Régebbi híradók - 130. szám
  
130. híradó
2012. május 1.
XII. évf. / 5.
 
 
   Antall József születésének 80. évfordulója alkalmából…
   Elhunyt Adamovszky István
   „Újabb” pécsi orvosi érmek XVI.*
       Tóth Sándor: Szekeres László
   Ábrahám Karaván a Kultúra Angyalával Pécsett
   A „nyújtott, préselt” érmekrõl (11)
  A Baranya Megyei Éremgyűjtők 2012. május 27-én Pünkösdi Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
     Tõrös Gábor: Antall József

   
Antall József születésének 80. évfordulója alkalmából…
 
 

A minap levelet hozott a posta, melyben egy meghívót kapott e sorok írója, mely szerint: „A Magyar Orvostörténelmi Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia Orvostörténeti Munkabizottsága és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Antall József (*Pestújhely, 1932. április 8. - †Budapest, 1993. december 12.) születésének 80. évfordulója alkalmából megemlékezést tart. Azért ezek az intézmények emlékeznek rá, mert miniszterelnöksége elõtt a Semmelweis Múzeum igazgatója volt, amint errõl a Pécsi Dénár 30. számában (2004. január 1.) már írtunk, továbbá arról is, hogy kedvelte és nagyra értékelte a numizmatika tudományát. (Közremûködésével jött létre a Semmelweis Múzeum 11 000 darabot számláló, világviszonylatban is számottevõ és számon tartott orvosi éremgyûjteménye!) Késõbb róla is készültek érmek, melyek szintén a „medicina in nummis” témakörét gazdagítják, mert bár nem orvos volt, de az orvostörténelem kiemelkedõ mûvelõi közé tartozott. Fent jelzett írásunkban kilenc ilyen alkotást ismertettünk. Mi most, az évforduló alkalmából azzal emlékezünk Antall Józsefre, hogy közreadjuk a tizedik érmet, amely arcmását viseli.
A címlapunkon látható, 125 mm átmérõjû, egyoldalas öntött bronzérem Tõrös Gábor szobrászmûvész alkotása. A szembenézõ portré bal oldalán három vízszintes sorban olvasható az ábrázolt neve és születési, valamint halálozási évszáma: DR ANTALL / JÓZSEF / 1932 – 1993. A mûvész TG mesterjegye jobb oldalon, a váll fölött található. Az érem mintázása jellemzõ az alkotóra, amennyiben sok személyi érmén láthatjuk ezt a nagy „foltokkal” történõ, az apró részleteket mellõzõ ábrázolást.
Talán nem érdektelen Tõrös Gáborról (*Torda [ma Turda, Románia], 1934. június 12.) is szót ejtenünk. A kolozsvári Ion Andreescu Képzõmûvészeti Fõiskolán tanult, Szervátiusz Jenõés Kós András voltak a mesterei. Késõbb Nagybányán élt, majd 1989-ben Magyarországra költözött. Alkotásai a magyar éremmûvészet értékes részét képezik, hiszen történelmünk és kortársaink sok nagy egyéniségét örökítette meg, amint ezt „földije”, az ugyancsak Nagybányán élt, sajnos a közelmúltban elhunyt kedves orvoskolléga és numizmatikus, Sasi Nagy Béla írásában közkinccsé tette (Tõrös Gábor érmei: Az Érem 1999/1). A bevezetésben ezt írja: „Érmei mind öntött bronzok, amelyeket saját mûtermében készített a rajztól az öntésen át, a patinázásig. Érmeinek nincs mintázott hátlapja.” Cikkében 96 érem adatait közli, többek között szerepel a (betûrend szerinti) felsorolásban Ady Endre, Arany János, Balassi Bálint, Bartók Béla, Bethlen Gábor, Bocskai István, Illyés Gyula, József Attila, Kodály Zoltán, Kós Károly, Kõrösi Csoma Sándor, Liszt Ferenc, Madách Imre, Márton Áron, Mátyás király, Mindszenti József, Németh László, Petõfi Sándor, Pápai Páriz Ferenc, Semmelweis Ignác, Sütõ András, hogy csak néhányat említsünk közülük. De van önarckép érme is és a fentebb idézett cikk íróját, Nagy Béla doktort - akivel jó barátságban volt – szintén megörökítette.

Süle Tamás
     
     
Elhunyt Adamovszky István
 
Váratlanul és fiatalon hagyott itt bennünket Adamovszky István, avagy Adamó, a mai magyar numizmatika különleges alakja.
1951. április 4-én született és 61-ik születésnapja elõtt egy nappal 2012. április 3-án hunyt el.
1968-1989 közt a KÉV - Metró-nál dolgozott. Azután saját Természetgyógyász Kft-jét a Reflexet vezette. Gyógyteák, gyógyászati szerek árusításával foglalkozott. Kedvenc idõtöltése volt a horgászat is.
2005-ben, hirtelen bukkant fel a numizmatikában szokatlan kiadványával, karton lapokból álló gyûrûskönyvével, amelyben elsõként mai papírpénzeinket „A forintrendszer 1946-2010” címmel színes ábrákon pár soros szöveggel adta közre. A sorozat négy kötete 2007-ig elkészült és az egész magyar papírpénztörténetet felölelve, néha soha sem látott pénzjegyek képeivel, kisebb hibái ellenére, maradandót alkotott. Szokatlan tempót diktált elsõsorban magának, hiszen 2005 és 2011 között 12 kötetet adott ki önállóan és egy füzetet szerzõtársak munkáival. Természetesen megtalálta segítõtársait, akik nélkül aligha lehetett volna ezt a könyváradatot közreadni. A sietség sajnos idõnként hibákat is eredményezett, de azokkal együtt rendkívüli kiadványsorozata az egész magyar pénztörténetet felöleli. Papírpénzeket ábrázoló több tucat képes levelezõlapja is maradandó különlegesség.
Negyedévenként megjelenõ numizmatikai lap kiadását tervezte még, de erre már nem futotta idejébõl. Alkotásai megõrzik életének ezt a néhány évét, amikor sok egyéb elfoglaltsága mellett újabb és újabb könyvek kiadásán fáradozott.
Emlékét megõrizzük.

Raýman János
 
 
(A képen Adamó Raýman Jánossal beszélget a 2007. augusztus 11-i Dunaújvárosi Vándorgyûlésen.)
   
 
„Újabb” pécsi orvosi érmek XVI.*
Tóth Sándor: Szekeres László
     
 
Szekeres László (*Gyõr, 1921. július 4. – †Szeged, 2012. január 9.) szülõvárosában érettségizett, ezt követõen a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Orvosi Karán folytatta tanulmányait, ahol 1949-ben szerzett diplomát. Már orvostanhallgató korában bejárt kutatni az egyetem Méhes Gyula professzor vezette Gyógyszertani Intézetébe, majd doktorrá avatása után is itt dolgozott tanársegédi, adjunktusi, végül pedig docensi rangban. 1957-ben szerezte meg a kandidátusi, 1965-ben pedig az orvostudományok doktora tudományos fokozatot. Huszonnégy év pécsi tanulás és munkálkodás után, 1967-ben nevezték ki a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetének igazgató professzorává. 1991-ben vonult nyugdíjba, de ezt követõen, még évekig, mint professzor emeritusz tevékenykedett. Mielõtt röviden felvázolnánk Szekeres professzor szakmai életútját, feltétlenül érdemesnek tartjuk elmondani, hogy több generációs orvos dinasztia tagjának tudhatta magát, hiszen nagyapja, édesapja (sõt elsõ, 1990-ben elhunyt felesége is) orvos volt, majd mindkét leánya ugyancsak ezt a hivatást választotta életcéljául! Továbbá említésre méltó még az is, hogy - látva kedvtelésbõl született alkotásait - festõmûvészként is megállta volna a helyét. Az impresszionista stílust kedvelte.
 

 

Tudományos munkásságának fõ irányát a különbözõ szívbetegségek, elsõsorban a ritmuszavarok és a szívkoszorúér keringési zavarok megelõzésének, illetve hatékony gyógyszeres kezelésének kutatása képezte. De nem csak, mint kutatóorvos, hanem, mint tanítómester is eredményes, iskolateremtõ munkát végzett, mert tanítványai közül sokan szereztek magas tudományos minõsítést, többen pedig egyetemeinken a gyógyszertani intézetek tanszékvezetõ egyetemi tanárai lettek. Több külföldi tudományos társaság fogadta tiszteletbeli tagjává, a krakkói és a tübingeni egyetem díszdoktorává avatta, a Német Természettudományi Akadémia (Leopoldina) pedig tagjává választotta. Számtalan kitüntetése közül a nagy elõdökrõl elnevezett elismeréseket említjük: 1978-ban kapta meg a Jancsó Miklós, majd 1984-ben az Issekutz Béla Díjat.
(Mindkét rangos díj névadója akadémikus és Szekeres professzor tanszéki elõde volt a szegedi egyetemen.) Végül, de nem utolsó sorban kiemeljük, hogy 90 éves korában az International Academy of Cardiovascular Sciences (Szív- és Érrendszeri Tudományok Nemzetközi Akadémiája) a „Medal of Merit” díjával ismerte el életmûvét.
1991-ben, nyugdíjba vonulásakor munkatársai egy éremmel ajándékozták meg. A 105 mm átmérõjû, kétoldalas öntött bronzmedál elõlapján Tóth Sándor szobrászmûvész a professzor jobbra nézõ profil portréját mintázta meg, félkörívesen pedig az ábrázolt rangja és neve olvasható: PROF. SZEKERES LÁSZLÓ. A mesterjegy (TÓTH / S) a tarkó mögött látható. A hátlapon angol nyelvû körirat található: ALBERT SZENT-GYÖRGYI MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PHARMACOLOGY. (Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézete.) Az éremmezõ közepén a kehelyre tekeredõ kígyó a gyógyítást és a gyógyszerészetet szimbolizálja, míg az öt vízszintes sorban elhelyezett - a kehely szárán is átmenõ– angol nyelvû orvosi szakkifejezések tudományos munkásságának fõ irányait, az évszámok pedig szegedi munkálkodásának idejét jelölik: ANTIARRHYTHMICS / ANTIANGINAL DRUGS / CARDIOPROTECTION / 1967-1991 / SZEGED. (Magyarul: ritmuszavarok elleni / szívfájdalom elleni gyógyszerek / szívizom védelem.) A példányszámról nincs adatunk. Sajnos az érem nem található a Csoma Mária: Magyar orvosi érmek katalógusa 1974-1994 c. kötetben, aminek egyebek mellett az is lehet az egyik oka, hogy létezése csak a könyv megjelenése után, 2001-ben jutott e sorok írójának tudomására. Reméljük, hogy a második kiadásban már elfoglalja méltó helyét a személyi érmek között!

Süle Tamás
 
*(”Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
Ábrahám Karaván a Kultúra Angyalával Pécsett
 
 
Két éve, 2010. május 5-6. napján érkezett Pécsre az EKF 2010 városait összekötő különös karaván, amelyet Ábrahám Angyala, a Kultúra Angyala néven is neveztek. A különös karaván jelképe egy hatalmas 1,5 m átmérőjű kerék volt, amelyet széles lemeztalpán akár görgetni is lehetett. A különös jelvényt Gregor Merten és Carmen Dietrich készítette. A kerék Essenből indult 2010. március 3-án, Augsburg érintésével érkezett Pécsre, majd innen május 7-én Tuzla felé indult tovább, Sarajevo, Kraljevo, Skopje, Thessaloniki megállók után ért el Istambulba május 31-én.
 

 
Ábráján jól látható a kontúrral jelzett angyal, amelyet a három nagy vallás jelképe szegélyez. Felül a félhold a mohamedánok, balra a Dávid csillag az izraeliták és jobbra a kereszt a keresztények jelképe. A három nagy vallási jelkép szokatlan együttes ábrázolása kifejezi az emberi együvé tartozást, a kölcsönös megértés és a kölcsönös egymás iránti tisztelet elkötelezettségét. Jelenti azt a szeretetet, amely Istentől származik, és ez több mint a tolerancia és a szolidaritás.
Az Ábrahám Angyala kerék Pécsett megállt a Dóm téren, majd Jakováli Hasszán dzsámijánál és a Kossuth téren a zsinagógánál, mindenütt a hívek egy csoportja fogadta.
Az Ágoston téren a nagy kerék ábráját jelentő üres közepét homokkal töltötték ki, így az angyal ábrája meg is maradt. A résztvevőknek a szervezők néhány jelvényt is ajándékoztak.
A jelvény felirat nélküli, csak az angyal ábrája van rajta bemélyítve. Sajtolt rézből készült, átmérője 25 mm, vastagsága 2 mm. Pereme bordázott. Hátoldalára különleges biztosítótű van forrasztva.
Mesterjegye beütve egy vaskos ív darab két bordával, talán küllős kerék részlet, benne 600-as szám olvasható.
Raýman János
 
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (11)
     
 
A pécsi Állatkert Akvárium – Terrárium bejáratánál is elhelyezésre került egy présgép. Az Akvárium – Terrárium 1985-ben nyitotta meg kapuját a látogató közönség elõtt.
Pécs belvárosa alatt nagy kiterjedésû, több szintes középkori pincerendszer található. A Munkácsy u. 31. sz. alatt az országban egyedülállóként egy szépen boltozott pince ad otthont az akvárium-terráriumnak. A pincében egész évben 27 – 28 C°-os homérséklet és magas páratartalom biztosítja a trópusi hangulatot a látogatók számára, és ez az állatok tartásának is a legfõbb feltétele.
A pincerendszerben több mint 130 állatfaj közel 800 egyede látható az akváriumi halaktól, a kígyókon keresztül a krokodilig.
Az épület udvarában szárazföldi és vízi teknõsök, mókusmajmok, illetve többféle papagáj látható. Az „éjszaka – ház” szintén az udvarban található, itt az éjszakai életmódot élõ állatok figyelhetõek meg.
 
Az elsõ érmen függeszkedõ denevér látható. Körirata: PÉCSI ÁLLATKERT / ÉS AKVÁRIUM-TERRÁRIUM. Körben a már megszokott 25 petty és az ívelt vonal keretezi a préselt érmet. Mérete: 22 x 37 mm.
     
A következõ érmeken fára tekeredõ kígyó, egy béka és egy vidra képe látszik. A három fekvõ éremnek azonos a körirata: PÉCSI ÁLLATKERT ÉS AKVÁRIUM – TERRÁRIUM, és azonos a keretül is szolgáló kördísz a vonallal és a pettyekkel. Az érmek mérete: 36 x 22 mm. (a méreteknél apróbb eltérés lehetséges).
     
 
   
Hágen
 
A Baranya Megyei Éremgyűjtők 2012. május 27-én Pünkösdi Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
     
 
A Baranya Megyei Éremgyűjtők
2012. május 27-én (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Pünkösdi Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.
Egy asztalt ingyen biztosítunk azon tagjainknak, akik az ezévi működésünkhöz szükséges támogatás összegét időben befizették.
Asztalfoglalás: Lang Ernőnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel időtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthető a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Főpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjárművel érkezőknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
Vezetőség
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán