Régebbi híradók - 135. szám
  
135. híradó
2012. október 1.
XII. évf. / 10.
 
 
   Két, szinte azonos dénár variációja
   Egy szép plakett III.
   A horvátországi Baranya fantázia pénzei
   Ezerkoronás
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2012. november 25-én Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 A száz éves Magyar Cserkészszövetség
emlékpénze
(Megjelent: 2012. szeptember 28-án)


Két, szinte azonos dénár variációja
 
 
Károly Róbert ÉH: 373 (CNH: II/41) dénár elõlapján középen nyílt korona, körülötte, kettõs gyöngykörben; m REGIS KARVLI látható. Hátulján térdelõ angyal, elõtte egy K betû. Ha mellé tesszük Nagy Lajos ÉH: 419 (CNH: II/79) számú dénárját, akkor majdnem két azonos érmét látunk. Különbséget tapasztalunk az elején levõ köriratban. Nagy Lajos dénárján + m REGIS LODOVICI, hátulján ugyanúgy térdelõ angyal, csak itt a K betû helyett L betût véstek. A betûk jelenthetik a két király nevét Karolus és Lodovici. Verdehelyet, vagy kamaraispán nevét, véleményem szerint nem jelölnek.
 
A bemutatott Nagy Lajos dénár elõlapján a körirat jól értelmezhetõ. A hátoldalán térdelõ angyal bár kissé kopott, de az elõtte levõ K betû jól látható. A kérdés, miért került Nagy Lajos pénzére az apja nevének rövidítése? Még nem készült el a verés kezdetére a hátoldali verõtõ és elõvették a régebben Károly Róbertnek készült tövet? Vagy elkopott az eredeti L betûs verõtõ és összekeverték a polcokat, és másik fiókból vették ki a kopott hátlapi verõtõ helyett? Esetleg valami más információt takar ez K betû?
A kérdésekre a válasz számomra még ismeretlen, lehet a feloldása egészen más.
Károly Róbert pénzére az angyal körül vonalkör került, míg ezen az érmén hézagosan látszik a gyöngykör.
Az érme anyaga a szokásos ezüst, súlya: 0, 44 gramm.
Tóth Ferenc Pincehely
   
Egy szép plakett III.
 
 
Ötvennégy évvel ezelõtt, 1958-ban Brüsszelben tartották a szívbetegségekkel foglalkozó III. kardiológiai világkongresszust, melyen a résztvevõk – köztük magyarok is, mint például Gömöri Pál professzor, e sorok írójának nagybátyja - egy 50x70 mm nagyságú, kétoldalas, vert bronz plakettet kaptak ajándékba. Elõlapján fa alatt ülõ, szakállas ókori bölcs látható, aki a bal kezében tartott szívet szemléli, míg jobbjával az állát támasztja alá. A fán madarak ülnek, az egyik ágról pedig a szív fölé, az orvoslás szimbólumaként, kígyó tekeredik. Az ülõ alak mögött nyitott könyv és földgömb jelképezi a tudományt, míg lábai elõtt növényi ornamentika tölti ki a teret. Jobbra, a szívet tartó kéz alatt két vízszintes sorban SEMPRE / IMPARO (szakadatlanul tanulni) szöveg olvasható. Az alkotó belga szobrász mesterjegye jobb oldalt, legalul található: Jul.(ien) Dillens. A hátlapon fent és lent 3-3 vízszintes sorban a kongresszus megnevezése, helye és éve olvasható franciául, illetve angolul: III. CONGRES MONDIAL / DE CARDIOLOGIE / BRUXELLES 1958 és III. WORLD CONGRESS / OF CARDIOLOGY / BRUSSELS 1958.
 
 
Ma már bizton állíthatjuk, hogy a kongresszuson résztvevõ szívgyógyászok és utódaik megfogadták a plaketten szereplõ bölcs mondást, miszerint folyton folyvást tanulni kell. Tudni illik – hogy csak néhányat említsünk - 1958-ban még nem volt a mai értelemben vett szívkoszorúér katéterezés, vagy szívultrahang vizsgálat és a szívsebészet is gyerekcipõben járt. De az orvosok szerencsére tanultak és az 1960-as években már megtörtént az elsõ szívkatéterezés és koszorúér-mûtét, Barnard professzor pedig a dél-afrikai Fokvárosban 1967-ben elvégezte a világon az elsõ szívátültetést. A szívultrahang vizsgálat is bevonult a kardiológia mindennapi gyakorlatába. Ma már a fentiek rutin eljárásnak számítanak a betegek ezreinek a javára.

S.T.

A horvátországi Baranya fantázia pénzei
 
 
Történelmi visszatekintés
Baranya földrajzi sajátosságai már a neolit idõszakban kialakultak. A történelem során különbözõ császárságokhoz és királyságokhoz tartozott. A XI. században Baranya vármegye Magyarország elsõként alakult megyéi közé tartozott. 1526 után Baranya az oszmán birodalom területe lett egészen 1687-ig. 1918-ig Magyarország része, amikor is a déli része a Szerb - Horvát - Szlovén állam keretén belül a Vajdaság részévé vált, késõbb a Szerb - Horvát - Szlovén Királyságé. A trianoni szerzõdéssel 1920-ban a történelmi Baranya vármegye területét megosztották. Az északi rész visszakerült Magyarországhoz (Baranya megye) a déli részt, (lényegében a Baranyavári járást) pedig az SHS államhoz csatolt Bácska megyéhez csatolták 1922-tõl 1929-ig. Ezután a dunai Bánsághoz tartozott a Jugoszláv királyság részeként. 1941-ben Baranya déli részét Magyarországhoz csatolták és 1945-ig Magyarország része volt. A háború után Baranya déli része a föderatív Horvát Államhoz került a demokratikus Jugoszlávia keretén belül. 1991-ben a horvátországi Baranya területét Szerbia elfoglalta, és itt új szerb államot hirdettek ki. 1996-tól 1998-ig Baranya területe az egyesült nemzetek (ENSZ) irányítása alatt állt (mint észak Szlavónia és nyugat Szerémség). Utána Baranya visszakerült Kelet Szlavóniával és nyugat Szerémséggel együtt a Horvát Köztársasághoz. Ma a horvátországi Baranya az Eszék- Baranya megye része.
Ez a horvátországi Baranya általában sík területû, legmagasabb pontja Kamenjak 243 m magas (Banovo brdo), mely terület vizekben gazdag. Keletrõl határolja a Duna, délrõl a Dráva folyó, valamint a Magyarország és a Horvát Köztársaság államhatára. A történelmi Baranya vármegyének csak kisebb része (1147 km²). Területén 64 település van.
Fantázia pénzek címlete bar
A Baranyai Hagyományõrzõk Egyesülete, bélyeggyûjtõk és éremgyûjtõk 2009-ben egy ún. fantázia pénzsorozat kiadását indítottak el. Célja elsõsorban Baranyát bemutatni. Nevének megválasztása Baranya gazdag mocsár és berek területeibõl adódott: bar magyarul berek*. Az elsõ sorozatot 2009-ben adták ki, amely négy címletbõl áll 1, 2, 5, és 10 bar. Ez a sorozat a Kopácsi rét faunáját ábrázolja.
1 bar
Hátoldalán béka látható. Uralkodó színe zöld. Mérete20x59 mm.
2 bar
Hátoldalán szarvas látható. Uralkodó színe szürkéskék. Mérete 127x61 mm.
5 bar
Hátoldalán kígyó látható. Uralkodó színe kék-piros. Mérete 133x64 mm.
10 bar
Hátlapján nõstény szarvasbogár látható. Uralkodó színe a zöld-piros. Mérete 140x67 mm.

Elsõ sorozat hátlap:
 
Elsõ sorozat elõlap:
 
Harmadik sorozat hátlap:
 
Harmadik sorozat elõlap:
 
Valamennyi címleten a kiadás keltezése 2009.10.17. szerepel. A papírpénzjegyeket Slavonski Brod-ban nyomtatták, fehér papírra, biztonsági elemek nélkül. Megálmodói Željko Divnic és Dražen Bartolovic. Külalakját a Željko Divnic - Branislav Kujundžic - Miro Gavran, a grafikáját Sladan Lazarevic alkották. A sorozat ezer példányban készült (00001-01000 számozással).
A második sorozat az elsõ utólagos nyomtatása. Ez a sorozat teljesen megegyezik az elsõvel, kivéve a kiadás idõpontját, amely 2011.08.01. Mindössze 300 példányban készült (01001-01300 számozással). Ábráját az új keltezés miatt szükségtelen ismét bemutatni.
A harmadik sorozat 2011-ben készült, négy címletbõl áll: 25, 50, 100 és 200 bar. Ezeken Baranya kastélyai láthatók. Ezt is a Baranyai Hagyományõrzõk Egyesülete, a bélyeg- és éremgyûjtõk adták ki, a Baranyavári Antianus Egyesülettel közösen.
25 bar
Hátoldalán a fõherceglaki (Knezeva) kastély látható. Uralkodó színe barna.
50 bar
Hátoldalán a tökösi (Tikves) kastély látható. Uralkodó színe sötétkék.
100 bar
Hátoldalán a bellyei (Bilje) kastély látható. Uralkodó színe sötétzöld.
200 bar
Hátoldalán a Dárdai kastély látható. Uralkodó színe sötétbarna.
Valamennyi pénzjegy kiadási idõpontja 2011.12.19. Méretük azonos, 147x71 mm. A bankjegyeket Slavonski Brod-ban nyomtatták, fehér papírra, biztonsági elemek nélkül. Tervezõi az elõzõekben bemutatottak. Ez a sorozat is 1000 példányban készült (számozás: 000001-001000).
Forrás: www.baranjaonline.com és www.unfpsb.googlepages.com
Dr. Branko Matic
Horvátból fordította: Troszt Sándor
*A bar magyarul bereknek felel meg, amely bokros, cserjés helyet, nedves rétet jelent. Ebbõl származik a Bereg, egykori vármegyénk neve is.
 
Ezerkoronás
 
 
„Az ezerkoronások” címû mesét az 57 éves Sáfrány Józseftõl hallotta Berze Nagy János. Isten itt is központi alak, aki megteremtette az ezerkoronásokat. Megbízott két angyalt, egy-egy bankóval menjenek le a földre, boldogítsanak vele azt, akit akarnak. Az egyik angyal a pénzt egy koldusnak adta, akinek elsõ útja a kocsmába vezetett. Leitta, majd hazafelé menet összetörte magát. Az ugyanabban az idõben elkövetett gyilkossággal vádolták, véres ruháját látva azt bizonyítottnak is tekintve, felakasztották. A másik angyal a pénzt egy ifjúnak adta, akinek sok volt az adóssága. Az ifjú próbált törleszteni, de a pénzt senki sem tudta felváltani. Újabb, egyre nagyobb adósságokba keveredett. Az angyalok visszatértekor mondta ki Isten a tanulságot: az ezerkoronás az embereket nemhogy boldogabbá tette volna, hanem inkább szerencsétlenebbek lettek, mint voltak.
Berze Nagy János gyûjtése: Kákics (Baranya megye)
 
.
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2012. november 25-én
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
     
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk
2012. november 25-én (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.
Egy asztalt ingyen biztosítunk azon tagjainknak, akik az ezévi mûködésünkhöz szükséges támogatás összegét idõben befizették.
Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel idõtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthetõ a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Fõpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
     
 
Vezetõség
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán