Régebbi híradók - 137. szám
  
137. híradó
2012. december 1.
XII. évf. / 12.
 
 
Minden kedves Olvasónknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!
 
 
   Megemlékezés és orvosi numizmatika
   Kiegészítés a Bányamentõ szolgálati érmek porcelánból címû         íráshoz  /Pécsi Dénár 10. (2010/10). 111. sz./
   MÉE Küldöttközgyûlés
   A „kispénz”
   Numizmatikai találkozó Pécsett
   Új könyv jelent meg a horvátországi pénzekrõl
 Szentágothai János
(Trischler Ferenc alkotása)


Megemlékezés és orvosi numizmatika
 
 
A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Numizmatikai Szakosztálya 2012. november 24-én tartotta õszi ülését Budapesten a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár dísztermében. A résztvevõk népes tábora – köztük illusztris vendégek, mint pl. Soós Ferenc a Magyar Numizmatikai Társulat fõtitkára, Gáti Gábor Munkácsy Díjas szobrász- és éremmûvész – elsõként Jakó Jánosnak, a Szakosztály elnökének a közelmúltban elhunyt Szállási doktorról tartott megemlékezését hallgathatta. Dr. Szállási Árpád (*Nagyecsed, 1930. június 30. - †Esztergom, 2012. július 9.) a Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1956-ban szerzett diplomát. Életének nagyobb részében Esztergomban volt háziorvos, amely hivatása mellett orvostörténelemmel és orvosi numizmatikával is foglalkozott. A legrégebbi (1857-ben alapított), ma is megjelenõ magyar szakfolyóirat, az Orvosi Hetilap HORUS (orvostörténelmi) rovatának volt évtizedek óta a szerkesztõje. Szenvedélyesen gyûjtötte a könyveket, sok ezer darabot számláló könyvtára országos hírnévnek örvendett. A Numizmatikai Szakosztálynak kezdettõl fogva tagja volt, sok elõadást is tartott. Szállási Árpád orvosnumizmatikai munkásságáról Csoma Zsigmondné, a Semmelweis Múzeum éremtárának korábbi vezetõje emlékezett meg. Felidézte, hogy Szállási doktornak számottevõ éremgyûjteménye is volt, amely többségében orvosi vonatkozású példányokat tartalmazott. Az orvosi numizmatikai szakirodalmat számos opusszal gyarapította, melyek közül legjelentõsebb a Lampé Lászlóval közösen írott „Medicina in nummis Debreceniensis” címû, pazar kiállítású katalógus, melyben több száz debreceni orvosi érem adatát és képét közlik.
 
 
.A Pécsi Dénárba cikket ugyan nem közölt, de nevével olvasóink többször találkozhattak a különbözõ írásokban és láthatták az arcvonásait megörökítõ egyik érmet is, Búza Barna alkotását (Pécsi Dénár 128. szám.), most pedig Csúcs Ferenc róla mintázott érmét mutatjuk be. A hallgatóság a megemlékezések után néma felállással adózott az elhunyt emlékének.
Ezt követõen Nagy Anita, a Semmelweis Múzeum éremtárának vezetõje ismertette a közelmúltban alapított Péterfy Miklós Emlékérem születésének történetét. Dr. Péterfy Miklós (*1936 - †2004) a Budapesti Orvostudományi Egyetemen kapott diplomát 1961-ben. Ezután belgyógyászati és hematológiai (vérképzõszervi betegségekkel foglalkozó tudomány) képesítést szerzett.
 
 
A budapesti III. sz. Belklinikán töltött évek után a Péterfy Sándor utcai kórház nagytekintélyû osztályvezetõ fõorvosa lett. A Péterfy Miklós Emlékérmet a szintén az õ nevét viselõ Thrombosis és Haemostasis Alapítvány alapította, olyan Magyarországon dolgozó orvosok elismerésére, akik sokat tettek a hematológia fejlesztéséért és oktatásáért. A Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság pécsi kongresszusán adták át elõször 2011-ben. A képeinken látható érmet* Gáti Gábor alkotta, a mj alatt látható évszám ('10) tanúsága szerint 2010-ben.
Végül pedig e sorok írója „Szentágothai professzor, ahogyan a szobrászmûvészek látták” címmel tartott elõadást a világhírû, hajdan pécsi anatómus, agykutató professzorról, akitõl orvostanhallgató korában õ is tanulhatta az anatómiát. A megemlékezés apropóját az adta, hogy a professzor száz éve született, ezért 2012-t az UNESCO „Szentágothai emlékév”-nek nyilvánította. A centenárium alkalmából október 20-án a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karán az Anatómiai Intézetben emléktáblát avattak, melyet Szentágothai János utolsó pécsi tanítványa, Lázár Gyula professzor ajándékozott az intézetnek, a bronz portré dombormû alkotója pedig Lázár Gyöngyi, az ajándékozó nõvére. Majd október 29-én az Orvosi Kar elméleti tömbjének udvarán (Szigeti út 12. sz.) leleplezték egész alakos bronz szobrát, Fábos György alkotását. Az elõadásban persze nem csak a fentebb említett alkotások szerepeltek, hanem az a hét érem is, melyek részletes ismertetése Az Érem 2012/2. számában olvasható, és azok a dombormûvek is, amelyek korábban készültek a professzorról, nevezetesen a címlapunkon lévõ, Trischler Ferenc által jegyzett relief, amely az elméleti tömb aulájában látható és a Varga Imre alkotta portré, amely a budapesti Anatómiai Intézetben õrzi a tudós emlékét.
Süle Tamás
*A Péterfy éremrõl a fotókat Blahák Eszter készítette.
   
Kiegészítés a Bányamentõ szolgálati érmek porcelánból címû
íráshoz  /Pécsi Dénár 10. (2010/10). 111. sz./
 
 
Ha lassan is, de bõvül, illetve teljesedik a pécsi kiadású porcelán bányamentõ érmek sora a most bemutatásra kerülõ két darabbal. A képeken is látható különbségeket emelem ki, a közös jellemzõk az elõzõ cikkben olvashatók.
A két érem betûtípusa közel azonos és hasonló a korábban leírt 10 éves Bányamentõ szolgálatért érmen láthatóval.
Az eltérések a következõk:
A 15 ÉVES BÁNYAMENTÕ SZOLGÁLATÉRT felirat szövege piros, a külsõ kör aranyszínû. Nincs elválasztó díszítõ motívum.
A 20 ÉVES BÁNYAMENTÕ SZOLGÁLATÉRT felirat fekete és itt sincs elválasztó díszítés.
 
 
Ezzel az ismert variációk száma tovább nõtt. Az eltérések okát nem ismerjük, valószínû összefügg az utórendelésekkel.
Kérem a gyûjtotársakat, ha az éremsor kiegészítéshez, bármilyen adattal, vagy újabb, eddig be nem mutatott éremvariációval rendelkeznek, arról értesíteni szíveskedjenek. (tibiantik@gmail.com) Fáradozásukat elõre is köszönöm!

Gergely Tibor

MÉE Küldöttközgyûlés
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 2012. november 17-én tartotta meg, szokásos év végi Küldöttközgyûlését. Dr. Török Pál, a MÉE. Elnökének köszöntõ szavai után, rövid értékelõ áttekintést adott az év eseményeirõl. Kiemelten foglalkozott azzal, hogy az MNB-nál elõjegyzett érméket a gyûjtõk nem minden esetben veszik át, ezzel mintegy veszteséget okozva az egyesületnek. Továbbá az idén nem volt olyan pályázati kiírás, amelybõl az egyesület profitálhatott volna. Ennek ellenére az évet sikeresnek értékelte. Megemlítette, hogy 2013-ban a Numizmatikai Nyári Egyetemet Celldömölkön, míg a 43. Vándorgyûlést Nagykanizsán rendezik meg. Elõreláthatólag a 2014-es évben a Vándorgyûlés Kecskeméten, a Nyári Egyetem Dunaújvárosban kerül megrendezésre. A második napirendi pontban a gyûjtõk körében végzett felmérés eredményérõl készült elemzést ismertette Vámos László alelnök. Csak egy, számomra érdekes adatot szeretnék itt kiemelni: a mintegy 2300 tagból mindössze 488-en segítették ezt a felmérést, ötlettel, kritikával, vagy éppen segítõkész szándékkal. (Ez a teljes tagságnak alig több, mint az 1/5-e!!!)
(Itt jegyzem meg, hogy az errõl készült írásos jelentést az érdeklõdõk megkaphatják a vasárnapi összejöveteleken.)
A harmadik napirendi pontban a Felügyelõ Bizottság új vezetõjének megválasztására került sor. A jelenlevõk egyhangúlag elfogadták a Jelölõ Bizottság által javasolt Tóth József gyûjtõtársat a Felügyelõ Bizottság elnökének.
A következõkben az elnök javaslatára a küldöttek szintén egyhangúlag elfogadták a 2013-as évre a 6000.- Ft-os éves tagdíjat. (Az elnök itt megjegyezte, hogy az elmúlt években sem emelkedett a tagdíj.)
Ezek után több hozzászólás hangzott el, amelyek közül kiemelném a következõket:
fiatalítani kell a tagságot!
Jó példa erre a gyõri és szombathelyi kezdeményezés, ahol az általános iskolákban rendhagyó történelmi órákat tartanak az adott kor pénzeinek ismertetésével.
Nagyobb nyilvánosságot a klubnak!
A helyi lapokban közölni az összejövetelek idejét, árveréseket, elõadásokat stb.
A helyi televízióban szintén.
Szórólapok elhelyezése intézményekben, szállodákban stb.
Szakirodalom:
Minden helyi szervezet kapjon a MÉE által kiadott, vagy támogatott szakkönyvekbõl jutányos áron 1 példányt a klub könyvtára részére.
A felszólalóknak az elnök megköszönte aktivitásukat, illetve megválaszolta a kérdéseket és ígéretet tett, hogy a következõ elnökségi összejövetelen, a jegyzõkönyv alapján megvitatják a felvetéseket és errõl tájékoztatást adnak. Megköszönte a küldötteknek a részvételét és bezárta a küldöttközgyûlést.
Kvéder László
A „kispénz”
 
 
Összejöveteleinken az egyik legkönnyebben elérhetõ középkori pénzünk a Zsigmond-kori parvus (ÉH. 451). A CNH tartalmazza, de a verdejegy változatokat nem közli. A Magyar Éremhatározó viszont már egy egész csomagot jegyez. Ebbõl a csomagból a b)-tõl a görög gamma betûig csak annyit közöl „E.on, címer fölötti S mellett”. Azt már nem, hogy az S betû melyik oldalára verték, gondolok arra, az S betû elõtt vagy után helyezkedik el.
Példának kiragadva Mária királynõ dénárját (ÉH. 442) a liliom a 442/g-nél a baloldalra verték, a 442/h-nál a jobb oldalra került. Így elkülönítve.
Visszatérve az ÉH. 451 számú parvusra, problémát jelent a fent említett sorokban, a verdejelek mindkét oldalon elõfordulnak külön-külön, vagy csak némelyik veretnél?
1984. november. 11-én Veszprémben talált Zsigmond-kori éremleletet Gedai István közölte részletesen. Ezek között az érmek között volt olyan verdejel, amely az S betû elé és mögé is került. Ilyenek a 9-10. pontokban leírt darabok, amelyeken pont van az S betû elõtt és után, külön-külön darabon (az Éremhatározóban a görög delta betû alatt szerepel, de egy érmén), a 68-69. pontokban a csillagos verdejelûek kerültek. Az Éremhatározó egyiket sem tartalmazza. Az S betû elõtt és után verdejegy van még a 18-19. pontokban, a C betu (ÉH. 451 /l), a 49-50. pontokban pedig P betûs verdejel szerepel (ÉH. 451/v).
Az alább bemutatott pénzek nem a fent említett lelet darabjai.
 
1. kép
Az 1. képen, a leletben elofõrduló 27-28. pontokban leírt h betûs verdejel (ÉH. 451/o), az S betû elõtt és után.
 
2. kép
 
A 2. kép a 37-38. pontokban leírt m betûs változat (ÉH. 451/s).
 
3. kép
 
A harmadik képen az O betûs változat (ÉH. 451/u), amely a 46 és 48. sorban szerepel.
A 3031 darabból álló éremlelet néhány darabjának segítségével mutattam be a „kispénz” néhány verdejel változatát. Érdemes a parvust is jobban szemügyre venni, ezek veretei között is találunk érdekességeket.
Tóth Ferenc
Numizmatikai találkozó Pécsett
 
 
2012. november 25-én tartotta a Baranya Megyei Éremgyûjtõk Egyesülete a hagyományos õszi Numizmatikai és Filatéliai találkozóját. A rendezvény ezúttal is nemzetközire sikeredett, mivel most is érkeztek gyûjtõtársak a szomszédos országokból. De még ennél is nagyobb meglepetés és öröm volt, hogy sok fiatal érdeklõdõ is megjelent az összejövetelen. Jó volt látni, hogy az ifjakat is érdeklik a múlt és a jelen szép érmei, kitüntetései. Érdeklõdve nézték és hallgatták a portékákhoz kapcsolódó numizmatikai és történelmi magyarázatokat. Természetesen jutott idõ a régi barátokkal folytatott beszélgetésekre, egymás ugratására is. A válság miatt lehet, hogy kevesebb adás-vétel történt, mint régebben, de a hangulat ugyanolyan remek volt, mint máskor. Így a vége sem lehetett más, minthogy legközelebb is várunk minden barátot és érdeklõdõt városunkban.
Grünhut Gábor
 
 
 
Új könyv jelent meg a horvátországi pénzekrõl
Prof. Dr. sc. Branko Matic: Hrvatski monetarni suverenitet. Hrvatske kovnice i tiskare novca. Osijek-Zagreb, 2012. 104 oldal.
 
 
A horvát pénzügyi önállóság, a horvát vert pénzek és papírpénzek történetének összefoglalója. A történelem elõtti csere eszközöktõl kezdve horvát báni pénzeken át, a dalmáciai városállamok pénzei után jut el elõbb az elsõ világháború alatt, és az SHS királyság idejében használt papírpénzek és az akkor keletkezett horvát városi kiadványokig. Majd 1941-ben létrejött az önálló Horvátország és ezek voltak az elsõ valódi horvát pénzek. Majd a partizánháborúk horvát kiadványaiból némi ízelítõ után a Horvát Köztársaság pénzeit tárgyalja, különös hangsúlyt adva a szép emlékvereteknek. A pénzekrõl összeszedett adatok gazdag tárháza sok utánjárást kívánhatott. Végül 179 irodalom zárja a könyvet, amelyben fontos helyet kaptak a rendeletek is. Adatai nyelvtudás nélkül is jól használhatók.
Raýman János
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán