Régebbi híradók - 121. szám
  
121. híradó
2011. augusztus 1.
XI. évf. / 8.
 
 
   A Budapest – Pécsi Kerékpáros Távverseny 1894-ben
   Békésy György, a”kicsit” pécsi Nobel-díjas
   Dudeck Lajos érme a székesegyház felszentelése alkalmából
   Új numizmatikai könyv jelent meg
        Adamovszky István: Magyar érme katalógus 997-1307.
   A Szenior Tájfutó Világbajnokság érmei
  Értesítés az összejöveteli helyünk megváltozásáról!
     Budapest – Pécsi Távverseny
1894. augusztus 19 – 20.


   
A Budapest – Pécsi Kerékpáros Távverseny 1894-ben
 
 

1894. augusztus 19 – 20-án a Magyar Bicycle Club HUNNIA Budapest és a Pécsi Kerékpár Egyesület szervezésében került megrendezésre a Budapest - Pécsi Kerékpáros Távverseny.
A Pécsi Figyelõ 1894. augusztus 21-i (keddi) száma így számolt be a nem mindennapi sporteseményrõl:
„Vasárnap reggel 4 órakor indult meg a 31 versenyzõ a budai Mattóni sósfürdõtõl Pécs felé. Dunaföldvárig nem is történt semmi baj. Hanem itt elfogta õket a nagy esõ, a mi a haladást nagyon megnehezítette. Különösen Duna - Szekcsõnél kellett a versenyzõknek nagyobb nehézségekkel megküzdeni. De mindezek dacára is az eredmény teljesen kielégítõnek mondható, amennyiben az elsõ 10 óra 52 perc alatt érkezett meg a budai külvárosi vámházhoz. A versenyzõk az egész úton ellenõrizve voltak az ellenõrzõ állomásokkal, a melyek távirati tudósításokat küldtek egymásnak.”
„Az ünnepély d. u. 1 órakor kezdõdött, mit mozsárlövések jeleztek. A borongós idõ dacára igen nagy közönség gyûlt egybe az egész csinosan díszített tribün elõtt. Ott láttuk a város elõkelõségeit: Kardos Kálmán fõispánt, Opris posta és távirdaigazgatót, Krasznai Jánost, Kindl József segélyegyleti vezérigazgatót, Erreth János országgy. képviselõt, Dischka fõreáliskolai igazgatót; sok elõkelõ hölgyet, ügyvédet, orvost, sat.”
„Elsõnek Philippovich Emil, Bpest „Hunnia” érkezett be mozsárlövések közt a közönség általános érdeklõdése mellett d. u. 2 óra 52 perckor. A többiek a következõleg érkeztek meg: 2.) Wigand Rezsõ Bpest Bp. K. E. 3 óra 48 p. 3.) Jüngling József Bpest Bp. K. E. 4 óra 11 p. 4.) Walla Ferenc Pécs P. K. É. 4 óra 11 p. 12 mp. 5.) Schwáb Béla Bpest Hunnia 4 óra 59 p. 6.) Dunki Ferenc 7 óra 11 p. 7.) ifj. Bedõ Imre Pécs P. K. E. 8 óra 13 p.”
„A legjobb kondícióban a pécsiek s Philippovics Emil érkezett meg. Ifj. Bedõ elõzõ éjjel fogfájásban szenvedett, nem aludt s kimerülten indult el, ezért maradt vissza.”
„A bankett a Hattyú nagytermében hétfõn d. u. 1 órakor vette kezdetét, mint egy százötvenen voltak jelen. A fõhelyet Kardos Kálmán fõispán foglalta el, jobbról mellette Hudommell József dr. a Bpesti Hunnia elnöke, balról pedig Zsolnay Vilmos gyáros a P. K. E. elnöke ültek. Ott láttuk még Erreth János és Simonfay János országgyûlési képviselõket, Dragonescu Dömjén pénzügyigazgatót, Opris Péter posta- és távírda igazgatót, Lõewy Lipot doktort, Zsolnay György kir. fõügyészhelyettest, Kindl József segélyegyleti vezérigazgatót, Dischka Gyõzõ fõreáliskolai igazgatót, Grünwald Bernát dr. miniszteri osztálytanácsost, Szekrényessy Ferenc dr.-t és másokat.
Ezután a magyar testgyakorlók küldöttsége átnyújtotta a pécsi Kerékpáregyesület zászlajára az általuk hozott gyönyörû szalagot. A pezsgõnél Kardos fõispán poharát Õ fölsége a királyra emelte, mire Farkas zenekara rázendítette a Hymnust s mire zúgó éljenzés tört ki az ajkakról.”
„A bankett vége felé kiosztották a díjakat. Philippovics Emil kapta a pécsi hölgyek díját, ezüst koszorút, egy 100 frt értékû opál és briliáns gyûrût, egy 50 frt értékû aranyérmet; Wighand Rezsõ a Zsolnay Vilmos tiszteletdíjat, egy gyönyörû nagy majolika tálat etüiben (tokban), 30 frt értékû arany érmet; Jüngling a Zsolnay Vilmos tiszteletdíját szintén egy gyönyörû nagy majolika tálat etüiben s ezüst érmet; Walla Ferenc szép ezüst serleget és ezüst érmet; Schwáb egy aranyozott barométert s ezüst érmet; Dunki Ferenc egy kerékpáros órát s ezüst érmet; a többi ezüst érmet kapott a 2 klub jelvényével. A bankettnek 4 órakor lett vége. A kerékpárosok innen gépeiken a Zsolnay gyárba mentek, … hol fényképeztették magukat.” … „Innen a Scholz féle új sörgyárba kerékpároztak, hol már terített asztal várakozott reájuk. A gyár tulajdonosa egy remek kivitelû kürttel lepte meg a pécsi kerékpár egyesületet.”
„Este 8-kor társas búcsú vacsora volt a Bedõ kávéházban, melyen 70 – 80-an vettek részt. Ezzel bevégzõdött a Budapest Pécsi Távverseny ünnepélye; s a résztvevõk a kellemesen eltöltött napok édes emlékeivel vettek búcsút egymástól.”
Az eseményre készült jelvény közepén a két szervezõ egyesület, balra a Budapesti HUNNIA, jobbra a Pécsi Kerékpár Egyesület emblémája látható. Körirat: •BUDAPEST – PÉCS TÁVVERSENY• / 1894 – AUG. 19-20. Hátlapján két tûzõtüske szolgálja a rögzítést. A vert bronz jelvény mérete: Ø = 36 mm. (A címlapon látható.)

 

A vörös – fekete mellszalagos ezüst díjérem elõlapja megegyezik a jelvény ábrájával. A hátlapon két olajág között bevésve: D. F. / VI. díj / 227•6 km. (A hatodikként beérkezett Dunki Ferenc érme.)Mérete: Ø = 36 mm, súlya: 18 gramm.
Hágen
     
Békésy György, a”kicsit” pécsi Nobel-díjas
 
 
Békésy György (*Budapest, 1899. jún. 3. – †Honolulu, 1972. jún.13.) 1961-ben „a belsõ fül csigájában létrejövõ ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért” orvosi-élettani Nobel-díjat kapott – annak ellenére, hogy õ maga nem volt orvos. Diplomáját a berni egyetemen kémiából szerezte, a doktorátusát pedig a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen, fizikából. A késõbb Nobel-díjjal jutalmazott kutatásainak nagy részét Budapesten, a Postakísérleti Intézetben végezte.
Mint kiderült, a neves kutató anyai ágon kötõdik Pécshez és szüleivel lakott is városunkban, illetve egy évszázaddal ezelõtt, 1911-ben az Ágoston téri iskolába járt. Az ötven éve Nobel-díjjal kitüntetett tudós emlékére 2011. június 7-én a hajdani iskola falán Páva Zsolt polgármester és Bódis József a PTE rektora gránit emléktáblát avatott, melyen az alkotó, Pál Zoltán szobrászmûvész egy csiga térbeli megformálásával utalt a kitüntetett tudományos tevékenységére. (Megjegyezzük, hogy a mûvész által alkotott hat „csavarulatos” gránit csiga anatómiai tekintetben nem korrekt, mert a belsõ fülben található csiga [latinul cochlea] csak három tekervénnyel bír, de ez belefér a „mûvészi szabadság”-ba.) Bár Békésy sajnos csak kicsit pécsi, de azért, mint Páva Zsolt avató beszédében mondta, büszkék lehetünk arra, hogy itt, városunkban tanult egy Nobel-díjas kutató.
Békésy György emlékezetét munkásságán, az egykori bp-i lakóházán (Bp., Fõ u. 19.) és pécsi iskoláján elhelyezett emléktáblákon, a róla elnevezett budapesti intézményeken (Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola, a Mûszaki Egyetem Akusztikai Kutatólaboratóriuma) kívül érmek is õrzik.
 
 
Békésyrõl az elsõ portréérmet vélhetõen Osváth Mária mintázta 1976-ban. A 110 mm átmérõjû, egyoldalas, öntött bronzmedált nem megrendelésre, hanem pusztán tiszteletbõl alkotta a mûvész. Két változatban létezik: a képünkön látható példányon felül találjuk a PRIX NOBEL 1961, alul a BÉKÉSY GYÖRGY 1899-1972. feliratot, illetve baloldalon homorú betûkkel az „om 76” mesterjegyet. A másik változaton fordított a kissé módosult szöveg elrendezése: fent a PROF., majd a név és az évszámok, míg lent a PRIX NOBEL 1961 felirat található, a mesterjegy pedig domborúan mintázva a jobb oldalon látható. (Csoma Mária: Magyar orvosi érmek katalógusa 1974-1994, 51. tétel)
A második egy 98 mm átmérõjû, öntött bronz jutalomérem, melyet Horváth János készített 1977-ben. Az elõlapon az arcmás és BÉKÉSY GYÖRGY 1899-1972 körirat, jobb oldalon HJ mesterjegy látható, míg a hátlapon 6 sorban KIVÁLÓ / ALKOTÓ / MUNKÁÉRT / üres sáv név bevésésére / OPTIKAI, AKUSZTIKAI / ÉS FILMTECHNIKAI / EGYESÜLET szöveg olvasható.
A harmadik szintén jutalomérem, melynek elõlapján portré és DR BÉKÉSY GYÖRGY NOBEL-DÍJAS FIZIKUS 1899-1972 körirat, hátlapján pedig négy sorban KIEMELKEDÕ / KUTATÓMUNKÁÉRT / POSTA-KISÉRLETI / INTÉZET szöveg látható. A 91 mm átmérõjû, öntött bronzérmet Lesenyei Márta alkotta 1984-ben.
A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy 1985-ben az Amerikai Egyesült Államokban is alapítottak egy rangosnak számító Békésy-díjat, de sajnos nem tudjuk, hogy csak oklevél, vagy érem is jár-e a kitüntetettnek.

Süle Tamás
   
 
Dudeck Lajos érme a székesegyház felszentelése alkalmából
     
     
Dudeck Lajos pécsi polgár folyamodott Ferenc József „Ö Császári és Apostoli Királyi Felségéhez,” amelyben a pécsi Székesegyház felszentelése alkalmára általa készített emlékérmet ajándékozta az uralkodónak. Az eredeti levél nincsen meg, a császári kabinetiroda válasz nélkül visszaküldte a folyamodványt a magyar belügyminiszternek, amelyrõl az államtitkár 1891. július 25-én levélben értesítette Kardos Kálmán Baranya vármegye fõispánját, mely szerint a „felségfolyamodványt minden megjegyzés nélkül” visszaküldték.
A levélbõl annyi tudható meg, hogy a királynak küldött ajándék érmet kísérõ levelet visszaküldték, tehát a kabinet iroda nem köszönte meg a pécsi polgár ajándékát.
A levelekbõl annyi olvasható még ki, hogy a Dudeck Lajos az Engel Adolf és Fiai cégnél lakott, vagy volt alkalmazásban.
A Dudeck név elõfordult a pécsi korabeli iparosok között. Dudeck József 1887-ben mint kolompár, Dudeck György 1894-ben mint kolompáros szerepel az iparlajstromban. (A vörösrézzel dolgozó rézmûveseket nevezték kolompárosoknak). Tehát Lajos is hasonló mesterségû lehetett, hogy érmet volt képes készíteni. De nyilván nem volt önálló ipara, az Engel cég alkalmazottjaként dolgozott, ezért nem került az iparosok névjegyzékébe.
Az érmet természetesen és sajnos nem ismerjük.
Raýman János
-BML Iparlajstrom I.A. 168 1887, és VI. A. 586 1894
-BML Fõispáni általános iratok 441 – 1891 és 443 – 1891

   
  Új numizmatikai könyv jelent meg
  Adamovszky István:
  Magyar érme katalógus 997-1307.
 
 
Adamovszky István: Magyar érme katalógus 997-1307. Adamo, Budapest 2011. 345 oldal terjedelemben, a Magyar Numizmatikai Társulat támogatásával.
Az eddigi papírpénz könyvek sorozata és a 19-20. századi fémpénzek katalógusai után nem meglepõ, hogy új terület került terítékre Adamovszky István kiadásában. A kevésbé publikált Árpádok pénzeinek újabb katalógusa már régóta váratott magára. Ugyanez még inkább elmondható a szlavón dénárokra.
Elõre bocsátom, hogy nem vagyok kellõen felkészült ebben a témában és gyanítom, hogy lesznek, akik alapos szakismert birtokában fogják elmondani véleményüket.
Amit, mint gyûjtõ, a magyar pénzek e korai csodáinak igen áhítatos kedvelõje egy mondatban elmondhatok csak annyi lenne: örülök, hogy a könyv napvilágot látott. Szemmel láthatólag sokan segítették, hogy összeállításra kerülhetett.
Amitõl mindig tartottam, valamelyest beigazolódni látszott, hogy a legjobb fényképekkel sem lehet ezekrõl a pénzekrõl az általános ismérveket jól megmutatni. Mert minden pénz egyedi. Mivel a verõtöveket viszonylag sûrûn cserélni, javítani kellett, szinte minden egyes pénz viselhet egyedi jegyeket. Hogy Szent István pénzeinél a szembetunõ változatok száma 9 vagy több, azt nyilván nehéz megmondani. A máig használatos Unger katalógus Szent Istvántól Ottóig 348 alaptípust adott meg, Adamovszky ugyanerre az idõre 538-at. A katalógust nézegetve azért az a benyomásom, hogy jó néhány változat lépett elõ önálló pénzzé, innen ered a nagy növekedés. Persze a katalógusok eddig is új számokat adtak az általuk besorolt pénzeknek. Ottó egyetlen pénzét Réthy Corpusa 1899-ben 387, Huszár 1979-ben 439, Unger 1974-ben 348, Adamovszky pedig 538 számon katalogizálta. Ez jól szemlélteti az újabb számozás, újabb nehézségeit.
Valójában az is tisztázatlan, hogy a magyar pénztörténetet miért 997-tõl indítják, hiszen a szakirodalom királyi felségjog gyakorlásáról beszél Szent István pénzeinek a kibocsátásánál. Melyik pénz készült 1000 elõtt?
Egyébként a szerkesztése jól követhetõ, a fényképek csaknem kivétel nélkül kiválóak és a célnak megfelelnek. Talán jobb lett volna minden pénzrõl a nagyított felvétel, mint a tetszõlegesen kiválasztott egyik éremoldal nagyított ábrája.
Árai valószínûleg inkább a kereskedõk számára hasznosabbak, mint a gyûjtõknek.
Nem hiányozhat az éremgyûjtõk könyvtárából, de úgy vélem a közkönyvtárakból sem.
Raýman János
     
     
A Szenior Tájfutó Világbajnokság érmei
     
     
Világbajnoki érmeket osztottak a Mecsekben 2011 júliusának elsõ hetében. Öt földrész 43 országából, több mint 3600 tájfutó találkozott Pécsett és környékén a Szenior Tájfutó Világbajnokságon. Csak a 35 évnél idõsebbek vehettek részt a versenyen. A találkozó legidõsebb résztvevõi a 93 éves E. Brown svéd hölgy és a 97 éves E. Ludano finn férfi versenyzõ volt.
A sprint távon, melynek selejtezõjét Pécs belvárosában, döntõjét Komlón bonyolították le, 25 kategóriában osztottak érmeket. (Öt év különbséggel felállított korcsoportokban).
Normál távon, két erdei selejtezõ futamot követoen, az Orfû melletti Rácz tanyán lebonyolított döntõ után került sor az eredményhirdetésre 24 kategóriában.
 

 

Az érem elõlapján stilizált földgömbön, kezében térképpel futó alak látható. Felirata WORLD MASTERS ORIENTEERIG CHAMPIONSHIPS.
A hátlapon INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION felirat és nagy betûkkel ennek rövidítése IOF.
Az arany-, ezüst- és bronzérmekre a kategóriákat és a HUN 2011 felirat szöveget gravírozással vitték fel. Az érem fehér szalagját nemzeti színû csíkkal a pécsi rendezõk biztosították. Az érmeket a nemzetközi szövetség adományozta és Finnországból érkeztek. Mérete: Ø = 50 mm. A verseny tiszteletdíjai a Zsolnay gyár kerámiái voltak.
   
Ijjász István
     
Értesítés az összejöveteli helyünk megváltozásáról
     
 
Értesítjük a kedves Gyûjtõtársakat, hogy 2011. szeptember 4-tõl a vasárnapi összejöveteleink helye változik.
Az új összejöveteli helyünk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2. sz oktatóterme (7625. Pécs, Majorossy I. u. 36.) Térképünkön 1-es jelzéssel.
Az összejöveteleink ideje minden vasárnap 8.30 – 10.30-ig tart.
Megközelíthetõ a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Fõpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjármûvel érkezõk az épület elõtt találnak parkolási lehetõséget.
Pécs, 2011. augusztus 8.
Vezetõség
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán