Régebbi híradók - 102. szám
     
102.
2010. január 1.
X. évf. / 1.
     
     
   Új könyv - Adamovszy I. : Bankjegyek alkalmi felülbélyegzései.
   Szent István érem
   Újabb könyv a Szent-Györgyi érmekrõl
   Schmidt János kitüntetése
   Idõkapszulában a Pécsi Dénár
   Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 61.
   A MÉE küldöttközgyûlésének határozata
     
BUÉK
2010!
     
Új könyv - Adamovszy István: Bankjegyek alkalmi felülbélyegzései.
     
Elsõsõrban különbözõ magyar éremgyûjtõ egyesületek, de intézmények, egyéb szervezetek is szívesen használtak fel olcsón beszerezhetõ inflációs papírpénzeket felülbélyegzésre. Ha valamilyen kiállítást rendeztek, vagy ünnepi alkalom, összejövetel volt, néhány tucat bankjegyre nyomott bélyegzéssel, felülnyomással emléket tudtak ennek állítani. Mint a katalógus is mutatja, ezek a pénztörténet szélére került pénzfelhasználási változatok is gyûjtõkörrel rendelkeznek, gyûjtemények állnak össze ezekbõl a szokatlan pénzekbõl.
A katalógusban elõször a budapesti kiadásokat, majd a vidékieket találjuk betûrendben és idõrendbe sorakoztatva. Baranya kiadványai 20 oldalt tudtak megtölteni a katalógusban.
A következõkben a nem hivatalos kiadások címszó alatt egyéb olyan bélyegzés, felülnyomás található, amely elsõsorban reklám célokat szolgált, de egy részük célját és a bélyegzés okát sem ismerjük.
Az egyéb bankjegyszerû kiadványok többsége éremgyûjtõ csoportok által kibocsátott, beváltásra is alkalmas fizetõeszköz. Másrészük tulajdonképpen valamilyen szolgáltatás ellenértékét igazoló nyugta, pénzszerû formában, részben régi papírpénzek átalakításával, részben pénzszerû jegyeket utánozva készültek. Ezt a fejezetet egészíti ki az Adamovszky kiadásában megjelent papírpénzt ábrázoló reklám és képeslap sorozat.
Külön fejezetbe is lehetett volna sorolni.
Az utolsó részben olyan reklámkiadványokat gyûjtött egybe, amelyek valamilyen pénzt, érmet ábrázolnak. Egy részük talán az elõzõ fejezetben is elfért volna.
A katalógus jól szerkesztett, kiváló minõségû ábrákkal összeállított, ízléses, szép kiadvány. A pénzek utóéletérõl különös gyûjteményt mutat be. Bizonyára nem lesznek belõlük kék Mauritiusok, de érdekes és valójában tényleg kis példány- számban készült pénztörténeti, pénzgyûjtés történeti emlékek.

Raýman János
     
     
 Szent István érem
 
     
Városunk keresztény múltja több mint másfélezer éves. Államalapító Szent István királyunk 1009. augusztus 23-án alapította a Pécsi Püspökséget, melynek ezredik évfordulójára, egyházi felkérésre készített bronz érmet Fábos György képzõmûvész.
Az alkotáson elsõ királyunk mellképe látható, amint védelmezõen emelt két keze közt egy sziklára épült román stílusú templom áll. Felsõ részén PÉCSI EGYHÁZMEGYE felirat, középtájon, a két szélen római számokkal az alapítás éve (MIX) és a jubileumi ezredik év (MMIX) olvasható. Az F. mesterjegy a király jobb karján lát¬ható. Mérete Ø = 85 mm.
Fábos György 1950-ben született Pécsett, ma is itt él családjával. Fia is képzõmûvész. Tanulmányait szülõvárosában, Esztergomban, illetve Budapesten végezte. Pályája kezdetén tájkép és portréfestészettel foglalkozott, majd olajképein magyar történelmi témákat dolgozott fel, valamint a „Neves magyar Történelmi Személyiségek” portrésorozatát alkotta meg. A festészet mellett számos plasztikai alkotás, szobor, dombormû, emlékmû, több mint 60 köztéri alkotás fûzodik a nevéhez.
Ezekkel párhuzamosan alkalmazott grafikák, plakettek, könyvillusztrációk mellett, ipari formaterveket és arculatterveket is alkotott. Mûvei megtalálhatók környezetünkben és a szomszédos országokban is.

Fábos László
   
     
Újabb könyv a Szent-Györgyi érmekrõl
     

A Szegedi Akadémiai Bizottság dísztermében 2009. december 3-án mutatták be Bóna Endre új könyvét, amely Szent-Györgyi Albert emlékezete képzõmûvészeti alkotásokban címen jelent meg a szegedi Móra Ferenc Múzeum kiadásában. A 184 oldalas kötetben színes ábrákon 64 érmet, 12 szobrot és 5 emléktáblát ismertet a szerzõ magyar és angol nyelven. Érdekes nyomon követni, hogy a Nobel Díjas magyar tudósról készült érmek száma hogyan gyarapodott az idõk folyamán: 1977-ig mindössze hat medálról volt tudomásunk, 1986-ban már tizenöt, 1991-ben tizenhét, 1993-ban, Szent-Györgyi Albert születésének centenáriumán negyvenkettõ érem õrizte emlékezetét, míg napjainkig, már hatvannégyre szaporodott a számuk. * Ha végigtekintjük a gazdag kínálatot, akkor sok hiteles portrét láthatunk, de sajnos gyengén sikerült, a világhírû tudóshoz nem méltó „alkotás” is akad közöttük. (Ugyanez a szobrokról is elmondható.) Nem feladatom az egyes érmek méltatása, de személy szerint nekem még ma is az a plakett tetszik a legjobban, amelyet a Nobel Díj elnyerése évében (1937) „majdnem” névrokona, Szentgyörgyi István mintázott a tudósról, és amely a könyvben az elsõ helyen látható. A késõbbiek közül Tóth Sándor és Lisztes István érmei a kedvenceim.
A pécsi mûvészek közül csak Soltra Elemér örökítette meg Szent-Györgyit. Az utolsóként, bemutatott érem „nagy bronz” változatát nem csak azért említem, mert jól sikerült fotója vonzza az ember tekintetét, hanem azért is, mert felirata szerint „Híres magyar orvosok” szerepelnek rajta, összesen kilenc. Szépséghibája, hogy csupán a „híres” érvényes maradéktalanul. A „magyar” már csak egy kivétellel igaz, ugyanis a Nobel Díjas Bárány Róbert sajnos nem volt magyar, csak magyar származású: Bécsben született, osztrák állampolgár volt, anyanyelve német, magyarul nem tudott, iskoláit Bécsben végezte és soha nem dolgozott Magyarországon. De az „orvosok” sem stimmel, mert Hevesy György és Békésy György – mindketten szintén Nobel Díjasok – nem orvosok, hanem Hevesy kémikus, Békésy pedig fizikus volt. (A többi szereplõ esetében már mindhárom jelzõ igaz: Szent-Györgyi Albert, Korányi Frigyes, Korányi Sándor, Balassa János, Markusovszky Lajos és Aujeszky Aladár híresek, magyarok és orvosok voltak.)

Süle Tamás
*Irodalom: Süle T.: Szent-Györgyi Albert a magyar éremmûvészetben. Orvosi Hetilap 1977, 118, 3170-3171. 2. Bóna E.: Medicina in nummis Szegediensis. Szeged, 1986. 3. Süle T.: Újabb érmek Szent-Györgyi Albertrõl. Éremtani Lapok 1991, 7, 19-21. 4. Bóna E.: Szent-Györgyi Albert emlékezete éremképekben. Szeged 1993..
     
     
     
     
Idõkapszulában a Pécsi Dénár
     

2009. november 24-én szalagcímében és egy fotón is hírül adta a Dunántúli Napló, hogy: „A Széchenyi téren tegnap egy idõkapszulát is bebetonoztak: a ládába a pécsiek helyezhettek el az elmúlt napokban az utókor számára olyan kisebb emlékeket, amelyek jól jellemzik 2009 végét.” A gyûjtõláda a megelõzõ héten a városháza épülete mellett, a Király utcában volt kitéve. E sorok írója arra járván, bedobott egy példányt a Pécsi Dénár jubileumi, 100. számából, mert úgy gondolta, a lap nagyon alkalmas arra, hogy a jövõ numizmatikusai meg¬tudják belõle, milyen témák foglalkoztatták elõdeiket, és mi minden képezte a gyûjtés tárgyát a XXI. század elején. Csak remélhetjük, hogy majd, mondjuk 50-60 év múlva, amikor ismét átalakítják a város fõterét, a Pécsi Dénár épségben kerül elõ a „kapszulából” és kései utódaink értesülhetnek dédszüleik munkásságáról.

S. T.
   
     
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 61.
     
A Pécsi Dénár eddig megjelent számaiban sok botveretrõl szóló ismertetés jelent meg. Ezek a leírások tájegységhez, helységekhez, építményekhez, hegyekhez, valamilyen megnevezett objektumhoz készített veretekrõl szóltak. Az alábbiakban a helyhez nem köthetõ címkék néhány változatát mutatjuk be, mint érdekességet.
     
Turistaházak Vállalata
Kör alakú alumínium lemez. Alsó részéhez feliratszalag csatalakozik, TURISTAHÁZAK VÁLLALATA felirattal. Baloldalon két fenyõfa látható, elõtte egy hátizsák van letéve a földre, tetején egy bakanccsal és mögötte fokossal. Háttérben többszintes turistaház látható. Az 1950-60-as években készülhetett.
Mérete: M.: 40 mm, Sz.: 42 mm.

   
Mátyás túrák
Ónból készült ovális veret, gyöngykör díszítéssel. A közepén Mátyás király arcképe látható jobbról. Alul pecsétbe foglalt magyar címer babérágakkal díszítve, két oldalán évszám: 19 43. A felsõ részen az ívet követve MAGYAR TURISTÁK ORSZ SZÖVETSÉGE MÁTYÁS TÚRÁK felirat olvasható.
Mérete: M.. 39 mm, Sz.: 29 mm.
   
Mátyás király emlékezete
Kör alakú sárgaréz lemez vonalkörben. Közepén reneszánsz ablakkeretben balra nézõ büszke Mátyás portré látható. A kép alatt elmosódott felirat. Körirata: 1490 MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKEZETE 1990. - MAGYAR TURISTA EGYESÜLET.
Mérete: Ø = 36 mm.

   
Páger János
   
     
A MÉE küldöttközgyûlésének határozata
     
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
küldöttközgyûlésének
határozata alapján a 2010. évi tagdíj összege:
6 000 Ft.
Az új belépõk regisztrációs díja:
3 000 Ft.
A több mint négy évtizedes múltú
Baranyai Éremgyûjtõk
mûködésének költségeihez a
tagság hozzájárulása:
2 000 Ft.
(Azok a gyûjtõk, akik a MÉE tagsági díját
fizetik, a hozzájárulás összegétõl mentesülnek.)
A tagsági díjat a mellékelt utalványon
kérjük befizetni, lehetõleg OTP fiókban.
A befizetés határideje: 2010. január 30.
Kérjük a határidõ pontos betartását!

     
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán