Régebbi híradók - 141. szám
  
141. híradó
2013. április 1.
XIII. évf. / 4.
 
 
   A „Nyolc boldogság terasz” plakettje
   A vadászat numizmatikai emlékei
   Verdejegyek
   Új könyv a Klimo Könyvtárról
   Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 75.
   A „nyújtott, préselt” érmekrõl (13)
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. május 26-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 A „Nyolc boldogság terasz” plakettje

A „Nyolc boldogság terasz” plakettje
 
A múlt évben meghívót hozott a posta, amely a megújult Kálvária-domb és a Nyolc boldogság terasz átadására invitált. Az eseményre 2012. június 14-én került sor. Ekkor avatta fel a kálvária keleti és északi kerítése mellett felmenõ lépcsõsort és sétányt, illetve a kálvária északnyugati csücskénél található kilátó-teraszt Páva Zsolt polgármester és Szarkándi János a Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatója.
A város fölé magasodó Kálvária-domb értékes, de elhanyagolt állapotban lévõ növényzetének megújítását, a terület kitisztítását és a lépcsõsor, a sétány, valamint a kilátó felépítését és költségeit a Duna-Dráva Cement Kft. vállalta a Pécs városával létrejött együttmûködés keretében. Az újonnan felépített felületeken (lépcsõ, padok, kilátó) a „TioCem” elnevezésû cementtípust alkalmazták, amely a napsugárzás hatására kémiai reakcióba lép a levegõben található szennyezõ anyagokkal és megköti azokat.
A kilátó-terasz azért nyolcszögletû, mert a „Nyolc Boldogság”-ot szimbolizálja. Ez az elnevezés a Biblia Hegyi Beszéd címû történetét eleveníti fel. Ezt a Krisztusi nyolc boldogságot St. Omeri Lambert 1120 körül írott, „A virágok könyve” c. munkájában a következõ növények segítségével jeleníti meg: cédrusfa, ciprusfa, pálmafa, rózsafa, olajfa, platánfa, terebintfa és szõlõ.
 
 
A kilátó-terasz nyolc „szeletén” a fentebb idézett könyvben szereplõ növények ábrája és neve kapott helyet, míg középen, az általuk körbezárt területen a bibliai idézet (Mt. 5. 3-12.) olvasható, továbbá irányonként a város fõbb látnivalóit is feltüntették. A munkálatokban résztvevõ fontosabb személyek – mint pl. a tervezõk - és az átadáson megjelent notabilitások egy nyolcszögletû, 20 cm átmérõjû beton plakettet* kaptak ajándékba, amely élethû, kicsinyített mása a terasznak. A plaketthez egy ugyancsak betonból öntött tartó állvány is tartozik, melyen a következõ szöveg található: „A Kálvária-domb megújítása és a Nyolc boldogság terasz kialakítása emlékére. Duna-Dráva Cement Kft. 2012.” Jelen esetben a numizmatikában szokatlan anyagot használtak ugyan, de a különleges cement szép felületet és tetszetõs plakettet eredményezett.
Végezetül javasoljuk mindenkinek, hogy a jó idõ beálltával tegyen egy kirándulást a kilátó-teraszhoz és ismerje meg ezt a szép létesítményt, majd pedig gyönyörködjön az égtájanként változó kilátásban!
Süle Tamás
 
*A címlapon látható plakett az egyik tervezõ, a bibliai jelképeket is megidézõ G. Detky Rita tájépítész mérnök tulajdona, akinek a fotózás engedélyezéséért köszönetét fejezi ki a szerzõ!
 
A vadászat numizmatikai emlékei
 
 
A fenti címmel tartottak tematikus ülést 2013. március 19-én, Budapesten a Magyar Numizmatikai Társulatban. A köszöntõt Kahler Frigyes mondta, mint numizmatikus és vadász. Viszont az elõadók egyike sem vadász, de mint gyûjtõk az évek során - egyebek mellett - ezt a témát is figyelemmel kísérték.
 
Kahler Frigyes
Bene Attila
Hollósy István, Torbágyi Melinda,
Suszter J. József
 
Az elsõ elõadást Hollósy István tartotta „Vadászkitüntetések és trófeabírálati érmek” címmel. Õt követte Pécsrõl Raýman János, aki a vadászati kiállítások érmeit és jelvényeit ismertette a hallgatósággal. Végezetül Bene Attila a pénzeken és érmeken látható vadászati jeleneteket mutatta be. Részt vett az összejövetelen a konferencia szponzora, Suszter János József is, aki éremgyûjtõ és vadász is.
 
Raýman János
Berend Katalin, Rayman Tamás
 
Az elõadások elõtt egy kedves adományozás is történt: Berend Katalin a Magyar Numizmatikai Társulatnak ajándékozta dédnagyapja, Kilényi Hugó magyar nemesi- és címeradományozási okmányát. Kilényi Hugó (1840-1924) a Társulat alapító tagja, alelnöke, majd elnöke volt.
Soós Ferenc
   
Verdejegyek
 
 
Ismét két olyan pénzdarabot mutatok be, amelyeket a katalógus ilyen verdejegyekkel nem tartalmaz.
I. Ulászló uralkodott 1440. március. 8-tól (ekkor koronázták meg Krakkóban, majd másodszor a magyar szokásrend szerint Székesfehérváron, ez év június 17-én) a szomorú várnai csatáig, amikor a harctéren elesett. A Magyar Éremhatározó szerint a végzetes csata évében, 1444-ben verette az ÉH. 475 típusú dénárt. A lenti darab I-R verdejegyû, ami a katalógus felsorolásában nem szerepel. Súlya: 0,82 gramm. I. Ulászló veretei közül ilyen verdejegyet csak egy dénárra, az ÉH: 470-es típusra vertek. Körirata és éremképe hasonló ehhez az ÉH. 475-höz, de azon a címer fölé korona került így nem lehet összetéveszteni õket.
 
 
Az Érem 2004/1 számában Domoki Ferenc: Nem publikált verdejegyû vagy változatú középkori dénárok címmel írt cikkében a bemutatott pénzek között szerepel két darab (ÉH 480 típus) dénár, amelyet az Interregnum alatt vertek. Ezek közül a második verdejegye A - n felett félhold. Azt írja: „A hátlapi DALMACIE felírat itt szokásosan fenn kezdõdik.”
 
 
A fenti pénz megegyezik a cikkben bemutatott darabbal, különbözõség a DALMACIE feliratban van, itt lent kezdõdik. Súlya: 0,85 gramm. Ennek hibája sajnos, a rajta levõ fúrt lyuk.
Mindkét dénárt a szokásos minõségû ezüstbõl verték.
Tóth Ferenc Pincehely
Új könyv a Klimo Könyvtárról
 
 
Pécs legendás hírû éremgyûjteményének létrehozója Klimo György pécsi püspök máig kiemelkedõ feladatot betöltõ könyvtárának, a Klimó Könyvtárnak a történetérõl új könyv látott napvilágot.
Schmelczer-Pohánka Éva: A Pécsi Püspöki Könyvtár története (1774-1945) Pécs, 2012. 370 oldal, 68 képpel megjelent munkája.
Bemutatta a Tudásközpontban Dr. Jankovits László egyetemi docens 2013. március 7-én.
Szerzõje a téma legjobb ismerõje, széleskörû levéltári és könyvtári kutatások eredményeként a magyar mûvelõdéstörténet egyik sokat emlegetett, de valójában kevésbé ismert, kiemelkedõ jelentõségû könyvtárának történetét dolgozta fel alapításától 1945-ig.
Érdemes megjegyezni, hogy ez volt Magyarországon az elsõ nyilvános, bárki által használható könyvtár.
 
 
Klimo püspök sok anyagi áldozattal és utánjárással jelentõs éremgyûjteményt is létre hozott, amelyet a könyvtárában helyezett el. A könyvben az éremgyûjteménynek a történetét is megtaláljuk. A Püspöki- és Káptalani Levéltár iratait, valamint különbözõ szerzõk ide vonatkozó feljegyzéseit, írásait felhasználva nem csak a Klimo éremgyûjteményrõl, hanem kifosztása után, az újra alapított éremgyûjteményrõl is számos, eddig sehol nem közölt értékes adat felhasználásával sikerült egy új képet rajzolnia.
Klimo nemcsak a kor szokásának hódolva értékes aranypénzekbõl állított össze gyûjteményt. Igyekezett a majdan alapítandó egyetem részére az ókor és a magyar történelem minden uralkodójától bemutatható vereteket beszerezni. Az éremgyûjteményt kiegészítette egy jelentõsnek tekinthetõ numizmatikai tárgyú könyvgyûjtemény is.
Mindezek alapján a remek könyv ajánlható a pécsi éremkedvelõknek is és természetesen mindazoknak, akiket érdekel a történelem, az irodalom, és mindaz, ami egy ilyen csodálatos, városunknak évszázadok óta ragyogó ékkövét jelentõ, nevezetes könyvtárban megtalálható.
Raýman János
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 75.
 
 
Parádfürdõ
Szívalakú alumínium veret az 1950-es évekbõl, ónból készült változata is elõfordul. Körben gyöngysor díszíti. Üdülõház együttest látunk a képen, mögötte lágyvonalú erdõs hegyvonulat, elõtte gondosan parkosított tér van. Alul a szalagdíszbe PARÁDFÜRDÕ feliratot nyomtak. A szív csücskébe virágdísz került.
M.: 36 mm., Sz. 37 mm.
     
Nógrádverõce
Ovális, oldalán kidudorodó veret alumíniumból. Készült az 1950-es években. A képen a Migazzi kastély látható. Elõtte, azonos távolságra ültetett fiatal fák vannak. Lent ívesen elkülönítve NÓGRÁDVEROCE olvasható.
M.: 31 mm., Sz.: 37 mm.
     
Salgótarján
Ovális alakú fehérfém veret kördíszítéssel. A kúpos hegyen álló vár alig látszik, inkább a lombos hegy és a felhõk dominálnak. Felül az ívet követve NÓGRÁDMEGYE SALGÓVÁR felirat olvasható. 1930 körül készíthették.
M.: 28 mm., Sz.: 40 m.
   
Salgótarján
Elforgatva általános trapéz alakú alumínium címke. A szocializmus alkotása. Hatalmas beton alapzaton a szocialista hõs, magasba emelt fegyverrel látható. Háttérben panel kockaépületet, oldalt csenevész fenyõt ábrázolt az alkotó. Alul SALGÓTARJÁN felirat van ferdén, csökkenõ betûnagysággal verve. 1960 körül tervezhették.
M.: 46 mm., Sz.: 35 mm.
     
Páger János
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (13)
 
 
Elhelyezésre került egy présgép a pécsi KIOSZK* épülete mellé is.
A pécsi Püspökvár délkeleti sarokbástyájának az alapjaira épült 1895-ben a pécsiek kedvelt vendéglátó- és találkahelye. Sörözõnek és vendéglátóhelynek épült, az elõtte lévõ sétatéren a hétvégén katonazene szórakoztatta a vendégeket és az erre sétáló polgárokat.
Az épületet a pécsi városi mérnöki hivatal két mérnöke Rauch János és Kaufer Sándor tervezték. (Az Õ munkájuk a tubesi János-kilátó és a köztemetõ ravatalozója is.)
Az érmen a KIOSZK épülete látható, alatta KIOSZK / Pécs felirattal. Körben a már ismert díszítés: 25 petty és alul íves vonal keretezi a 22 x 35 mm méretû érmet.

     
A következõ érmen a KIOSZK mögött lévõ Székesegyház épülete látható, alatta PÉCS felirattal. (Az épületrõl már eddig is készült nyújtott érem, melyet a Pécsi Dénár 128. számában ismertettünk.) A kördísze azonos az elõzõével, mérete: 23 x 36 mm.
     
   
Kedvelt téma a Széchenyi téri Jakováli Hasszán dzsámijának ábrázolása, mely a következõ érmen is látható. (A dzsámi egy kicsit eltérõ ábrázolásának a leírása a 91. és a 128. sz. Dénárban is szerepel.) A körben látható díszítés megegyezik az elõzõekével, a mérete: 22 x 37 mm.
   
A negyedik érmen az 1895. október 5-én megnyílt Pécsi Nemzeti Színház képe látható, alul Pécs felirattal. Az 1890-ben kiírt országos tervpályázatot Lang Adolf és Steinhardt Antal nyerték, az építkezés a városi közgyûlés által megszavazott 10.000 frt-al meg is kezdõdhetett. Az épület külsõ homlokzatán elhelyezésre került a kor néhány kiemelkedõ színházi személyisége Csiky Gergely, Szigligeti Ede, Kisfaludi Károly és Erkel Ferenc szobra, a kupolán látható Géniusz szobor Kiss György szobrászmûvész és a pécsi Porcelángyár alkotógárdájának a munkája. A kördísz megegyezik az elõzõekével, a mérete: 22 x 34 mm.
Hágen
*A KIOSZK jelentése: elárusító bódé, kerti étkezde, kerthelyiség
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. május 26-án
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk
2013. május 26-án (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.
Egy asztalt ingyen biztosítunk azon tagjainknak, akik az ezévi mûködésünkhöz szükséges támogatás összegét idõben befizették.
Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel idõtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthetõ a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Fõpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
     
 
Vezetõség
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán