetartó erejét, a családok elsõdlegességét hangsúlyozta. Beszédében kiemelte, hogy a mocsai születésû dr. Mészáros M. János egész életében arra törekedett, hogy az összegyûjtött állatorvosi érmeken, ezeken a szép tárgyakon keresztül üzenjen a mának és a jövõnek is.
A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara kisebb delegációval érkezett Mocsára, emlékezni arról a kollégáról, tanárról, barátról, aki a sokrétû szakmai munkája mellett még a numizmatikában is kiemelkedõt alkotott. Az egyetem nevében dr. Vetési Ferenc professzor mondta el gondolatait, az aranydiplomás tanárról, az egyetem díszpolgáráról, a munkatársról és a barátról: „Az egyetemi évtizedei alatt, nagy odafigyeléssel, pontossággal, megbízhatóan és lelkiismeretesen dolgozott. Szakmai kutatómunkáját céltudatosan végezte. Nagy érdeme, hogy nemcsak gyûjtötte, tanulmányozta, hanem le is írta és igazán szép kötetben közreadta az állatorvosi érmek, plakettek és jelvények gyûjteményét, amely az egyetem 200 éves jubileumi ünnepségének egyik fõ kiadványa volt. Az emléktáblája méltó helyre került Mocsán.”
Marschall Ferenc, Mocsa polgármestere arról beszélt, hogy milyen jó volt tapasztalni az elmúlt napokban, az elõkészületek során, hogy a mocsai emberek büszkék azokra, akik itt születtek. Dr. Mészáros M. János is innen emelkedett országos ismertségre. Egy ilyen ember emlékét ápolni és ennek részese lenni, büszkeséggel tölti el az itt élõket. A polgármester köszönetét fejezte ki a tatai éremgyûjtõknek e nagyszerû kezdeményezésért.
Az emléktábla avató beszédet dr. Süle Tamás, a Baranya Megyei Kórház ny. osztályvezetõ fõorvosa, a MOT Orvosi Numizmatikai Szakosztálya t. elnöke tartotta. (képünkön) Egyebek mellett arról is szólt, hogy milyen nagy jelentõségû az a numizmatikai kutatómunka, amelyet dr. Mészáros M. János évtizedekig végzett, fáradtságot nem ismerve gyûjtött, rendszerezett, cikkeket, tanulmányokat írt, elõadásokat tartott e témában.
 
 
Érdekesen és tanulságosan beszélt az ünneplõk elõtt arról, hogyan jutott el dr. Mészáros M. János az Árpád-kori pénzek gyûjtésétõl az állatorvosi érmekig. A jelenlévõknek bemutatta dr. Mészáros könyvei közül az 1986-ban megjelentetett „Magyar állatorvosi érmek, plakettek, jelvények” és „Az állatorvos-képzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és eloadóinak sírjai” c. köteteket. Továbbá elmondta, nagy érdeme az is, hogy összegyûjtötte és feldolgozta a magyar állatorvoslással kapcsolatos szobrok, emlékmûvek, emléktáblák és festmények adatait és irodalmi hivatkozásait is az 1872-tõl 2003-ig terjedõ idõszakra vonatkozóan. Késõbb ez az adatbázis szolgált alapul a digitális állatorvos-történeti arcképcsarnok elkészítéséhez.
Az Emlékház falán lévõ emléktáblát dr. Süle Tamás és Vámosi László, ifj. dr. Mészáros János és fia jelenlétében leplezték le, majd a koszorúk elhelyezésére került sor. Az ünnepségen fellépett a komáromi Evangélikus Énekkar is. A vendégek ezt követõen megtekintették az Emlékházban a felújított és új dokumentumokkal, tárgyakkal kiegészített helytörténeti gyûjteményt.
Vámosi László
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. november 24-én
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
 
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk
2013. november 24-én (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.
Egy asztalt 1500,- illetve 2000,- Ft-ért biztosítunk .
Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel idõtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthetõ a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Fõpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
 
Vezetõség
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán