Régebbi híradók - 132. szám
  
132. híradó
2012. július 1.
XII. évf. / 7.
 
 
   A Magyar Numizmatikai Társulat csegelye
   Ami a 8. Melléklapból kimaradt…V.*
        Rétfalvi Sándor: Istenanya a Péter-Pál sírkamrában
   Címerkiállítás Orfűn
   Két Mária dénár változat
   A Pécsi 19-es Honvéd Gyalogezred jelvényterve
   Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 72
     


A Magyar Numizmatikai Társulat emlékcsegelye

 
A Magyar Numizmatikai Társulat csegelye
     
 
2012-ben ünnepelte a Magyar Numizmatikai Társulat alapításának 111-ik évfordulóját. A szokatlan évfordulóra egy szép csegely kibocsátásával emlékezett a Társulat tagsága. Az előlap bal oldalát egy kéz mintha „fellapozná”, a felhajtott részen 111 ÉVES felirat olvasható, alatta a Numizmatikai Társulat tagsági érmének részlete látható. A jobb oldalon A MAGYAR NUMIZMATIKAI / TÁRSULAT felirat, és a kéz alatt a csegelyt mintázó művész, Csóka Zsuzsa mesterjegye látszik.
A hátlapon a társulat könyvtárában látható Holló Barnabás szobrászmûvész (Alsóhangony, 1865. május 16. – Budapest, 1917. november 2.) által mintázott szobor látható, amely Réthy Lászlót, a MNT elsõ elnökét ábrázolja jellegzetes köpenyében, jobb kezében levetett kalapjával, baljában sétabot és a mindig degeszre tömött táskájával. A jobboldalt RÉTHY LÁSZLÓ (1851 – 1914) felirat, a baloldalt pedig emlékezetes köszönése olvasható: „SZERVUSZTOK FIÚK”
A Szegedi Éremverdében a 25 x 25 mm méretû csegelybõl 30 db 10,5 g-os ezüst (999 ‰), 30 db 21 g-os ezüst (999 ‰), 70 db bronz és 23 db arany példány készült Szabó Géza ötvösmester kivitelezésében.
Közismert, hogy a tudós Réthy László, Löwy Árpád néven kötetnyi szabadszájú, néha már obszcén verset írt, amelyek elsõ, nem hivatalos gyûjteményes kiadását 1919. február havában Aradon jelentették meg a numizmatikus – költõ barátai.
A kötet megjelenésének 80-ik évfordulóján, 1999-ben numizmatikus barátunk, Szinovszki Sándor gondozásában újra megjelentek Löwy Árpád (Dr. Réthy László) Válogatott versei.
 
1 A kisplasztika talapzatán
az eredeti felirat:
SERVUSTOK FIÚK
A 111 éves emlékcsegely hátlapjának mintájául szolgáló Réthy (Löwy) kisplasztika korabeli elkészültét a barátok egyike Löwy stílusában így köszöntötte:
Holló Barnabás mesterhez, a Löwy – szobor megalkotójához
(Budapest, 1907. január 25.
Bauer Zsiga


Tisztelt Urak! van szerencsém
Üdvözölni önöket
Kikhez a tulpartról hozok
Testvéri üzenetet.

A "Miskolci asztal" küldött
Villamoson ide el,
Mert ma egy műalkotásról
Fog lehullni a "lepel".

Holló mester nagy műveit
Ismeri az egész hon,
Dicsérik urak s hordárok,
Kint az utca sarkokon.

Ámde ennek a szobornak
Jobban örülünk mi ma,
Mintha Holló mester ötven
Minisztert kifaragna.

Lőwy Árpád élő alak,
Jó kedvű vén poéta,
Verseire hogyha rágyújt:
Virág, fing és rakéta,

Csalogánydal, dobos torta,
Kutyafasz, jégverem,
Vázsonyi bélsár, kóser-koszt,
Öt hatosos szerelem.

Haza, morál, strimflikötő,
Csillagos ég, piszoár:
Egyszer a szarban botorkál,
Aztán meg az égbe jár.

Lőwy Árpád a mi költőnk,
Tartsa Isten még soká,
És koszorút annak, aki
A képét megalkotá !!!

 
Végezetül Löwy Árpád "Utánzóim" című versének utolsó három sora:
 
Apai figyelmeztetés:
Így hát, annyit mondok, ifjú népem
Disznólkodni szabad, de csak szépen.
 
(A Réthy László kisplasztika fotóját Soós Ferencnek köszönjük.)
Hágen
     
 
                 Ami a 8. Melléklapból kimaradt…V.*
                Rétfalvi Sándor: Istenanya a Péter-Pál sírkamrában
     
 
Immáron az ötödik olyan Rétfalvi érem került elõ a feledés homályából, amelyik nem szerepel az érmeit bemutató katalógusban. E sorok írója Raýman Jánosnak mond ezért köszönetet, ugyanis õ bukkant rá egyik, érmeket rejtõ fiókja mélyén és ajánlotta fel közlésre. Sajnos eredetérõl sem tudomása, sem feljegyzése nincs.
A 100 mm átmérõjû, öntött bronzérem elõlapján a székesegyház déli nézete és lent középen a mûvész mesterjegye látható. Körirata részben latin nyelvû: CATHEDRALIS QUINQUE ECCLESIENSIS PÉCS. Ez az éremkép és a szöveg mindenben megegyezik az Európa Cantat II. és a Szent István 22 mm nagyságú, vert érmek hátlapjával, amelyek 1988-ban készültek (lásd a 8. Melléklapban).

 
 
A hátlap kompozíciója a pécsi ókeresztény temetõ 1782 óta ismert – ma már a világörökség részét képezõ - I. sz., más néven Péter-Pál sírkamra nyugati oldalán található falfestmény, nevezetesen a szakértõk szerint Szûz Máriát (vélhetõen az ölében ülõ Gyermekkel, akinek azonban csak a feje búbja látszik) ábrázoló kép alapján készült. Latin körirata: DEI GENITRIX IM CUBICULO CHRIST. E SEC. IV. (Magyarul: Istenanya a sírkamrában a Kr. utáni IV. századból). Az RS mesterjegy alul, egy vonalkörben elhelyezve látható. Az érem peremébe 50/36 számok vannak beütve.
 
 
Tekintve, hogy az érem keletkezésérõl, készítésének idejérõl, céljáról semmit nem lehetett tudni, kézenfekvõnek látszott, hogy ezekrõl az alkotót, Rétfalvi Sándort kérdezzük meg. Szerinte valamikor a 80-as évek elején Márton Dénes, a Székesegyház akkori plébánosa rendelte tõle az érmet ajándékozási céllal. Úgy emlékszik, hogy azért került rá a sírkamrabéli kép, mert Márton atya nagy Mária tisztelõ volt. A mûvész emlékezete szerint annak idején csak 10-15 érmet öntöttek, de ennek ellentmondanak a perembe ütött számok, hiszen azok a szokásos gyakorlat szerint azt jelentik, hogy az elkészült (vagy a majd elkészítendõ) ötvenbõl ez a 36. példány.
Süle Tamás
 
*2010. május 31-én jelent meg a Pécsi Dénár 8. Melléklapjaként Rétfalvi Sándor érmeinek katalógusa.
   
 
Címerkiállítás Orfûn
     
 
2012. június 8-án 18 órakor nyílt meg Kováts Ferenc grafikusmûvész kiállítása az Orfûi Polgármesteri Hivatalban. A házigazda polgármester, Füziné Kajdy Zita köszöntõ szavai után dr. Harmat Béla Orfû nyugdíjas jegyzõje nyitotta meg a tárlatot. Beszélt a heraldika kialakulásáról, a címer készítés szabályairól, méltatta a kiállító mûvész munkásságát.
Kováts Ferenc több mint 300 címert tervezett, ezek nagy része település címer, de szívesen készít családi címereket is. A kiállításon 30 táblán közel 200 település és rekonstruált családcímer, illetve ezek motívumait felhasználó díszoklevél és más nyomtatvány szerepelt. Bemutatásra került 80 db zászló is, amelyeken fõ motívum a település címere és a színei.
A kiállítás június 30-ig várta a látogatókat.

Hágen
A képen Füziné Kajdy Zita, dr. Harmat Béla és Kováts Ferenc látható
 
Két Mária dénár változat
     
 
Mária királynõ (ur:1382-1385) monogramos (ÉH: 442) és koronás (ÉH: 443) dénárjait úgy gondolom, nem kell bemutatni. Az utóbbi idõben birtokomba került mindegyik típusból egy-egy példány, ezeket mutatom be. Nem akarom felsorolni az általam elérhetõ magyar pénzeket ismertetõ katalógusokat, de ezek között egyik sem jegyzi ezeket a változatokat.
Monogramos (ÉH: 442) dénár. Az érem közepén gyöngykörben alul egy nagy M betûn áll a korona. E korona, felsõ középsõ díszítése egy liliomszerû rajzolat (1. kép, nagyítva alul). Több darab átvizsgálása után kijelenthetõ, ez a liliomszerû díszítés, különbözõ vonalvezetésû, formájú és nagyságú. A korona alsó és felsõ széle közti méretkülönbségének aránya különbözõ.
 
1. kép
2. kép
 
Maradjunk a korona felsõ fele középén levõ liliomszerû díszítésnél, némelyiket bizony elnagyolták, a szirmok majdhogynem egyenesek, hajlásuk alig van. Többszörös nagyításnál viszont látszik a szirom íveltsége. A 2. számú képen középen a liliom helyére egy, a lapkából erõteljesen kiemelkedõ kereszt került. A kereszt vízszintes karjának jobb felsõ szélén látszik, hogy kitört vagy a verõtõbe beragadt egy kis darabka. E példány súlya: 0, 49 gramm.
 
3. kép
4. kép
 

A koronás ÉH. 443 számú dénár (3. kép) a kereszten levõ ponton kívül látszólag nem tér el a többi példánytól.
Csak felelevenítem, a verõtõ készítésekor a betûknek a tükörképét kell a verõtõre formázni, ezáltal a lenyomta az érmén balról jobbra olvasható. Ez a Székesfehérváron vert példány köriratai jobbról balra (tükörírás) olvasható.
E: bal széle a félreverés miatt is olvasható „MONETA MARI•A”. (3. kép). A pont jól látható a két betû között. H: „MARIA R VNGARIE”. (4. kép)
Anyaga ránézésre semmiben sem különbözik a többi ezüst példánytól.
Súlya 0, 56 gramm.

Tóth Ferenc
Pincehely
 
A Pécsi 19-es Honvéd Gyalogezred jelvényterve
     
 
A 19-es honvéd gyalogezred pécsi emlékmû állítása szervezésekor, 1930-ban, a volt ezredtársakból alakult 19-es Honvéd Ezrednap és Emlékmû Szervezõ Bizottság egy emlékjelvényt is akart készíttetni. Ehhez ajánlatokat kért különbözõ gyártó cégektõl.
Az egyik megmaradt válaszlevél Bartos Zoltán Fém- és Bádogárugyár Budapest VII. Dongó u. 7. jelvénykészítõtõl származik*. Különlegessége, hogy két rajzot is mellékelt, mint ajánlatát a jelvényre.
 
 
Az elõállítás költségei: 1000 db megrendelése esetén 1 mm-es sárgaréz lemezbõl sajtolva és ezüstözve darabonként 25 fillér, 2000 db esetén 23 fillér.
A jelvény nem valósult meg. Tudomásunk szerint más kivitelezõvel sem készíttettek ekkor jelvényt.
*Baranya Megyei Levéltár F 1939/5163 1-3
Raýman János
 
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 72.
     
 
Miskolc
Pajzsalakú ábra egy körlemezre helyezve. Az avasi templomot mintegy ablakkeretben látjuk, felsõ részén ívelt, lelógó virágokkal. A két oldalsó rész vízszintesen vonalkázott. Alul elkülönítve két sorban: MISKOLC / AVASTETÕ. Az 1940-es évek terméke lehet. M.: 38 mm., Sz.: 31 mm.
     
Miskolc
Felhõ formának lehet nevezni a sárgaréz lemezt. A városkép, elõterében magas szobor áll. Felül a toronynál MISKOLC, alul kissé ívelt feliratszalagon KOSSUTH SZOBRA felirat. Az 1930-as években készülhetett.
M.: 29 mm., Sz.: 43 mm.
     
Miskolc-Görömbölytapolca
Ovális alumíniumveret kétoldai kidudorodással. Fürdõ épület, az oldalain lombos fákkal. Elõtte tó, hattyúval, és a tóban vízi virágok. Felül két sorban ívelten láthatjuk a feliratát. GÖRÖMBÖLY-TAPOLCA / GYÓGY- FÜRDÕ
Az 1940-es években készíthették.
M.: 31 mm., Sz.: 39 mm.
   
Miskolc-Görömbölytaplca
Az ovális, kétoldalt kidudorodó alumínium címke az 1950-es évek alkotása lehetett.
Üdülõépület látható, az elõtte elterülõ park fásított részével. A tavat tavirózsákkal, hattyúval népesítették be. Alul ívelten, kissé elmosódva GÖRÖMBÖLY-TAPOLCA / GYÓGYFÜRDÕ felirat két sorban van elhelyezve.
M.: 33 mm., Sz.: 40 mm.
Páger János
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán