Régebbi híradók - 142. szám
  
142. híradó
2013. május 1.
XIII. évf. / 5.
 
 
   „Újabb” pécsi orvosi érmek XXII.*
        Borsos Béla: Heim Pál Egészség Díj
   Szép érmeket láthattak…
   A Pécs-Baranyai Automobil Club autóplakettje
   VNGARI variációk
   Egy gyulafehérvári bárca
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. május 26-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 Heim Pál szobra

„Újabb” pécsi orvosi érmek XXII.*
Borsos Béla: Heim Pál Egészség Díj
 
 
A PTE ÁOK Orvoskari Hírmondó c. folyóirat 2011. január-februári számából értesülhetett az olvasó, hogy: „Az elsõ Heim Pál Egészség Díj átadásának adott otthont a PTE Gyermekgyógyászati Klinika 2010. november 30-án. A díjat Heim Pál professzor dédunokája, Heim Pál és családja alapította. A díjra a beteg gyermekek ellátásában kiemelkedõ tevékenységet nyújtó szakmai csoport pályázhatott.” A pályázatokat egy öt fõs bizottság értékelte, melynek tagjai – mások mellett - a család képviseletében Heim Pálné, a pécsi Gyeremkgyógyászati Klinikáról pedig Molnár Dénes igazgató és Soltész Gyula egyetemi tanár voltak.
 
 
De mielõtt rátérnénk a Heim Pál Egészség Díj ismertetésére, röviden felidézzük a Díj névadójának élettörténetét és városunkkal való kapcsolatát. Íme: Heim Pál (1875–1929) orvosi pályafutását a pesti gyermekklinikán kezdte, majd 1918-ban nevezték ki az újonnan alapított Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem gyermekgyógyász profeszszorává. Az elsõ világháború és a cseh megszállás következményeként 1919-ben az egyetem kényszerûségbõl átmenetileg Pestre, majd 1923-ban Pécsre költözött. Így került Heim Pál városunkba és lett a pécsi Gyermekklinika elsõ igazgatója. De a professzor nemcsak gyógyított, hanem a megelõzésnek is elkötelezett híve volt. Az 1915-ben alapított Országos Stefánia Szövetség vezetõségi tagjaként és kormánybiztosként egyaránt fáradhatatlanul és eredményesen munkálkodott a modern anya- és csecsemõvédelem, a korszerû csecsemõ- és gyermekgondozónõ-képzés megteremtésén. Néhány éves pécsi munkássága eredményeként oly mértékben csökkent a csecsemõhalálozás városunkban, amire korábban alig volt példa Magyarországon. Egy korabeli írás szerint Heim Pál mindenhol ott volt, ahol a csecsemõkért tenni lehetett valamit. 1929 õszén a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem professzorává nevezték ki, de sajnos, hamarosan – október 23-án – tüdõgyulladásban meghalt.
Emlékét Pécsett a Gyermekklinika közelében a róla elnevezett utca, a Klinika elõtt álló mellszobra (Gecsõ Sándor alkotása) és a Stefánia Szövetség pécsi fiókja egykori székházában – Vargha Damján utca 2. – elhelyezett emléktábla is õrzi
Az elõzõekben már idézett cikk a díj átadásáról ezeket írja: „A pályázatok közül oklevelet, plakettet és pénzjutalmat nyert a Pándy Kálmán Kórház (Gyula) Gyermekosztályának kora- újszülöttszállítást végzõ munkacsoportja.” Bár a cikk közöl képeket a díj átadásáról, de a szövegben említett „plakett” közelebbrõl egyiken sem látható. Így aztán e sorok írója „nyomozásba” kezdett, melyben hathatós segítséget nyújtott számára Soltész Gyula professzor, amennyiben beajánlotta a fentebb említett, díjnyertes munkacsoport vezetõjének és megadta elérhetõségeit. Így aztán a Szabó Edit fõnõvérnek írott levél eredményeként sikerült megkapni a Díj adatait és fotóját, valamint a vele járó oklevél másolatát. Az érem készítõjének nevét pedig Czizner Rita, a Numizmatik Kft munkatársa írta meg. (Szerzõ mindhármuknak ezúton is köszönetét fejezi ki szíves segítségükért!)
 
 
A Heim Pál Egészség Díj tárgyi attribútuma egy 60 mm átmérõjû, kétoldalas öntött bronzérem. Az elõlap baloldalán szembenézõ portré, jobb oldalán vízszintes vonalak között négy sorban HEIM PÁL / EGÉSZSÉG / DÍJ / 2010, míg a portré mögül induló köriratban PROF. DR. HEIM PÁL (1875-1929) szöveg olvasható. A polírozott hátlap vésett körirata: SZERETET, TISZTELET, BÉKE, EGÉSZSÉG. AZ EMBERÉRT, AZ ÉLETÉRT. Az éremmezõ közepén pedig négy vízszintes sorban az alábbi, szintén vésett szöveg olvasható: Heim Pál / Heim Péter / alapítók / ALAPÍTVA 2010. Az érmet a megrendelõ elképzelése szerint Borsos Béla tervezte és a budapesti Numizmatik Kft kivitelezte. Tudomásunk szerint a Heim Pál Egészség Díjat eddig csupán egyszer, a fentebb ismertetett alkalommal adták át.
Süle Tamás
 
*(”Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
 
Szép érmeket láthattak…
 
 
A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár olvasótermében tartotta tavaszi összejövetelét az Orvostörténelmi Társaság Orvosi Numizmatikai Szakosztálya 2013. április 20-án. Az érdekesnek ígérkezõ program szépszámú hallgatóságot vonzott, akik nem is bánták meg, hogy a szombat délutánjukat erre áldozták, mert szép érmeket láthattak az elõadók jóvoltából.
 
 
Elsõként a Nagykállón, 1958-ban született, Debrecenben fogorvosként praktizáló Kövér József autodidakta szobrászmûvész mutatkozott be. Internetes honlapján ezeket írja: „Szeretnék Önöknek bemutatkozni, arról írni, hány éves vagyok, miért nem lettem drámaíró, miért lettem fogorvos és hogyan lettem szobrász. Ez mind lényegtelen, mert ami vagyok, az ott van a szobraimban, rajzaimban. Ha az alkotásaim kifejezõ ereje, minõsége elnyeri az Önök tetszését, azok ereje a retinán keresztül mondatokra készteti Önöket, akkor személyem lényegtelen, ha ez nem következik be, akkor meg én vagyok lényegtelen.” Gazdag életmûve rajzokból, festményekbõl, szobrokból – ez utóbbiakból harminc egynéhány köztéren áll! -, dombormûvekbõl és természetesen érmekbõl tevõdik össze, melyekrõl vetített képeken adott keresztmetszetet, de orvosi érmeibõl néhányat kézbe is lehetett venni. Ezek közül pécsi vonatkozása miatt is említjük azt a háromportrés alkotását, melyen fogász professzorokat mutat be, köztük Keszthelyi Gusztávot, aki 1975-tõl városunk Fogászati Klinikáján dolgozott 1986-ig, amikor is Debrecenbe nevezték ki klinikaigazgató egyetemi tanárrá. Képünkön a Leövey András debreceni belgyógyász professzorról készült érmet mutatjuk be.
 
 
A második elõadó, Albert Mihály az újabb állatorvosi érmekrõl számolt be. Elsõként a fiatalon elhunyt állatorvosdoktor kutatóról, Fenyves Béláról elnevezett Díjat mutatta be, melyet 2002-ban alapítottak állatorvostan-hallgatók számára. A 100 mm nagyságú öntött bronzérem alkotója Domonkos Béla. Majd a Medveczky István állatorvos egyetemi oktató emlékére 2001-ben, ugyancsak hallgatók számára alapított Díjat láthattuk. A 105 mm átmérõjû, öntött bronzérem alkotója Domonkos Gábor. (Megemlítjük, hogy a két Domonkos apa és fia.) A harmadik érem a Magyar Állategészségügyi Szolgálat kétoldalas vert medálja volt. Miután mesterjegy egyik oldalon sem található, így elképzelhetõ, hogy számítógéppel szerkesztették. Képünkön az elõlap látható.
Harmadikként a Szakosztály elnökének, Jakó János fõorvosnak "Non omnis moriar..." – Horatius idézet magyar orvosi érmeken c. elõadása hangzott el. Elsõként Beck Ö. Fülöp Lenhossék Mihály ismert érmét (HV 421), majd Tóth Sándor két hátlapi változattal napvilágot látott, Gráf Ferenc budapesti belgyógyász professzorról készült érmét ismertette, melynek elõlapját és a „hivatalos” hátlapját képünkön láthatja az olvasó.
 
 
Amint azt az elõadó is elmondta, Horatius ókori római költõ mondásának csak az elsõ része szerepel az elõadás címében és az érmek hátlapján, ugyanis teljes egészében így hangzik: „Non omnis moriar, multaque pars mei, vitabit Libitinam”, magyarul „Nem halok meg teljesen, sok minden, ami bennem él, elkerüli a halált”, vagyis másként „nem fogok egészen meghalni, mert mûveim fenntartják nevemet.” Libitina pedig a halál istennõje volt, aki pártfogója és õrzõje a holtak tetemének, hogy a végtisztesség megadásáig háborítatlanul nyugodjanak ezen a földön. Végezetül emlékeztetünk rá, hogy Jakó Jánosnak nem ez volt az elsõ elõadása, melyben ókori bölcselõt, illetve bölcsességeket idézett, hiszen korábban hallhattuk tõle a „Felix, qui potuit rerum cognoscere causas (Vergilius-idézet magyar orvosi érmeken)” (magyarul „Boldog, aki megismerhette a dolgok okait”) és az „Üzenetek a mának” (Latin aforizmák portrés magyar orvosi érmeken) címû elõadásokat. Sõt – „kiszivárgott” hírek szerint – már nyomdakész állapotban van a görög feliratos orvosi érmekrõl beszámoló írása is.
S.T.
   
Pécs-Baranyai Automobil Club autóplakettje
 
 
Az 1928. május 14-én, 85 éve alakult Pécs-Baranyai Automobil Club elsõ kiadványai rendkívül mutatós, jelvény funkciót betöltõ érmek és plakettek voltak, egyesek gondosan színes zománcozással is feldíszítve. Ezeket a jelvényeket az autó hûtõjére lehetett erõsíteni, hogy hirdessék ország-világ elõtt, merre járt az autó, vagyis pilótája a világ, elsõsorban hazánk szép városait bejárta.
(Az autós klub motoros versenydíjáról a Pécsi Dénár 126. számában adtunk hírt.)
Az alább bemutatott háromszögletû plakettet szintén a hûtõre szánták. Valószínû a Club mûködésének végén, talán 1938-1940 között készülhetett, mivel a másik két ismert plakett költségesebb, mívesebb kivitelével inkább a Club korábbi éveibõl való.
A plakett közepén a pécsi székesegyház délrõl látható képét helyezték el. Jobbra még felismerhetõ a püspöki levéltár épülete, baloldalt pedig a püspöki palota egy része. A templom hátterében néhány kisebb ház is látszik a Mecsek alatt. A háromszög felsõ harmadában gomolygó felhõk töltik ki a teret. Az ábrát kiemelkedõ keret határolja, amelyen a felirat PÉCS BARANYAI AUTOMOBIL CLUB.
A templom jobboldali tornya mellett, mintha a keretre írták volna fel, ezért fejjel lefelé álló betûkkel BERÁN N. mesterjegy olvasható.
 
 
A plakett egyoldalas. Bronzból készült. A hûtõre erõsítéséhez a háromszög csúcsaiban egy-egy lyuk szolgál.
Mérete: ~70 x 30 mm
Raýman János
VNGARI variációk
 
 
Árpád-házi pénzeinken figyeljük a szigla jeleket. Vegyes-házi királyaink veretein a körirat variációkat vagy a liliom helyett csillagot, koronát stb. amelyeket a katalógusok nem minden esetben részleteznek.
Véleményem szerint a körirati legendák végén levõ VNGARI variációi is megérnek némi figyelmet. Az VNGA, VNGAR, VNGARI, VNGARIE elõfordulása azonos típusú pénzeken elsõsorban II. Ulászló és II. Lajos veretein tapasztalható legsûrûbben. A vésnökök, esetleg a kamaragrófok tudnának választ adni mitõl került egyikre kevesebb vagy a másikra több betû. Alább bemutatok II. Ulászló dénárjai közül három darabot (ÉH. 646/c). Mindhárom K-G verdejelû 1510-es évszámmal. Sorba VNGAR, VNGARI, VNGARIE. Vajon mi okuk volt különbözõ rövidítéssel verni?
 
 
I. Ferdinánd dénárjain is elõfordulnak hasonló különbözõségek. Mindezek közül kivételnek lehetne tekinteni a 745/a típust. Erre a típusra VNG rövidítést verték a katalógus szerint. Más feliratot hosszú gyûjtõi tevékenységem alatt nem láttam, kivételnek tekintem ezt az egyet.
 
 
Erre a darabra VNGA rövidítés került.
Tóth Ferenc Pincehely
Egy gyulafehérvári bárca
 
A képen látható bárca keletkezésének körülményei ismeretlenek. Minden jel szerint a huszadik század elején készítették, erre utal a papír anyaga és állaga, a betûtípus és a bárcán lévõ ábra stílusa.
 
 
A proviantura (ellátó hivatal, hadtáp) feladata sokrétû volt ugyan, de nem tartozott ezek közé a fenti szolgáltatás biztosítása még a „kapitányok” részére sem. Ez a rendfokozat a szárazföldi csapatoknál egyébként hivatalosan nem szerepelt, elképzelhetõ hogy a századosi rendfokozatot jelenti.
Gyulafehérvárott nem állomásozott 46. számot viselõ egység, így az valószínûleg egy házszámot takar, ahol a szolgáltatás, ha nem is ingyen és nem is olcsón, de igénybe vehetõ volt. A hat szelvény egyenként másfél számra, utalhat a ”kapitány” anatómiai adottságainak elismerésére is.
Összegezve: fenti bárca egy tréfa része lehetett, ahol egy kétségtelen vitéz, de egyébként kissé félénk katonatisztet tiszttársai nõsülés elõtt, vagy valamely neves alkalommal ünnepeltek és felköszöntöttek.
Üde színfoltja a korabeli katonai hétköznapoknak és becses darabja gyûjteményemnek.
Farkas Árpád
Köszönöm Tóth Orsolya, fõmuzeológus
(Hadtörténeti Múzeum és Kutatóintézet) segítségét!
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. május 26-án
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk
2013. május 26-án (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.
Egy asztalt ingyen biztosítunk azon tagjainknak, akik az ezévi mûködésünkhöz szükséges támogatás összegét idõben befizették.
Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel idõtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthetõ a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Fõpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
     
 
Vezetõség
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán