Régebbi híradók - 110. szám
     
110. híradó
2010. szeptember 1.
X. évf. / 9.
     
     
   A Pécsi Vándorgyûlés egyesületi érme
   Az éremgyûjtés története Pécsett és Baranyában
   A MÉE 40. Vándorgyûlése Pécs, 2010. augusztus 20-21.
   Vélemények a vándorgyûlésrõl
   Könyvismertetés
     

A Vándorgyûlés egyesületi érme

     
A Pécsi Vándorgyûlés egyesületi érme
     
2010. augusztus 20 – 21-én Pécs Európa ez évi kulturális fõvárosa adott otthont a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete jubileumi, 40. Vándorgyûlésének. A vándorgyûlés helyszíne a Hotel Pátria nagyterme és a terasza, valamint konferenciaterme volt.
Miként az elmúl esztendõkben, idén is egy az egyesület által kibocsátott emlékérem örökítette meg az eseményt.
Az érem elõlapján az összejövetel helyérõl jól látható épület, Jakováli Hasszán dzsámija és a minaret látható. A dzsámi és a hozzátartozó minaret nemcsak hazánkban, hanem Európában is ritka, jó állapotban fennmaradt török kori építészeti emlék. A 16. század második felében épült dzsámi a török templomtípus hagyományos elrendezését követi, Mekkára, északnyugat – délkelet tengelyvonalra tájolva. A dzsámi nyugati sarkán áll a minaret. A faragott kövekbõl épített tizenkétszög alaprajzú torony 6,5 méter magas tömör lábazaton áll, melyet párkány zár le. A torony belsejében 87 lépcsõfok visz a 22,5 méter magasban lévõ körerkélyhez.
 
 

Az érem körirata: MÉE 40. VÁNDORGYÛLÉSE / PÉCS. 2010. AUGUSZTUS 20.
Az érem hátlapján Réthy László jobbra nézõ portréja látható, • RÉTHY LÁSZLÓ • 1851 – 1914 felirattal. Jobb oldalon, a válla felett TF mesterjegy.
Réthy László 1851. november 21-én Szarvason született. 1881-tõl a Magyar Nemzeti Múzeum érem és régiségosztályánál dolgozott írnokként, 1885-tól múzeumi segédõr, 1893-tól õr, majd 1901-tõl az érem és régiségosztály vezetõje lett. 1892-ben a Magyar Tudományos Akadémia I. osztálya levelezõ tagjává választotta, 1902-ben a Numiz-matikai Társulat elnöke lett.
Legjelentõsebb numizmatikai munkája az Egyetemes Magyar Éremtár I-II kötete (Budapest 1899, 1907), mely az elsõ tudományos igénnyel megírt, a magyar pénzérméket képtáblákon bemutató leíró katalógus. Az Árpádházi királyok a CNH I. (Corpus Nummorum Hungariae) füzetében, a vegyesházi királyok pénzei a CNH II kötetében kerültek leírásra.
Lõwy Árpád álnéven kötetnyi szabadszájú, már-már pornográf verset is hagyott az utókorra. Aradon halt meg 1914. november 20-án.
A vándorgyûlés un. körponti érmét Trischler Ferenc pécsi szobrászmûvész mintázta.
Az Ø 42,5 mm méretû érmet a Szegedi Éremverde készítette bronzból és ezüstbõl.

Hágen
     
     
Az éremgyûjtés története Pécsett és Baranyában
     
A MÉE 40. Vándorgyûlése alkalmából, a fenti címen jelent meg Hágen József és Raýman János könyve a HÁZMESTER ’98 KFT kiadásában. A címlapon - kedvcsinálóként – a Pécsi Dénár „szerecsenfejes” emlékérme látható. Az „Ajánlás”-ban dr. Török Pál, a MÉE elnöke azt írja, hogy „Pécs városának és Baranya megyének a kapcsolata a magyar éremmûvészettel több évszázadra tekint vissza.” És valóban, az elsõ fejezet – amely az éremgyûjtõket és gyûjteményeket veszi számba 1900-ig – elsõ szereplõje a 300 éve született Klimo György pécsi püspök. Ma is látogatható, híres könyvtárában nagy értékû éremgyûjteménye is volt. A második fejezetben az 1901-ben alakult Numizmatikai Társulat baranyai tagjainak a névsorát olvashatjuk, majd pedig a múlt század nevesebb gyûjtõinek – köztük sokunk által is ismert és tisztelt kortársak – méltatása, illetve az éremgyûjteménnyel is rendelkezõ baranyai és pécsi közgyûjtemények ismertetése következik. Olvashatunk az éremgyûjtõk baranyai szervezeteinek megalakulásáról és történetérõl, a pécsi Szt. Eligiusz Társaságról, a baranyai éremgyûjtõk által elnyert kitüntetésekrõl. Ezután a numizmatikai témájú kiállítások és kiadványok, majd pedig a baranyai és mohácsi gyûjtõk, illetve a Szt. Eligiusz Társaság által kibocsátott érmek, továbbá az alkalmi fizetõeszközök és pénzszerû kiadványok ismertetése következik. Végül a több száz személyt tartalmazó névmutatót találjuk, benne sok ismert emberrel és ismerõssel. Bár külön fejezetben összegyûjtött irodalomjegyzéket nem tartalmaz a könyv, de az egyes fejezetek után találhatók irodalmi hivatkozások, melyek az adott téma iránt érdeklõdõknek támpontot nyújthatnak további ismeretek megszerzéséhez.
     
     
A 157 oldalt számláló kötetben sok kép található, melyeken a szereplõ személyek, az ismertetett kiadványok, érmek, pénzek stb. láthatók, sajnos csak fekete-fehérben. (Kár, hogy az eddig megjelent több mint száz Pécsi Dénár közül egynek a címlapja sem szerepel az ábrák között!) Bár tudjuk, hogy ez „pénz kérdése”, de mennyivel szebben mutatnának – jó példa erre a könyv címlapja - az érmek színes nyomtatásban!
Végezetül bizton állíthatjuk, hogy a szerzõk nagy munkát végeztek, sok értékes adatot, dokumentumot és ismeretet gyûjtöttek össze, melyek eredményeként - kisebb hiányosságaival együtt is - forrásértékû mûvet alkottak! Elismerés illeti a HÁZMESTER ’98 KFT ügyvezetõjét, Andrell Tamást és a sorozatszerkesztõ Vince Ernõt, hogy immáron a Pécsi Krónika kilencedik kötetét adják ki, lokálpatrióta érzelmektõl vezérelve.
   
Süle Tamás
   
 
A MÉE 40. Vándorgyûlése Pécs, 2010. augusztus 20-21.
     
A Pécs Európa Kultúrális Fõvárosa 2010 programjainak keretén belül, mint társprogram került megrendezésre a MÉE. Baranya Megyei Szervezete által a MÉE. 40. Vándorgyûlése 2010. augusztus 20-21-én.
Az elõzetesen meghirdetett program a Pécsi Dénár honlapján már hetekkel korábban megtekinthetõ volt. (www.pecsidenar.hu) Ezen kívül a szervezõk gondoskodtak a helyszínen kapható szórólapokról, amelyen olvasható volt a két nap programja.
Már a kora reggeli órákban folyamatosan érkeztek a gyûjtõk, hogy minél elõbb elfoglalhassák az asztalukat. (128 asztalon folyt a „csere-bere”, adás –vétel.) Tíz órára már zsúfolásig megtelt az étterem és a hozzá tartozó terasz. Az ország egész területérõl érkeztek gyûjtõk, Soprontól-Sátoraljaújhelyig, Budapesttõl-Mohácsig, de már nemzetközinek is mondható a Vándorgyûlés, mivel az ország határain túlról is szép számmal jöttek érdeklõdõk. Így Romániából, Horvátországból, Szlovákiából, Szerbiából, hogy csak egy pár környezõ országot említsünk.
A Vándorgyûlés hivatalos megnyitója a Hotel Konferencia termében volt, és itt hangzottak el az elõadások, valamint itt adták át a kitüntetéseket is.
A MÉE. 40. Vándorgyûlését dr. Bokor Béla a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója köszöntötte, majd dr. Török Pál a MÉE. elnöke rövid üdvözlés után megnyitottnak nyilvánította.
Ezután egy érdekes, még további kutatást igénylõ„ A Pécsi Káptalani Jelvény”-nyel kapcsolatos elõadás hangzott el Gál Éva fõmuzeológus elõadásában. A következõ elõadó Rétfalvi Sándor Munkácsy díjas szobrászmûvész, egyetemi tanár, „Az éremkészítés”-rõl tartott nagyon érdekes, az éremkészítéssel kapcsolatos szakmai belsõ„titkokat” is feltáró elõadást (képünkön). Ezzel egy idõben, a Hotel társalgójában érmeibõl kiállítás volt látható, amelyet dr. Süle Tamás rendezett.
Az elõadások után a kitüntetettek vehették át dr. Török Pál elnöktõl a Széchényi Ferenc Jutalomérmek különbözõ fokozatait, illetve dr. Unger Emilné adta át az általa alapított Unger Emil emlékérmeket.
Ezt követõen dr. Süle Tamás tartott rövid könyvismertetést Raýman János és Hágen József a Vándorgyûlésre megjelent „Az éremgyüjtés Pécsett és Baranyában” címû kötetérõl, amelyet a Házmester ’98 Kft. a Pécsi Krónika sorozatban jelentetett meg. Majd a Pécsi Dénár honlapjának elkészítéséért és üzemeltetéséért Szirtes Zoltánnak adta át a szerkesztõk köszönetének jeléül a Pécsi Dénár Emlékérmét.
Végül Raýman János a MÉE Baranya Megyei Szervezete elnöke megköszönte a résztvevõknek a megjelenést és az állófogadásra invitálta a meghívottakat.
Ezzel párhuzamosan folyt a teremben az éremcsere. A MÉE asztalánál lehetett megvásárolni a 40. Vándorgyûlési ezüst és bronzérmeket (Trischler Ferenc pécsi mûvész alkotása), valamint különféle szakirodalmi kiadványt.
 
 
Mint újdonságot, külön is kiemelem Soós Ferenc: Magyar Numizmatikusok Panteonja címû, most megjelent könyvét.
A rendezõk asztalánál meg lehetett vásárolni az erre az alkalomra készült baranya megyei éremgyûjtõk ezüst és bronz emlékérmét (Fritz Mihály szegedi és Török János pécsi mûvészek alkotása), továbbá a szintén erre az alkalomra készült „Pécsi érmek képeslapokon I.” sorozatot is.
A délutáni programban 16.30 -kor indult a városnézõ séta idegenvezetõvel. A gyûjtõk közül sokan vettek részt ezen a programon is, amely a visszajelzések alapján nagyon tetszett a résztvevõknek.
Másnap folytatódott az éremcsere, adás-vétel a Baranya Megyei Kulturális és Idegen-forgalmi Központ dísztermében (József Attila u.10. sz. alatt). Itt már kevesebben vettek részt az éremcserén, de a látottak alapján itt is köttettek adás-vételeket.
Egy kis közvélemény kutatást végezve, az a megállapítás vonható le, hogy a 40. Vándorgyûlés lebonyolítása és szervezése elismerést váltott ki a gyûjtõkben és több távoli gyûjtõ gondolja úgy, hogy a pécsi heti összejövetelekre is érdemes lesz a jövõben eljönnie. Azok a gyûjtõtársak pedig, akik nem csak a jó üzlet reményében jöttek, hanem egy jó baráti találkozóra, beszélgetésre is, megelégedetten és jó hangulatban búcsúztak el gyûjtõtársaiktól.
   
KvL
   
     
     
.
     
     
 Vélemények a vándorgyûlésrõl
     
Az évezredes történelmi múlttal, pezsgõ kulturális élettel rendelkezõ város kitûnõ színhelyül szolgált…
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 40. Vándorgyûlése Pécsett került megrendezésre augusztus 20-21-én. Az évezredes történelmi múlttal, pezsgõ kulturális élettel rendelkezõ város kitûnõ színhelyül szolgált az éremgyûjtõk és az érmészet iránt érdeklõdõk népes csapatának. A Belváros peremén álló Hotel Pátria pedig kitûnõ helyet biztosított a gyûjtõk találkozására, az elõadások és az ünnepélyes díjátadások, könyvbemutatók lebonyolítására. Egyben alkalmas kiindulópont is volt Európa kulturális fovárosának megtekintésére, mely úgy érzem nem okozott csalódást sem a várost régóta ismerõknek, sem azoknak, akik elõször, vagy hosszú évtizedek után most újra látták.
Az elsõ napon két kitûnõ elõadás hangzott el. Gál Éva, a Janus Pannonius Múzeum történész-muzeológusa a káptalani jelvényekrõl beszélt, ami igazán frappáns téma egy püspöki székhelyen. Rétfalvi Sándor, a neves helyi szobrászmûvész – annyi kitûnõ érem alkotója – pedig az éremkészítés mûhelytitkaiba vezette be a szépszámú hallgatóságot. A mûvész érmeibõl egyben egy kis bemutatót is láthattunk a szálloda elsõ emeleti társalgójában. A megnyitó keretében került sor két újabb numizmatikai kiadvány bemutatására is. A helyi éremgyûjtés történetét dolgozta fel és tette közzé a Pécsi Krónika sorozatban a kiváló szerzõpáros, Raýman János és Hágen József. A másik kötet pedig Soós Ferenc hosszú évek kutatásai során összeállított numizmatikus panteonja, mely az egykor élt gyûjtõk, kutatók, éremmûvészek rövid életrajzát, arcképét és sírhelyét mutatja be. A szép és elegáns pécsi kísérõérem stílusosan a pécsi éremgyûjtõi tevékenység elindítóját, Klimo püspököt ábrázolja Fritz Mihály megfogalmazásában.
A délutáni városnézés központjában magától értõdõen Pécs új szenzációja, a Cella Septichora Látogatóközpont állt, mely a szó szoros értelmében a mélybe visz, az idõk mélységébe, a római kori Sopianae keresztény temetõjébe. Ideje volt már ezt a páratlan európai mûemlék együttest méltó módon a látogatók elé tárni, hiszen Európában csak a Róma városi katakombákban találkozunk ezeknek a korai keresztény festett sírkamráknak párhuzamaival. Az õsi temetõ csendje után belecsöppentünk a Széchenyi tér színes és zajos forgatagába. A gyönyörûen felújított tér már magában is figyelemre méltó látványosság, hát még az ott zajló fesztiváli hangulattal. Jó ötlet volt a 40. Vándorgyûlés helyszínéül Európa ez évi kulturális fõvárosát választani!
Köszönet a rendezõknek, szervezõknek és mindenkinek, aki a rendezvény megvalósításában közremûködött! Európa kulturális fõvárosának programjai között a numizmatika is méltón képviseltette magát.
   
Dr. Torbágyi Melinda
a Magyar Numizmatikai Társulat
elnöke
   
     
Könyvismertetés
     
2010. augusztusában jelent meg egy új, magyar kitüntetésekkel foglalkozó mû, „A Magyar Királyság Kitüntetései 1920-1945” címmel a HK Hermanos Könyvkiadó gondozásában. A kötet a háromrészes sorozat harmadik része és az adott korszakból az 1938-1945 közötti idõszakban alapított állami kitüntetések történetét dolgozza fel.
A mû hosszas múzeumi, levéltári és könyvtári kutatások alapján, tematikusan, és alapos részletességgel tárja elénk a korszak kitüntetéseinek történetét, teljesen szakítva az eddig megjelent mûvek felépítésével és hagyományaival. Bõséges képanyag mutatja be a kitüntetéseket, azok változatait, a hozzájuk kapcsolódó tárgyakat (miniatûrök, szalagsávok, okmányok, dobozok, stb.). Ezenkívül korabeli egyenruhákon is bemutatásra kerülnek a kitüntetések, valamint számtalan archív fotó egészíti ki a leírtakat.
A mûvet olyan fiatal hazai kutatók jegyzik, akik mögött nemcsak 2 évtizednyi gyûjtés tapasztalata, de alapos kutatómunka is áll.
A szöveget Fekete Ferenc és Baum Attila írták, a fotókat és a számítógépes grafikákat Horváth László készítette, Demeter Márton szakmai tanácsaival segítette a mû megszületését. A könyvet dr. Sallay Gergely a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõmuzeológusa lektorálta.
A szerzõk reményei szerint ez a könyv nemcsak a gyûjtõk és a téma iránt érdeklõdõk, hanem a témakörben önmagukat szakértõk közé sorolók számára is tartalmaz majd új és érdekes információkat.
A könyv II. kötete a tervek szerint 2010. december és 2011. március között jelenik meg, míg az I. kötet várható megjelenése 2011. december.

Érdeklõdni lehet: HK Hermanos Könyvkiadó, tel.: 70/378-4081, weboldal: www.hkhermanos.hu

Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán