Régebbi híradók - 119. szám
  
119. híradó
2011. június 1.
XI. évf. / 6.
 
 
   Hóman Bálintra emlékezünk
   120 éves a Mecsek Egyesület
   A pécsi székesegyház felszentelése és Ferenc József látogatása         1891-ben
   A MÉE Küldöttközgyûlés hírei
   A Baranyai Éremgyûjtõk megtartották szokásos évi         összejövetelüket
   A Magyar Numizmatikai Társulat jubileumi közgyûlésérõl
   A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának         jubileumi jelvénye
     Hóman Bálint

   
Hóman Bálintra emlékezünk
 
 
Az egyik legnagyobb magyar numizmatikus Hóman Bálint Budapesten született 1885. december 29-én és éppen hatvan éve, nyomorúságos körülmények között halt meg 1951. június 2-án a váci börtönben. Jeltelen váci sírjából 2001. október 11-én emelték ki és temették el a tassi temetõben.
A történelemtudomány egyik kiemelkedõ alakja és maradandót alkotó numizmatikus volt. Mint kultúrpolitikus, Klébelsberg Kúno nagy mûvét sikeresen folytatta. A kultuszminisztert háborús bûnösnek tekintették és ezért életfogytiglan tartó börtönre ítélték, 1945-ben az akadémiai tagságát is megvonták. Hiába álltak ki mellette tekintélyes szakemberek, és a közremûködésével megmentett zsidók.
A tudomány neves képviselõi közül többen, így a Magyar Tudományos Akadémia két korábbi elnöke Glatz Ferenc és Kosáry Domokos is kívánatosnak tartotta, az újratemetésével már megadott erkölcsi rehabilitáció mellett a tényleges, jogi rehabilitálását is, de ez még mindig késik.
A »Magyar pénztörténet 1000-1325«, illetve »A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában« a magyar tudományos numizmatika jelentõs alkotásai. A Magyar Numizmatikai Társulatnak tagja volt 1914-tõl haláláig, tiszteletbeli tagja 1926-tól. Az külön megemlítendõ, hogy a Társulat Hóman elitélésekor nem szüntette meg a tagságát.
Több kiváló érem õrzi arcképét. Emlékérmet készített róla Reményi József 1924-ben, Zsákodi Csiszér János 1935-ben, Berán Lajos 1940-ben és Bozó József 2001-ben.
 
A címlapon Zsákodi Csiszér János által mintázott remek, feliratnélküli érem látható, Hóman Bálint baloldali arcmásával. A kar alatt a mûvész mesterjegye és a keltezés olvasható: ZS. CSISZÉR J. 1935.
Az érem hátoldalán középen HÓMAN BÁLINT / M. KIR / VALLÁS ÉS KÖZOKTA-/ TÁSÜGYI MINISZTER / 50. SZÜLETÉSNAPJA / EMLÉKÉRE / 1935 szöveg olvasható. A felirat alatt könyvek és egy írótoll helyezkedik el. Két babérágból összehajló koszorú keretezi. Alul a mester bevésett neve: ZSÁKODI CSISZÉR JÁNOS található.
A vert bronzérem átmérõje 76 mm.
Raýman János
     
     
120 éves a Mecsek Egyesület
 
 
2011. április 30-án (szombaton) 10 órakor kezdõdött a Mecsek Egyesület megalakulásának 120. évfordulója alkalmából rendezett konferencia a pécsi Városháza dísztermében.
A résztvevõket Baronek Jenõ, az egyesület ügyvezetõ elnöke köszöntötte.
A konferencia nyitóelõadását, Mit köszönhetünk elõdeinknek és követõinknek címmel dr. Bátai István tartotta. Csóka János Pálos atya, a Pécsi Pálos Rendház házfõnöke a Pálosok és a Jakab-hegy címmel tartott vetítettképes elõadást.
Raýman János a Mecsek Egyesület felkérésére, mint numizmatikus, Jelvények a Mecsekrõl címmel, tartott elõadást. Elõbb a Mecsek Egyesület által eddig kibocsátott valamennyi tagsági és alkalmi díszjelvényt, valamint az újra alakult egyesület részére készült jelvénytervek rajzait mutatta be. Majd a mecseki túrizmus numizmatikai emlékeibõl kiválasztott kisebb gyûjteményt láthattunk, néhány téma köré csoportosítva, (túrák, kilátók, mecseki virágok, állatkert stb.) színes vetített képek segítségével az elõadás során. A bemutatásra került több mint félszáz jelvény és botveret, amely a ténylegesen létezõ mennyiségnek csak a töredéke, egyúttal megmutatja a még feldolgozásra váró anyag gazdagságát és szépségét.
 
 
Dr. Nagy Gábor A napóleoni katonák és a Mecsek Egyesület kapcsolata címû elõadásában, a napóleoni háborúban megsérült és Pécsett ápolt és itt elhunyt katonákról és az emlékükre Zsolnay Miklós anyagi támogatásával emelt Francia Emlékmûrõl tartott elõadást. A bemutatott diák között szerepelt az emlékmû avatására készült kétoldalas plakett képe is, melyet a magyar származású, Párizsban élõ és alkotó Tony Szirmai mintázott.
A konferencián még két elõadást, dr. Novotny István: A Réka-vár, Skóciai Szent Margit, és Trebbin Ágost: A Nádor regénye címmel hallhatott a közönség.

Hágen
   
 
A pécsi székesegyház felszentelése és
Ferenc József látogatása 1891-ben
     
     
A székesegyház átépítése 1882-1891-ig tartott és befejezése után az ünnepélyes felszentelését százhúsz évvel ezelõtt, 1891. június 22-ére tûzték ki. A nagyszabású eseményre Dulánszky Nándor (1829-1896) pécsi püspök az uralkodót is meghívta. Ferenc József magyar király június 21-én meg is érkezett Pécsre. Délután megnézte kíséretével az elkészült templomot. Másnap, 22-én délelõtt Málom község térségében katonai szemlét tartott. Közben az egyházi felszentelés megtörtént, az uralkodó az ünnepélyes Te Deumra tért vissza a székesegyházba. Este vonattal Fiumébe utazott.
 
 
Az uralkodó látogatására két érem készült.

1. Zimbler érme 1891. június 21. keltezéssel. Az érem kimondottan a Ferenc József pécsi látogatásának állít emléket. Nem sorolható a hadgyakorlati érmek közé. Elõoldalán Ferenc József jobbra nézõ babérkoszorús arcképe látható FRANZ JOSEF I. felirattal. A fej alatt egy hatágú csillag van elhelyezve. A nyak metszetében pedig egy Z betû, a mûvész mesterjegye.
 
 
Hátoldalán a körirat a látogatásra utal: Õ FELSÉGE I. FERENCZ-JÓZSEF KIRÁLY JELENLÉTE EMLÉKÜL. Középen PÉCSETT / 1891 / JUNIUS HÓ 21 ÉN.
A szöveg kicsit döcög, de ha a jelenléte után egy pontot, vagy legalább egy vesszõt teszünk már elfogadhatóbb. A vert bronzérem füles, de viselésére szolgáló szalagját nem ismerjük. Mérete Ø 30 mm.
Tehát ez az érem kizárólag az uralkodó pécsi látogatásának állít emléket, szövege sem a székesegyházi ünnepre, sem hadgyakorlatra, vagy legalábbis katonai szemlére nem utal.
Az érmet a bécsi J Zimbler mûhelye készítette, ahol ugyanennek az éremnek több változata is elkészült, (fiumei látogatás, Dalmácia és Galicia hadgyakorlatok), de udvari megrendelésre más emlékérmek és kitüntetések is kerültek ki a mûhelybõl.
 


 
 
2. A másik érem is bécsi munka, Joseph Christan Christelbauer (1827-1897) készítette, de 1891. június 22. idõponttal. Az osztrák mûvészt Tautenhayn, Radnitzky mûvészetéhez hasonlítják. Ismertebb mûve a Bécs zenei és színházi kiállítás érme 1890-bõl, a plovdivi kiállítási érem 1892-bõl.
Elõoldalán az uralkodónak az elõzõ éremnél jóval plasztikusabb, babérkoszorús arcképe látható. Körirata. I. FERENCZ JÓZSEF MAGYARORSZÁG APOSTÓLI KIRÁLYA. Hátoldalán középen a Pécsi Székesegyház négytornyú épülete látható délrõl nézve, ahogy 1891-ben elkészült. Körirata: PÉCS 1891 JUNIUS HÓ 22 ÉN. Ez az érem a király pécsi látogatásának célját, a székesegyházat is bemutatja, tehát a király jelenlétében, a Székesegyház ünnepélyes átadásának állít emléket.
Vert bronz, füles, viselését, szalagját nem ismerjük. Mérete: Ø 28 mm.
 


 
Raýman János
   
 
A MÉE Küldöttközgyûlés hírei
     
A MÉE. 2010. évi küldött közgyûlését 2011.május 28-án 10.00-kor tartotta a MABÉOSZ Székházban, 52 fõ küldött jelenlétében.
Elõször dr. Török Pál elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Nagy József fõtitkár tartotta meg a 2010. évi beszámolóját, amelyben értékelte a MÉE és a vidéki szervezetek munkáját. A beszámoló után azonnal a jelenlévõk hozzászólásai következtek, amelyek három fõ téma köré csoportosultak. Tagság fiatalítása, taglétszám csökkenésének megállítása, valamint az arany érmék elosztásának rendje. A sok hozzászólás és javaslat után következett Tóth János 2010. évi mérleg beszámolója, valamint közhasznúsági jelentés ismertetése és a Felügyelõ Bizottság jelentése a 2010. évi gazdálkodásról. Az elhangzottak után az elnök ismertette a 2011. évi pénzügyi tervezetet, amelyet a küldöttek egyhangúan elfogadtak.
A MÉE. 2011. évi érem kiadási tervet Hajdú Béla ismertette.
A következõ napirendi pont volt a Széchényi jutalom éremre javasoltak felsorolása. Arany fokozatot az idén az elnökség nem ítélt oda, így a 12 db jutalomérem helyett 13-an kapják meg a különbözõ fokozatokat, a 16 javasoltból. A közgyûlés egyhangúan elfogadta a javasolt személyeket. Ezek után, lévén ez az év a tisztújítás éve, a küldöttek megválasztották a jelölõ bizottsági tagokat: Soós Ferenc, Katona László, Störk József, a keleti régióból: Kádár István (Egerbõl), nyugati régióból: Hetényi József (Celldömölkrõl). A választás ez év novemberében lesz!
Az elnök a nagy érdeklõdésre való tekintettel napirendi ponton kívül ismertetést adott az MNB 2012-es év várható érem kibocsátási tervérõl. Összesen 10 db emlékérem kiadása várható, 2 db arany, 6 db ezüst és 2 db cupronikkel. Az ismertetés után az elnök megköszönte az részvételt és bezárta a közgyûlést.
Kvéder László
     
     
A Baranyai Éremgyûjtõk megtartották szokásos évi összejövetelüket
     
     
2011. május 29-én 8,00 és 14,00 között rendezték a Baranyai Éremgyûjtõk szokásos évi összejövetelüket a 2010-es vándorgyûlés helyszínén, a Hotel Pátriában. A kellemes környezetben a mérsékelt számú kiállító, és a megszokott létszámban résztvevõ érdeklõdõ jellemezte az összejövetelt.
 
 
   
Szerkesztõk
     
A Magyar Numizmatikai Társulat jubileumi közgyûlésérõl
     
 
Idén ünnepelte 110 esztendõs fennállását a Magyar Numizmatikai Társulat Budapesten, Csepreghy utcai könyvtárában május 26-án megtartott ünnepi közgyûlésén. Az összejövetelen dr. Nagy Mihály a NEFMI képviseletében méltatta a társulatok szerepét a tudományban. Soós Ferenc fõtitkár a közhasznú tevékenységrõl, dr. Torbágyi Melinda, a Társulat elnöke a Numizmatikai Közlöny szerkesztõi beszámolóját tartotta meg, majd betegsége miatt Baloghné Ábrányi Hedvig jelentését és a 2011. évi költségvetési beterjesztését olvasta fel, végül Pethõ Ildikó a Felügyelõ bizottság jelentését ismertette.
 
Dr. Torbágyi Melinda, dr. Süle Tamás és a háttérben Soós Ferenc
 
A napirend utolsó részében az elmúlt évek munkásságának értékelése alapján a Társulat nevében dr. Torbágyi Melinda kitüntetõ jutalomérmeket adott át. Elsõként dr. Süle Tamás pécsi gyûjtõtársunk, a Társulat korábbi alelnöke kapta meg a legrangosabb magyar numizmatikai kitüntetést, a Réthy díjérmet. Majd Pethõ Ildikó vehette át a Szentgáli érmet, végül Pogacnik Albinnak a budapesti születésû 96 éves szlovén numizmatikusnak a tiszteletbeli tagság kitüntetõ címet adományozta a Társulat közgyûlése. Ezek után került sor a hosszú hûséges tagságért adományozott emléklapok átadására, amelyek közül elsõként Lázár László vehette át a 60 éves tagságát igazoló oklevelet. A pécsiek közül 25 éves tagságáért Hágen József és Raýman János kapott emléklapot.
R.J.
     
     A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának jubileumi jelvénye
     
 
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a pécsi egyetem legrégebbi fakultása, amely az 1367-es alapítást követõen, hosszú megszakítás után, közel 90 éve kezdte meg újból tevékenységét. A Mecsekalja mintegy 30000 hallgatót számláló egyetemének nagy múltú és népszerû kara napjainkban a hagyományos jogász szak mellett több szakkal is jelen van a magyar felsõoktatásban. A jogelõd, a trianoni békeszerzõdés következményeként Pozsonyból, Budapestre, majd Pécsre helyezett Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem egyik olyan kara, amely 1923 óta folyamatosan mûködik. Kiváló tudós és oktató egyéniségek sorát adta a jogász szakmának: többek között Óriás Nándort, lrk Albertet, Faluhelyi Ferencet és másokat. Falai között tanult például Mádl Ferenc, Sólyom László volt köztársasági elnök, oktatói között ma olyan személyiségeket találunk, akik jelenleg is alkotmánybírák, kormánytagok, vagy országos intézmények vezetõi. A kar 2008-ban jubileumi tudományos emlékülés keretén belül ünnepelte 85 éves pécsi fennállását, melynek alkalmából a pécsi Zsolnay-gyár által készített gomblyukjelvény készült. A jelvényeket a szakoktatók és a meghívott vendégek emlékbe kapták.
 
 
Elõlapján fent PTE, középen JUS (jog), alul ÁJK felirat látható. Anyaga: zöld eozin mázas Zsolnay kerámia. Mérete: 20x25 mm. Készült 300 db a pécsi Zsolnay-gyárban 2008-ban.

Hasznos tudnivaló a Zsolnay eozinról: A Zsolnay porcelángyárban elõször lemázazzák a porcelánt egy türkizkék színû, átlátszó, ólommentes mázzal, majd kiégetik. Erre kerül a titkos összetételû, sötét massza, ami kétféle anyagot tartalmaz: színes- és nemesfémek keverékét, valamint annak vivõanyagát. Kiszárítják, reduktív légkörben égetik, majd lemossák róla a masszát. Így válik láthatóvá a jellegzetes eozin máz. A kerámián csak egy különleges fizikai hatás miatt létrejött nagyon vékony színréteg van, az ún. fizikai szín. A színt nem a festék okozza, hanem a fénytörés. Ez a színes szappanbuborékhoz vagy olajfolthoz hasonló jelenség. A réteg vastagsága a fény hullámhosszával vethetõ össze. Hasonló nevû anyag az eozin (festék), aminek azonban semmi köze a kerámiához.
Szirtes Zoltán
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán