Régebbi híradók - 101. szám
     
101.
2009. december 1.
IX. évf. / 12.
     
     
   A Sárkányrendrõl
   Beszámoló a MÉE 2009. november 14.-ei küldöttgyûlésérõl
   Érem Lyka Károlyról
   „Újabb” pécsi orvosi érmek VIII.*
   Tüskés Tiborra emlékezünk
   Elõadások a PTE Orvosi Karán
   Értesítés
     
Békés Karácsonyt!
(Szentessy László grafikája)
     
 A Sárkányrendrõl          
     
Luxemburgi Zsigmond, mint magyar király és Borbála királyné 1408. december 12-én alapította a Sárkányrendet. Védõszentje sárkányölõ Szent György volt. A király célja, hogy az ország legfõbb méltóságaival, a sárkányt követõ ellenségnek, tehát a pogány hadaknak, a szakadároknak az elpusztítására, Krisztus zászlaja alatt küzdõ, gyõzelemre képes lovagrendet alapítson. A Sárkányrend a hit védelmére, az árvák, özvegyek oltalmazására szolgáló közösséget is jelentett A rend jelvénye a körré hajló sárkány, amely farkát a nyaka köré tekeri. A sárkány hátán látható kereszt a Szent György által ejtett sebet szimbolizálja. A rend tagjai azok a fõnemesek voltak 22-en, akik a királyt hûségesen segítették, támogatták, és fogságából kiszabadították. Új tag csak egy régi elhunytával megüresedõ helyre léphetett be. Az alapításkor többek között a következõ méltóságok voltak a rend tagjai: Lazarevics István szerb despota, Cillei Herman és Cillei Frigyes, Garai Miklós nádor, Stibor erdélyi vajda, Osorai Pipo szörényi bán, Perényi Imre titkos kancellár. A rend tagjai címerük köré helyezték a farkát nyakára tekerõ sárkányt. Zsigmond 1410-ben német király is lett, ekkor a rend tekintélye látványosan emelkedett és fontos szerepeket kapott. A bemutatott ábrán egy valószínû rendi öltözéken elhelyezett sárkány jelvénye látható.
Raýman János
     
     
Beszámoló a MÉE 2009. november 14.-ei küldöttgyûlésérõl
     
A MABÉOSZ székházban tartotta a MÉE második félévi küldöttgyûlését.
Elsõ napirendként Mészáros István egykori elnökünk emlékezett vissza a MÉE 40 éves történelmére, majd a Jubileumi emlékérmek átadására került sor. Az 1054. tagsági számig sok idõs tagtársunk vette át személyesen, míg mások csak megbízottjaik útján kapták meg emlékérmüket.
Török Pál elnök beszámolt az egyesület helyzetérõl. Jelenleg 2785 tagja van az egyesületnek: 1501 fõ vidéki és 1284 fõ a butapesti szervezet tagja.
Az elnök beszámolt a jövõévi nagy országos rendezvényekrõl, a Bajai nyári egyetemrõl, és a MÉE 40. vándorgyûlésérõl, amelyet 2010. augusztus 20-21.-én Pécsett a Baranya Megyei Szervezet rendez.
A küldöttgyûlés megismerkedett dr. Lövey György ügyvéd úrral , akit az elnökség javasolt a Jogi és etikai bizottság elnökének, majd egyhangúlag erre a feladatra megválasztottuk.
A küldöttgyûlés döntött a jövõévi tagdíjról, az összeg változatlanul évi 6000 Ft

Farkas Árpád
     
     
Érem Lyka Károlyról
     

A MÉE ÉKE (Éremkedvelõk Egyesülete) ez évi rendkívüli tagsági érme Lyka Károlynak állít emléket, aki Pesten született 1869. január 4-én és Budapesten hunyt el 1965. április 30-án.
Festõnek készült Münchenben és Rómában, de tanulmányait abbahagyta és a mûvészet-kritika pályát választotta. 1914-tõl a Képzõmûvészeti Fõiskola tanára, majd 1920-ig igazgatója volt.
1902-ben megalapította, és 1918-ig szerkesztette a Mûvészet címû folyóiratot. 1924-ben a Kisfaludy Társaság, 1927-tõl a felsõház tagja. 1932-ben részt vett a Magyar Exlibris Gyûjtõk és Grafikabarátok Egyesületének megalakításában.
Az ÉKE érem elõlapján Lyka Károly szembenézõ portréja látható. Baloldalon a vállánál 2009 évszámvésés, míg kijjebb, ferdén lentrõl felfelé Lyka Károly bevésett aláírása, jobboldalon a váll felett KGy monogram, Kiss György éremmûvész mesterjegye olvasható.
A hátlap bal oldalán különféle méretû üres éremlapkák halmaza látható. A két alul elhelyezkedõ érem közül a bal oldaliba Lyka Károly születésének és halálának évszáma 1869 / 1965 került bevésésre, a jobb oldaliban a KGy monogramot helyezte el az érmet készítõ mûvész.
Az érem jobb oldalán idézet olvasható Lyka Károly, „Az érem- és plakettmûvészet stílusa” címû, az Éremkedvelõk Egyesülete által 1910-ben Budapesten kiadott könyvecskéjébõl: ”…A / SZOB- / RÁSZAT E / KEDVES / BENJAMINJA” / „… TEMÉRDEK MÛ- / VÉSZI FINOM- / SÁG BÁNYÁ - / JA…”
Az érem Ø 100 mm átmérõjû öntött bronz. A peremébe ütött szám szerint 37 sorszámozott példányban készült.

Hágen
Megjegyzés: Az említett Lyka Károly mûvet az újjáalakult ÉKE 2009-ben reprint kiadásban újra megjelentette.
     
     
 „Újabb” pécsi orvosi érmek VIII.*
Soltra Elemér: Boros György
     
Boros György (*Alsószeli, 1933. június 9. – † Kaposvár, 1991. március 23.) a Pécsi Orvostudományi Egyetemen (POTE) szerzett diplomát 1958-ban. Ezután ugyanitt a II. sz. Belgyógyászati Klinikán dolgozott, ahol 1963-ban belgyógyászati szakvizsgát tett, késõbb nephrológiából (vesegyógyászat) is szakképesítést szerzett. Elobb tanár¬segédi, majd adjunktusi kinevezést nyert. 1977-tol pedig haláláig a kaposvári Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászati Osztályának osztályvezetõ fõorvosa és megyei belgyó¬gyász szakfoorvos volt. Ki¬emelkedõ oktatótevékenységét a POTE címzetes egyetemi docens-i kinevezéssel ismerte el. A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójá¬nak 1981-tol 1990-ig fõtitkára volt. Tudományos munkáját több mint félszáz, hazai és külföldi szakfolyóiratokban megjelent közlemény õrzi. 1972-ben nephrológiai tudo¬mányos kutatásaiért Illyés Géza Díj-jal tüntették ki. Egyetemes szakmai munkásságát a „Kiváló Munkáért”, a „Munka Érdem¬rend” arany fokozata kitünteté¬sekkel és az 1992-ben posztu¬musz adományozott „Dunántúli Belgyógyász Vándorgyûlési Emlékérem”-mel ismerték el. E sorok írója 15 évig (1962-tõl 1977-ig) dolgozott együtt Boros doktorral, így saját tapasztalatai alapján mondhatja, hogy nem csak kitunõ belgyógyász, de humánus orvos és mindenkor segítõkész kolléga is volt!
Boros György érme 2008-ban készült felesége kezdeményezésére. Az egyoldalas, 130 mm átmérõjû, öntött bronzérem körirata: à DR à BOROS GYÖRGY • BELGYÓGYÁSZ à 1933 – 1991 à. A portré bal profilban látható, jobb oldalon a nyak fölött van az alkotó, Soltra Elemér pécsi festõ-és éremmûvész mesterjegye. Az érembõl mindössze öt példány készült.

Süle Tamás
*(”Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
     
     
Tüskés Tiborra emlékezünk
     

Életének 80-ik évében, 2009. november 11-én elhunyt Tüskés Tibor.
1930. június 30-án született Balatonszántódon.
1952-ben szerzett diplomát az ELTE-n magyar – történelem szakon. Elõször Dombóváron, majd Pécsett tanított. A tanári munka mellett kulturális szervezõmunkát végzett, több kötet, számtalan tanulmány és cikk szerzõje volt. 1959 és 1964 között a Pécsett megjelenõ Jelenkor fõszerkesztõje volt. Az ellenzékinek számító írók (Kodolányi János, Weöres Sándor, Mészöly Miklós) mûveinek közlése miatt leváltották, azonban szerkesztõi munkáját sohasem adta fel. Könyvsorozatokat gondozott, kiterjedt irodalmi levelezést folytatott, majd a Somogy címû folyóirat szerkesztõjeként dolgozott.
1976-ban József Attila-díjjal tüntették ki, 1998-ban Arany János- díjat kapott, 2002-ben életmûvéért az elsõk között vehette át a Szabó Zoltán-díjat.
Borsos Miklós 1980-ban, 50.-ik születésnapjára érmet mintázott Tüskés Tiborról.
Elõlapján balra nézõ mellképe látható, jobboldalon a vállánál BM mesterjegy. Félkörben TÜSKÉS TIBOR 1980 felirattal.
A hátlapon középen egy szalagon az ötven évre utaló öt X, alatta olajággal. Felirata AETATIS SUAE (saját korom). Alul az éremmûvész Borsos Miklós BM mesterjegye.
Az öntött bronzérem mérete Ø 70 mm.

Hágen
   
     
Elõadások a PTE Orvosi Karán
     
A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Szakosztálya a 2009/2010. tanévben is tudományos üléseket szervez. Az elõadások helye az egyetem Szigeti úti elméleti tömbjének III. számú, Dr. Donhoffer Szilárd tanterme. Az október 19-ei programon két felkért elõadó szerepelt.
Az elso elõadást dr. Süle Tamás, a Magyar Numizmatikai Társulat alelnöke, a MÉE és Megyei Szervezetünk tagja tartotta „Orvostudomány és éremmûvészet” címmel. A Rodler Miklós által PP formátumban szerkesztett, vetített képes elõadáson megismerhette a hallgatóság az orvosi numizmatika mûvelõinek jeles alakjait. Bemutatásra kerültek az orvosi érmeket feldolgozó hazai és külhoni írások és katalógusok is. Az elõadás „Tudós pécsi orvosok érmeken” fejezetében öt híres pécsi professzorról (Donhoffer Szilárd, Romhányi György, Hámori Artur, Kerpel-Fronius Ödön és Környey István) készült érmekkel ismerkedhettek meg a jelenlévõk. Megtudhattuk, hogy tizenhárom Pécshez köthetõ professzorról neveztek el orvosi, gyógyszerészeti jutalomérmet. A rendkívül érdekes elõadás végül az orvosi érmek
hátlapjaiból és a vert érmekbõl mutatott be látványos válogatást.
A programban szerepelt még szervezetünk egyik alapító tagjának, dr. Nagy Gábor orvosezredesnek ugyancsak érdekes eloadása „A honvéd egészségügy, az Orvostudományi Egyetem és Pécs város egészségügyének kapcsolata az elmúlt idokben” címmel.

Hágen
     
     
   
     
 
Értesítés
 
     
A MÉE Baranya Megyei Szervezete nevében a megkérdezett gyûjtõk egyhangú véleménye alapján az Egyesület vezetõségének bejelentettük szándékunkat,hogy
2010-ben a MÉE 40. Vándorgyûlését Pécsett
megrendezzük.
Az Egyesület Elnökségi ülésén elõterjesztésünket elfogadták.
A Vándorgyûlést 2010. augusztus 20-án
rendezzük a
Pátria Hotel helyiségeiben.
Az éremcsere helyszíne a nagy étterem, a hozzá csatlakozó terasszal. Fogadás, megnyitó, numizmatikai szakelõadások ugyanott, de más helyiségben lesznek megtartva. A szálloda jól megközelíthetõ, relatíve nagy parkolóval rendelkezik, közel van a város központjához is, ami a vidékrõl érkezõk számára kedvezõ. Ugyanakkor a szállás és az étkezés is ugyanott áll rendelkezésre.
Másnap, augusztus 21-én a meghirdetendõ külön programokon kívül az éremcserét a heti összejövetel helyén tervezzük megtartani.
A MÉE elkészítteti a szokásos Vándorgyûlési Emlékérmet. Úgy véljük a helyi kiadásról a baranyai gyûjtõk sem mondhatnak le. Ehhez viszont a költségeket elõ kell teremteni. Ezért kérjük valamennyi gyûjtõtársunkat, hogy a pénzforrások elõteremtésében, támogatók megszerzésében nyújtsanak segítséget. A vándorgyûlésre a baranyai éremgyûjtés történetét kívánjuk egy kiadványban megjelentetni, amelyben a támogatók hirdetést, reklámot helyezhetnek el.

2010. május hó 9-én az évenként szokásos Éremgyûjtõ Találkozót a késõbbi Vándorgyûlés színhelyén, a Pátria Szállodában rendezzük meg.

   
Vezetõség
     
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán