Régebbi híradók - 103. szám
     
103.
2010. február 1.
X. évf. / 2.
     
     
   Kitüntetések állatorvosoknak
   Verdehelyek rejtett jelzései a német 10 Eurós pénzérméken
   A Pécsi dénár már az Interneten is - www.pecsidenar.hu
   A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének jubileumi jelvénye
   Az ÉKE Camus érme
   Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 62.
     
 
Kitüntetések állatorvosoknak
     
Kitüntetések állatorvosoknak
     
A közelmúltban jelent meg Perlaki Emil pécsi állatorvos tollából a magyar katona állatorvoslás történetét feldolgozó munka. A „Honvéd állatorvosok a kiegyezéstõl napjainkig” címû kétkötetes könyv bemutatója 2009. december 10-én volt Budapesten a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karának könyvtárában. A hajdan Állatorvosi Fõiskola díszterméül szolgáló helyiséget megtöltötte a sok érdeklõdõ. A bemutató hangulatát Péter János ny. kerületi fõállatorvos teremtette meg, aki nagy empátiával mondta el Nagy László „Katonalovak” c. szép versét. Szakmai szempontból Karasszon Dénes professzor értékelte a könyvet, majd e sorok írójának jutott az a megtiszteltetés, hogy elmondhatta emlékeit édesapjáról, aki elõbb a jászberényi katonai méntelep fõállatorvosaként szolgálta a magyar lótenyésztés ügyét, majd a II. Világháborúban a keleti hadszíntéren igyekezett a sokat szenvedõ katonalovakat gyógyítani, nehéz sorsukat megkönnyíteni.
 
 
A könyv numizmatikai vonatkozása, hogy több oldalon, színes ábrákon szép kitüntetéseket közöl a szerzõ, melyekhez magyarázat is tartozik. A szöveges részekben is szerepel a falerisztika, pl. részletesen ismerteti az I. Világháborúban szolgálatot teljesítõ magyar állatorvosok kitüntetéseit, külön fejezetben felsorolva a szövetséges államok által adományozott érdemrendeket.
Példaként a kötet két színes oldalát mutatjuk be. A felsõ ábrán dr. nemes Mikecz Béla állatorvos ezredes zubbonya látható, rajta az alábbi kitüntetésekkel: Magyar Érdemrend Középkeresztje hadiszalagon, Magyar Ezüst Érdemkereszt hadiszalagon, Arany Érdemkereszt a Vitézségi Érem szalagján, Magyar Bronz Érdemérem hadiszalagon, Vörös Kereszt II. oszt. díszjelvénye hadi ékítménnyel, Károly Ezüst Vitézségi Érem II. oszt., Nemzetvédelmi kereszt, Magyar Háborús Emlékérem, Erdélyi Emlékérem. A középsõ ábrán pedig a gyakoribb kitüntetések láthatók melyeket állatorvosok is kaptak.
Fentiek alapján jó szívvel ajánlható a könyv mindazoknak, akik érdeklõdnek a magyar állatorvos- és hadtörténet iránt, de azoknak is, akik a falerisztikát mûvelik, vagy szeretik.
Süle Tamás

A nyitó képen Friedl Ernõ (1887-1959) állatorvos vezérõrnagy egyenruhájának rekonstrukciójában Perlaki Emil, jobbra az 1895-ben hivatalos állatorvosi egyenruhában Vass Péter Baranya megyei fõállatorvos látható

     
     
 Verdehelyek rejtett jelzései a német 10 Eurós pénzérméken
     
A 2006-os Futball világbajnokság alkalmából kiadott 4 darab (Jaeger 499; 504; 511 és 520-as)
     
     
10 Eurós pénzérmén a gyûjtõ az egyes verdehelyek jeleit csak a peremírás segítségével tudja meghatározni. A német pénzverdék számával megegyezõen a peremírásban ötször ismétlõdõ „E” segítségével, lehet megállapítani a verdehelyet. Mind a 4 darab 10 Eurós pénzérmén az alábbi szöveg található:
DIE WELT ZU GAST BEI FREUNDEN A - D - F – G - J
A peremírásban, az egyes szavakban található „E” betû középsõ vízszintes vonala alapján határozható meg az alábbiak szerint:
     
 
 
     
Egy újabb „rejtett” pénzverdejel szerepel a 2009-es évi IAAF Berlini Könnyûatlétikai VB 10 Eurós emlékpénzen:
Itt a pénzverdehelyet un. Morse-jelek alapján lehet meghatározni, melyek a peremírásban szerepelnek

     
A D F G J / morse-jel / és a körirat SPORT BEWEGT DIE WELT
    •-
   A = BERLIN
   -••
   D = MÜNCHEN 
   ••-•
   F = STUTTGART
   --•
   G = KARLSRUHE
   •---
   J = HAMBURG
     
     
 
 
     
     
Az öt verde érmeinek kivert mennyisége:
   BERLIN (A)    404.000 + 40.000 (PP)
   MÜNCHEN (D)    321.500 + 40.000 (PP)
   STUTTGART (F)    321.500 + 40.000 (PP)
   KARLSRUHE(G)    321.500 + 40.000 (PP)
   HAMBURG(J)    321.500 + 40.000 (PP)
     
Felhasznált irodalom : Kurt Jaeger „Die deutschen Münzen seit 1871 21.kiad./Gietl Verlag 2009
P. S. Z.
   
     
A Pécsi dénár már az Interneten is
www.pecsidenar.hu
     

Nagy örömömre szolgál, hogy a MÉE Baranya Megyei Szervezete felkért a megtisztelõ feladatra, miszerint az egyesület munkáját, tevékenységét az interneten bemutatva weboldalt készítsek. Ilyen módon a szervezetet széles körben lehet bemutatni, kaput nyitni az internet segítségével, a világháló által, még több numizmatika iránt érdeklõdõ számára.
Ezért olyan weboldalt készítettem, ami könnyen, gyorsan áttekinthetõ, ugyanakkor a lehetõ legtöbb információt tartalmazza.
A Pécsi dénár weboldalára látogató olvasó mindazon publikációkat megtalálja itt, amelyeket a nyomtatott kiadvány is tartalmaz, kiegészítve sok plusz érdekes információval.
A fõoldalon mindig az aktuális híradó jelenik meg, ugyanakkor a megfelelõ linkre kattintva megtekinthetõk a Pécsi dénár régebbi számai is.
A weboldalra látogató olvasó információkat szerezhet többek között a Baranya megyei egyesület tevékenységérõl, terveirõl, az országos rendezvények helyszínérõl, idõpontjukról, de e-mailt is tud küldeni ha észrevétele, kérdése van, amire a vezetõség a lehetõ legrövidebb idõn belül válaszol.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel olyan funkciókkal bõvítettem a weboldalt, mint a képgaléria, és az érem csereberéhez nélkülözhetetlen ingyenes apróhirdetõ. Ezen szolgáltatásokat a jövõben tervezzük elindítani.
Köszönöm, hogy ellátogat a www.pecsidenar.hu weboldalra, kellemes és hasznos idõtöltést, jó böngészést kívánok!

Szirtes Zoltán
     
     
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének jubileumi jelvénye
     
A Budapesti Éremgyûjtõk Egyesületébõl 1969-ben létrejött Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete (MÉE) 2009-ben ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját. Amint arról lapunk 2009. decemberi számában Farkas Árpád már beszámolt, az egyesület 2009. november 14-én tartott küldöttközgyûlésén emlékezett meg a jubileumról. A megemlékezés keretében került sor az alapító tagok számára készült jubileumi jelvény átadására, amit a vezetõség döntése alapján azok kaphattak meg, akik 1969-ben, vagy 1970-ben léptek be az egyesületbe. Az 1054-ig terjedõ tagsági számmal rendelkezõk közül kerültek ki a kitüntetettek, szám szerint 127-en. A ma már csaknem kivétel nélkül idõs gyûjtõk többsége személyesen vette át a jelvényt, mások családtagjaik, barátaik, illetve megbízottjaik révén, néhányan pedig utólag, postán kapták meg.
E sorok írója a 461. tagsági szám „jogán” részesült a kitüntetésben és vehette át a gondosan megtervezett és szépen kivitelezett, ízléses kis gomblyuk-jelvényt. A 20 mm átmérõjû, kör alakú, ezüstözött bronz jelvényen négyzet alakú mezõben az I. István dénár (CNH I.) elõlapjának mintájára készült, jól ismert éremkép látható STEPHANUS REX körirattal. A négyzet oldalai által leválasztott körszeletekben alul bal oldalon MÉE, jobb oldalon MMIX, felül bal oldalon 1969, jobb oldalon 2009 olvasható.
A jól ismert éremkép kifejezés azért is jogos, mert az I. István dénár motívumot a MÉE már korábban is többször használta jubileumi érem, illetve jelvény készítésekor. Példaként az egyesület 10 éves jubileumára, 1979-ben készült vert bronzérmet említhetem.
A küldöttközgyûlésre szóló, „fejléces” papírra írt, minden kitüntetettnek postán eljuttatott udvarias hangú meghívót dr. Török Pál elnök úr aláírása és az egyesület pecsétje tette „hivatalossá”.

Jakó János
     
     
Az ÉKE Camus érme
     

A MÉE ÉKE (Éremkedvelõk Egylete) 2009. évi tagsági érme Albert Camus Nobel díjas francia írónak és filozófusnak, az egzisztencializmus egyik meghatározó alakjának állít emléket.
Camus 1913. november 7-én született az algériai Mondovi-ban, anyja Spanyolországból áttelepült szegény családból származott, míg apja francia volt. Édesanyja korán özvegyen maradt. A kis Albert testvérével anyai nagybátyjuknál nevelkedett, egy szegények lakta negyedben. Tanítója Louis Germain felismerte tehetségét, különórákon foglalkozott vele és egy ösztöndíjpályázatra nevezte be kiváló diákját. Camus hálás volt: tanítójának ajánlotta az irodalmi Nobel-díj átvételére írt beszédét.
Tizenhét évesen jelentkeztek betegségének elsõ tünetei, súlyos tüdõbajt állapítottak meg nála. (Ennek ellenére számos róla készült fotón és az ÉKE érmen is cigarettával látható!) 1960. január 4-én, 47 éves korában Villeblevin-ben (Franciaország) autóbalesetben hunyt el.
Az ÉKE érem jobb oldalán Camus portréja látható, jobb kezében cigarettát tart. Felül az érmet mintázó Somogyi Tamás ST monogramja látható. A simára polírozott hátlapba ALBERT / CAMUS / 1913- / 1960 / MÉE – ÉKE / 2009 vésés olvasható.
Az igényesen cizellált, öntött érem Ø = 77 mm. A perembeütésnek megfelelõen, összesen 39 sorszámozott példány készült.
Camus 1956-ban „A magyarok vére” címû kiadványában így írt a forradalomról: „Létezik egy igazi Európa, mely abban egységes, hogy az igazság és a szabadság nevében ellenszegül a zsarnokságnak. A magyar szabadságharcosok ezrei ma ezért az Európáért halnak meg.”
„A leigázott, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendõben.”

Hágen
   
     
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 62.
     
     
Õzbak
Kör alakú vörösréz lapka, 2,5 mm széles kerettel. A képen szemlélõdõ õzbak hegyezi a füleit. Két oldalán falombok töltik ki a teret. Az 1960-70-es években készülhetett.
Ø = 37 mm.

   
Kiváló munkáért
Ovális vörösréz címke. Felül gyöngysor határolja. Az alsórészt íves vonalak zárják. Ötágú csillag szórja sugarait a tájra. Jegenyenyár és lombos fák adják a hátteret. A fõ képen egy felgyúrt ingujjú, kalapos férfi kaszával gabonát arat. Alul felirat szalagon KIVÁLÓ MUNKÁÉRT szöveg olvasható. 1950 körül készülhetett.
M.: 30 mm, Sz.: 40 mm.
   
Ültess fát
Ovális sárgaréz veret. A képet vonalkör zárja körbe. Kívül kétoldalt leveles ág keretezi. Középen Magyarország körvonala látható, benne fát gyámolító figurával. Vele egyvonalban 1980 évszám. A fa koronája felett kis körben ötágú csillag, melynek közepén újabb kör látható három vágással és a Szabadság szoborral.
M.: 25 mm, Sz.: 35 mm.

   
Páger János
   
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán